Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.86.588

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1925 r.

USTAWA
z dnia 22 lipca 1925 r.
ustalająca warunki mianowania na podporucznika korpusu oficerów administracji grupy kapelmistrzów oraz zmieniająca niektóre postanowienia art. 121 ustawy 2 dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk polskich (Dz. U. R. P. № 32 poz. 256).

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:
Art.  1.

Podporucznikiem korpusu oficerów administracji grupy kapelmistrzów mianowany zostaje ten, kto odpowiada następującym warunkom:

a) wykształcenie ogólne w zakresie co najmniej 6 klas szkoły średniej;
b) dyplom wyższej szkoły muzycznej, uznanej przez Państwo;
c) odbycie ustawowo przewidzianej służby wojskowej z ukończeniem szkoły podchorążych rezerwy;
d) kwalifikacje służbowe i moralne bez zarzutu.
Art.  2.

Brzmienie art. 121 ustawy z dn. 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk polskich (Dz. U. R. P. № 32 poz. 256) zmienione zostaje jak następuje:

"Oficerowie, zaliczeni w myśl art. 111 i 118 niniejszej ustawy do rezerwy wojska polskiego, mogą w przeciągu lat sześciu od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy zostać przemianowani na oficerów zawodowych na warunkach, które ustali rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej".

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.