Ustalenie stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników służby archiwalnej zatrudnionych w archiwach państwowych. - Dz.U.1958.60.301 - OpenLEX

Ustalenie stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników służby archiwalnej zatrudnionych w archiwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.60.301

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 września 1958 r.
w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników służby archiwalnej zatrudnionych w archiwach państwowych.

Na podstawie art. 5 i 7 oraz art. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
Przepisom niniejszego rozporządzenia podlegają pracownicy państwowej służby archiwalnej zatrudnieni w archiwach państwowych.
Stawki miesięczne uposażenia zasadniczego dla pracowników wymienionych w § 1 ustala się, jak następuje:
Grupa uposażeniazłotych
12.300
22.030
31.840
41.680
51.470
61.300
71.200
81.100
91.000
10 900
11 830
12 750
Ustala się dla pracowników wymienionych w § 1 następujące stanowiska służbowe oraz określa się grupy uposażenia zasadniczego przywiązane do tych stanowisk:
Stanowisko służboweGrupa uposażenia
1. kustosz,

konserwator archiwalny

1
2. adiunkt archiwalny2
3. zastępca konserwatora archiwalnego 3-2
4. starszy archiwista,

starszy asystent konserwatorski

4
5. archiwista,

asystent konserwatorski

6-5
6. młodszy archiwista,

młodszy asystent konserwatorski

8-7
7. praktykant archiwalny ze stażem9
praktykant archiwalny bez stażu10
8. technik archiwalny 9-6
9. starszy laborant 9-7
10. laborant11-9
11. starszy magazynier archiwalny10-7
12. magazynier archiwalny 12-10
1.
Do objęcia stanowisk służbowych wymienionych w § 3 wymagane są następujące kwalifikacje:
1.kustoszukończone studia wyższe w zakresie nauk historycznych, prawnych lub ekonomicznych, ewentualnie w zakresie innych nauk humanistycznych, stopień naukowy kandydata nauk lub doktora, co najmniej 10 lat pracy w archiwach lub pokrewnych instytucjach naukowych (w tym co najmniej 6 lat pracy w archiwach), dorobek naukowy z zakresu archiwistyki, archiwoznawstwa lub z zakresu historii i nauk pokrewnych, znajomość co najmniej 2 języków obcych;
2.konserwator archiwalnyukończone studia wyższe w dziedzinie przydatnej w zakresie dokumentacji mechanicznej, co najmniej 10 lat praktyki zawodowej, znajomość co najmniej 2 języków obcych;
3.adiunkt archiwalnyukończone studia wyższe w zakresie nauk historycznych, prawnych lub ekonomicznych, ewentualnie w zakresie innych nauk humanistycznych, 8 lat pracy w archiwach lub pokrewnych instytucjach naukowych (w tym co najmniej 5 lat w archiwach), dorobek naukowy, znajomość co najmniej 2 języków obcych;
4.zastępca konserwatora archiwalnegoukończone studia wyższe w dziedzinie przydatnej w zakresie dokumentacji mechanicznej, co najmniej 6 lat praktyki zawodowej, znajomość co najmniej 2 języków obcych;
5.starszy archiwistaukończone studia wyższe w zakresie nauk historycznych, prawnych lub ekonomicznych, ewentualnie w zakresie innych nauk humanistycznych, 5 lat pracy w archiwach lub pokrewnych instytucjach naukowych (w tym co najmniej 3 lata pracy w archiwach), znajomość 2 języków obcych;
6.starszy asystent konserwatorskiukończone studia wyższe w dziedzinie przydatnej w zakresie dokumentacji mechanicznej, co najmniej 4 lata praktyki zawodowej;
7.archiwistaukończone studia wyższe w zakresie nauk historycznych, prawnych lub ekonomicznych, ewentualnie w zakresie innych nauk humanistycznych, co najmniej 2 lata pracy archiwalnej, znajomość co najmniej 1 języka obcego;
8.asystent konserwatorskiukończone studia wyższe w dziedzinie przydatnej w zakresie dokumentacji mechanicznej, co najmniej 2 lata praktyki zawodowej;
9.młodszy archiwistaukończone studia wyższe w zakresie nauk historycznych, prawnych lub ekonomicznych, ewentualnie w zakresie innych nauk humanistycznych, znajomość co najmniej 1 języka obcego
lub
wykształcenie średnie, co najmniej 4 lata pracy w archiwach, znajomość co najmniej 1 języka obcego;
10.młodszy asystent konserwatorskiukończone studia wyższe w dziedzinie przydatnej w zakresie dokumentacji mechanicznej;
11.a) praktykant

archiwalny bez stażu

wykształcenie średnie;
b) praktykant

archiwalny ze

stażem

wykształcenie średnie, co najmniej 3 lata pracy archiwalnej;
12.technik archiwalnywykształcenie średnie techniczne, co najmniej 4 lata praktyki zawodowej;
13.starszy laborantwykształcenie średnie techniczne, co najmniej 4 lata praktyki zawodowej
lub
wykształcenie podstawowe, co najmniej 7 lat pracy w laboratoriach bądź w pracowniach konserwatorskich;
14.laborantukończona szkoła zawodowa
lub
szkoła podstawowa, co najmniej 4 lata pracy w laboratoriach bądź w pracowniach konserwatorskich;
15.starszy magazynier archiwalnywykształcenie średnie, co najmniej 2 lata pracy w archiwach
lub
wykształcenie podstawowe, co najmniej 5 lat pracy na stanowisku magazyniera archiwalnego;
16.magazynier archiwalnyukończona szkoła podstawowa.
Pracownicy wymienieni w § 1, pełniący wymienione funkcje, otrzymują dodatki funkcyjne w następującej wysokości:
1)dyrektor archiwum centralnego700 - 1.000 zł
2)dyrektor archiwum wojewódzkiego, wicedyrektor do spraw naukowych w archiwum centralnym500 - 700 zł
3)kierownik oddziału terenowego, kierownik powiatowego archiwum państwowego250 - 500 zł
4)kierownik oddziału w archiwum, kierownik pracowni200 - 300 zł.
Pełnienie funkcji, o których mowa w § 5, może być powierzone osobom, które zakwalifikowano na następujące stanowiska służbowe:
FunkcjaStanowisko służbowe
1) dyrektor archiwum centralnego- kustosz,
2) dyrektor archiwum wojewódzkiego- kustosz,
3) wicedyrektor do spraw naukowych w

archiwum centralnym

- kustosz lub konserwator archiwalny,
4) kierownik oddziału terenowego,

kierownik archiwum powiatowego

- kustosz, adiunkt archiwalny,

starszy archiwista, archiwista,

5) kierownik oddziału w archiwum lub

kierownik pracowni

- kustosz, adiunkt archiwalny,

starszy archiwista, archiwista,

konserwator archiwalny lub zastępca

konserwatora archiwalnego.

Pracownicy wymienieni w § 1, nie będący samodzielnymi pracownikami nauki, a posiadający stopnie naukowe kandydata nauk lub doktora, otrzymują dodatek miesięczny w wysokości 300 zł.
§ 8. 2
(skreślony).
1.
Pracownikom państwowej służby archiwalnej może być przyznany dodatek specjalny w wysokości od 10 do 30% uposażenia zasadniczego.
2.
Zasady i tryb przyznawania dodatku specjalnego określa Minister Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki po uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac.
Pracownicy państwowej służby archiwalnej zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują wynagrodzenie obliczone według stawki godzinowej. Stawka za godzinę pracy efektywnej wynosi 1/175 pełnego wynagrodzenia miesięcznego (łącznie z dodatkami), które przysługiwałoby pracownikowi w razie zatrudnienia go w pełnym wymiarze czasu pracy.
1.
Samodzielni pracownicy nauki zatrudnieni w archiwach państwowych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia i pobierają uposażenie przewidziane w przepisach dla pracowników nauki.
2.
Pracownicy inżynieryjno-techniczni zatrudnieni w Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów przy Archiwum Głównym Akt Dawnych otrzymują uposażenie według zasad i w wysokości przewidzianej dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Do pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych wykonujących czynności administracyjne i usługowe mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 33, poz. 149).
1.
Pracownicy służby archiwalnej zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia powinni być zakwalifikowani na jedno ze stanowisk służbowych przewidzianych w § 3, odpowiadające rodzajowi i zakresowi wykonywanych czynności oraz posiadanym kwalifikacjom i stażowi pracy.
2.
Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą być zakwalifikowani na stanowiska przewidziane w § 3, do których zajmowania wymagane jest posiadanie stopnia naukowego lub ukończenie studiów wyższych, również wtedy, jeśli nie odpowiadają tym wymaganiom, lecz wykażą się zaawansowaniem w pracy nad uzupełnieniem swych kwalifikacji (przystąpienie do przeprowadzenia przewodu kandydackiego lub doktorskiego, trwające studia wyższe) pod warunkiem jednak, że wymagane kwalifikacje osiągną w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3.
Pracownicy, o których mowa w ust. 1, zachowują na okres pracy na danym stanowisku uposażenie w dotychczasowej wysokości, o ile przy zastosowaniu przepisów niniejszego rozporządzenia przysługiwałoby im uposażenie niższe.
W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach pracownicy służby archiwalnej mogą być zwolnieni przez Ministra Szkolnictwa Wyższego od obowiązku posiadania kwalifikacji ustalonych w § 4. W przypadku nieposiadania wymaganego wykształcenia obowiązuje staż pracy zwiększony o 50%.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych (Dz. U. Nr 39, poz. 242).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz zainteresowanym ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1958 r.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 października 1963 r. (Dz.U.63.47.263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1963 r.
2 § 8 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 października 1963 r. (Dz.U.63.47.263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1963 r.
3 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 października 1963 r. (Dz.U.63.47.263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1963 r.
4 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 października 1963 r. (Dz.U.63.47.263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1963 r.