Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.20.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 maja 1964 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku obrotowego dla zakładów gastronomicznych i pensjonatów.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym (Dz. U. Nr 49, poz. 449, z 1955 r. Nr 22, poz. 139, z 1960 r. Nr 29, poz. 167 i z 1962 r. Nr 66, poz. 327) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Stawki podatku obrotowego ustala się w wysokości:
1) 2% - od obrotów osiąganych przez zakłady gastronomiczne nie prowadzące sprzedaży napojów zawierających alkohol;
2) od obrotów osiąganych przez pozostałe zakłady gastronomiczne:
a) 3% - ze sprzedaży potraw i napojów o zawartości do 18% alkoholu,
b) 8% - ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%;
3) 1 (uchylony).
2. 2 (uchylony).
§  2. Tracą moc rozporządzenia Ministra Finansów:
1) z dnia 19 maja 1954 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla zakładów gastronomicznych (Dz. U. Nr 32, poz. 132),
2) z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla niektórych zakładów gastronomicznych i pensjonatów (Dz. U. Nr 42, poz. 254).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1964 r.
1 § 1 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 7 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla prywatnych pensjonatów oraz w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjnych dokonywanych w tych pensjonatach (Dz.U.67.16.74) z dniem 13 maja 1967 r.
2 § 1 ust. 2 uchylony przez § 2 rozporządzenia z dnia 4 marca 1966 r. w sprawie stosowania podwyżek w podatku obrotowym (Dz.U.66.11.68) z dniem 21 marca 1966 r.