Ustalenie stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1936 i 1937 rok.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.48.383

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 lipca 1938 r.
w sprawie ustalenia stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1936 i 1937 rok.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 396) w związku z art. 17 i 17a tej ustawy w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 95, poz. 855) zarządzam co następuje:
Stopę opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych ustala się za 1936 i 1937 rok w wysokości l‰ (jeden pro mille) sumy składek, należnych za 1936 i 1937 rok ubezpieczalniom społecznym oraz Funduszowi Ubezpieczenia od Wypadków i Chorób Zawodowych, Funduszowi Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników, Funduszowi Ubezpieczenia Emerytalnego Pracowników Umysłowych i Funduszowi Ubezpieczenia na Wypadek Braku Pracy Pracowników Umysłowych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.