Ustalenie stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażenia pracowników administracyjnych w państwowych komisjach arbitrażowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.40.205

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 sierpnia 1961 r.
w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażenia pracowników administracyjnych w państwowych komisjach arbitrażowych.

Na podstawie art. 5 pkt 1 i 2, art. 7 ust. 2 i art. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39), art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. z 1949 r. Nr 11, poz. 72) oraz art. 12 ust. 2 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym (Dz. U. z 1961 r. Nr 37, poz. 195) zarządza się, co następuje:
1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do zatrudnionych w Głównej Komisji Arbitrażowej i okręgowych komisjach arbitrażowych pracowników administracyjnych, którzy nie orzekają w sprawach rozpatrywanych przez te komisje.
2.
Zasady wynagrodzenia kierowców samochodowych, dozorców i strażników unormowane są odrębnymi przepisami.
1.
Dla pracowników objętych rozporządzeniem ustala się w załączniku do rozporządzenia tabelę stanowisk, kwalifikacji i uposażenia, zwaną dalej "tabelą".
2.
Przewidziany w tabeli dodatek specjalny, jako dodatek uzasadniony specjalnymi kwalifikacjami i warunkami pracy, nie podlega podatkowi od wynagrodzeń.
1.
Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac może wprowadzić rozporządzeniem nowe stanowiska do tabeli.
2.
Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej ustali zasady przyznawania przewidzianego w tabeli dodatku specjalnego oraz określi zakres egzaminu sekretariackiego, skład i sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, jak również zasady i tryb jej działania.
3.
Od wymaganego złożenia egzaminu sekretariackiego zwalnia się pracowników, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia zajmują stanowiska, dla których przewidziany jest taki egzamin.
1.
Zakwalifikowania pracowników na stanowiska przewidziane w tabeli dokonuje kierownik jednostki upoważnionej do ich przyjmowania.
2.
Przy przyjęciu do pracy przyznaje się pracownikowi najniższe uposażenie zasadnicze przewidziane w tabeli dla danego stanowiska.
1.
Z zastrzeżeniem przepisu ust. 2 na stanowiska przewidziane w tabeli mogą być przyjmowani, awansowani lub przenoszeni tylko pracownicy odpowiadający kwalifikacjom wymaganym na tych stanowiskach.
2.
W przypadkach uzasadnionych doświadczeniem zawodowym pracownika bądź gdy wymaga tego interes służby Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej może wyrazić zgodę na przyjęcie do pracy, awansowanie lub przeniesienie na stanowisko przewidziane w tabeli pracownika, który nie odpowiada kwalifikacjom przewidzianym w tabeli.
3.
Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do pracowników przyjmowanych na stanowiska, których zajmowanie uzależnione jest od złożenia egzaminu sekretariackiego.
4.
Pracownikowi posiadającemu wysokie kwalifikacje oraz praktykę w zakresie czynności ściśle związanych z jego stanowiskiem lub gdy wymagają tego ważne względy służbowe, może Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej przyznać uposażenie zasadnicze wyższe od maksymalnego uposażenia zasadniczego, przewidzianego w tabeli dla zajmowanego przez pracownika stanowiska, o 15%, nie więcej jednak niż 300 zł.
1.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach przewidzianych w tabeli w dniu wejścia w życie rozporządzenia zachowują te stanowiska.
2.
Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie mogą otrzymać uposażenia niższego od dotychczas pobieranego.
3.
Przy porównaniu uposażenia dotychczasowego i przysługującego według przepisów niniejszego rozporządzenia bierze się pod uwagę wartość netto uposażenia dotychczasowego (uposażenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym lub służbowym po potrąceniu podatku od wynagrodzeń, z doliczeniem dodatku uzasadnionego specjalnymi kwalifikacjami i warunkami pracy) i wartość netto uposażenia maksymalnego (uposażenie zasadnicze netto wraz z ewentualnie przysługującym dodatkiem specjalnym ustalonym w trybie § 3 ust. 2) przewidzianego w tabeli dla stanowiska, które pracownik zachował bądź na które został zakwalifikowany, zgodnie z rozporządzeniem.
4.
W przypadku gdy dotychczasowe uposażenie netto jest niższe od maksymalnego uposażenia netto obliczonego zgodnie z zasadą przyjętą w ust. 3, przyznaje się pracownikowi na czas pozostawania na stanowisku, które pracownik zachował bądź na które został zakwalifikowany, dodatek wyrównawczy do uposażenia w wysokości różnicy między uposażeniem dotychczasowym netto i maksymalnym przysługującym na danym stanowisku według przepisów niniejszego rozporządzenia.
1.
Pracowników można awansować w obrębie danego stanowiska tylko w obowiązujących terminach awansowych i nie częściej aniżeli raz w ciągu roku pracy.
2.
Pracownika, który podwyższy kwalifikacje uzyskując wykształcenie średnie lub wyższe albo złoży pomyślnie egzamin sekretarski, można awansować niezależnie od obowiązujących terminów awansowych.
3.
W przypadku awansowania pracownika podwyżka zasadniczego uposażenia powinna wynosić nie mniej niż 50 zł.
1.
Tworzy się fundusz nagród dla pracowników objętych rozporządzeniem w wysokości 2% przeznaczonego dla nich funduszu płac.
2.
Niezależnie od funduszu nagród przewidzianego w ust. 1 tworzy się do dyspozycji Prezesa Głównej Komisji Arbitrażowej dodatkowy fundusz nagród dla pracowników objętych rozporządzeniem w wysokości 1% przeznaczonego dla nich funduszu płac.
3.
Prezes Rady Ministrów może zezwolić na zwiększenie funduszu nagród (ust. 1).
4.
Nagrody przyznają kierownicy jednostek upoważnieni do przyjmowania pracowników administracyjnych po zasięgnięciu opinii rady zakładowej związku zawodowego.
5.
Nagroda indywidualna nie powinna być niższa od 200 zł.
6.
Fundusz nagród może być w wysokości 20% wykorzystany na zapomogi w wypadkach losowych.
Właściwy minister za zgodą Ministra Finansów może zastosować zasady rozporządzenia do pracowników administracyjnych zatrudnionych w podległej mu resortowej komisji arbitrażowej.
Do pracowników zatrudnionych w halach maszyn stosuje się dotychczasowe przepisy w sprawie premii dla kierowników hal maszyn, maszynistek i korektorek.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1959 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji, uposażenia i dodatków pracowników administracyjnych w państwowych komisjach arbitrażowych (Dz. U. Nr 39, poz. 242).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac i Prezesowi Głównej Komisji Arbitrażowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1961 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA STANOWISK, UPOSAŻENIA ORAZ DODATKU SPECJALNEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH W PAŃSTWOWYCH KOMISJACH ARBITRAŻOWYCH

JednostkaLp.Stanowisko służboweUposażenieWymagane kwalifikacje w zakresie:
zasadniczedodatek kwalifikacyjnywykształceniailości lat praktyki zawodowej
stawkaogółemw arbitrażu
123
Główna Komisja Arbitrażowa1Dyrektor gabinetu prezesa3.200-4.100500700900wyższe prawnicze lub ekonomiczne51
2Naczelnik wydziału, główny 2.300-3.100400500700a) wyższe prawnicze

lub ekonomiczne

2
księgowyb) średnie ogólne lub

zawodowe

52
3Kierownik biblioteki centralnej1.700-2.300400500700a) wyższe prawnicze

lub ekonomiczne i

kurs bibliotekarski

4
b) średnie i kurs

bibliotekarski

81
4Kierownik1.700-2.300300400500a) wyższe prawnicze2
sekretariatu zespołub) średnie i egzamin

sekretarski

75
5Starszy inspektor1.600-2.200300400500a) wyższe ekonomiczne1
księgowościb) średnie finansowe

lub ogólne i kurs

rachunkowości

52
6Starszy referent1.500-2.200300400500a) wyższe ekonomiczne

lub prawnicze

1
b) średnie52
7Inspektor księgowości1.200-1.900150250300średnie finansowe lub ogólne i kurs księgowości3
8Intendent1.200-1.700200300400średnie52
9Kierownik kancelarii głównej1.100-1.600170260350średnie52
Okręgowe komisje1Kierownik sekretariatu1.600-2.300300400500a) wyższe prawnicze

lub ekonomiczne

4
arbitrażoweprezydialnegob) średnie83
2Kierownik sekretariatu1.200-1.900260350440średnie i egzamin sekretarski52
1Starszy sekretarz1.000-1.600220300380średnie i egzamin sekretarski21
2Starszy księgowy 900-1.400150220300średnie finansowe lub ogólne i kurs księgowości2
3Sekretarz 850-1.300200260330średnie i egzamin sekretarski1
4Referent, intendent 800-1.200150220300średnie1
Wszystkie komisje5Księgowy 800-1.300150220300a) średnie finansowe

lub ogólne

1
arbitrażoweb) niepełne średnie i

kurs księgowości

2
6Maszynistka-referent 800-1.200150220300a) średnie i

umiejętność pisania

na maszynie

b) podstawowe i

umiejętność pisania

na maszynie

1
7Starszy woźny 750-1.100120180240a) średnie niepełne1
prezydialnyb) podstawowe2
8Kierownik hali maszyn 800-1.200a) niepełne średnie i

umiejętność pisania

na maszynie

1
b) podstawowe i

umiejętność pisania

na maszynie

3
9Starszy rejestrator, archiwista 800-1.100niepełne średnie1
10Kierownik centrali telefonicznej 750-1.100podstawowe1
11Starsza maszynistka (w hali maszyn) 800-1.100podstawowe i umiejętność pisania na maszynie
12Maszynistka (w hali maszyn) 750- 950podstawowe i umiejętność pisania na maszynie
13Praktykant 800- 950a) średnie
750b) podstawowe
14Starszy woźny 700- 850podstawowe
15Woźny700podstawowe
16Sprzątaczka, goniec700