Ustalenie stosunku procentowego młodocianych do ogółu zatrudnionych dorosłych robotników w hutach szklanych. - Dz.U.1933.13.87 - OpenLEX

Ustalenie stosunku procentowego młodocianych do ogółu zatrudnionych dorosłych robotników w hutach szklanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.13.87

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 15 lutego 1933 r.
w sprawie ustalenia stosunku procentowego młodocianych do ogółu zatrudnionych dorosłych robotników w hutach szklanych.

Na podstawie ustępu drugiego art. 5-a ustawy 2 dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 636) w brzmieniu ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie zmian i uzupełnień niektórych postanowień ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet (Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 773) zarządza się co następuje:
Stosunek procentowy młodocianych robotników do ogółu zatrudnionych dorosłych robotników w hutach szklanych, zatrudniających ogółem do 300 robotników włącznie, nie może przekraczać:

1) w hutach butelkowych i galanteryjnych - 12 %;

2) w hutach taflowych - 2 %;

a w hutach szklanych, zatrudniających ogółem ponad 300 robotników:

1) w hutach butelkowych i galanteryjnych - 10 %;

2) w hutach taflowych - 2 %.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w trzy miesiące po ogłoszeniu.