Ustalenie warunków awansowania oficerów marynarki wojennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.89.690

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 30 października 1933 r.
ustalające warunki awansowania oficerów rezerwy marynarki wojennej.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Polskiej Marynarki Wojennej (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 626) postanawiam co następuje:
Oficerowie rezerwy wszystkich korpusów osobowych marynarki wojennej mogą awansować w czasie pokoju do stopnia kapitana włącznie.
Awanse na poruczników rezerwy marynarki wojennej mogą następować po przesłużeniu co najmniej 2 lat w stopniu podporucznika i po odbyciu w tym stopniu w marynarce wojennej co najmniej 2 ćwiczeń, przewidzianych ustawą o powszechnym obowiązku wojskowym.
(1)
Awanse na kapitanów rezerwy marynarki wojennej mogą następować po przesłużeniu co najmniej 4 lat w stopniu porucznika i po odbyciu w tym stopniu w marynarce wojennej co najmniej 2 ćwiczeń, przewidzianych ustawą, o powszechnym obowiązku wojskowym, oraz po zdaniu egzaminu na kapitana rezerwy marynarki wojennej.
(2)
Od warunków odbycia ćwiczeń w stopniu porucznika, może Minister Spraw Wewnętrznych zwolnić tych oficerów, którzy w czasie służby zawodowej w marynarce wojennej posiadali warunki do awansu na kapitana marynarki wojennej.
Na poruczników i kapitanów rezerwy marynarki wojennej można awansować tylko tych oficerów, odpowiadających warunkom wyszczególnionym w § 2 lub § 3, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje moralne i służbowe.
Jako datę starszeństwa oficerów rezerwy we wszystkich stopniach ustala się dzień, w którym nastąpiło ich awansowanie.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia