Ustalenie stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1933 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.12.65

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 stycznia 1935 r.
w sprawie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1933 r.

Na podstawie art. 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o kosztach nadzoru nad zakładami ubezpieczeń (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 643) zarządzam co następuje:
Stopę opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1933 r. ustala się w wysokości 1,5‰ (pro mille) sumy składek brutto zebranych przez zakłady ubezpieczeń w ciągu roku 1933.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.