Ustalenie wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego... - Dz.U.2002.71.657 - OpenLEX

Ustalenie wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.71.657

Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 21 maja 2002 r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776, z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o szkołach i placówkach - należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 1-5, 7, 9 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362).
Ustala się wykaz wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi certyfikatu zgodności z Polskimi Normami, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Ustala się wykaz wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi certyfikatu na znak bezpieczeństwa i nie oznaczy wyrobu tym znakiem, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ WYROBÓW, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ NABYWANE PRZEZ SZKOŁY I PLACÓWKI, JEŻELI DOSTAWCA NIE PRZEDSTAWI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI Z POLSKIMI NORMAMI

SYMBOL POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW i USŁUG (PKWiU)TYTUŁ NORMYNUMER NORMYJEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
1234
36.11.11-55.00 36.11.11-59.10Meble szkolne i przedszkolne.

Wymagania i badania.

PN-90/F-06009Akredytowane jednostki certyfikujące wyroby
36.11.11-70.60 36.11.13-00.90 36.14.11-00.51Meble szkolne. Stoły uczniowskie: do kreślenia i rysowania, do nauki języków obcych. Podstawowe wymiary funkcjonalne.PN-88/F-6010/02
36.14.11-00.52PN-ISO 5970
36.14.13-00.61Meble.
Krzesła i stoły szkolne.
36.14.13-00.62Wymiary funkcjonalne.
36.14.14-30.60

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ WYROBÓW, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ NABYWANE PRZEZ SZKOŁY I PLACÓWKI, JEŻELI DOSTAWCA NIE PRZEDSTAWI CERTYFIKATU NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA I NIE OZNACZY WYROBU TYM ZNAKIEM

SYMBOL POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG (PKWiU)NAZWA GRUPY ASORTYMENTOWEJ LUB ASORTYMENTUJEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
123
22.24.25-50.00Nakrycia głowy zabezpieczające - kaski sportowe ( kolarskie, hokejowe, wrotkarskie, narciarskie, jeździeckie, do sportów wodnych i powietrznych )Akredytowane jednostki certyfikujące wyroby
17.40.25-90.30Pasy i szelki bezpieczeństwa z materiałów włókienniczych
25.24.28-70.90Sprzęt ochronny i ratunkowy z tworzyw sztucznych pozostały

- liny, linki

36.40.11-55.10Wrotki i deskorolki
36.40.13-00.1Sprzęt lekkoatletyczny
36.40.13-00.14Stojaki do skoków lekkoatletycznych
36.40.13-00.18Płotki lekkoatletyczne
36.40.13-00.3Sprzęt kulturystyczny
36.40.13-00.32Siłownie
36.40.13-00.39Sprzęt kulturystyczny, pozostały
36.40.13-00.2Sprzęt gimnastyczny
36.40.13-00.21Poręcze gimnastyczne
36.40.13-00.22Konie, kozły, skrzynie gimnastyczne
36.40.13-00.23Drabiny gimnastyczne i kraty do przeplotów
36.40.13-00.24Drążki i kółka
36.40.13-00.25Równoważnie i odskocznie gimnastyczne
36.40.13-00.27Materace i maty gimnastyczne
36.40.13-00.29Sprzęt gimnastyczny, pozostały
36.40.14-50.91Stoły do tenisa
36.40.14-90.3Urządzenia ogródków dziecięcych
36.40.14-90.31Huśtawki
36.40.14-90.32Zjeżdżalnie
36.40.14-90.33Wieże ze schodkami
36.40.14-90.34Przeplotnie
36.40.14-90.35Drabinki
36.40.14-90.36Stojaki do siatkówki i koszykówki
36.40.14-90.37Bramki do piłki
36.40.14-90.39Urządzenia ogródków, pozostałe
36.40.14-90.90Artykuły i wyposażenie sportowe, także do gier na świeżym powietrzu, gdzie indziej niewymienione - pozostałe
36.40.14-90.90Ściany wspinaczkowe
36.63.74Pomoce naukowe zasilane napięciem
36.63.74-00wyższym niż bezpieczne, emitujące
36.63.74-00.1promieniowanie laserowe lub
36.63.74-00.11promieniowanie α, β, γ
36.63.74-00.12
36.63.74-00.19