Ustalenie stanowisk, kwalifikacji i wynagradzania pracowników niektórych jednostek administracji rolnej w terenowych organach administracji państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.22.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 czerwca 1974 r.
w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagradzania pracowników niektórych jednostek administracji rolnej w terenowych organach administracji państwowej.

Na podstawie art. 5, art. 8 ust. 2, art. 10, art. 12 ust. 3 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach administracji rolnej podległych terenowym organom administracji państwowej:
1)
w stacjach oceny zwierząt,
2)
w stacjach chemiczno-rolniczych,
3)
w inspektoratach kontroli materiału siewnego,
4)
w stacjach kwarantanny i ochrony roślin.
2.
Zasady wynagradzania kierowców i innych pracowników transportu samochodowego oraz maszynistek zatrudnionych w halach maszyn określają odrębne przepisy.
3.
Do pracowników obsługi kotłowni centralnego ogrzewania stosuje się zasady wynagradzania obowiązujące dla tej kategorii pracowników w jednostkach gospodarki komunalnej.
4.
Do pracowników wymienionych w ust. 2 i 3 mają zastosowanie przepisy § 9.
1.
Ustala się:
1)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach administracji rolnej, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwaną dalej "tabelą",
2)
tabelę miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
tabelę miesięcznych dodatków funkcyjnych, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.
Wynagrodzenia wypłacane z osobowego funduszu płac pracownikom objętym niniejszym rozporządzeniem wolne są od podatku od wynagrodzeń i składki na cele emerytalne.
3.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może na wniosek Ministra Rolnictwa uzupełnić tabelę nowymi stanowiskami i określać dla tych stanowisk kwalifikacje oraz wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatków funkcyjnych w ramach szczebli i stawek dodatków ustalonych w tabeli.
1.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się w wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia przysługującego na danym stanowisku za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
2.
Pracownikom, o których mowa w ust. 1, może być podwyższone wynagrodzenie zasadnicze w granicach do 10%.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników wyróżniających się w pracy zawodowej.
1.
Pracownikom obsługi, wymienionym w części tabeli: "Pracownicy pomocniczo-obsługowi" pod lp. 6, 7, 8 i pod lp. 9 - woźny oraz pod lp. 10 i 11, za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje wynagrodzenie na zasadach określonych przepisami o czasie pracy w przemyśle i handlu.
2.
Pracownikom zatrudnionym przy pilnowaniu (dozorcom, portierom) przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
1)
za każdą godzinę pracy ponad 8 godzin na dobę bądź ponad 6 godzin w sobotę do pełnych 12 godzin na dobę (ponad 46 godzin tygodniowo do 72 godzin tygodniowo) - 110% zasadniczej stawki godzinowej,
2)
za godziny nadliczbowe ponad 12 godzin na dobę oraz za godziny nadliczbowe przypadające w niedziele i święta - 200% zasadniczej stawki godzinowej.
3.
Pracownikom określonym w ust. 2 przysługuje w tygodniu jeden dzień (pełne 24 godziny) wolny od pracy, z tym że co trzeci tydzień dzień wolny od pracy powinien przypadać w niedzielę.
4.
Za czas pracy w porze nocnej między godziną 22.00 a 6.00 rano pracownikom zatrudnionym przy pilnowaniu przysługuje niezależnie od dodatków, o których mowa w ust. 1, dodatek w wysokości 15% stawki godzinowej.
5.
Godzinową stawkę uposażenia zasadniczego pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu oblicza się dzieląc miesięczne wynagrodzenie zasadnicze przez 200.
1.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia mogą być przyjmowani do pracy wyłącznie pracownicy mający kwalifikacje przewidziane w tabeli.
2.
Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie mają kwalifikacji wymaganych dla zajmowanego stanowiska, otrzymują wynagrodzenie najniższe przewidziane w tabeli dla danego stanowiska, przy czym wynagrodzenie to nie może być niższe od pobieranego dotychczas.
1.
Pracownik może awansować w obrębie zajmowanego stanowiska nie częściej niż raz na 2 lata o jedną kategorię wynagrodzenia zasadniczego lub o jedną stawkę dodatku funkcyjnego, a w uzasadnionych wypadkach - o dwie stawki dodatku funkcyjnego - w terminach awansowych, tj. 1 stycznia i 22 lipca z mocą od dnia 1 sierpnia.
2.
W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych rozszerzeniem zakresu czynności bez zmiany stanowiska lub nabyciem kwalifikacji szczególnie przydatnych na danym stanowisku, okres oczekiwania na awans może zostać skrócony, jednak nie więcej niż o jeden rok.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą wypadków powołania pracownika na stanowisko kierownicze lub na stanowisko hierarchicznie wyższe od zajmowanego oraz ustalenia wynagrodzenia po okresie próbnym lub po ukończeniu wstępnego stażu pracy.
1.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przysługuje dodatek za pracę w tych warunkach.
2.
Szczegółowe zasady wypłaty i wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustali Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz właściwym zarządem głównym związku zawodowego.
1.
Za długoletnią i nieprzerwaną pracę w jednostkach administracji rolnej przysługują pracownikom gratyfikacje jubileuszowe w wysokości:
1)
po 10 latach pracy - 50% miesięcznego wynagrodzenia,
2)
po 15 latach pracy - 75% miesięcznego wynagrodzenia,
3)
po 20 latach pracy - 100% miesięcznego wynagrodzenia.
2.
Zasady wypłaty gratyfikacji jubileuszowych oraz zaliczania okresów pracy do okresów uzasadniających prawo do tych gratyfikacji, obowiązujące w stosunku do pracowników zatrudnionych w terenowych organach administracji państwowej, stosuje się odpowiednio do pracowników objętych niniejszym rozporządzeniem.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia do pracowników wynagradzanych według stawek płac określonych w tabeli nie mają zastosowania przepisy § 2 uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent (Monitor Polski Nr 44, poz. 352).
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1966 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i uposażenia dla niektórych pracowników administracji rolnej prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 49, poz. 300),
2)
§ 9 ust. 1, 2, 3, 4, uchwały nr 167 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1971 r. w sprawie chemicznej ochrony roślin.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1974 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA

stanowisk, kwalifikacji, wynagrodzenia zasadniczego i dodatków funkcyjnych pracowników zatrudnionych w jednostkach administracji rolnej
Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeKategoria wynagrodzenia zasadniczegoStawka dodatku funkcyjnego
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Kierownik wojewódzkiej stacji rolniczej Kierownik wojewódzkiego inspektoratu rolniczegowyższe611-164-8
2Zastępca kierownika wojewódzkiej stacji rolniczejwyższe410-152-5
Zastępca kierownika wojewódzkiego inspektoratu rolniczegośrednie810-142-4
3Kierownik laboratorium

Kierownik powiatowej stacji rolniczej

Kierownik działu

Główny księgowy wojewódzkiej stacji rolniczej, wojewódzkiego inspektoratu rolniczego

wyższe410-151-3
średnie810-141-3
4Kierownik pracowni lub zespołu w laboratoriumwyższe410-151-2
Zastępca kierownika powiatowej stacji rolniczejśrednie89-141-2
5Starszy specjalista

Starszy inspektor

Starszy asystent

wyższe310-15do 2*)
średnie79-14-
6Specjalistawyższe27-14-
Inspektorśrednie67-13-
7Starszy referent

Starszy księgowy

Asystent

wyższepo stażu6-12-
średnie4
8Starszy technikśrednie46-12-
9Referent, księgowy, technikśrednie24-10-
10Laborantśredniepo stażu3-8-
podstawowe22-7-
11Stażystawyższe-1.600

2.400

-
średnie-1.200

1.500

-

*) Dodatek może być przyznany tylko starszemu specjaliście, w razie gdy zostało mu powierzone kierowanie zespołem pracowników złożonym co najmniej z 3 osób.

Pracownicy pomocniczo-obsługowi

12345
1Sekretarkaśrednie i umiejętność pisania na maszynie23-9
2Starsza maszynistka poza halą maszynśrednie i umiejętność pisania na maszynie z szybkością 220 uderzeń na minutę stwierdzone egzaminem-2-7
3Magazynierśredniepo stażu pracy3-8
podstawowe1
4Maszynistka poza halą maszynśrednie i umiejętność pisania na maszynie z szybkością 180 uderzeń na minutę stwierdzone egzaminem-2-6
5Archiwista, bibliotekarzśrednie-3-8
6Starszy rzemieślnikśrednie techniczne, znajomość wszystkich typów urządzeń i maszyn biurowych i ich konserwacji25-9
7Rzemieślnikzasadnicza szkoła zawodowapo stażu pracy4-8
8Starszy woźny, robotnik gospodarczypodstawowe-2-5
9Woźny, dozorca, portier--1-4
10Sprzątaczka w systemie czasowym--1-2
11Goniec--1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA

miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych
Kategorie zaszeregowaniaStawka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w zł
11.300
21.450
31.600
41.800
52.000
62.250
72.500
82.750
93.000
103.300
113.600
123.900
134.200
144.500
154.800
165.200

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA

miesięcznych dodatków funkcyjnych
Szczebel dodatkuWysokość dodatku w zł
1 200
2 400
3 600
4 800
51.000
61.200
71.400
81.700