Ustalenie stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej... - Dz.U.1949.14.92 - OpenLEX

Ustalenie stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej, oraz pracowników samorządowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.14.92

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lutego 1949 r.
w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej. 1

Na podstawie art. 5 pkt 1) i 2) i art. 37 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 39) zarządza się za zgodą Rady Państwa, co następuje:
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do pracowników państwowych i samorządowych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich - z wyjątkiem osób, objętych art. 4 pkt 1 tejże ustawy.
Grupami uposażenia w rozumieniu niniejszego zarządzenia są grupy uposażenia zasadniczego określone w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie kwot uposażenia zasadniczego i dodatków lokalnych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 82).

Tabele stanowisk.

§  3.
1.
Ustanawia się dla władz, urzędów, zakładów i instytucji państwowych i samorządowych tabele stanowisk, stanowiące załączniki do niniejszego rozporządzenia.
2.
Tabele te określają stanowiska służbowe oraz przewidziane dla poszczególnych stanowisk grupy uposażenia.
3.
Prezes Rady Ministrów ureguluje w drodze zarządzenia tryb przedstawiania wniosków w sprawie zmian w tabelach stanowisk.
§  4.
Mianowanie (przyjęcie do pracy) pracownika może nastąpić tylko na stanowisko służbowe, przewidziane w tabelach stanowisk.
2.
Prezes Rady Ministrów, może zezwolić w stosunku do pracowników państwowych na wniosek właściwego ministra złożony w porozumieniu z Ministrem Skarbu na utworzenie czasowego stanowiska służbowego nie przewidzianego w tabeli stanowisk i określić grupę uposażenia przywiązaną do tego stanowiska.
3.
Uprawnienie przewidziane w ust. 2 przysługuje w stosunku do pracowników biur prezydiów rad narodowych Szefowi Kancelarii Rady Państwa na wniosek prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej.
4.
W stosunku do pracowników organów wykonawczych samorządu terytorialnego uprawnienie powyższe przysługuje Ministrowi Administracji Publicznej na wniosek właściwego wydziału wojewódzkiego lub Zarządu Miejskiego w m. st. Warszawie i w m. Łodzi.

Zasady zaszeregowania pracowników państwowych i samorządowych do grup uposażenia.

§  5.
Przy mianowaniu (przyjęciu do pracy) na stanowisko, dla którego przewidziane jest kilka grup uposażenia, przyznaje się pracownikowi najniższą grupę uposażenia, przewidzianą dla danego stanowiska.
§  6.
1.
Właściwa władza naczelna może przyznać pracownikowi przy przyjęciu do służby państwowej grupę uposażenia bezpośrednio wyższą od określonej w § 5, jeżeli posiada on praktykę w zakresie czynności bezpośrednio związanych z jego stanowiskiem lub gdy wymagają tego ważne względy służbowe.
2. 2
O przyznaniu pracownikom prezydiów rad narodowych przy przyjęciu do pracy jednej z wyższych grup uposażenia od najniższej przewidzianej dla danego stanowiska, lecz w granicach określonych w tabeli stanowisk, decydują:
1)
prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi) - w stosunku do pracowników tych prezydiów oraz prezydiów dzielnicowych rad narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi,
2)
prezydia powiatowych rad narodowych i rad narodowych miast stanowiących powiaty - w stosunku do pracowników tych prezydiów oraz prezydiów rad narodowych niższego stopnia.
3.
W stosunku do pracowników organów wykonawczych samorządu terytorialnego przyznanie wyższej grupy uposażenia przy przyjęciu do pracy wymaga zgody organu wykonawczego związku samorządu terytorialnego bezpośrednio wyższego stopnia, a w stosunku do pracowników Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy i m. Łodzi oraz wojewódzkich związków samorządowych - zgody Ministra Administracji Publicznej.
4.
Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z właściwymi ministrami określi w drodze zarządzenia szczegółowo przypadki stosowania przepisów ustępów poprzedzających.
§  7.
Pracownik państwowy, przechodzący do państwowej służby cywilnej w drodze mianowania lub przeniesienia ze służby państwowej o charakterze publicznoprawnym, unormowanej innymi przepisami, otrzymuje taką grupę uposażenia, do której przywiązane jest uposażenie zasadnicze nie niższe od uposażenia zasadniczego ostatnio pobieranego.
§  8.
Przy mianowaniu (powołaniu) na wyższe stanowisko przyznaje się pracownikowi grupę uposażenia nie niższą od ostatnio przez niego posiadanej.
§  9.
Zasady i tryb postępowania przy awansowaniu do wyższych grup uposażenia określi Prezes Rady Ministrów w drodze zarządzenia.
§  10.
1.
W wyjątkowych przypadkach może władza naczelna za zgodą Prezesa Rady Ministrów przyznać pracownikowi państwowemu grupę uposażenia bezpośrednio wyższą od określonej dla danego stanowiska w tabeli lub wynikającej z postanowień §§ 5 i 6.
2.
Uprawnienie powyższe przysługuje Szefowi Kancelarii Rady Państwa w stosunku do pracowników biur prezydiów rad narodowych oraz Ministrowi Administracji Publicznej w stosunku do pracowników organów wykonawczych samorządu terytorialnego.
§  11.
Osoby dopuszczone do państwowej służby przygotowawczej i praktykanci w służbie samorządowej otrzymują uposażenie grupy bezpośrednio niższej od określonej w § 5.

Zasady zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych i samorządowych, pozostających w służbie w dniu 1 stycznia 1949 r.

§  12.
Wszystkich pracowników, pozostających w państwowej służbie cywilnej oraz służbie samorządowej w dniu 1 stycznia 1949 r. właściwa władza zaszereguje z dniem 1 stycznia 1949 r. do jednej z grup uposażenia, przewidzianej w tabelach (§ 3) dla zajmowanego przez nich stanowiska.
§  13.
Zaszeregowania przewidzianego w §§ 12 i 14 dokonuje się przy zachowaniu przepisów §§ 5, 10, 11, 15 i 16.
§  14.
1.
Pracownicy zajmujący w dniu 1 stycznia 1949 r. stanowiska nie przewidziane w tabelach stanowisk zostają przy zaszeregowaniu mianowani (powołani) na jedno ze stanowisk objętych tabelami, odpowiadające faktycznie wykonywanym przez nich obowiązkom służbowym.
2.
Przepis ust. 1 dotyczy również pracowników, których faktyczne obowiązki służbowe i zakres odpowiedzialności nie odpowiadają formalnie zajmowanemu przez nich stanowisku.
§  15.
Pracownik państwowy i samorządowy może być zaszeregowany do grupy bezpośrednio wyższej od najniższej grupy przewidzianej dla danego stanowiska, jeżeli:
a)
pozostaje co najmniej 2 lata na danym stanowisku lub na odpowiadającym temu, na które zostaje mianowany (powołany), bądź też w ciągu ostatnich trzech lat zajmował w administracji publicznej równorzędne lub wyższe stanowisko albo
b)
uznany został przed dniem 1 stycznia 1949 r. na zasadach i w trybie określonym przez Radę Ministrów za pracownika posiadającego wyjątkowo wysokie kwalifikacje fachowe.
§  16.
Zaszeregowania przewidzianego w § 12 dokonuje właściwa władza w granicach etatów osobowych, ustalonych dla poszczególnych części, działów i rozdziałów w budżecie Państwa bądź odpowiednio w budżetach danego związku samorządu terytorialnego.
§  17.
Jeżeli w myśl § 12 przypadłoby pracownikowi uposażenie grupy niższej od ostatnio posiadanej, właściwa władza przyzna mu uposażenie grupy odpowiadającej grupie dotychczasowej.
§  18.
Władzą właściwą dla dokonania zaszeregowania jest:
a)
w stosunku do pracowników państwowych - władza naczelna, która może przekazać swoje uprawnienia w tym zakresie władzy bezpośrednio podległej;
b)
w stosunku do pracowników biur prezydiów rad narodowych - prezydium właściwej rady narodowej;
c)
w stosunku do pracowników organów wykonawczych samorządu terytorialnego - działający kolegialnie organ wykonawczy właściwego samorządu terytorialnego, a jeżeli kolegium nie jest ukonstytuowane - organ wykonawczy jednoosobowy.
§  19.
1.
Pracownikowi państwowemu, który uważa decyzję władzy podległej władzy naczelnej o zaszeregowaniu za krzywdzącą, przysługuje prawo wystąpienia w drodze służbowej z wnioskiem o zmianę decyzji do władzy bezpośrednio wyższej.
2.
Pracownikowi biura prezydium rady narodowej przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem do prezydium hierarchicznie wyższej rady narodowej, a pracownikowi biura prezydium wojewódzkiej rady narodowej oraz m. st. Warszawy i m. Łodzi - do Szefa Kancelarii Rady Państwa.
3.
Pracownikowi organu wykonawczego samorządu terytorialnego przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem do organu wykonawczego samorządu terytorialnego bezpośrednio wyższego stopnia a pracownikowi Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy, m. Łodzi oraz wojewódzkich związków samorządowych - do Ministra Administracji Publicznej.
4.
Po wysłuchaniu opinii Zarządu Głównego właściwego związku zawodowego wymienione wyżej władze rozstrzygają ostatecznie.

Przepisy końcowe.

§  20.
Tabele stanowisk zajmowanych przez:
a)
pracowników państwowych, których stosunek służbowy do czasu wejścia w życie dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 381) normowały przepisy art. 89-103 tej ustawy,
b)
pracowników samorządowych pełniących funkcje analogiczne do funkcji pracowników wymienionych w punkcie a)

określi osobne rozporządzenie Rady Ministrów.

§  21.
W przypadkach zaszeregowania pracownika do grupy wyższej od przewidzianej przepisami niniejszego rozporządzenia decyzja władzy podlega uchyleniu, niezależnie od odpowiedzialności służbowej, karnej i cywilnej osób winnych bezpodstawnego zaszeregowania.
§  22.
Zarządzenia i zezwolenia, o których mowa w §§ 3, 4, 6, 9 i 20 wydaje Prezes Rady Ministrów.
§  23.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą w odniesieniu do pracowników państwowych objętych art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich:
a)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 780) z późniejszymi zmianami;
b)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 781) z późniejszymi zmianami w części unormowanej niniejszym rozporządzeniem;
c)
rozporządzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o ustalaniu grup uposażenia i tabeli stanowisk we władzach, urzędach i instytucjach państwowych (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 90) z późniejszymi zmianami.
§  24.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skarbu, Ministrowi Administracji Publicznej oraz innym ministrom.
§  25.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1949 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 3

TABELA STANOWISK.

1. Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej,

2. Kancelarii Rady Państwa,

3. Kancelarii Sejmu Ustawodawczego,

4. Biura Kontroli przy Radzie Państwa,

5. Komisji Specjalnej do Walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym,

6. Prezydium Rady Ministrów,

a)
Zarząd Centralny,
b)
Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy,
c)
Centralny Urząd Planowania,
d)
Instytut Gospodarstwa Narodowego,
e)
Główny Urząd Statystyczny,
f)
Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk,
g)
Naczelna Rada do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej i Instytut Historii Najnowszej,
h)
Powsz. Organizacja "Służba Polsce",
i)
Główny Urząd Kultury Fizycznej,
7)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
8)
Ministerstwo Administracji Publicznej,
9)
Ministerstwo Sprawiedliwości,
10)
Ministerstwo Skarbu,
11)
Ministerstwo Przemysłu i Handlu,
12)
Ministerstwo Komunikacji,
13)
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych,
14)
Ministerstwo Oświaty,
15)
Ministerstwo Kultury i Sztuki,
16)
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej,
17)
Ministerstwo Poczt i Telegrafów,
18)
Ministerstwo Zdrowia,
19)
Ministerstwo Odbudowy,
20)
Ministerstwo Żeglugi,
21)
Ministerstwo Leśnictwa.

1.

Kancelaria Cywilna Prezydenta Rzeczypospolitej

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
1.Zastępca Szefa Kancelarii CywilnejI
2.Dyrektor (biura, gabinetu), sekretarz Prezydenta R. P. II - I
3.Wicedyrektor (biura, gabinetu) III - II
4.Starszy radca do spraw ..., naczelnik wydziału V - III
5.Inspektor, kierownik samodzielnego referatu VI - V
6.Zarządca rezydencji, kierownik bibliotekiVII - V
7.Radca VI - V
8.Sekretarz szefa kancelarii cywilnej Prezydenta Rz., referendarzVIII - VI
9.Intendent IX - VII
skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
10.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny) VII
Starszy rejestrator VII
Kreślarz X - VII
Kierownik centrali telefonicznej VII
11.Rejestrator, maszynistka, rachmistrz, kancelista, telefonista VII
12.Starszy woźny X-VIII
13.Woźny XI - X
14.Młodszy woźny XII - XI

2.

Kancelaria Rady Państwa

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
1.Dyrektor (biura, gabinetu) II - I
2.Wicedyrektor (biura, gabinetu) III - II
3.Naczelnik wydziału, starszy radca do spraw ..., starszy inspektor V - III
4.Inspektor, kierownik samodz. referatu VI - V
5.Kierownik bibliotekiVII - V
6.Radca VI - V
7.Sekretarz szefa kancelarii Rady Państwa, referendarzVIII - VI
8.Intendent IX - VII
skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
9.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny) VII
Starszy rejestrator VII
Kreślarz X - VII
Kierownik centrali telefonicznej VII
10.Rejestrator, maszynistka, rachmistrz, kancelista, telefonista VII
11.Starszy woźny X-VIII
12.Woźny XI - X
13.Młodszy woźny XII - XI

3.

Kancelaria Sejmu R. P.

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
1.Dyrektor (biura, Biblioteki Sejmowej, Gabinetu Marszałka) II - I
2.Naczelnik wydziału, starszy radca do spraw ... V - III
3.Kierownik samodzielnego referatu, kierownik diariusza, inspektor, sekretarz plenum VI - V
4.Radca, redaktor diariusza, redaktor sprawozdań parlamentarnych, sekretarz komisji sejmowej, zarządca Domu Poselskiego, komendant Straży MarszałkowskiejVII - V
5.Referendarz, sekretarz Wicemarszałka, sekretarz szefa kancelarii SejmuVIII - VI
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
6.Kierownik ekspedycji IX - VII
Podreferendarz, stenotypista, starszy rachmistrz, skarbnik (kasjer), bibliotekarz VII
7.Starszy rejestrator VII
Pomocnik biblioteczny, sekretarz X - VIII
Kierownik centrali telefonicznej VII
8.portier, pomocnik techniczny IX - VIII
9.Magazynier, rachmistrz VII
Rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonista VII
10.Starszy woźny sejmowy X-VIII
11.Stylotypista X - IX
12.Strażnik, woźny, numerowy XI - X
13.Młodszy woźny XII - XI

4.

Biuro kontroli przy Radzie Państwa.

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
1.Szef departamentu II - I
Szef delegaturyIII - I
2.Z-ca szefa departamentu III - II
3.Naczelnik wydziału V - III
Z-ca Szefa delegatury, starszy inspektor
4.Inspektor VI - V
5.Radca VI - V
Kierownik sekretariatu dyrektora biura VI - V
Referent inspekcyjny VII - VI
6.Referendarz VII - VI
7.Kierownik kancelarii VIII - VII
Sekretarz VII
Rachmistrz VII
Intendent IX - VII
8.Podreferendarz VII
Bibliotekarz VII
Archiwista VII
Maszynistka VII
9.Starszy kancelista VII
10.Kancelista VII
11.Starszy woźny X-VIII
12.Woźny, dozorca XI - X
13.Młodszy woźny XII - XI

5.

Komisja Specjalna do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym.

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny
1.Wicedyrektor Biura WykonawczegoI
2.Członek Biura Wykonawczego (równ. dyr. depart.)II - I
3.Członek Biura Wykonawczego (równ. wicedyrektorowi departamentu)III - II
4.St. radca do spraw ..., st. inspektor V - III
5.Inspektor, kierownik samodzielnego referatuVI - V
6.RadcaVI - V
7.Kierownik rachubyVII - V
8.ReferendarzVIII - VI
9.Kierownik kancelarii ogólnej, intendent IX - VII
Skarbnik, (kasjer) VII
10.St. rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
11.Sekretarz VII
St. rejestrator VII
Kierownik centrali telefonicznej VII
12.Magazynier VII
Kancelista, rejestrator, maszynistka, rachmistrz VII
13.St. woźny X - IX
14.Woźny XI - X
15.Młodszy woźny XII - XI
Urzędy bezpośrednio podległe
1.Przewodniczący delegatury IV - II
2.Członek delegatury V - III
3.Radca VI - V
4.InspektorVIII - VI
5.Kierownik rachuby VII - VI
6.Kierownik kancelarii IX - VII
7.Referendarz VIII - VII
8.Podreferendarz, stenotypista, intendent VII
Starsza maszynistka VIII - VII
9.Sekretarz VII
Starszy rejestrator VII
10.Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista VII
11.St. woźny X - IX
12.Woźny XI - X
13.Młodszy woźny XII - XI
Urzędy bezpośrednio podległe
1.Starszy inspektor powiatowy VII - VI
2.Inspektor powiatowy IX - VII
3.Sekretarz VII

6.

Tabela stanowisk Prezydium Rady Ministrów

A)

ZARZĄD CENTRALNY.

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
1.Dyrektor (biura, gabinetu) II - I
Radca Prezesa Rady Ministrów do spraw ..., naczelny rzecznik dyscyplinarny III - I
2.Wicedyrektor (biura, gabinetu), szef działu III - II
3.Naczelnik wydziału, starszy inspektor, starszy radca do spraw ... V - III
4.Kierownik samodzielnego referatu, inspektor VI - V
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
6.ReferendarzVIII - VI
Sekretarz (Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, podsekretarza stanu), kontroler rachunkowy, księgowyVIII - VI
7.Intendent, kierownik kancelarii ogólnej IX - VII
Skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik magazynu, kierownik hali maszyn, starsza maszynistkaVIII - VII
8.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny) VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestrator VII
Kierownik centrali telefonicznej VII
9.Magazynier VII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonista VII
10.Starszy woźny X-VIII
Stylotypista X - IX
11.WoźnyXI - X
12.Młodszy woźnyXII - XI

B)

NACZELNA RADA ODBUDOWY M. ST. WARSZAWY.

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
1.Zastępca sekretarza generalnegoII - I
2.Szef biuraIII - II
3.Inżynier, inspektor, starszy radca do spraw ... V - IV
4.Kierownik samodzielnego referatu, kierownik rachubyVI - V
5.Kierownik kancelarii, księgowyVII - VI
6.Starsza maszynistkaVIII - VII
7.Kasjer VII
8.Maszynistka, kancelista VII
9.St. woźny, stylotypista X - IX
10.WoźnyXI - X
11.Młodszy woźnyXII - XI

C)

CENTRALNY URZĄD PLANOWANIA.

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
1.Dyrektor Biura Komitetu Ekonomicznego Rady MinistrówI
Dyrektor (departamentu, biura), zastępca dyrektora Biura Komitetu Ekonomicznego Rady MinistrówII - I
Radca prezesa C.U.P. do spraw ...III - I
2.Wicedyrektor (departamentu, biura), naczelny redaktor, szef działu III - II
3.Naczelnik wydziału, redaktor, szef zespołu, sekretarz (komitetu, podkomitetu) K.E.R.M., starszy radca do spraw ..., starszy inspektor V - III
4.Kierownik samodzielnego referatu, inspektor VI - V
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
6.Referendarz, sekretarz prezesa, korektor, kontroler rachunkowy, księgowyVIII - VI
7.Intendent, sekretarz wiceprezesa, kierownik kancelarii ogólnej IX - VII
Skarbnik (kasjer), archiwista, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny) VII
Kreślarz IX - VII
Starszy rejestrator VII
Kierownik centrali telefonicznej VII
9.Magazynier VII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonista VII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI

D)

INSTYTUT GOSPODARSTWA NARODOWEGO.

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
1.PrezesI
2.Dyrektor departamentu II - I
3.Wicedyrektor departamentu IV - III
4.Naczelnik wydziału V - IV
5.Kierownik samodzielnego referatu VI - V
6.Radca VI - V
7.ReferendarzVIII - VI
8.Podreferendarz, kierownik kancelarii ogólnej, stenotypista VII
Starsza maszynistka VIII - VII
9.Maszynistka, kancelista VII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI

E)

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY.

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
1.WiceprezesII - I
2.Naczelnik wydziału, starszy inspektor, starszy radca do spraw ... V - III
3.Kierownik samodz. referatu, kierownik oddziału, inspektorVI - V
4.Radca, statystyk matematyczny, kartograf, kierownik rachuby VI - V
5.ReferendarzVIII - VI
6.Intendent, kierownik kancelarii ogólnej, sekretarz (prezesa) IX - VII
Kasjer, starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistkaVIII - VII
7.Sekretarz (adm., rachunkowy, techniczny) VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestrator VII
Kierownik centrali telefonicznej VII
8.Magazynier VII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, konserwator (biblioteczny, archiwalny), telefonista VII
9.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
10.WoźnyXI - X
11.Młodszy woźnyXII - XI

F)

GŁÓWNY URZĄD KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK.

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny
1.Zastępca naczelnego dyrektora II - I
2.Szef działu IV - III
3.Naczelnik wydziału, starszy inspektor, starszy radca do spraw ... V - IV
4.Kierownik samodzielnego referatu, inspektor, starszy cenzor VI - V
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
6.Inspektor drukarni VII - VI
Cenzor, referendarz, statystyk, księgowyVIII - VI
7.Archiwista, skarbnik (kasjer), intendent, kierownik kancelarii ogólnej VII
Podreferendarz, bibliotekarz, stenotypista, starszy rachmistrz VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny) VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestrator VII
9.Kancelista, telefonista, rachmistrz, rejestrator, maszynistka VII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
Władze i urzędy bezpośrednio podległe
1.Naczelnik wojewódzkiego urzędu VI - III
2.Zastępca naczelnika wojew. urzędu VI - V
3.Kierownik referatu VII - VI
4.Starszy cenzor VII - VI
5.Cenzor, referendarz VIII - VI
Kontroler drukarni VIII - VII
6.Kontroler terenowy, kierownik kancelarii ogólnej IX - VIII
starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Starsza maszynistka VIII - VII
7.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny) VII
8.Rachmistrz, rejestrator, kancelista, maszynistka VII
9.Starszy woźny X-VIII
10.Woźny XI - X
11.Młodszy woźny XII - XI
Władze i urzędy pośrednio podległe.
1.Kierownik urzędu grodzkiegoVII - V
2.Referendarz VII
3.Cenzor IX - VII
4.Sekretarz administracyjny VII
5.Maszynistka VII
6.Starszy woźny X-VIII
7.Woźny XI - X
8.Młodszy woźny XII - XI

G)

NACZELNA RADA DO SPRAW MŁODZIEŻY I KULTURY FIZYCZNEJ I INSTYTUT HISTORII NAJNOWSZEJ.

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny
1.Dyrektor biura II - I
2.Wicedyrektor biuraIII
3.Starszy inspektor V - IV
4.Inspektor VI - V
5.Referendarz, kierownik rachubyVIII - VI
6.Kierownik kancelarii ogólnej IX - VII
kasjer, stenotypista VII
Starsza maszynistka VIII - VII
7.Maszynistka VII
8.Kancelista VII
9.St. woźny X - IX
10.Woźny XI - X
11.Młodszy woźny XII - XI
Urzędy bezpośrednio podległe
1.Inspektor wojewódzkiVI
2.Sekretarz administracyjny VII
3.Kancelista, maszynistka VII
Urzędy pośrednio podległe
1.Sekretarz administracyjny VII
INSTYTUT HISTORII NAJNOWSZEJ
(personel administracyjny)
1.Kierownik samodz. referatu ogólnego VI - V
2.ReferendarzVIII - VI
3.Sekretarz VII
Starsza maszynistka VIII - VII
4.Maszynistka VII
5.Starszy woźny X-VIII
6.Woźny XI - X
7.Młodszy woźny XII - XI

H)

POWSZECHNA ORGANIZACJA "SŁUŻBA POLSCE".

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Komenda Główna
1.Szef służby technicznej II - I
2.Szef oddziału IV - II
3.Dyrektor biura prawnego V - III
4.Szef wydziału, starszy radca do spraw ... VI - IV
5.Kierownik sekcji, radca do spraw prawnych, starszy inspektor, inżynier do spraw nadzoru, kierownik pracowni malarskiej, kapelmistrz, teatrolog, muzykolog, redaktor tekstów świetlicowych, starszy lektor, starszy wykładowca VI - V
6.Starszy instruktor, inspektor, z-ca kapelmistrza, starszy księgowy, kierownik ośrodka szkoleniowego, kierownik rachuby VII - VI
7.Lektor-wykładowca, malarz-dekorator, kierownik świetlicy, kierownik bazy filmowej, zbrojmistrz, technolog żywnościowy, rewident, cenzurant, starszy referent (referendarz)VIII - VI
Technik IX - VI
8.Fotograf, tambour-major VIII - VII
Statystyk IX - VII
9.Referent (podreferendarz), instruktor, intendent, kierownik (magazynu, warsztatu, garażu), IX - VII
starszy rachmistrz (księgowy), stenotypistka, skarbnik, kasjer VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
10.Kreślarz X - VII
11.Kierownik kancelarii ogólnej IX - VIII
Orkiestrant solista IX - VIII
Kierownik archiwum X - VIII
Dyspozytor, IX - VIII
12.Sekretarz, dowódca drużyny ochrony i komendant bloku, siostra ambulatoryjna X - VIII
kierownik centrali telefonicznej, bibliotekarz VII
13.Odbiorca - magazynierVII
orkiestrant odpowiedzialny XI - IX
Kancelista, telefonista, maszynistka, rachmistrz VII
14.Starszy woźny X-VIII
15.Woźny, stylotypista XI - X
16.Młodszy woźny XII - XI
Komenda Wojewódzka
1.Szef wydziału VI - IV
2.Kierownik sekcji, radca do spraw prawnych, inżynier do spraw nadzoru, starszy lektor, st. wykładowca VI - V
Kapelmistrz VII - VI
3.Starszy referent, starszy instruktor, inspektor, kierownik ośrodka szkoleniowego, kierownik referatuVIII - VI
4.Lektor-wykładowca, rewident-cenzurantVIII - VI
Kierownik świetlicy, zbrojmistrz VIII - VII
5.Technik, statystyk, bosman (jachtu, przystani), mechanik okrętowy VIII - VII
Skarbnik - (kasjer) VII
6.Referent, instruktor, intendent, kierownik (magazynu, warsztatu, garażu), księgowy IX - VII
Starsza maszynistka VIII - VII
7.Kreślarz X - VII
8.Kierownik kancelarii ogólnej, siostra ambulatoryjna, bibliotekarz IX - VIII

VII

9.Dowódca drużyny ochrony i komendant bloku, dyspozytor X - VIII
kierownik centrali telefonicznej VII
10.Odbiorca - magazynier VII
Kancelista, telefonista, maszynistka VII
11.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
12.Woźny XI - X
13.Młodszy woźny XII - XI
Komenda Powiatowa
1.Kierownik referatu VII - VI
2.Referent, instruktor IX - VII
3.Maszynistka VII
Kancelista VII
4.Woźny XII - XI
Komenda Gminna
1.Komendant Gminny X - IX

I.

GŁÓWNY URZĄD KULTURY FIZYCZNEJ.

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny
1.Wicedyrektor G.U.K.F. II - I
2.Radca dyrektora G.U.K.F. do spraw ... III - II
3.Naczelnik wydziału, st. radca do spraw ..., inspektor lecznictwa sport., st. inspektor V - III
4.Inspektor, inspektor - instruktor, instruktor, radca do spraw ..., Kierownik referatu samodz. VI - V
5.Technik budowlany, referendarz, gł. księgowy, gł. cenzor, fotoreporter, tłumaczVIII - VI
6.Podreferendarz, cenzor, księgowy, płatnik, kierownik kancelarii ogólnej, fototechnik, kierownik hali maszyn, starsza maszynistka IX - VII
7.Kreślarz X - VII
stenotypista VII
8.Bibliotekarz VII
9.Sekretarz VII
10.Kierownik magazynu XI - VIII
11.Kancelista, telefonista, magazynier, rejestrator, maszynistka VII
12.St. woźny, stylotypista X - IX
13.Woźny XI - X
14.Młodszy woźny XII - XI
Urzędy bezpośrednio podległe
1.Dyrektor W.U.K.F. IV - III
Kierownik centrum wyszkoleniaIV
2.Zastępca dyrektora W.U.K.F.IV
3.Naczelnik wydziału, zastępca kierownika Centrum Wyszkolenia, kwatermistrz Centrum Wyszkolenia, kierownik wyszkolenia Centrum Wyszkolenia, inspektor kontroli, inspektor lecznictwa, lekarz Centrum Wyszkolenia V - IV
4.Nauczyciel muzyki i śpiewuVI - V
5.Instruktor wyszkolenia, instruktor sportowy (wg. specjalności), instruktorVII - VI
6.Referendarz, płatnik, księgowy samodzielny, kierownik świetlicy, technik budowlany, starsza maszynistkaVIII - VII
7.świetliczanka, sanitariusz X - VIII
Podreferendarz, bibliotekarz, magazynier VII
8.komendant ochrony XI - VIII
9.Kancelista, maszynistka VII
10.Starszy woźny X-VIII
11.WoźnyXI - X
12.Młodszy woźnyXII - XI
Instytucje podległe pośrednio G.U.K.F.
1.Kierownik Wojewódzkiego (Stołecznego) Ośrodka K.F., Ośrodka Wychowania Fizycznego i SpecjalnegoVI - V
Kierownik Powiatowego Inspektoratu K.F. i sportuVI - V
2.Kierownik stadionu, zastępca kierownika Wojewódzkiego (Stołecznego) Ośrodka K.F., powiatowy (miejski) inspektor K.F. i sportu, kierownik referatu, kierownik wyszkoleniaVII - VI
3.Instruktor wyszkolenia, płatnik, księgowy, płatnik - księgowy, starsza maszynistkaVIII - VII
4.Administrator budynków i urządzeń IX - VIII
Podreferendarz, świetliczanka - bibliotekarka VII
5.Magazynier VII
6.Kancelista, maszynistka VII
7.Starszy woźny X-VIII
8.WoźnyXI - X
9.Młodszy woźnyXII - XI

7.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny.
1.Dyrektor (departamentu, biura gabinetu, protokółu dyplomatycznego) II - I
Radca ministra do spraw ...III - I
2.Wicedyrektor (departamentu, biura, gabinetu, protokółu dyplomatycznego), naczelnik samodz. wydziału III - II
3.Naczelnik wydziału, starszy inspektor, starszy radca do spraw ... V - III
4.Kierownik samodzielnego referatu, inspektor VI - V
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
6.Referendarz, sekretarz ministra, kierownik archiwumVIII - VI
7.Intendent, kierownik kancelarii ogólnej, podsekretarza stanu, techniczny pracownik łączności, kurier dyplomatyczny IX - VII
kasjer (skarbnik), starszy rachmistrz, podreferendarz, sekretarz, stenotypista, archiwista, VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (adm., rach., techn.)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
9.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
Urzędy podległe.
1.Radca ambasady, konsul generalny, zastępca szefa misji, attaché wojskowy przy ambasadzie, radca handlowyIII - I
2.Radca poselstwa, attaché handlowy, attaché wojskowy przy poselstwie, I sekretarz ambasady, konsul, radca specjalny (np. prawny, emigr.) V - III
3.Attaché specjalny (np. prasowy, kulturalny, emigrac., repatr.)VI - V
4.II sekretarz ambasady, I i II sekretarz poselstwa, wicekonsulVI - V
5.Kierownik agencji konsularnejVII - VI
6.Attaché (ambasady, poselstwa)VII - VI
7.Attaché konsularnyVII - VI
8.Kierownik rachubyVII - VI
9.Sekretarz konsularnyVIII - VII
10.Intendent IX - VII
skarbnik, starszy rachmistrz, stenotypista VII
Starsza maszynistkaVIII - VII
11.Techniczny pracownik łączności IX - VII
12.Sekretarz (adm., rachunkowy, techniczny)VII
Starszy rejestratorVII
13.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistkaVII
Kancelista, telefonistaVII
14.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
15.WoźnyXI - X
16.Młodszy woźnyXII - XI

8.

Ministerstwo Administracji Publicznej

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny
1.Dyrektor (departamentu, biura gabinetu) II - I
Radca ministra do spraw ..., główny delegat do spraw ewakuacji ludności obcejIII - I
2.Wicedyrektor (departamentu, biura gabinetu) III - II
3.Naczelnik wydziału, starszy inspektor, starszy radca do spraw ... V - III
4.Kierownik samodzielnego referatu, inspektor VI - V
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
6.Referendarz, kontroler rachunkowy, sekretarz ministraVIII - VI
7.Intendent, kierownik kancelarii ogólnej, likwidator (rachunkowy, płac), podsekretarz stanu, IX - VII
kasjer (skarbnik), starszy rachmistrz, podreferendarz, sekretarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy) VII
Starszy rejestrator VII
Kierownik centrali telefonicznej VII
9.Magazynier VII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonista VII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
Władze i urzędy bezpośrednio podległe
1.Wojewoda II - I
2.Wicewojewoda IV - II
3.Naczelnik wydziału, starszy inspektor V - IV
4.Kierownik oddziału, inspektor VI - V
5.Radca VI - V
Kierownik rachuby VII - VI
6.Referendarz, Kontroler rachunkowy, sekretarz wojewodyVIII - VI
7.Intendent, kierownik kancelarii ogólnej IX - VII
skarbnik (kasjer), starszy rachmistrzVII
Likwidator (rachunkowy, płac) IX - VII
Podreferendarz, stenotypistaVII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (adm. rachunkowy)VII
Starszy rejestratorVII
9.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
Władze i urzędy pośrednio podległe.
1.Starosta powiatowy V - IV
2.Wicestarosta powiatowy VI - V
3.Kierownik referatu, referendarzVIII - VI
4.Kierownik kancelarii starostwa, podreferendarz IX - VII
5.Sekretarz (adm., rachunkowy)VII
Starszy rejestratorVII
6.MaszynistkaVII
Rachmistrz, rejestrator, kancelista, telefonistaVII
7.Starszy woźny X-VIII
8.Woźny XI - X
9.Młodszy woźny XII - XI
PAŃSTWOWY URZĄD REPATRIACYJNY
a) Zarząd Centralny
1.Dyrektor Państwowego Urzędu RepatriacyjnegoII
2.Zastępca dyrektora Urzędu RepatriacyjnegoIII
3.Naczelnik (wydziału, biura), starszy inspektor, starszy radca do spraw ... V - IV
4.Kierownik samodzielnego referatu (oddziału), inspektor VI - V
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
6.Referendarz, kontroler rachunkowy, księgowy VIII - VI
7.starszy rachmistrz, podreferendarzVII
Intendent, kierownik kancelarii ogólnej IX - VII
Starsza maszynistka VIII - VII
8.MagazynierVII
9.Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
b) Oddziały Wojewódzkie
1.Dyrektor oddziału wojewódzkiego PUR IV - III
2.Zastępca dyrektora oddziału wojewódzkiego PUR V - IV
3.Naczelnik (działu, biura), inspektor VI - V
Lekarz w oddziale wojewódzkim PUR VII - V
4.Kierownik samodzielnego referatu VII - VI
5.Radca, kierownik rachuby VII - VI
6.Referendarz, kontroler rachunkowy, księgowy VIII - VII
7.Intendent, kierownik kancelarii ogólnej, IX - VIII
kasjer, st. rachmistrz, podreferendarzVII
8.Magazynier, maszynistkaVII
9.Rachmistrz, rejestrator, kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
c) Oddziały Powiatowe
1.Naczelnik oddziału powiatowego PUR, naczelnik punktu etapowego specjalnego VII - VI
2.Referendarz, kierownik punktu etapowego VIII - VII
3.Kontroler rachunkowy, księgowy VIII - VII
4.Intendent IX - VIII
kasjer, starszy rachmistrz, podreferendarzVII
5.Magazynier, maszynistkaVII
6.Rachmistrz, rejestrator, kancelista, telefonistaVII
7.Młodszy woźny XII - XI

9.

Ministerstwo Sprawiedliwości

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny.
1.Dyrektor (dep., biura, gabinetu) II - I
Radca ministra do spraw ...III - I
2.Wicedyrektor (depart., biura, gabinetu) III - II
3.Naczelnik wydziału, starszy radca do spraw ... V - III
4.Kierownik samodzielnego referatu, inspektor, wizytator sądów i prokuratur VI - V
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
6.Referendarz, sekretarz ministraVIII - VI
7.Intendent, kierownik kancelarii ogólnej, sekretarz podsekretarza stanu, IX - VII
kasjer (skarbnik), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
8.Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
9.Sekretarz (admin., rachunkowy, techniczny)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
10.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
11.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
12.Woźny XI - X
13.Młodszy woźny XII - XI
Władze i urzędy podległe (sądy i prokuratury)
1.Kierownik Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego V - IV
2.Członek Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego VI - V
3.Kierownik sekretariatu (sądowego, prokuratorskiego, rachunkowego) VII - VI
4.Starszy sekretarz (sądowy, prokuratorski, rachunkowy)VIII - VI
Intendent IX - VII
5.Sekretarz sądowy (prokuratorski, rachunkowy) komornik IX - VII
6.Starsza maszynistka VIII - VII
7.Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
8.Pomocnik sekretarza X - IX
9.MaszynistkaVII
10.Rejestrator, kancelistaVII
11.Starszy woźny X-VIII
12.Woźny XI - X
13.Młodszy woźny XII - XI
Zakłady
1.Dyrektor zakładu (poprawcz. wychowawcz.) V - IV
2.(skreślony)
3.(skreślony)
4.Kierownik działu IX - VII
5.Starszy rachmistrzVII
6.MaszynistkaVII
Magazynier, rachmistrz, kancelistaVII
7.WoźnyXII - X

10.

Ministerstwo Skarbu

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny.
1.Dyrektor (dep., biura, gabinetu) II - I
Radca ministra do spraw ...III - I
2.Wicedyrektor (dep., biura, gabinetu), prezes Komisji Rewizyjnej Skarbu Państwa III - II
3.Naczelnik wydziału, starszy radca do spraw ..., kierownik Zarz. Długów Państwa, starszy inspektor V - III
4.Kierownik samodz. referatu, inspektor VI - V
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
6.Referendarz, sekretarz ministraVIII - VI
7.Intendent, kierownik kanc. ogólnej, sekretarz podsekretarza stanu IX - VII
skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kier. hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz administracyjny, rachunkowy, technicznyVII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
9.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
Urzędy centralne.
A. Prokuratoria Generalna R. P.
1.Prezes II - I
2.Wiceprezes, prezes oddziału III - II
3.Wiceprezes oddziału V - III
4.Delegat, naczelny sekretarz, naczelnik wydziału w Prokuratorii V - III
5.Naczelnik wydziału w oddziale, starszy radca V - III
6.Radca VI - V
7.Referendarz, kierownik rachuby, aplikant VII - VI
8.Intendent, kierownik kancelarii ogólnej IX - VII
Skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
9.Sekretarz (admin., rachunkowy, techniczny)VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
10.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
11.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
12.Woźny XI - X
13.Młodszy woźny XII - XI
B. Państwowy Zakład Emerytalny.
1.Dyrektor naczelny II - I
2.Dyrektor IV - III
3.Naczelnik wydziału V - IV
4.Kierownik oddziału VI - V
5.Radca VI - V
6.Referendarz, kierownik rachubyVIII - VI
7.Intendent, kierownik kancelarii ogólnej IX - VII
Skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistkaVIII - VII
8.Sekretarz (adm., rachunkowy, techniczny)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
9.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.WoźnyXI - X
12.Młodszy woźnyXII - XI
C. Ochrona Skarbowa.
1.Główny inspektorIII - II
2.Naczelnik wydziału w Gł. Inspektoracie, okręgowy inspektor V - IV
3.Inspektor w G.I.O.S., kierownik oddziału Okręgowego Inspektoratu Ochrony SkarbowejVI - V
4.Rejonowy inspektorVII - VI
5.RadcaVI
6.Referendarz, kontroler skarbowyVIII - VI
Kierownik rachuby VII - VI
7.Intendent, kierownik kancelarii ogólnej, komisarz skarbowy IX - VII
Skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (administ., rachunkowy, techniczny)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
9.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistkaVII
Kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
D. Mennica Państwowa.
1.Dyrektor IV - III
2.Szef działu VI - V
3.RadcaVI
4.ReferendarzVIII - VI
5.Kierownik rachubyVII
6.Skarbnik (kasjer), podreferendarz, stenotypista, starszy rachmistrz, intendent VII
kierownik kancelarii ogólnej IX - VII
Starsza maszynistka VIII - VII
7.Sekretarz (admin., rachunkowy, techniczny)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rachmistrzVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
8.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
9.Starszy woźny X-VIII
10.Woźny XI - X
11.Młodszy woźny XII - XI
Władze i urzędy bezpośrednio podległe.
1.Dyrektor (ceł, izby skarbowej) III - II
2.Przewodniczący komisji odwoławczej, dyrektor okręgowego urzędu likwidacyjnego, wicedyrektor (ceł, izby skarbowej) IV - III
3.Naczelnik wydziału, starszy inspektor, zastępca dyrektora okręgowego urzędu likwidacyjnego V - IV
4.Kierownik oddziału, inspektor VI - V
5.Radca VI - V
Kierownik rachuby VII - VI
6.ReferendarzVIII - VI
7.Intendent, kierownik kancelarii ogólnej IX - VII
skarbnik (kasjer)VII
Starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (admin., rachunkowy, techniczny)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
9.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
Władze i urzędy pośrednio podległe.
1.Naczelnik urzędu (rewizyjnego, skarbowego, celnego, akcyz.) VI - V
2.Naczelnik rejonowego urz. likwidac., kierownik działu VII - VI
3.Kierownik referatu, kontroler skarb., referendarzVIII - VI
4.Komisarz skarbowy IX - VII
podreferendarz, skarbnik (kasjer)VII
5.Podkomisarz skarbowy, sekretarz (admin., rachunkowy, techniczny)VII
Kierownik kancelarii IX - VIII
Starszy rejestrator, rewident skarbowyVII
6.MaszynistkaVII
Rachmistrz, rejestrator, kancelista, telefonista, asystent celnyVII
7.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
8.Woźny XI - X
9.Młodszy woźny XII - XI
Likwidatura Agend Ministerstwa Aprowizacji
KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny.
1.LikwidatorI
2.Zast. likwidatora II - I
3.Dyrektor (departamentu, biura) II - I
4.Wicedyrektor (depart., biura) III - II
5.Naczelnik wydziału, starszy inspektor V - III
6.Kierownik samodzielnego referatu, inspektor VI - V
7.Radca VI - V
8.KsięgowyVIII - VI
9.ReferendarzVIII - VI
10.Intendent, kierownik kancelarii ogólnej IX - VII
Skarbnik (kasjer), podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
11.Sekretarz (rachunkowy, administr.)VII
12.Starszy rejestratorVII
13.Rejestrator, maszynistka, kancelistaVII
14.Starszy woźny X-VIII
Wydziały aprowizacji urzędów wojewódzkich.
1.Naczelnik wydziału V - IV
2.Kierownik oddziału, inspektor VI - V
3.KsięgowyVIII - VI
4.ReferendarzVIII - VI
5.PodreferendarzVII
6.Starszy rejestratorVII
7.RejestratorVII
Referaty aprowizacji w starostwach powiatowych.
1.Kierownik referatu, referendarzVIII - VI
2.PodreferendarzVII
3.Sekretarz (administr., rachunkowy)VII
4.RejestratorVII

11.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny.
1.Dyrektor (departamentu, biura, gabinetu), komisarz rządu dla spraw organizacji gospodarki mięsnejII - I
Radca ministra do spraw ...III - I
Prezes Kolegium GórniczegoI sędziowska
2.Wicedyrektor (departamentu, biura, gabinetu)III - II
Wiceprezes Kolegium GórniczegoI sędziowska
3.Naczelnik wydziału, starszy radca do spraw ..., starszy inspektor V - III
4.Kierownik samodzielnego referatu VI - V
Kierownik samodzielnego referatu, inspektor
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
6.Referendarz, sekretarz ministraVIII - VI
7.Intendent, kierownik kancelarii ogólnej, sekretarz podsekretarza stanu IX - VII
Skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
9.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
Urzędy bezpośrednio podległe
(Urzędy wojewódzkie).
1.Naczelnik wydziału V - IV
2.Kierownik oddziału, inspektor VI - V
3.Radca VI - V
4.ReferendarzVIII - VI
5.PodreferendarzVII
Starsza maszynistka VIII - VII
6.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
7.Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelistaVII
Urzędy pośrednio podległe.
(Starostwa).
1.Kierownik referatu VII - VI
2.ReferendarzVIII - VI
3.PodreferendarzVII
4.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny)VII
Starszy rejestratorVII
5.Rachmistrz, rejestratorVII
URZĘDY CENTRALNE
A. Administracja miar
a) Główny Urząd Miar.
1.DyrektorII
2.Wicedyrektor IV - III
3.Naczelnik wydziału, starszy radca do spraw ..., starszy inspektor V - IV
4.Kierownik działu prac metrologicznych V - IV
Kierownik samodzielnego referatu, inspektor VI - V
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
6.AdiunktVII - V
7.Referendarz, księgowyVIII - VI
8.St. laborant, intendent, kierownik kancelarii ogólnej IX - VII
skarbnik (kasjer), starszy rachmistrzVII
Podreferendarz, stenotypista VII
Starsza maszynistka VIII - VII
9.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny)VII
Laborant IX - VIII
Starszy rejestratorVII
10.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelistaVII
11.Starszy woźny X-VIII
12.Woźny XI - X
13.Młodszy woźny XII - XI
b) Okręgowe Urzędy Miar.
1.Naczelnik Okręgowego Urzędu MiarIV
2.Starszy inspektor V - IV
3.Kierownik oddziału, inspektor VI - V
4.Radca VI - V
5.Referendarz, starszy legalizator, starszy laborantVIII - VI
Kierownik rachuby (kasy specjalnej) VII - VI
6.kierownik kancelarii ogólnej, intendent, legalizator, laborant IX - VII
Skarbnik (kasjer), podreferendarz, stenotypista, starszy rachmistrz VII
Starsza maszynistka VIII - VII
7.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny)VII
Starszy rejestratorVII
8.Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelistaVII
9.Starszy woźny X-VIII
10.Woźny XI - X
11.Młodszy woźny XII - XI
c) Obwodowe Urzędy Miar.
1.Kierownik Obw. U.M. I klasy VI - V
2.Kierownik Obw. U.M. II - IV klasy VII - VI
3.ReferendarzVIII - VI
4.St. legalizator, st. laborantVIII - VI
5.Kierownik kancelarii ogólnej, referendarz, legalizator, laborant IX - VII
6.Sekretarz (rachunkowy, techniczny, administracyjny)VII
St. rejestratorVII
7.MaszynistkaVII
Rachmistrz, rejestrator, kancelistaVII
8.Starszy woźny X-VIII
9.Woźny XI - X
10.Młodszy woźny XII - XI
B. Urząd Patentowy.
1.Prezes II - I
2.Wiceprezes IV - III
3.Naczelnik wydziału, starszy radca (techniczny, prawny) V - IV
4.Radca (techniczny, prawny) VI - V
5.Kierownik rachuby VI - V
6.ReferendarzVIII - VI
7.intendent, kierownik kancelarii ogólnej IX - VII
Skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
9.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
C. Państwowy Instytut Geologiczny
1.DyrektorIII - I
2.Wicedyrektor IV - III
3.Naczelnik wydziału, starszy radca do spraw ..., starszy inspektor V - IV
4.Inspektor VI - V
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
6.ReferendarzVIII - VI
7. intendent, kierownik kancelarii ogólnej, IX - VII
Skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
9.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelistaVII
10.Starszy woźny X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
D. ADMINISTRACJA GÓRNICZA
a) Wyższy Urząd Górniczy.
1.Prezes II - I
2.Wiceprezes III - II
3.Naczelnik wydziału, starszy inspektor, starszy radca V - III
4.Radca, kierownik oddziału, inspektor, kierownik samodzielnego referatu VI - V
5.Referendarz, kierownik rachuby, młodszy inspektorVIII - VI
6.Kierownik kancelarii ogólnej, starsza maszynistka VIII - VII
7.Skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypistkaVII
intendent, starszy kreślarz IX - VII
8.Starszy kancelista, starszy rejestratorVII
9.Sekretarz (administracyjny, techniczny), kreślarzVII
10.MagazynierVII
11.Rachmistrz, rejestrator, kancelista, telefonistka, maszynistkaVII
12.Starszy woźny X-VIII
13.WoźnyXII - X
b) Okręgowe urzędy górnicze.
1.Naczelnik urzędu, starszy inspektor V - III
2.Inspektor VI - V
3.Młodszy inspektor, referendarz, starszy kontrolerVIII - VI
4.Starsza maszynistkaVIII - VI
5.Podreferendarz, kontroler górniczy, stenotypistkaVII
6.Starszy kancelista, starszy rejestratorVII
7.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny)VII
8.Rachmistrz, rejestrator, kancelista, maszynistkaVII
9.Starszy woźny X-VIII
10.Woźny XII - X
E. Urzędy probiercze.
1.Naczelnik Urzędu Probierczego IV - III
2.Kierownik techniczny V - IV
3.Inspektor, radca, kierownik rachuby VI - V
4.Referendarz, starszy kontroler probierczy, księgowyVIII - VI
5.Intendent, kontroler probierczy, probierz IX - VII
skarbnik (kasjer), podreferendarzVII
Starsza maszynistka VIII - VII
6.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny)VII
7.Cechowniczy X - VIII
8.Starszy rejestratorVII
9.Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelistaVII
10.Starszy woźny X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
F. Instytuty Naukowo-Badawcze Przemysłu.
Wicedyrektor IV - III
Naczelnik wydziału V - IV
Kierownik oddziału, inspektor VI - V
Radca VI - V
Referendarz VII - VI
Księgowy, kierownik samodzielnego referatuVIII - VI
Kierownik kancelarii ogólnej IX - VII
Starszy rachmistrz, skarbnik (kasjer), intendent, podreferendarz, stenotypista VII
Starsza maszynistka VIII - VII
Sekretarz (admin., rachunk., techn.)VII
Starszy rejestratorVII
MagazynierVII
Maszynistka, rachmistrz, rejestrator, telefonista, kancelistaVII
Starszy woźny X-VIII
Woźny XI - X
Pomocnik magazyniera XII - XI

12.

Ministerstwo Komunikacji

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny.
1.Prezes Rady KomunikacyjnejI
2.Dyrektor (departamentu, biura, gabinetu), główny inspektor komunikacji II - I
Radca ministra do spraw ...III - I
3.Wicedyrektor (departamentu, biura, gabinetu), zastępca głównego inspektora komunikacji III - II
Członek Rady Komunikacyjnej IV - II
4.Naczelnik wydziału, starszy inspektor kontroli komunikacji, starszy radca do spraw ... V - III
5.Kierownik samodzielnego referatu, inspektor, kierownik kontroli cywilnych statków powietrznych VI - V
6.Radca, kierownik rachuby VI - V
7.Referendarz, sekretarz ministraVIII - VI
8.Intendent, kierownik kanc. ogólnej, kierownik wyświetlarni, sekretarz podsekretarza stanu IX - VII
kasjer (skarbnik), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
9.Sekretarz (administr., rach., techn.)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
10.MagazynierVII
Rachmistrz, maszynistka, rejestrator kancelista, telefonistaVII
11.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
12.Woźny XI - X
13.Młodszy woźny XII - XI
Władze i urzędy bezpośrednio podległe.
1.Dyrektor okręgu dróg wodnych IV - III
2.Naczelnik wydziału komunikacyjnego V - IV
3.Naczelnik wydziału (w dyrekcjach okr. dróg wodnych), starszy inspektor kontroli, dyrektor Szkoły Żeglugi Śródlądowej V - IV
4.Kierownik oddziału, inspektor (kontroli, nadzoru) VI - V
5.Radca VI - V
6.Kierownik szkoły (lotniczej, szybownictwa, silnikowej)VIII - V
Kierownik wyszkolenia, kierownik internatu Szkoły Żeglugi Śródlądowej, starszy instruktor (pilot, mechanik) VII - VI
7.Referendarz, zawiadowca portu lotniczego rzeczoznawca kontroli cywilnych statków powietrznych, kierownik warsztatów VIII - VI
8.Instruktor (pilot, mechanik), zawiadowca lotniska, wychowawca w Szkole Żeglugi Śródlądowej VIII - VII
9.Podreferendarz, stenotypista, starszy rachmistrz VII
kontroler ruchu drogowego IX - VII
Starsza maszynistka VIII - VII
Mechanik w Szkole Lotniczej (szybownictwa, silnikowej) IX - VIII
10.Sekretarz (admin., rach., techn.)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
11.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, asystent (admin., rach., techn.)VII
12.Starszy woźny X-VIII
13.Woźny XI - X
14.Młodszy woźny XII - XI
Władze i urzędy pośrednio podległe.
1.Kierownik powiatowego zarządu drogowego, kierownik państwowego zarządu wodnego, kierownik (klinkierni, kamieniołomów)VII - V
2.Zast. kierownika pow. zarządu drogowego, zast. kierownika państwowego zarządu wodnego, kierownik portu rzecznego, referendarzVIII - VI
3.st. nadzorca dróg i mostów, st. nadzorca wodny, kapitan (statku, pogłębiarki) IX - VII
Podreferendarz, starszy rachmistrzVII
4.nadzorca dróg i mostów, nadzorca wodny, kapitan (statku, pogłębiarki) X - VIII
Sekretarz (admin., rach., techn.)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
5.Magazynier, maszynistkaVII
Rachmistrz, rejestrator, kancelista, asystent (rach., adm., techn.)VII
6.Starszy woźny X-VIII
7.Woźny XI - X
8.Młodszy woźny XII - XI
Państwowy Instytut Hydrologiczno - Meteorologiczny.
a) Centrala.
1.Dyrektor Państw. Inst. Hydrolog.-Meteorolog. II - I
2.Zast. dyrektora III - II
3.Naczelnik wydziału V - IV
4.Radca VI - V
5.Referendarz, kierownik radiostacji odbiorczejVIII - VI
6.Podreferendarz, stenotypista VII
Starsza maszynistka VIII - VII
7.Synoptyk, radiotechnik, laborant laboratorium specjalnego, hydrolog, kartograf, intendent X - VIII
sekretarz (adm., rach., techn.) VII
Radiotelegrafista, mechanik, technik (meteorologiczny, hydrograficzny) IX - VIII
8.Rejestrator, maszynistka magazynier kancelista, starszy rejestratorVII
9.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
10.Woźny XI - X
11.Młodszy woźny XII - XI
b) Oddziały, stacje obserwacyjne i doświadczalne oraz obserwatoria.
1.Kierownik oddziału, radca VI - V
2.Kierownik (obserwatorium, stacji doświadczalnej synoptycznej) VII - VI
3.Referendarz, kierownik radiostacji odbiorczejVIII - VI
4.kierownik stacji (obserwacyjnej meteorologicznej I rzędu, doświadczalnej, hydrologicznej I rzędu) IX - VII
Podreferendarz, stenotypista VII
5.Synoptyk-radiotechnik, intendent, hydrolog-kartograf X - VIII
sekretarz (admin., rach., tech.)VII
radiotelegrafista, mechanik IX - VIII
Asystent (admin., rach., techn.), obserwator meteorologiczny X - VIII
6.MaszynistkaVII
7.Starszy rejestrator, rejestrator, magazynierVII
8.Starszy woźny X-VIII
9.WoźnyXI - X
10.Młodszy woźnyXII - XI

13.

Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny.
1.Dyrektor (dep., biura, gabinetu) II - I
Wiceprezes Gł. Komisji Ziemskiej II - I
Radca ministra do spraw ... III - I
2.Wicedyrektor (dep., biura, gabinetu) III - II
3.Naczelnik wydziału, st. inspektor, wizytator, st. radca do spraw ... V - III
4.Kierownik samodz. referatu, inspektor VI - V
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
6.Referendarz, sekretarz ministra VIII - VI
7.Intendent, kierownik kanc. ogólnej, sekretarz podsekretarza stanu IX - VII
skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, st. maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (adm., rach., techn.)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
9.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
Władze i urzędy bezpośrednio podległe.
1.Dyrektor Działu Roln. i Reform Rolnych IV - III
2.Wicedyrektor Działu Roln. i Ref. RolnychIV
3.Naczelnik wydziału, st. inspektor, wizytator, dyrektor woj. lecznicy dla zwierząt V - IV
4.Kierownik stacji (ochrony roślin, oceny nasion), kierownik oddziału, inspektor VI - V
5.Radca, rejonowy kierownik robót wodno-melior. VI - V
6.Ordynator (asystent) woj. lecznicy dla zwierząt, referendarz, mierniczy VIII - VI
7.Skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz VII
Starszy sanitariusz weterynaryjny IX - VIII
8.Sekretarz (adm., rach., techniczny)VII
starszy nadzorca melioracyjny IX - VIII
Kreślarz X - VII
9.MagazynierVII
nadzorca melioracyjny, sanitariusz weterynaryjny XI - IX
Starszy rejestrator, rachmistrz, rejestratorVII
Władze i urzędy pośrednio podległe.
1.Agronom powiatowy VII - V
2.Powiatowy lekarz weterynarii, kierownik powiatowej lecznicy weterynaryjnej VII - V
3.Referendarz, inspektor oświaty rolniczej VIII - VI
Kierownik rejonowej lecznicy dla zwierząt (przychodni dla zwierząt) VIII - VII
4.podinspektor oświaty rolniczej, instruktor oświaty rolniczej, instruktor ochrony roślin, st. sanitariusz weterynaryjny IX - VII
Podreferendarz, starszy rachmistrz VII
5.Sekretarz (adm., rach., techn.)VII
Starszy rejestrator, instruktor podkowniczyVII
Kreślarz X - VII
6.MagazynierVII
sanitariusz weterynaryjny, dezynfektor weterynaryjny XI - IX
Rachmistrz, rejestratorVII
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach.
Pracownicy administracyjni.
1.Główny administrator IV - III
2.Naczelnik wydziału, starszy radca do spraw ... V - IV
3.Kierownik samodz. referatu, inspektor VI - V
4.Radca VI - V
5.Referendarz VIII - VI
6.Intendent, kierownik kanc. ogólnej, księgowy IX - VII
st. rachmistrz, podreferendarz, stenotypista,VII
Starsza maszynistka VIII - VII
7.Sekretarz (admin., rach., techniczny)VII
8.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
9.Starszy woźny X-VIII
10.Woźny XI - X
11.Młodszy woźny XII - XI
Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Pracownicy administracyjni.
1.Dyrektor administracyjnyIII
2.Naczelnik wydziału V - IV
3.Starszy radca do spraw ... V - IV
4.Główny inspektor (księgowości) V - IV
5.Inspektor administracyjny VII - V
6.Inspektor księgowości VII - V
7.Kierownik samodzielnego referatu, nadleśniczy VII - V
8.Radca VI - V
9.ReferendarzVIII - VI
10.Intendent, kierownik kanc. ogólnej IX - VII
Starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Starsza maszynistka VIII - VII
11.Sekretarz (adm., rach., techn.)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
12.MagazynierVII
Rejestrator, rachmistrz, maszynistkaVII
13.Starszy woźny X-VIII
14.Woźny XI - X
15.Młodszy woźny XII - XI

14.

Ministerstwo Oświaty

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny.
1.Dyrektor (dep., biura, gabinetu) II - I
Naczelny dyrektor (archiwów, bibiotek), radca ministra do spraw ...III - I
2.Wicedyrektor (dep., biura, gabinetu)III - II
3.Naczelnik wydziału, starszy inspektor, starszy radca do spraw, wizytator V - III
4.Kierownik samodzielnego referatu, inspektor VI - V
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
Naczelnik sekretariatu ministra VII - VI
6.ReferendarzVIII - VI
7.Intendent, kierownik kancelarii ogólnej, sekretarz podsekretarza stanu IX - VII
skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (adm., rachunkowy, techn.)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
9.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
Władze i urzędy bezpośrednio podległe.
1.Kurator Okręgu SzkolnegoIII - I
2.Naczelnik wydziału, starszy inspektor V - IV
3.Wizytator V - IV
4.Kierownik oddziału, inspektor VI - V
5.Radca VI - V
Kierownik rachuby VII - VI
6.ReferendarzVIII - VI
7.Kierownik kanc. ogólnej, intendent IX - VII
skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (admin., rach., techn.)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
9.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
Władze i urzędy pośrednio podległe.
1.Inspektor szkolny VI - IV
2.Podinspektor szkolnyVII - V
3.Instruktor VII - VI
4.ReferendarzVIII - VI
5.Kierownik sekretariatu inspektora szkolnego VIII - VII
6.Sekretarz (admin., rachunk.)VII
Starszy rejestratorVII
7.MaszynistkaVII
Rachmistrz, rejestrator, kancelistaVII
8.Starszy woźny X-VIII
9.Woźny XI - X
10.Młodszy woźny XII - XI
Personel administracyjny szkół wyższych.
1.Dyrektor administracyjny IV - II
2.Kierownik sekretariatuVII - V
3.Radca VI - V
KwestorVII - V
Zarządca klinikVIII - VI
4.Referendarz, kierownik rachubyVIII - VI
5.Kierownik kancelarii ogólnej IX - VII
skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, referendarzVII
Starsza maszynistka VIII - VII
6.Sekretarz (adm., rach., techn.), starszy rejestratorVII
7.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
8.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
9.Woźny XI - X
10.Młodszy woźny XII - XI
Zakłady i instytuty naukowo-badawcze archiwa i biblioteki naukowe.
(personel administracyjny).
1.Kierownik sekretariatuVIII - VI
2.Referendarz, kierownik rachubyVIII - VI
3.Kierownik kanc. ogólnej, podreferendarz, intendent IX - VII
4.Sekretarz (adm., arch., bibliot. i rach.)VII
Starszy rejestratorVII
5.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
6.Starszy woźny X-VIII
7.Woźny XI - X
8.Młodszy woźny XII - XI
Szkoły średnie.
(personel administracyjny).
1.Sekretarz szkoły IX - VII
2.KancelistaVII
3.Starszy woźny X-VIII
4.Woźny XI - X
5.Młodszy woźny XII - XI

15.

Ministerstwo Kultury i Sztuki

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny.
1.Naczelny dyrektor muzeów i ochrony zabytków II - I
2.Dyrektor (dep., biura, gabinetu), dyrektor Głównego Urzędu Konserwatorskiego II - I
Radca ministra do spraw ...III - I
3.Wicedyrektor (muzeów i ochrony zabytków, departamentu, biura, gabinetu) dyrektor Biura Rewindykacji III - II
4.Naczelnik wydziału, wicedyrektor Głównego Urzędu Konserwatorskiego, starszy inspektor, starszy radca do spraw ... V - III
5.Kierownik Państw. Pracowni Konserwatorskiej, wizytator, konserwator, kierownik samodz. referatu, inspektor VI - V
6.Radca, kierownik rachuby VI - V
7.Referendarz, sekretarz ministra, inspektor ministerialny, fotograf, technikVIII - VI
8.Intendent, kierownik kanc. ogólnej, sekretarz podsekretarza stanu IX - VII
skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
9.Sekretarz (admin., rachunkowy, techniczny)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
10.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
11.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
12.Woźny XI - X
13.Młodszy woźny XII - XI
Urzędy i instytucje bezpośrednio podległe.
1.Dyrektor administracyjny akademickiej szkoły artystycznej IV - II
2.Naczelnik wydziału, konserwator wojewódzki V - IV
3.Kierownik oddziału, inspektor, kierownik sekcji, okręgowy wizytator, zastępca konserwatora wojewódzkiego VI - V
Kierownik sekretariatu w akademickiej szkole artystycznejVII - V
4.KwestorVII - V
5.Referendarz, instruktorVIII - VI
Fotograf IX - VII
6.PodreferendarzVII
Starsza maszynistka VIII - VII
7.Komendant straży muzeumVIII
Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny)VII
Starszy rejestratorVII
8.Rejestrator, maszynistkaVII
Urzędy pośrednio podległe.
1.Kierownik referatu VII - VI
2.Referendarz, instruktorVIII - VI
3.PodreferendarzVII
4.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny)VII
5.RejestratorVII

16.

Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny.
1.Dyrektor (dep., biura, gabinetu) oraz rzecznik interesu publicznego przy Trybunale Ubezp. SpołecznychII - I
Radca ministra do spraw ...III - I
2.Wicedyrektor (dep., biura, gabinetu), zastępca rzecznika interesu publicznego przy Trybunale Ubezp. Społecznych, dyrektor Wzorcowni Urządzeń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy III - II
Dyrektor Ośrodka Szkolenia Pracowników Opieki SpołecznejIII
3.Naczelnik wydziału, starszy inspektor, specjalny inspektor pracy, starszy radca do spraw ... wicedyrektor Wzorcowni Urządzeń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy V - III
4.Lekarz Inspekcji Pracy, wicedyrektor Ośrodka Szkolenia Pracowników Opieki Społecznej V - IV
5.Kierownik samodz. referatu, inspektor, inspektor pracy, kierownik działu w Ośrodku Szkolenia Pracowników Opieki Społecznej, kierownik działu we Wzorcowni Urządzeń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy VI - V
6.Radca, kierownik rachuby VI - V
Instruktor w Dziale Szkolenia Pracowników Opieki Społecznej, kierownik internatu w Ośrodku Szkolenia Pracowników Opieki Społecznej VII - V
7.Podinspektor pracy VII - VI
Referendarz, sekretarz ministra VIII - VI
8.Intendent, kierownik kanc. ogólnej, sekretarz podsekretarza stanu IX - VII
kasjer (skarbnik), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
9.Sekretarz (admin., rachunkowy, techniczny)VII
Kreślarz, asystent i instruktor we Wzorcowni Urządzeń Bezp. i Higieny Pracy X - VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
10.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
11.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
12.Woźny XI - X
13.Młodszy woźny XII - XI
Władze i Urzędy bezpośrednio podległe.
1.Okręgowy inspektor pracy IV - III
Naczelnik urzędu zatrudnienia V - III
2.Naczelnik wydziału V - IV
Zastępca naczelnika urzędu zatrudnienia VI - IV
Lekarz inspekcji pracyV
3.Kierownik oddziału, inspektor pracy, inspektor VI - V
4.Radca VI - V
5.Podinspektor pracy VII - VI
ReferendarzVIII - VI
Kierownik rachuby VII - VI
6.Kierownik działu branżowego pośrednictwa pracy w urzędzie zatrudnienia, kontroler zakładów pracy w urzędzie zatrudnienia, doradca zawodowy w urzędzie zatrudnienia, asystent inspekcji pracy VIII - VII
7.kierownik kanc. ogólnej, intendent IX - VII
Skarbnik (kasjer) podreferendarz, stenotypista, starszy rachmistrz VII
Starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (admin., rachunkowy, techniczny)VII
kwalifikator zawodowy w urzędzie zatrudnienia IX - VIII
9.Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, st. rejestrator, VII
10.Starszy woźny X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
Władze i urzędy pośrednio podległe.
1.Obwodowy inspektor pracy VI - IV
2.Kierownik oddziału urzędu zatrudnienia, kierownik referatu spraw inwalidzkichVII - V
3.Kierownik referatu opieki społecznej, podinspektor pracy VII - VI
ReferendarzVIII - VI
4.Asystent inspekcji pracy VIII - VII
Podreferendarz, kierownik kanc. ogólnej, kierownik działu branżowego pośredn. pracy w oddziale urzędu zatrudnienia, kontroler zakładów pracy w oddziale urzędu zatrudnienia, kwalifikator zawodowy w oddziale urzędu zatrudnienia, doradca zawodowy w oddziale urzędu zatrudnienia IX - VII
Starsza maszynistkaVIII - VII
5.Sekretarz (admin., rachunkowy, techniczny)VII
Starszy rejestratorVII
6.Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelistaVII
7.WoźnyXI - X
Młodszy woźnyXII - XI

17.

Ministerstwo Poczt i Telegrafów

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny.
1.Dyrektor (departamentu, biura, gabinetu) II - I
Radca ministra do spraw ...III - I
2.Wicedyrektor (departamentu, biura, gabinetu) III - II
3.Naczelnik wydziału, starszy inspektor, starszy radca do spraw ... V - III
4.Kierownik samodzielnego referatu, inspektor VI - V
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
6.Referendarz, sekretarz ministraVIII - VI
7.Intendent, kierownik kancelarii ogólnej VIII - VII
skarbnik (kasjer), starszy rachmistrzVII
sekretarz podsekretarza stanu IX - VII
Podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
9.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
Woźny XI - X
Młodszy woźny XII - XI

18.

Ministerstwo Zdrowia

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny.
1.Przewodniczący Państwowej Rady Zdrowia II - I
Dyrektor (dep., biura, gabinetu) II - I
Radca ministra do spraw ...III - I
2.Wicedyrektor (dep., biura, gabinetu) III - II
3.Naczelnik wydziału, starszy inspektor, starszy radca do spraw ... V - III
4.Kierownik samodz. referatu, inspektor VI - V
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
6.Referendarz, sekretarz ministraVIII - VI
7.Intendent, kierownik kanc. ogólnej, sekretarz podsekretarza stanu IX - VII
kasjer (skarbnik), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (admin., rachunkowy, techniczny)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
9.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
Władze i urzędy bezpośrednio podległe.
a) Wojewódzkie wydziały zdrowia.
1.Naczelnik wydziału V - IV
2.Kierownik oddziału, inspektor VI - V
3.Radca VI - V
4.ReferendarzVIII - VI
5.Inspektorka (pielęgniarstwa, położnictwa) VIII - VII
6.PodreferendarzVII
Pielęgniarka IX - VIII
7.Kontroler (żywnościowy, sanitarny) X - VIII
sekretarz (admin., techniczny)VII
Starszy rejestrator, rejestratorVII
8.dyzynfektor XI - IX
b) Morski Urząd Zdrowia.
1.DyrektorIII - I
2.Wicedyrektor IV - III
3.Naczelnik wydziału, starszy inspektor, admin. sanitarny V - IV
4.Kierownik oddziału, inspektor admin. sanitarnej VI - V
5.Lekarz portowo-kąpielowy, kierownik laboratorium, ambulatorium VI - V
6.Asystent (laboratoryjny, ambulatoryjny), referendarzVIII - VI
Kierownik rachuby, przełożona pielęgniarekVIII - VI
7. starsza pielęgniarka, kierownik kanc. ogólnej, IX - VII
Skarbnik (kasjer), podreferendarz, stenotypistka, starszy rachmistrz, intendentVII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (admin., rachunkowy, techniczny)VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
Kontroler sanitarny, pielęgniarka X - VIII
9.Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonista, dezynfektorVII
10.Starszy woźny X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
Władze i urzędy pośrednio podległe.
a) Powiatowe referaty zdrowia.
1.Lekarz powiatowyVII - V
2.Zastępca lekarza powiatowegoVIII - VI
3.ReferendarzVIII - VI
4.Instruktorka (pielęgniarstwa, położnictwa) VIII - VII
5.PodreferendarzVII
Pielęgniarka IX - VIII
6.Kontroler (żywnościowy, sanitarny), sekretarz (admin., techniczny)VII
Starszy rejestratorVII
Dezynfektor XI - IX
b) Władze i urzędy podległe Morskiemu Urzędowi Zdrowia.
1.Lekarz portowy (w portach I klasy) VI - IV
2.Kierownik kwarantannyVII - V
3.Lekarz portowy (w portach II i III klasy)VII - V
Kierownik zakładu portowego, pracowni przeciwdżumowej, przychodni, pogotowia portowego, asystentVIII - VI
4.Inspektor portowo-sanitarnyVIII - VI
Starsza pielęgniarka, kierownik kanc. ogólnej IX - VII
podreferendarz, starszy rachmistrzVII
5.portowy, kontroler sanitarny, dezynfektor, laborant, kontroler sanitarny, pielęgniarka X - VIII
Sekretarz (adm., rachunkowy, techniczny)VII
Starszy rejestratorVII
6.MaszynistkaVII
Rachmistrz, rejestratorVII
Kancelista, telefonistaVII
7.Starszy woźny X-VIII
8.Woźny XI - X
9.Młodszy woźny XII - XI
Instytucje bezpośrednio podległe.
1.Dyrektor administracyjny Akademii Lekarskiej III - II
2.Wicedyrektor do spraw administracyjnych IV - III
3.Kierownik działu administracyjnegoIV
4.Administrator w akademii lekarskiej, kierownik centralnego biura (oddziału) sprzedaży surowic i szczepionek, kierownik oddziału, inspektor VI - V
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
6.Kierownik fermy VII - VI
7.Referendarz, księgowyVIII - VI
8.Intendent, kierownik kancelarii ogólnej, kierownik internatu (bursy, świetlicy) IX - VII
skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Starsza maszynistka VIII - VII
9.Kontroler żywnościowy, sanitarny, kreślarz X - VII
10.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny)VII
11.Starszy rejestratorVII
12.Kierownik centrali telefonicznejVII
13.MagazynierVII
14.Rejestrator, kancelista, maszynistka, telefonista, rachmistrzVII
15.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
16.Woźny XI - X
17.Młodszy woźny XII - XI
Instytucje pośrednio podległe.
1.Kierownik administracyjny filii Państwowego Zakładu Higieny i Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej oraz Zakładu Produkcji Państwowego Zakładu Higieny VI - V
2.Kierownik oddziału, inspektor VII - VI
3.Radca, kierownik rachuby VII - VI
4.Referendarz, księgowyVIII - VI
5.Intendent, kierownik kancelarii ogólnej, kierownik internatu (bursy, świetlicy) IX - VII
kasjer (skarbnik), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Starsza maszynistkaVIII - VII
6.Kontroler żywnościowy, sanitarny X - VII
7.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny)VII
8.Starszy rejestratorVII
9.MagazynierVII
Maszynistka, rejestrator, kancelista, rachmistrzVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.WoźnyXI - X
12.Młodszy woźnyXII - XI

19.

Ministerstwo Odbudowy

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny.
1.Dyrektor (departamentu, biura gabinetu), naczelny komisarz odbudowy wsi II - I
Radca ministra do spraw ...III - I
2.Wicedyrektor (departamentu, biura gabinetu), zastępca naczelnego komisarza odbudowy wsi III - II
3.Naczelnik wydziału, starszy radca do spraw ..., starszy inspektor V - III
4.Kierownik samodzielnego referatu, inspektor VI - V
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
6.Referendarz, sekretarz ministraVIII - VI
7.Intendent, kierownik kancelarii ogólnej, sekretarz podsekretarza stanu IX - VII
kasjer (skarbnik), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
9.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
Biuro Odbudowy Stolicy, dyrekcje odbudowy, wojewódzkie wydziały odbudowy.
1.Dyrektor naczelny Biura Odbudowy Stolicy, dyrektor Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy II - I
2.Dyrektor dyrekcji odbudowy, dyrektor Dyrekcji Planowania w Biurze Odbudowy Stolicy, generalny sekretarz Biura Odbudowy Stolicy, zastępca dyrektora naczelnego Biura Odbudowy Stolicy IV - III
3.Wicedyrektor dyrekcji odbudowy V - III
Naczelnik wydziału w B.O.S. i w dyrekcji odbudowy, starszy inspektor, starszy radca do spraw ..., naczelnik wydziału odbudowy w urzędzie wojewódzkim V - IV
4.Kierownik (oddziału, pracowni), inspektor VI - V
5.Radca VI - V
6.Referendarz, kierownik rachubyVIII - VI
7.intendent w B.O.S. i w dyrekcji odbudowy, skarbnik (kasjer) w B.O.S. i w dyrekcji odbudowy, kierownik kancelarii ogólnej w Biurze Odbudowy Stolicy i w dyrekcji odbudowy IX - VII
Podreferendarz, stenotypista, archiwista, starszy rachmistrzVII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
9.MagazynierVII
Rejestrator, rachmistrz, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
10Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
Powiatowe referaty (biura) odbudowy.
1.Architekt powiatowyVII - V
2.ReferendarzVIII - VI
3.PodreferendarzVII
4.Sekretarz (admin., rach., techn.)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestrator, archiwistaVII
5.RejestratorVII
URZĘDY CENTRALNE.
Główny Urząd Planowania Przestrzennego
Zarząd Centralny.
1.Wiceprezes II - I
2.Dyrektor biuraIII - I
3.Wicedyrektor biura, naczelnik insp. kontroli IV - III
4.Naczelnik wydziału (pracowni), starszy radca do spraw ..., starszy inspektor V - IV
5.Kierownik samodzielnego referatu, inspektor VI - V
6.Radca, kierownik rachuby VI - V
7.ReferendarzVIII - VI
8.intendent, kierownik kancelarii ogólnej, sekretarz prezesa i wiceprezesa IX - VII
Skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista, archiwista,VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
9.Sekretarz (adm., rach., techn.)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
10.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
11.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
12.Woźny XI - X
13.Młodszy woźny XII - XI
Regionalne Dyrekcje Planowania Przestrzennego.
1.Dyrektor V - III
2.Wicedyrektor, starszy inspektor V - IV
3.Kierownik oddziału (pracowni), inspektor VI - V
4.Radca VI - V
5.Referendarz, kierownik rachubyVIII - VI
6.Podreferendarz, stenotypista, kierownik kancelarii ogólnej, archiwista, starszy rachmistrzVII
Starsza maszynistka VIII - VII
7.Sekretarz (adm., rach., techn.)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
8.MagazynierVII
Rejestrator, rachmistrz, maszynistka, kancelistaVII
9.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
10.Woźny XI - X
11.Młodszy woźny XII - XI
GŁÓWNY URZĄD POMIARÓW KRAJU.
Zarząd Centralny.
1.Wiceprezes II - I
2.Dyrektor biura IV - III
3.Dyrektor Dyrekcji Pomiarów Granic PaństwaIV
4.Naczelnik wydziału, starszy radca do spraw ..., starszy inspektor V - IV
5.Kierownik samodzielnego referatu, kierownik pracowni, inspektor VI - V
6.Radca, kierownik rachuby VI - V
7.Referendarz, starszy rachmistrz pomiarówVII
8.intendent, kierownik kancelarii ogólnej, sekretarz prezesa i wiceprezesa, rachmistrz pomiarów IX - VII
Skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypista, archiwista,VII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
9.Sekretarz (adm., rach., techn.)VII
Kreślarz X - VII
10.Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
11.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
12.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
13.Woźny XI - X
14.Młodszy woźny XII - XI
Wojewódzkie wydziały pomiarów.
1.Naczelnik wydziału, starszy inspektor V - IV
2.Kierownik oddziału, inspektor VI - V
3.Radca VI - V
4.Referendarz VIII - VI
5.Mierniczy VIII - VI
Kierownik pracowni technicznej VIII - VI
6.Rachmistrz pomiarów, podreferendarz, stenotypista, archiwista, starszy rachmistrzVII
Starsza maszynistka VIII - VII
7.Sekretarz (adm., rach., techn.)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
8.MagazynierVII
Rejestrator, maszynistka, rachmistrz, kancelistaVII
9.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
10.Woźny XI - X
11.Młodszy woźny XII - XI
Powiatowe referaty pomiarów.
1.Mierniczy powiatowy VII - VI
2.Referendarz VIII - VII
3.PodreferendarzVII
ArchiwistaVII
4.Sekretarz (adm., rach., techn.)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
5.RejestratorVII

20.

Ministerstwo Żeglugi

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny.
1.Dyrektor (depart., biura, gabinetu) II - I
Radca ministra do spraw ...III - I
2.Wicedyrektor (depart., biura, gabinetu) III - II
3.Naczelnik wydziału, starszy inspektor, starszy radca do spraw ... V - III
4.Kierownik samodzielnego referatu, inspektor VI - V
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
6.Referendarz, sekretarz ministraVIII - VI
7.Intendent, kierownik kanc. ogólnej, sekretarz podsekretarza stanu IX - VII
kasjer (skarbnik), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypistaVII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (adm., rachunkowy, techniczny)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
9.MagazynierVII
Maszynistka, rachmistrz, rejestrator, kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI
Władze, urzędy i instytucje bezpośrednio podległe
1.Naczelny dyrektor (Gdańskiego Urzędu Morskiego, Szczecińskiego Urzędu Morskiego), dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego III - II
2.Dyrektor w urzędzie morskim, dyrektor morskiego urzędu rybackiego, dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej, dyrektor Państw. Centrum Wychowania Morskiego, dyrektor Państw. Liceum Budownictwa Okrętowego IV - III
3.Wicedyrektor w urzędzie morskim, wicedyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego V - IV
4.Naczelnik wydziału, kierownik ekspozytury, starszy inspektor, szef flotylli V - IV
5.Kierownik oddziału, inspektor, kierownik obwodu ochronnego VI - V
6.Radca VI - V
Kierownik rachuby VII - VI
7.ReferendarzVIII - VI
8.Intendent, kierownik kanc. ogólnej, szyper, podreferendarz, kontroler obwodu rybackiego w morskim urzędzie rybackim, starszy bosman IX - VII
skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, stenotypistaVII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
9.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny)VII
Kreślarz, mechanik (motorzysta) X - VII
Starszy rejestrator, sternikVII
10.bosman, kontroler wydm XI - VIII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonista, magazynierVII
11.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
Woźny XI - X
13.Młodszy woźny XII - XI
Władze i urzędy pośrednio podległe.
1.Kapitan portu I klasy V - IV
2.Starszy oficer portu I klasy, inspektor nabrzeży, komendant straży portowej VI - V
3.Starszy pilot portu I klasy, kapitan portu II klasy, zastępca komendanta straży portowej VI - V
4.Pilot portu I klasy, oficer portu I klasy, referendarzVIII - VI
5.Kapitan portu III klasy, pilot portu II klasy, oficer portu II klasy, komendant oddziału straży portowej, młodszy pilot portu I klasy, młodszy oficer portu I klasy, radiotechnik IX - VII
6.Komendant pododdziału straży portowej, podreferendarz IX - VII
7.Radiotelegrafista, kierownik latarni, starszy bosman portu X - VIII
sekretarz (adm., rachunkowy, techniczny), starszy rejestratorVII
8.Komendant posterunku straży portowej IX - VIII
9.MaszynistkaVII
bosman portu, obserwator - sygnalista, latarnik XI - IX
Rachmistrz, rejestrator, kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.WoźnyXI - X
12.Młodszy woźnyXII - XI

21.

Ministerstwo Leśnictwa

KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
Zarząd Centralny.
1.Dyrektor (depart., biura, gabinetu), przewodniczący Państwowej Rady Leśnictwa II - I
Radca ministra do spraw ...III - I
2.Wicedyrektor (depart., biura, gabinetu), zastępca przewodniczącego Państw. Rady Leśnictwa III - II
3.Naczelnik wydziału, starszy radca do spraw ..., starszy inspektor V - III
4.Kierownik samodz. referatu, inspektor VI - V
5.Radca, kierownik rachuby VI - V
6.Referendarz, sekretarz ministraVIII - VI
7.Intendent, kier. kanc. ogólnej, sekretarz podsekretarza stanu, IX - VII
skarbnik (kasjer), starszy rachmistrz, podreferendarz, stenotypistaVII
Kierownik hali maszyn, starsza maszynistka VIII - VII
8.Sekretarz (administracyjny, rachunkowy, techniczny)VII
Kreślarz X - VII
Starszy rejestratorVII
Kierownik centrali telefonicznejVII
9.MagazynierVII
Rachmistrz, rejestrator, maszynistka, kancelista, telefonistaVII
10.Starszy woźny, stylotypista X-VIII
11.Woźny XI - X
12.Młodszy woźny XII - XI

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 4

TABELA

stanowisk służbowych pracowników samorządu terytorialnego i wysokość przywiązanych do tych stanowisk grup uposażenia.
KolejnośćStanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażenia miesięcznego
I. Pracownicy służby ogólnej.
1.Naczelnik wydziału lub kierownik równorzędnej jednostki organizacyjnej w m. st. Warszawie i m. Łodzi V - III
2.Naczelnik wydziału lub kierownik równorzędnej jednostki organizacyjnej w pozostałych miastach, liczących ponad 100.000 mieszkańców V - IV
3.Kierownik biura prezydium miejskiej rady narodowej w m. st. Warszawie i m. Łodzi V - III
4.Kierownik biura prezydium wojewódzkiej rady narodowej V - IV
5.Starszy inspektor w m. st. Warszawie i m. Łodzi V - III
6.Starszy inspektor w miastach Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Szczecinie V - IV
7.Zastępca naczelnika wydziału lub kierownika równorzędnej jednostki organizacyjnej w m. st. Warszawie i w miastach Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Szczecinie VI - V
8.Kierownik oddziału samorządowego poznańskiego i pomorskiego wojewódzkiego związku samorządowego VI - V
9.Starosta grodzki w m. st. Warszawie i m. Łodzi VI - V
10.Wicestarosta grodzki w m. st. Warszawie i m. Łodzi VII - VI
11.Inspektor:
a) w wojewódzkich związkach samorządu terytorialnego

w miastach, liczących ponad 100.000 mieszkańców

VI - V
b) w innych miastach wydzielonych i w powiatowych

związkach samorządowych

VII - V
12.Kierownik biura miejskiej rady narodowej w miastach liczących ponad 100.000 mieszkańców VI - IV
13.Kierownik biura miejskiej rady narodowej w miastach powyżej 25.000 mieszkańców i w pozostałych miastach wydzielonych VII - VI
14.Podinspektor w miastach, liczących ponad 100.000 mieszkańców, i w powiatowych związkach samorządowych VIII - VII
15.Powiatowy inspektor pożarnictwaVIII - VI
16.Urzędnik Stanu Cywilnego:
a) w miastach, liczących ponad 100.000 mieszkańców VI - V
b) w innych miastach wydzielonych, VII - VI
c) w miastach nie wydzielonych, liczących ponad

15.000 mieszk.

VIII - VII
d) w pozostałych miastach nie wydzielonych i gminach

wiejskich

IX - VIII
17.Kierownik oddziału lub równorzędnej jednostki organizacyjnej w m. st. Warszawie i m. Łodzi oraz w miastach wydzielonych, VII - V
Kierownik oddziału w biurze prezydium wojewódzkiej rady narodowej
18.Kierownik działu samorządowego w starostwie (sekretarz wydziału powiatowego)VII - V
19.Kierownik biura prezydium powiatowej rady narodowej VII - VI
20.Zastępca kierownika oddziału lub równorzędnej jednostki organizacyjnej w m. st. Warszawie i m. Łodzi oraz w miastach wydzielonych VII - VI
21.Radca do spraw prawnych:
a) w m. st. Warszawie i m. Łodzi VI - IV
b) w miastach wydzielonychVII - V
22.Kierownik wieloosobowego referatu:
a) Kierownik wieloosobowego referatu w oddziale

samorządowym pomorskiego i poznańskiego

wojewódzkiego związku samorządowego

VII - V
b) w m. st. Warszawie i m. Łodzi oraz w miastach

wydzielonych

VII - VI
23.Kierownik referatu w miastach, liczących ponad 15.000 mieszkańców, podległego bezpośrednio burmistrzowi VIII - VII
24.Referent:
a) w m. st. Warszawie i m. Łodzi, wojewódzkich

związkach samorządowych, miastach wydzielonych i

powiatowych związkach samorządowych

VIII - VI
b) w innych związkach samorządu terytorialnego IX - VIII
25.Sekretarz prezydenta:
a) w m. st. Warszawie i m. ŁodziVIII - VI
b) w innych miastach, liczących ponad 100.000

mieszkańców oraz sekretarz wiceprezydentów m. st.

Warszawy i m. Łodzi

VIII - VII
26.Sekretarz zarządu miejskiego w miastach nie wydzielonych:
a) w miastach, liczących ponad 15.000 mieszkańców VII - VI
b) w miastach, liczących do 15.000 mieszk. VIII - VII
27.Sekretarz gminy wiejskiej VIII - VII
28.Zastępca sekretarza zarządu miejskiego w miastach nie wydzielonych:
a) w miastach, liczących ponad 15.000 mieszkańców VIII - VII
b) w miastach, liczących do 15.000 mieszkańców IX - VIII
29.Zastępca sekretarza gminy wiejskiej IX - VIII
30.Młodszy referent:
a) w m. st. Warszawie i m. Łodzi, wojewódzkich

związkach samorządowych, miastach wydzielonych i

powiatowych związkach samorządowych

X - VIII
b) w innych związkach samorządu terytorialnego X - IX
31.Kierownik miejskiego urzędu dzielnicowego (obwodowego, rejonowego komisariatu) IX - VII
32.Główny księgowy w miastach, liczących ponad 100.000 mieszkańców VI - V
33.Kierownik rachuby:
a) w wojewódzkich związkach samorządowych, miastach

wydzielonych i powiatowych związkach samorządowych

VII - VI
b) w miastach nie wydzielonych, liczących ponad

15.000 mieszkańców

VIII - VII
34.Kierownik likwidatury, kontroler rachunkowy w miastach, liczących ponad 100.000 mieszkańcówVIII - VI
35.Księgowy w m. st. Warszawie i m. Łodzi, w wojewódzkich związkach samorządowych, miastach wydzielonych, powiatowych związkach samorządowych i w miastach nie wydzielonych, liczących ponad 15.000 mieszkańców IX - VIII
36.Likwidator (rachunkowy, płac) IX - VIII
37.Rachmistrz IX - VIII
38.Pomocnik rachmistrza XI - IX
39.Starszy kasjer w miastach, liczących ponad 100.000 mieszkańców VII - VI
40.Kasjer:
a) w m. st. Warszawie i m. Łodzi, wojewódzkich

związkach samorządowych, miastach wydzielonych i w

powiatowych związkach samorządowych

VIII - VII
b) w miastach nie wydzielonych, liczących ponad

15.000 mieszkańców

IX - VIII
41.Kierownik kancelarii ogólnej:
a) w miastach liczących ponad 100.000 mieszkańcówVIII - VII
b) w pozostałych miastach wydzielonych IX - VII
c) w miastach nie wydzielonych, liczących ponad

15.000 mieszkańców

X - VIII
42.Kierownik rejestratury (kancelarii) wydziałowej w miastach, liczących ponad 100.000 mieszkańców IX - VII
43.Kierownik hali maszyn w miastach, liczących ponad 100.000 mieszkańcówVIII - VII
44.Starsza maszynistka w miastach, liczących ponad 100.000 mieszkańcówVIII - VII
45.Maszynistka:
a) w miastach, liczących ponad 100.000 mieszkańcówXI - IX
b) w wojewódzkich związkach samorządowych, miastach

wydzielonych, liczących poniżej 100.000

mieszkańców, powiatowych związkach samorządowych i

w miastach nie wydzielonych, liczących ponad

15.000 mieszkańców

XI - VIII
c) w pozostałych miastach nie wydzielonych, w gminach

wiejskich

XI - IX
46.Stenotypistka w miastach, liczących ponad 100.000 mieszkańców IX - VII
47.Intendent:
a) w miastach, liczących ponad 100.000 mieszkańców IX - VII
b) w pozostałych miastach wydzielonych IX - VIII
48.Magazynier XI - VIII
49.Kierownik centrali telefonicznejVII
50.Telefonista XI - IX
51.Starszy rejestrator (starszy kancelista)VII
52.Rejestrator (kancelista)VII
53.Kontroler (terenowy) IX - VIII
54.Inkasent (poborca egzekutor):
a) w m. st. Warszawie i m. Łodzi oraz w miastach

wydzielonych

X - VIII
b) w miastach nie wydzielonych i gminach wiejskich X - IX
55.Wywiadowca XI - IX
56.Komendant warty X - IX
57.Wartownik (strażnik)XII - XI
58.Starszy woźny, stylotypista X - IX
59.WoźnyXI - X
60.Młodszy woźnyXII - XI
II. Pracownicy służb specjalnych, zatrudnieni w swoim zawodzie.
61.LekarzVII - V
62.InżynierVII - V
63.KonserwatorVII - V
64.PsychologVII - V
65.MierniczyVIII - VI
66.Technik:
a) w miastach liczących ponad 100.000 mieszkańcówVIII - VI
b) w pozostałych związkach samorządowych IX - VII
67.Kreślarz X - VII
68.Higienistka VIII - VII
69.Pielęgniarka IX - VIII
70.Sanitariusz XI - VIII
71.Dezynfektor XI - IX
72.Oglądacz mięsa XI - IX
73.Trychinoskopista XI - IX
74.Ogrodnik X - VIII
75.Kontroler (budowlany, sanitarny itd.) XI - VIII
76.Drogomistrz (nadzorca dróg i mostów) X - VIII
77.Dróżnik XII - XI
78.Rakarz XI - X
III. Pracownicy bibliotek samorządowych.
79-90.(uchylone)
IV. Pracownicy żłobków i zakładów opieki społecznej dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych, nie wymienieni w częściach I - II i nie podpadający pod przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 85).
91.Kierownik schroniska dla nieletnich oraz zakładów specjalnychVII - V
92.Kierownik (kierowniczka) żłobków i pozostałych zakładów:
a) do 50 pensjonariuszy IX - VII
b) ponad 50 do 200 pensjonariuszyVIII - VI
c) ponad 200 pensjonariuszy VI - V
93.Zastępca kierownika (kierowniczki) zakładu:
a) do 100 pensjonariuszy X - VIII
b) powyżej 100 pensjonariuszy VIII - VII
94.KucharkaXII - X
95.BieliźniarkaXII - X
96.Pomocnica kucharki XII - XI
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 lipca 1953 r. (Dz.U.53.37.156) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1953 r.

Z dniem 1 października 1958 r. nin. rozporządzenie traci moc w sprawach objętych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników administracji celnej, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 lipca 1959 r. nin. rozporządzenie traci moc w stosunku do pracowników objętych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia (Dz.U.59.50.303), zgodnie z § 9 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 października 1961 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie unormowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz.U.61.43.225), zgodnie z § 65 pkt 1 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 lipca 1964 r. nin. rozporządzenie traci moc w odniesieniu do pracowników ministerstw, zgodnie z § 21 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych (Dz.U.64.29.185).

2 § 6 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1953 r. (Dz.U.53.33.137) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1953 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 września 1956 r. (Dz.U.56.39.177) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 września 1956 r.

3 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 6 rozporządzenia z dnia 9 września 1949 r. w sprawie zasad zaszeregowania, automatycznego przechodzenia do wyższych grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych i służbowych nauczycieli i wychowawców zakładów wychowawczych i poprawczych, podległych Ministrowi Sprawiedliwości. (Dz.U.49.51.382) z dniem 1 stycznia 1949 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 lipca 1953 r. (Dz.U.53.37.156) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1953 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 1956 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych (Dz.U.56.2.14) z dniem 1 stycznia 1956 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1962 r. (Dz.U.62.7.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1961 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 1962 r. (Dz.U.62.38.167) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 lipca 1962 r.

4 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 12 rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 1955 r. w sprawie uposażenia pracowników bibliotecznych, zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych (Dz.U.55.34.211) z dniem 1 maja 1955 r.