Ustalenie wysokości sum należnych Skarbowi Państwa od absolwentów szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.20.90

Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 1978 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI, HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ, KULTURY I SZTUKI, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ oraz PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
z dnia 21 sierpnia 1978 r.
w sprawie ustalenia wysokości sum należnych Skarbowi Państwa od absolwentów szkół wyższych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Absolwenci szkół wyższych w razie uchylania się od obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) zobowiązani są do uiszczenia Skarbowi Państwa z tytułu częściowego zwrotu kosztów wykształcenia następujących kwot pieniężnych:
1)
jeżeli studiowali w szkołach wyższych podległych Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki:
a)
absolwenci uniwersytetów, kierunków: ekonomicznych i fizycznych 150.000 zł, a pozostałych kierunków - 100.000 zł,
b)
absolwenci wyższych szkół technicznych oraz wyższych szkół rolniczych - 125.000 zł,
c)
absolwenci wyższych szkół ekonomicznych, kierunków: inżynieryjno-ekonomicznego i towaroznawstwa - 125.000 zł, a pozostałych kierunków - 75.000 zł,
d)
absolwenci wyższych szkół pedagogicznych - 60.000 zł,
2)
jeżeli studiowali w wyższych szkołach morskich podległych Ministrowi Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej: absolwenci kierunku administracyjnego - 100.000 zł, a pozostałych kierunków - 120.000 zł,
3)
jeżeli studiowali w akademiach medycznych podległych Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej:
a)
absolwenci wydziałów lekarskich - 185.000 zł,
b)
absolwenci oddziałów stomatologicznych - 145.000 zł,
c)
absolwenci wydziałów farmaceutycznych - 120.000 zł,
d)
absolwenci wydziałów pielęgniarskich - 40.000 zł.
W razie uchylania się od obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych absolwenci zagranicznych szkół wyższych, jeśli odbyli studia na podstawie skierowania, zobowiązani są do zwrotu Skarbowi Państwa kwot pieniężnych w wysokości ustalonej w § 1 dla absolwentów odpowiednich kierunków studiów polskich szkół wyższych oraz:
1)
absolwenci wyższych szkół artystycznych, kierunków:
a)
muzycznych - 150.000 zł,
b)
plastycznych - 160.000 zł,
c)
teatralnych - 220.000 zł,
d)
filmowych i telewizyjnych - 350.000 zł,
e)
innych - 150.000 zł,
2)
absolwenci wyższych szkół wychowania fizycznego i turystyki - 130.000 zł,
3)
absolwenci kierunków biologicznych na uniwersytetach - 150.000 zł.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 1964 r. w sprawie ustalenia wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów szkół wyższych podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 24, poz. 158),
2)
rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 czerwca 1964 r. w sprawie ustalenia wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów wyższych szkół pedagogicznych podległych Ministrowi Oświaty (Dz. U. Nr 29, poz. 187),
3)
rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 maja 1965 r. w sprawie ustalenia wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów zagranicznych szkół wyższych (Dz. U. Nr 23, poz. 148),
4)
rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 lutego 1974 r. w sprawie ustalenia sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów wyższych szkół morskich podległych Ministrowi Żeglugi (Dz. U. Nr 8, poz. 46),
5)
rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie ustalenia wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów akademii medycznych (Dz. U. Nr 22, poz. 120).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.