Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.34.233

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 sierpnia 1968 r.
w sprawie ustalenia wysokości niektórych rent inwalidzkich przysługujących żołnierzom niezawodowym osiągającym zarobek z tytułu zatrudnienia lub dochód z innych źródeł.

Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie dotyczy rent inwalidzkich II i III grupy inwalidów przyznanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 11).
§  2. W zakresie zmniejszania rent inwalidzkich ze względu na osiąganie przez rencistę zarobku z tytułu zatrudnienia lub dochodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 11 ust. 7 ustawy wymienionej w § 1, oraz w zakresie trybu wypłaty tych rent stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie szczegółowych zasad zmniejszania rent inwalidzkich przysługujących z tytułu wypadków przy pracy w razie osiągania przez rencistę zarobków z tytułu zatrudnienia lub dochodu z innych źródeł (Dz. U. Nr 22, poz. 146).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r.