Ustalenie stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników rad narodowych. - Dz.U.1973.15.101 - OpenLEX

Ustalenie stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.15.101

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 kwietnia 1973 r.
w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników rad narodowych. *

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 30 ust. 2 i art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1968 r. o pracownikach rad narodowych (Dz. U. Nr 25, poz. 164) oraz art. 103 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 314) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie stosuje się do pracowników rad narodowych zatrudnionych w wydziałach (równorzędnych jednostkach organizacyjnych) prezydiów rad narodowych stopnia wojewódzkiego i powiatowego, utworzonych w trybie art. 59 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 314).
1.
Ustala się tabelę stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników rad narodowych, stanowiącą załącznik nr 1 i zwaną dalej "tabelą", oraz tabelę stawek dodatków specjalnych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
2.
Tabela dotyczy:
1)
w części A - pracowników wojewódzkich rad narodowych i rad narodowych miast wyłączonych z województw,
2)
w części B - pracowników powiatowych rad narodowych, rad narodowych miast stanowiących powiaty oraz dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw,
3)
w części C - pracowników rad narodowych zatrudnionych na stanowiskach pomocniczo-obsługowych.
3.
Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w tabeli w części A, B oraz C pod lp. 1 i 2 składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku specjalnego; dodatek nie podlega opodatkowaniu i jest wolny od potrąceń na składkę emerytalną.
4.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Szefem Urzędu Rady Ministrów może uzupełnić tabelę nowymi stanowiskami i określać dla tych stanowisk kwalifikacje oraz wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatków specjalnych w ramach szczebli i stawek dodatku ustalonych w tabeli.
Zaszeregowania pracowników do poszczególnych szczebli wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku specjalnego ustalonych tabelą dokonuje organ właściwy do zatrudnienia danego pracownika.
Pracownicy rad narodowych niezależnie od wynagrodzenia ustalonego w tabeli mogą otrzymywać na podstawie odrębnych przepisów:
1)
dodatki dla niektórych pracowników urzędu stanu cywilnego,
2)
dodatek za nadzór podatkowy dla pracowników wydziałów finansowych,
3)
wynagrodzenie funkcyjne dla rewidentów,
4)
wynagrodzenie za czynności egzekucyjne, przysługujące poborcom skarbowym i nagrody za realizację zadań finansowych skarbowych urzędów komorniczych.
1.
Wynagrodzenie wypłaca się miesięcznie z góry.
2.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się w wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia określonego na danym stanowisku za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac pracowników rad narodowych, pozostający w dyspozycji przewodniczących prezydiów rad narodowych stopnia wojewódzkiego i powiatowego.
1.
Pracownikom wymienionym w części C tabeli pod lp. 1 - operator maszyn i urządzeń, pod lp. 3, 4, 5, 6, 9 - powielaczowy oraz pod lp. 10, 11, 12 i 13 przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w przepisach o czasie pracy obowiązujących w przemyśle i handlu.
2.
Pracownikom zatrudnionym przy pilnowaniu (dozorcom, portierom) przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
1)
za każdą godzinę pracy ponad 8 godzin na dobę bądź ponad 6 godzin w sobotę do pełnych 12 godzin na dobę (ponad 46 godzin tygodniowo do 72 godzin tygodniowo) - 110% zasadniczej stawki godzinowej,
2)
za godziny nadliczbowe ponad 12 godzin na dobę oraz za godziny nadliczbowe przypadające w niedziele, święta i w nocy - 200% zasadniczej stawki godzinowej.
3.
Pracownikom określonym w ust. 2 przysługuje w tygodniu jeden dzień (pełne 24 godziny) wolny od pracy, z tym że co trzeci tydzień dzień wolny od pracy powinien przypadać w niedzielę.
Pracownicy, którzy w chwili wejścia w życie rozporządzenia nie posiadają kwalifikacji wymaganych dla zajmowanego stanowiska, otrzymują wynagrodzenie najniższe przewidziane w tabeli dla danego stanowiska, przy czym wynagrodzenie to nie może być niższe od pobieranego dotychczas. Pracownicy ci nie mogą być awansowani.
1.
Pracownik może awansować w obrębie danego stanowiska nie częściej niż raz na 2 lata o jeden szczebel wynagrodzenia zasadniczego lub dodatku specjalnego, a w uzasadnionych wypadkach - o dwie stawki dodatku specjalnego w terminach awansowych, tj. 1 stycznia i 22 lipca z mocą od 1 sierpnia.
2.
W wypadkach uzasadnionych rozszerzeniem zakresu powierzonych pracownikowi czynności lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych okres, o którym mowa w ust. 1, może być skrócony, lecz nie więcej jednak niż o jeden rok.
3.
Przepis ust. 1 nie dotyczy wypadków powołania pracownika na stanowisko kierownicze lub wyższe w stosunku do dotychczasowego oraz ustalenia wynagrodzenia po okresie próbnym albo po ukończeniu wstępnego stażu pracy.
Przepis § 2 ust. 2 pkt 3 i ust. 4, § 5, 6, 7, 8 i 9 rozporządzenia stosuje się również do pracowników miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i dzielnicowych rad narodowych w miastach stanowiących powiaty oraz - z wyjątkiem § 6 i 8 - do naczelników gmin i pracowników urzędów gmin.
1.
Odrębne przepisy określają:
1)
stanowiska, kwalifikacje i wynagrodzenie zatrudnionych w prezydiach wojewódzkich i powiatowych rad narodowych:
a)
członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa,
b)
kierowców i innych pracowników samochodowych,
2)
kwalifikacje i wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w organach administracji szkolnej prezydiów rad narodowych na stanowiskach wymagających kwalifikacji nauczycielskich,
3)
stanowiska, kwalifikacje i wynagrodzenie lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów zatrudnionych w prezydiach rad narodowych na stanowiskach wymagających kwalifikacji medycznych.
2.
Do pracowników obsługi kotłowni centralnego ogrzewania (palaczy i ich pomocników) stosuje się zasady wynagradzania obowiązujące dla tej kategorii pracowników w przedsiębiorstwach (zakładach) gospodarki komunalnej,
1.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników rad narodowych (Dz. U. z 1966 r. Nr 30, poz. 180 i z 1971 r. Nr 10, poz. 106), z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Przepisy rozporządzenia zachowują moc w stosunku do pracowników terenowych urzędów nie podporządkowanych radom narodowym, do których przepisy te zostały zastosowane w trybie przewidzianym w § 1 ust. 3 tego rozporządzenia.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia do pracowników rad narodowych stopnia wojewódzkiego i powiatowego zaszeregowanych według stawek określonych w tabeli nie mają zastosowania przepisy § 2 uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent (Monitor Polski Nr 44, poz. 352).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1973 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 1

TABELA

STANOWISK, KWALIFIKACJI, WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ORAZ DODATKÓW SPECJALNYCH PRACOWNIKÓW RAD NARODOWYCH

A. Tabela stanowisk, kwalifikacji, wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków specjalnych pracowników wojewódzkich rad narodowych i rad narodowych miast wyłączonych z województw:

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeWynagrodzenie zasadniczeStawka dodatku specjalnego
wykształcenieliczba lat praktyki zawodowejszczebelkwota zł
1234567
1Kierownik wydziału (jednostki równorzędnej)wyższe6A5.5006-1
Przewodniczący okręgowej komisji do spraw szkód górniczychB4.800
C4.100
D3.500
E3.000
Kurator okręgu szkolnegookreślają odrębne przepisy
Kierownik wydziału zdrowia i opieki społecznejokreślają odrębne przepisy
2Zastępca kierownika wydziału (jednostki równorzędnej)wyższe6A5.0008-2
Zastępca przewodniczącego okręgowej komisji do spraw szkód górniczychB4.300
Przewodniczący podatkowej komisji odwoławczejC3.600
Kierownik samodzielnego oddziałuD3.000
Kierownik ośrodka szkoleniowegoE2.600
Starszy inspektor wojewódzki
Wojewódzki konserwator zabytków
Wojewódzki lekarz weterynarii
Wojewódzki konserwator przyrody
Główny księgowy budżetu województwa
Rzecznik patentowy
Radca prawny prezydiumwyższe prawnicze
Wicekurator okręgu szkolnegookreślają odrębne przepisy
Zastępca kierownika wydziału zdrowia i opieki społecznejokreślają odrębne przepisy
3Kierownik oddziału (działu)wyższe4A4.20010-4
Główny księgowyśrednie7B3.500
Inspektor wojewódzkiC3.000
D2.600
Radca prawny do spraw zastępstwa sądowegowyższe prawnicze4E2.200
Radca kolegium do spraw wykroczeń
Naczelnik działu w kuratorium okręgu szkolnegookreślają odrębne przepisy
Starszy wizytator
4Starszy inspektorwyższe4A3.80011-5
średnie7B3.300
C2.800
D2.400
E2.000
5Inspektorwyższe3A3.50012-6
RewidentB3.000
Instruktor Ośrodka SzkoleniowegoC2.600
D2.200
E1.800
średnie5A3.40013-7
B3.000
C2.500
D2.200
E1.900
F1.600
Wizytatorokreślają odrębne przepisy
6Starszy referentwyższe2A3.40012-7
Starszy księgowyB3.000
C2.600
D2.300
E2.000
F1.700
średnie3A3.00014-8
B2.600
C2.300
D2.000
E1.700
F1.500
Starszy referent pedagogicznyokreślają odrębne przepisy
7Referentwyższepo stażu pracyA2.80014-8
KsięgowyB2.400
C2.100
D1.800
E1.600
średniepo stażu pracyA2.50014-10
B2.100
C1.800
D1.500
E1.300
Referent pedagogicznyokreślają odrębne przepisy
8Stażystawyższe--1.600-2.400
średnie--1.200-1.500

B. Tabela stanowisk, kwalifikacji, wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków specjalnych pracowników powiatowych rad narodowych, rad narodowych miast stanowiących powiaty oraz dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw:

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeWynagrodzenie zasadniczeStawka dodatku specjalnego
wykształcenieliczba lat praktyki zawodowejszczebelkwota zł
1234567
1Kierownik wydziału (jednostki równorzędnej)wyższe4A4.2009-4
B3.800
C3.400
D3.000
E2.700
Inspektor szkolnyokreślają odrębne przepisy
Kierownik wydziału zdrowia i opieki społecznejokreślają odrębne przepisy
2Zastępca kierownika wydziału (jednostki równorzędnej)wyższe3A3.80010-5
Kierownik samodzielnego referatuB3.400
Powiatowy lekarz weterynariiC3.100
Powiatowy konserwator zabytkówD2.800
Główny księgowy budżetu powiatuE2.500
Komornik skarbowy
Starszy inspektor powiatowy
Radca prawny prezydiumwyższe prawnicze
Zastępca inspektora szkolnegookreślają odrębne przepisy
Zastępca kierownika wydziału zdrowia i opieki społecznejokreślają odrębne przepisy
3Radca do spraw zastępstwa sądowegowyższe prawnicze3A3.40011-6
Radca kolegium do spraw wykroczeńB3.000
C2.600
D2.300
E2.000
4Kierownik oddziałuwyższe3A3.40011-6
Kierownik referatuB3.000
Inspektor powiatowyC2.600
Główny księgowyD2.300
E2.000
F1.800
średnie6A3.00013-7
B2.600
C2.300
D2.000
E1.700
F1.500
5Inspektorwyższe3A2.80010-7
RewidentB2.400
Opiekun społecznyC2.100
D1.800
E1.600
średnie4A2.60014-8
B2.200
C1.900
D1.600
E1.400
Inspektor oświaty rolniczejokreślają odrębne przepisy
Wizytator
Starszy referent pedagogiczny
6Referent prawnywyższe prawnicze1A2.60014-7
B2.300
C2.000
D1.800
E1.600
7Księgowywyższepo stażu pracyA2.60014-8
ReferentB2.300
C2.000
D1.800
E1.600
średniepo stażu pracyA2.40014-10
B2.100
C1.800
D1.600
E1.400
Referent pedagogicznyokreślają odrębne przepisy
8Stażystawyższe--1.600-2.400-
średnie--1.200-1.500-

C. Tabela stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników rad narodowych zatrudnionych na stanowiskach pomocniczo-obsługowych:

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeWynagrodzenie zasadniczeStawka dodatku specjalnego
wykształcenieliczba lat praktyki zawodowejszczebelkwota zł
1234567
1Sekretarkaśrednie i umiejętność pisania na maszynie2A3.00014-12
Operator maszyn i urządzeńśrednie i znajomość obsługi maszyn i urządzeńB2.700
C2.400
D2.100
E1.800
F1.600
2Kierownik kancelarii głównejśrednie3A3.00014-12
KasjerB2.700
Kierownik bibliotekiC2.400
Kierownik archiwumD2.100
Kierownik kancelarii tajnejE1.800
Kierownik hali maszynF1.600
Kierownik magazynu
3Starszy rzemieślnikśrednie techniczne, znajomość wszystkich typów urządzeń i maszyn biurowych i ich konserwacji2A3.200-
B2.800
C2.400
D2.100
E1.800
4Rzemieślnikzasadnicza szkoła zawodowapo stażu pracyA2.400-
B2.100
C1.900
D1.700
5Starsza maszynistka poza halą maszynśrednie i umiejętność pisania na maszynie z szybkością 220 uderzeń na minutę, stwierdzona egzaminem-A2.600-
Magazynierśredniepo stażu pracyB2.300
podstawowe1C2.000
D1.700
E1.500
6Maszynistka poza halą maszynśrednie i umiejętność pisania na maszynie z szybkością 180 uderzeń na minutę, stwierdzona egzaminem-A

B

C

D

E

2.200

2.000

1.800

1.600

1.400

-
7Maszynistka w hali maszynumiejętność pisania na maszynie z szybkością 180 uderzeń na minutę, stwierdzona egzaminem-A

B

C

D

1.700

1.500

1.300

1.200

-
8Archiwistaśrednie-A2.600-
BibliotekarzB2.300
C2.000
D1.700
E1.500
9Poborca skarbowypodstawowe-A2.100-
Telefonistka

Teletypistka

Powielaczowy

podstawowe i umiejętności niezbędne do wykonywania czynnościB

C

D

E

1.900

1.700

1.500

1.300

10Starszy woźnypodstawowe-A2.000-
Robotnik gospodarczyB1.800
C1.500
D1.300
E1.200
11Woźny--A1.800-
PortierB1.500
DozorcaC1.300
DźwigowyD1.100
Szatniarz
12Sprzątaczka---1.200-1.500-
13Goniec---1.000-1.350-

ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA STAWEK DODATKÓW SPECJALNYCH

StawkaKwota w zł
12.300
22.000
31.800
41.600
51.400
61.200
71.000
8800
9700
10600
11500
12400
13300
14200
* Z dniem 1 października 1974 r. nie stosuje się przepisów nin. rozporządzenia w zakresie uregulowanym rozporządzeniem z dnia 27 września 1974 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia naczelników gmin, naczelników miast nie stanowiących powiatów (miast i gmin), naczelników dzielnic w miastach stanowiących powiaty i ich zastępców oraz pracowników urzędów gmin i urzędów miejskich (Dz.U.74.36.211), zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 przywołanego ostatnio rozporządzenia.
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. w sprawie zmiany uposażenia zasadniczego dla niektórych pracowników zatrudnionych na stanowiskach stażystów (Dz.U.73.51.288) z dniem 31 grudnia 1973 r.