Ustalenie wzoru statutu Rybackiego Związku Ochronnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.71.686

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 27 lipca 1934 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o ustaleniu wzoru statutu Rybackiego Związku Ochronnego.

Na podstawie art. 74 ustawy o rybołówstwie z dnia 7 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 357) zarządzam co następuje:
Ustala się załączony do niniejszego rozporządzenia wzór statutu Rybackiego Związku Ochronnego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR STATUTU

RYBACKIEGO ZWIĄZKU OCHRONNEGO.

Nazwa i charakter Związku.

§ 1.

Rybacki Związek Ochronny obwodów rybackich, działający na podstawie niniejszego statutu, nosi nazwę "Rybacki Związek Ochronny .....".

§ 2.

Rybacki Związek Ochronny ...... jest osobą prawną.

Siedziba Związku.

§ 3.

Siedzibą Rybackiego Związku Ochronnego ...... jest ......

Skład Związku.

§ 4.

Członkami Rybackiego Związku Ochronnego są obwody rybackie ......

Przedstawicielami wobec władz nadzorczych i wobec organów Związku są:

a)
wykonywający rybołówstwo posiadacze obwodów rybackich własnych (właściciele i spółki rybackie jeziorowe),
b)
dzierżawcy obwodów rybackich.

Członkami są pozatem właściciele gospodarstw rybnych w wodach zamkniętych, dopuszczeni przez wojewódzką władzę administracji ogólnej do udziału w Związku.

Wyżej wymienione osoby spełniają czynności członków Związku, w szczególności zaś biorą udział w zebraniach osobiście, bądź przez pełnomocników.

Zadanie Związku.

§ 5.

Zadaniem Rybackiego Związku Ochronnego jest:

a)
poprawianie rybności wód,
b)
zwalczanie zanieczyszczeń wód i chorób ryb,
c)
organizowanie rybackiego dozoru gospodarczego,
d)
zwalczanie zwierząt szkodliwych dla rybołówstwa,
e)
przeciwdziałanie szkodliwemu dla rybołówstwa użytkowaniu wód.

Koszty działalności.

§ 6.

Koszty działalności Związku pokrywane są z corocznych wpłat członków, uczestniczących w tych kosztach odpowiednio do spodziewanych korzyści.

Stosunkowa wysokość corocznych wpłat dla poszczególnych członków, odpowiadająca wartości spodziewanych korzyści z tytułu należenia do Związku (§ 4), ustalona zostaje w następujący sposób:

Obwód rybacki Nr. wzgl. gospodarstwo rybne w wodzie zamkniętejStosunkowa wysokość corocznych wpłat

Na cele związane z podniesieniem i utrwaleniem rybołówstwa oraz jego obroną od szkód może Związek korzystać z zasiłków Funduszu Ochrony Rybołówstwa stosownie do przepisów o tym Funduszu.

§ 7.

Wydatkowanie odbywa się na podstawie budżetu, zatwierdzonego przez właściwą władzę.

Odpowiedzialność członków za zobowiązania Związku.

§ 8.

Członkowie Związku ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania Związku do wysokości wpłat (§ 6).

Organa Związku.

§ 9.

Organami Związku są:

a)
zebranie członków,
b)
zarząd.

Zebranie członków.

§ 10.

Zebranie członków Związku:

a)
wybiera z pośród członków Związku na przeciąg lat zarząd złożony z osób i z zastępców,
b)
uchwala regulamin własny i zarządu,
c)
sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością zarządu,
d)
uchwala program prac Związku, budżet oraz przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Związku za rok ubiegły i z wykonanego budżetu,
e)
decyduje o kupnie i sprzedaży lub obciążeniu pożyczką nieruchomości,
f)
rozstrzyga o wszystkich pozostałych sprawach Związku, nieprzekazanych do zakresu działania zarządu.

§ 11.

Ilość głosów, jaka na zebraniach każdemu z członków przypada odpowiednio do wysokości uczestnictwa w kosztach (§ 6), ustalona zostaje w następujący sposób:

§ 12.

Uchwały zebrania członków Związku zapadają zwykła większością głosów obecnych na zebraniu.

Uchwały zebrania w sprawach wyszczególnionych w § 10 w pkt. a, b, d i e wymagają zatwierdzenia Wojewody.

§ 13.

Zebrania członków Związku odbywają się przynajmniej raz do roku, jak również na każde żądanie członków Związku, reprezentujących co najmniej jedną trzecią część głosów.

Zebrania członków Związku zwołuje zarząd, który w razie żądania członków Związku obowiązany jest zwołać je na termin w granicach dwu tygodni od daty otrzymania takiego żądania.

Pierwsze zebranie członków następuje na skutek zarządzenia wojewódzkiej władzy administracji ogólnej.

Zebranie członków Związku jest prawomocne w obecności takiej liczby członków, która reprezentuje przynajmniej dwie trzecie ogólnej liczby głosów.

Jeżeli zebranie nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie z powodu nieobecności odpowiedniej liczby członków, przewidzianej w ustępie poprzednim, należy je zwołać powtórnie na termin w granicach ośmiu dni. Zebranie Związku zwołane na termin drugi jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków.

Pierwsze zebranie członków Związku otwiera najstarszy wiekiem uczestnik zebrania, zebranie następne otwiera przewodniczący zebrania poprzedniego, a w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem uczestnik zebrania; po otwarciu zebrania wybiera ono przewodniczącego i sekretarza.

Głosowanie na zebraniu członków Związku odbywa się ustnie albo pisemnie - zależnie od uchwały zebrania.

Z przebiegu zebrań członków Związku należy sporządzić protokóły, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza. Protokóły te winny być pisane w specjalnej książce i przechowywane.

§ 14.

Do zakresu działania zarządu Związku należy:

a)
wybór przewodniczącego i jego zastępcy,
b)
ogólne kierownictwo sprawami Związku,
c)
przedstawicielstwo Związku wobec władz i osób trzecich,
d)
prowadzenie księgowości Związku,
e)
przygotowywanie wniosków na zebrania członków Związku,
f)
zwoływanie zebrań członków Związku,
g)
przedstawianie zebraniu członków Związku programu prac i projektu budżetu na rok następny oraz sprawozdania z działalności Związku za rok ubiegły i z wykonanego budżetu,
h)
prowadzenie wykazu członków Związku,
i)
przedsiębranie wszelkich innych czynności, stanowiących zadanie Związku, które zebranie członków przekaże zarządowi.

§ 15.

Zarząd Związku obowiązany jest zawiadamiać o zebraniach członków władze nadzorcze wymienione w § 16. Wszelkie swoje zawiadomienia, zastrzeżone przez władzę nadzorczą do publicznego ogłaszania, zarząd Rybackiego Związku Ochronnego winien ogłaszać w fachowem czasopiśmie rybackiem, wskazanem przez władzę nadzorczą.

Władze nadzorcze Związku.

§ 16.

Nadzór nad Związkiem wykonywa w granicach art. 77 ustawy o rybołówstwie z dnia 7 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 357) oraz niniejszego statutu Wojewoda ...... który uprawnienia swoje w tym zakresie przekazać może terytorjalnie właściwemu staroście (powiatowemu, grodzkiemu) ......

Rozwiązanie i likwidacja Związku.

§ 17.

Związek może ulec rozwiązaniu na skutek decyzji Wojewody.

§ 18.

W razie rozwiązania Związku majątek jego przechodzi na rzecz Funduszu Ochrony Rybołówstwa i służy dotychczasowym celom dla obszarów, które obejmował rozwiązany Związek.