Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.66.422

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 czerwca 1921 r.
w przedmiocie ustalenia wysokości djet, wynagrodzenia rozjazdowego oraz zwrotu kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych.

Na mocy postanowień o normowaniu wynagrodzeń niestałych i ubocznych, zawartych.w ustawach z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych (Dz. Ust. R. P. № 65, poz. 429-436), zarządza się co następuje:
§  1. Rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1920 r. w sprawie djet i kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych oraz pracowników kolejowych (Dz. U. R. P. № 74 i 88, poz. 507 i 577) jakoteż z dnia 12 października 1920 r. w sprawie wynagrodzenia drużyn parowozowych i konduktorskich za czas spędzony w służbie przy parowozie i przy pociągach (Dz. U. R. P. № 99, poz. 660 i 661) oraz z dnia 2 czerwca 1921 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów poczt ruchomych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 359) ulegają następującym zmianom.
§  2. Uzupełnienie djet normalnych, przewidziane w art. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 74, poz 507) i w art. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 88, poz. 577) następuje wedle każdoczesnego mnożnika dla oznaczania dodatku drożyźnianego w miejscowości, do której funkcjonariusz państwowy wyjeżdża w sprawach służbowych.

Stopa jednak tego uzupełnienia nie może być na obszarze b. zaborów austriackiego i rosyjskiego - niższa od równoczeznego mnożnika, ustalonego dla miejscowości klasy trzeciej, a na obszarze b. dzielnicy pruskiej - od równoczesnego mnożnika, ustalonego dla miejscowości klasy czwartej.

§  3. Przy podróżach do miast Warszawy i Łodzi przyznawać się będzie nadto dodatek w wysokości jednej piątej części uzupełnienia djet normalnych, obliczonego według zasad § 2 niniejszego rozporządzenia.
§  4. Uzupełnienie wynagrodzeń drużyn parowozowych za czas spędzony w służbie przy parowozie, ustalone w art. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 99, poz. 660) drużyn konduktorskich za czas spędzony w służbie przy pociągach, ustalone w art. .4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 99, poz. 661) oraz funkcjonarjuszów poczt ruchomych za czas, spędzony przy konwoju poczty w pociągach, ustalone w art. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 57, poz. 359) następuje:
a) na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego według każdoczesnego mnożnika dla miejscowości, zaliczonych do klasy III dodatku drożyźnianego,
b) na obszarze b. dzielnicy pruskiej - według każdoczesnego mnożnika dla miejscowości, zaliczonych do klasy IV dodatku drożyźnianego.
§  5. 1 Określone w ustępie 2 art. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 74 poz. 507) koszta przeniesienia należą się funkcjonarjuszom państwowym przy przeniesieniach zarządzonych z urzędu lub w drodze konkursu.

Przy przeniesieniach na prośbę urzędnika przyznanie w drodze wyjątku kosztów przeniesienia zależeć będzie od decyzji szefa właściwej władzy centralnej.

Zwrot faktycznych i udowodnionych kosztów przewozu urządzenia domowego nie może przewyższać u funkcjonarjuszów samotnych jednomiesięcznego uposażenia, dla utrzymujących do 4 członków rodziny dwumiesięcznego uposażenia, a dla utrzymujących więcej niż 4 członków rodziny trzymiesięcznego uposażenia (płaca zasadnicza łącznie z wszystkiemi dodatkami z wyjątkiem nadzwyczajnych dodatków)

§  6. Artykuł 8 cytowanego w poprzednim paragrafie rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"W wyjątkowych wypadkach, mogą być urzędnikom przyznane za zgodą Ministra Skarbu tytułem zwrotu kosztów przesiedlenia rzeczywiście poniesione wydatki o ile będą należycie udokumentowane, także i ponad normy ustalone w paragrafie poprzednim.

§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1921 r.; z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1920 r. (Dz. U. R. P. z r. 1921, № 5, poz. 26).
1 § 5:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1922 r. (Dz.U.22.74.669) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1922 r.

- zmieniony przez § 10 rozporządzenia z dnia 10 maja 1922 r. (Dz.U.22.41.347) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1922 r.