Ustalenie wykazu państwowych zakładów i instytutów naukowo-badawczych oraz archiwów i bibliotek naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.3.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 grudnia 1948 r.
w sprawie ustalenia wykazu państwowych zakładów i instytutów naukowo-badawczych oraz archiwów i bibliotek naukowych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. o uposażeniu państwowych pracowników nauki (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 137) zarządza się, co następuje:
Zakłady i instytuty będące samodzielnymi placówkami naukowo-badawczymi na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 110 ust. 4 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) uznaje się za naukowo-badawcze w rozumieniu dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. o uposażeniu państwowych pracowników nauki (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 137).
1.
Uznaje się za naukowo-badawcze w rozumieniu dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. o uposażeniu państwowych pracowników nauki (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 137) następujące zakłady i instytuty:
a)
podległe Ministrowi Obrony Narodowej:

Wojskowy Instytut Techniczny w Warszawie,

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i

Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie;

b)
podległe Ministrowi Przemysłu i Handlu:

Główny Instytut Metalurgii i Odlewnictwa w Gliwicach,

Główny Instytut Mechaniki w Warszawie,

Główny Instytut Elektrotechniki w Warszawie,

Główny Instytut Lotnictwa w Warszawie,

Główny Instytut Pracy w Warszawie,

Główny Instytut Paliw Naturalnych w Katowicach,

Główny Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie,

Główny Instytut Włókienniczy w Łodzi.

2.
Uznaje się za naukowe w rozumieniu dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. o uposażeniu państwowych pracowników nauki (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 137) następujące archiwa:
a)
podległe Ministrowi Obrony Narodowej:

Centralne Archiwum Wojskowe w Oliwie;

b)
podległe Ministrowi Spraw Zagranicznych:

Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

c)
podległe Ministrowi Oświaty:

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy,

Archiwum Państwowe w Gdańsku,

Archiwum Państwowe w Katowicach,

Archiwum Państwowe w Kielcach,

Archiwum Państwowe w Krakowie,

Archiwum Państwowe w Lublinie,

Archiwum Państwowe w Piotrkowie,

Archiwum Państwowe w Poznaniu,

Archiwum Państwowe w Radomiu,

Archiwum Państwowe w Szczecinie,

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie,

Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

3.
Uznaje się za naukową w rozumieniu dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. o uposażeniu państwowych pracowników nauki (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 137) Bibliotekę Narodową w Warszawie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Oświaty i zainteresowanym ministrom, każdemu w jego zakresie działania.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 1948 r.