Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.76.504

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. Minister-członek Rady Ministrów, zwany dalej "Ministrem", wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.
§  2. Do zakresu działania Ministra należy w szczególności:
1) kontrola przygotowywania projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przedstawianych do podpisu Prezesowi Rady Ministrów;
2) kontrola wykonywania zarządzeń, decyzji, poleceń oraz innych dyspozycji Prezesa Rady Ministrów;
3) kierowanie działalnością i nadzór nad realizacją zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określonych w art. 29 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;
4) nadzór nad zapewnieniem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów obsługi ministrów powołanych do wypełniania zadań wyznaczonych przez Prezesa Rady Ministrów, pełnomocników Rządu, komisji wspólnych oraz organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
§  3. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, może, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów:
1) żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej;
2) przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu albo na wniosek strony, sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego organu administracji rządowej do załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi, zawiadamiając o tym wszystkie inne właściwe organy oraz strony.
§  4. Obsługę Ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  5. W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań Minister może:
1) powoływać zespoły do opracowywania określonych zagadnień;
2) zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.