Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.140.778

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1994 r.
w sprawie ustalenia terminu udostępnienia należących do Skarbu Państwa akcji spółki Polskie Linie Lotnicze "Lot" Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 Termin udostępnienia należących do Skarbu Państwa akcji spółki Polskie Linie Lotnicze "Lot" Spółka Akcyjna ustala się do dnia 30 czerwca 1998 r.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1996 r. (Dz.U.96.151.714) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 1996 r.