Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.10.55

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 grudnia 1920 r.
o ustaleniu wzoru i wymiarów bandery dla statków państwowego zarządu wodnego.

Na zasadzie art. 1 ust. 8 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach 1 barwach Rzeczypospolitej (Dz. Ust. R. P. z 1919 r. № 69 poz. 416) Rada Ministrów zgodnie z uchwałą, powziętą w dniu 30 sierpnia 1920 r. na wniosek Ministra Robót Publicznych, zarządza co następuje:
§  1. Na wszelkich statkach parowych, motorowych, żaglowych lub wiosłowych, pełniących służbę inspekcyjną oraz na pogłębiarkach, pozostających w rozporządzeniu państwowego zarządu wodnego, wywieszać należy banderę o barwach narodowych, a mianowicie o górnym pasie białym a dolnym - czerwonym ze znakiem kotwicy w białem polu po lewej stronie obok drzewca. Wzór bandery zatacza się.
§  2. Wymiary bandery, wskazane w § 1, wynosić powinny:
a)dlabanderyrozmiaruwielkiegobokpionowy220a poziomy385cm.
b)"""średniego""165"290"
c)"""mniejszego""80"140"
d)"""małego""55"100"

Wielki wymiar bandery (a) powinien być stosowany na statkach o pojemności powyżej dwudziestu ton, średni rozmiar (b) - na statkach o pojemności do dwudziestu ton, mniejszy rozmiar (c) na łodziach motorowych oraz mały rozmiar (d) - na łodziach wiosłowych.

§  3. Banderę wywieszać należy na rufie statku.

W tych wypadkach, gdy bandera nie może być wywieszona na rufie, należy wywieszać ją na maszcie.

§  4. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Wzór bandery.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Stosunek 1:13/4.