Ustalenie stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.33.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 maja 1958 r.
w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych.

Na podstawie art. 4 pkt 5, art. 5 i 10 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie stosuje się do pracowników prezydiów rad narodowych, zatrudnionych w wydziałach i innych jednostkach organizacyjnych, utworzonych w trybie art. 59 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16).
2.
Nauczyciele zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych prezydiów rad narodowych w administracji szkolnej na stanowiskach wymagających kwalifikacji nauczycielskich otrzymują uposażenie zasadnicze, jakie przysługiwałoby im w służbie nauczycielskiej. Nauczyciele ci w okresie zatrudnienia w jednostkach, o których mowa, mogą otrzymywać dodatki pedagogiczne i funkcyjne, których wysokość określi Rada Ministrów.
3.
Prezes Rady Ministrów może zastosować przepisy rozporządzenia do pracowników terenowych urzędów, podległych ministrom (kierownikom urzędów centralnych), nie podporządkowanych radom narodowym.
4.
Uposażenie pracowników komend straży pożarnych regulują odrębne przepisy.
5.
Zasady wynagradzania kierowców i innych pracowników samochodowych oraz rzemieślników - specjalistów zatrudnionych w prezydiach rad narodowych regulują odrębne przepisy.
1.
Ustala się tabelę stanowisk, kwalifikacji i uposażenia zasadniczego pracowników prezydiów rad narodowych, zwaną dalej tabelą, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz tabelę uposażenia zasadniczego pracowników prezydiów rad narodowych, stanowiącą załącznik nr 2.
2.
Zasady i tryb kwalifikowania pracowników na stanowiska przewidziane w tabeli stanowisk, kwalifikacji i uposażenia zasadniczego określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 3.
1.
Prezes Rady Ministrów z urzędu lub na wniosek właściwego ministra albo przewodniczącego prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może w drodze rozporządzenia:
1)
uzupełnić tabelę nowymi stanowiskami,
2)
w uzasadnionych przypadkach do tabeli stanowisk lub do określonych stanowisk w prezydiach rad narodowych niższego stopnia zastosować zaszeregowanie, ustalone w tabeli dla prezydiów rad narodowych stopnia wyższego.
2.
Właściwy minister w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej może w drodze rozporządzenia:
1)
określić szczegółowo rodzaj niezbędnego na danym stanowisku wykształcenia przez ustalenie dodatkowych wymagań co do ukończenia określonej szkoły, jak również posiadania określonej specjalności,
2)
w stosunku do stanowisk, mających zasadnicze znaczenie dla danego działu służby, podwyższyć ustalone w tabeli wymagania kwalifikacyjne zarówno w zakresie wykształcenia, jak i ilości lat praktyki zawodowej.
1.
Zakwalifikowania pracownika przyjmowanego do pracy na stanowisko przewidziane w tabeli dokonuje na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej:
1)
przewodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) w stosunku do osób ubiegających się o pracę w tym prezydium,
2)
przewodniczący prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej rady narodowej) w stosunku do osób ubiegających się o pracę w tym prezydium lub w prezydium rady narodowej niższego stopnia,
3)
przewodniczący prezydium właściwej rady narodowej w stosunku do osób ubiegających się o pracę w tym prezydium na stanowiskach pracowników obsługowych.
2.
Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do kierowników wydziałów i ich zastępców oraz do innych stanowisk obsadzanych w trybie art. 62 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16).
3.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej może w uzasadnionym przypadku na wniosek prezydium powiatowej rady narodowej upoważnić prezydium miejskiej rady narodowej miasta nie stanowiącego powiatu do zakwalifikowania swych pracowników, z wyjątkiem pracowników, o których mowa w § 5 ust. 2.
1.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia do pracy w prezydiach rad narodowych mogą być przyjmowani wyłącznie pracownicy posiadający kwalifikacje przewidziane w tabeli.
2.
Prezydium rady narodowej w wyjątkowo uzasadnionym przypadku za zgodą przewodniczącego prezydium rady narodowej wyższego stopnia może przyjąć do pracy na określone stanowisko pracownika, nie posiadającego kwalifikacji wymaganych w tabeli, jeżeli wyróżnia się on zdolnościami i osiągnięciami w dotychczasowej pracy, jak też właściwą postawą społeczną.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do pracowników przyjmowanych na stanowiska, dla których w tabeli wymagane są kwalifikacje w zakresie wykształcenia technicznego, medycznego, weterynaryjnego lub pedagogicznego, jak również do pracowników zatrudnionych na stanowiskach radcy prawnego prezydium i radcy prawnego do spraw zastępstwa sądowego.
4.
Stan zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 2, nie może przekraczać 5% etatów danego województwa.
1.
Zakwalifikowania pracowników zatrudnionych w prezydiach rad narodowych w dniu wejścia w życie rozporządzenia dokonuje prezydium właściwej rady narodowej.
2.
Prezydium właściwej rady narodowej za zgodą prezydium rady narodowej wyższego stopnia może zakwalifikować pracownika zatrudnionego w prezydium rady narodowej w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisko objęte tabelą także wówczas, gdy pracownik nie posiada kwalifikacji przewidzianych dla tego stanowiska, jeżeli wykonywał dotychczas pracę odpowiadającą temu stanowisku oraz wyróżnia się zdolnościami i wynikami pracy, jak też właściwą postawą społeczną.
Prezes Rady Ministrów ustali zasady i tryb egzaminów kwalifikacyjnych dla praktykantów.
Przy przyjęciu do pracy przyznaje się pracownikowi najniższą grupę uposażenia zasadniczego przewidzianą w tabeli dla danego stanowiska. Ze względu na wyjątkowe kwalifikacje, rodzaj wykonywanej pracy i stopień związanej z nią odpowiedzialności może być pracownikowi przyjmowanemu przyznana wyższa grupa uposażenia.
1.
Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życia rozporządzenia zakwalifikowani na nowe stanowiska przewidziane w tabeli nie mogą otrzymać uposażenia niższego od dotychczas pobieranego.
2.
W przypadku gdy dotychczasowe uposażenie netto jest wyższe od maksymalnego uposażenia netto przewidzianego dla stanowiska, na które pracownik został zakwalifikowany, przyznaje się pracownikowi na czas pozostawania na tym stanowisku dodatek wyrównawczy w wysokości różnicy między uposażeniem dotychczasowym netto i górną stawką uposażenia netto przewidzianego dla danego stanowiska.
3.
Przy obliczaniu wysokości dotychczasowego uposażenia pracowników premiowanych do uposażenia pracowników dolicza się średnią premię miesięczną należną za okres 12 miesięcy przed wejściem w życie rozporządzenia, z wyjątkiem dodatków i premii wymienionych w § 13 ust. 2 i 3.
4.
Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy zostają zakwalifikowani na właściwe stanowisko na ogólnych zasadach, z tym że ich wynagrodzenie za każdą efektywną godzinę pracy ustala się w wysokości proporcjonalnej do uposażenia określonego za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
5.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może przyznać głównemu księgowemu, wykonującemu funkcję głównego księgowego budżetu wojewódzkiego (miasta wyłączonego z województwa), dodatek w wysokości do 15% uposażenia zasadniczego, a w stosunku do głównego księgowego wykonującego funkcję głównego księgowego budżetu powiatowego (miasta powyżej 25 tys. mieszkańców) - dodatek w wysokości do 10% uposażenia zasadniczego.
1.
Pracownik może być awansowany w obrębie danego stanowiska nie częściej niż raz w ciągu roku pracy i nie wyżej niż do bezpośrednio wyższej grupy uposażenia zasadniczego.
2.
Pracownikowi, który podwyższy kwalifikacje uzyskując wykształcenie średnie lub wyższe, przysługuje prawo do awansu niezależnie od obowiązujących terminów awansów.
3.
W przypadku awansu podwyżka uposażenia zasadniczego nie może być niższa od 50 zł.
Przysługujące dotychczas dodatki funkcyjne, służbowe, uzasadnione specjalnymi kwalifikacjami, lokalne, za staż pracy, wszelkie inne dodatki oraz premie, z wyjątkiem wymienionych w § 13 ust. 2 i 3 włącza się do stawek uposażenia zasadniczego ustalonych w załączniku nr 2.
1.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) ustala zarówno dla prezydium stopnia wojewódzkiego, jak i dla prezydiów rad narodowych niższych stopni w ramach funduszu płac - fundusz nagród w granicach do 3% globalnego funduszu płac. Przez globalny fundusz płac rozumie się sumę osobowego funduszu płac i funduszu nagród w wymiarze ustalonym przed wejściem w życie rozporządzenia. Zmiany w wysokości funduszu nagród wynikające ze zmiany wskaźnika tego funduszu w następnych okresach budżetowych powodują odpowiednie zmiany w wysokości osobowego funduszu płac.
2.
W granicach funduszu nagród, ustalonego zgodnie z przepisem ust. 1, wysokość funduszu nagród dla poszczególnych wydziałów (referatów) lub równorzędnych komórek organizacyjnych określa prezydium właściwej rady narodowej.
3.
Fundusz nagród dla pracowników wydziałów finansowych tworzy się w budżecie centralnym w wysokości określonej w ust. 1.
4.
Prezes Rady Ministrów może zezwolić na zwiększenie funduszu nagród ustalonego w trybie ust. 1 i 3.
5.
Nagrody przyznaje prezydium rady narodowej lub z jego upoważnienia kierownik właściwej komórki organizacyjnej po zasięgnięciu opinii rady zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych. Nagrody dla pracowników wydziałów finansowych przyznaje prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wydzielonego z województwa) lub z jego upoważnienia kierownik wydziału finansowego w ramach kwot przekazanych do dyspozycji prezydium przez Ministra Finansów.
6.
Nagroda indywidualna nie powinna być niższa od 200 zł.
7.
Fundusz nagród może być w wysokości 20% wykorzystany na zapomogi w wypadkach losowych.
1.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia tracą moc przepisy dotychczasowe w zakresie uregulowanym rozporządzeniem.
2.
Pozostają w mocy:
1)
przepisy dotyczące:
a)
dodatku za nadzór podatkowy dla pracowników wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych,
b)
premiowania i dodatkowego wynagradzania poborców skarbowych za czynności egzekucyjne,
2)
przepisy w sprawie premii dla kierowników hal maszyn, maszynistek i korektorek,
3)
przepisy ustalające zasady wynagradzania pracowników prezydiów rad narodowych zatrudnionych przy pilnowaniu wydane na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w prezydiach rad narodowych i terenowych organach podległych ministrom (Dz. U. Nr 20, poz. 98).
3.
Do czasu określenia dodatków, o których mowa w § 1 ust. 2, pozostają w mocy przepisy dotyczące:
1)
dodatków funkcyjnych dla nauczycieli zatrudnionych w administracji szkolnej na stanowiskach wymagających kwalifikacji nauczycielskich,
2)
dodatku specjalnego dla pracowników nadzoru pedagogicznego.
4.
Upoważnia się Ministra Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej do zmiany obowiązujących zasad akordowego wynagradzania geodetów - bezpośrednich wykonawców.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i właściwym ministrom oraz prezydiom rad narodowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1958 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 1

TABELA

stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników Prezydiów Rad Narodowych.
A.
Tabela stanowisk, kwalifikacji i grup uposażenia pracowników prezydiów wojewódzkich rad narodowych, rad narodowych miast wyłączonych z województw oraz rad narodowych miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.
Lp.Nazwa stanowiskaWymagane kwalifikacje w zakresie:Prezydia wojewódzkich rad narodowych oraz rad narodowychPrezydia rad narodowych miast powyżej 100 tys. mieszkańców
wykształceniailości lat praktyki miast

wyłączonych z

zawodowejwojewództw
123456
Grupa zawodowa technicznaGrupa uposażenia
1Kierownik wydziałuwyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne4V - IVI - II
średnie wykształcenie techniczne8
Przewodniczący okręgowej komisji do spraw szkód górniczychwyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne5
2Zastępca kierownika wydziału, Starszy kontroler zatrudnieniawyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne4VI - IIVII - III
średnie wykształcenie techniczne8
Zastępca przewodniczącego okręgowej komisji do spraw szkód górniczychwyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne4
2aStarszy inżynierwyższe wykształcenie techniczne4VIII – III
3Kierownik oddziału, Kontroler zatrudnienia, Wojewódzki konserwator przyrodywyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne4VIII - IIIIX - IV
średnie wykształcenie techniczne 8
4Kierownik referatuwyższe wykształcenie techniczne3IX - VX - VI
średnie wykształcenie techniczne6
5Konserwator przyrodywyższe wykształcenie techniczne3X - VX - VI
6Starszy inspektor techniczny wyższe wykształcenie techniczne 3X - VX - VI
Starszy instruktor technicznyśrednie wykształcenie techniczne6
7Inspektor techniczny wyższe wykształcenie techniczne1X - VIXI - VII
Instruktor technicznyśrednie wykształcenie techniczne5
8Starszy technikśrednie wykształcenie techniczne3XI - VIIIXII - IX
9Technikśrednie wykształcenie techniczne1XIII - XXIII - XI
10Praktykantwyższe wykształcenie techniczne1.300 zł - 1.500 zł1.300 zł - 1.500 zł
średnie wykształcenie techniczneXV-XIIXV-XII
Grupa zawodowa ekonomiczno-prawna
1Przewodniczący wojewódzkiej komisji planowania gospodarczegowyższe wykształcenie ekonomiczne, prawnicze lub równorzędne4V - IVI - II
2Kierownik urzędu spraw wewnętrznych,

Kierownik wydziału,

wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze4V - IVI - II
Przewodniczący komisji cenśrednie wykształcenie8
3Zastępca przewodniczącego wojewódzkiej komisji planowania gospodarczegowyższe wykształcenie ekonomiczne, prawnicze lub równorzędne4VI - IIVII - III
4Zastępca kierownika urzędu spraw wewnętrznychwyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze4VI - IIVII - III
Zastępca kierownika wydziału, Komornik skarbowyśrednie wykształcenie8
4aRadca prawny prezydiumwyższe wykształcenie prawnicze5VII-IIVIII-III
4bStarszy planista na samodzielnym stanowiskuwyższe wykształcenie ekonomiczne, prawnicze lub równorzędne4VIII–III
5Kierownik oddziału, Kierownik ośrodka szkoleniowegowyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze4VIII - IIIIX – IV
średnie wykształcenie8
6Główny księgowywyższe wykształcenie ekonomiczne4VIII – IVIX – V
średnie wykształcenie8
6aRadca prawny do spraw zastępstwa sądowegowyższe wykształcenie prawnicze4VIII-IVIX-V
7Kierownik samodzielnego referatuwyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze4VIII–IV
średnie wykształcenie8
8Kierownik referatuwyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze3IX – VX – VI
średnie wykształcenie6
9(skreślona)
10Starszy inspektor

Starszy instruktor

Starszy rewident

Starszy planista

wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze3X – VX – VI
Starszy statystykśrednie wykształcenie6
11Opiekun społecznywyższe wykształcenie3-X – VI
średnie wykształcenie6
12Inspektor

Instruktor

Rewident

Planista

wyższa wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze1X – VIXI – VII
Statystykśrednie wykształcenie5
13Samodzielny referent prawnywyższe wykształcenie prawnicze2X – VIXI – VII
14Referent karno-administracyjny

Referent społeczno-

wyższe wykształcenie prawnicze2X – VIIXI – VIII
administracyjnyśrednie wykształcenie5
15Starszy księgowy

Starszy referent

średnie wykształcenie2XI – VIIIXII – IX
15aStarszy poborca skarbowyśrednie wykształcenie

podstawowe wykształcenie

2

5

XII – X
16Księgowy

Referent

średnie wykształcenie1XIII – XXIII – XI
17Poborca skarbowypodstawowe wykształcenie--XVI – XII
18Praktykantwyższe wykształcenie ekonomiczna lub prawnicze-1.200 zł - 1.400 zł1.200 zł - 1.400 zł
średnie wykształcenie-XV-XIIIXV-XIII
Grupa zawodowa oświaty i kultury

Podgrupa oświaty

1Kurator okręgu szkolnego

Wicekurator okręgu

Naczelnik działu

Kierownik oddziału

Starszy wizytator

wyższe wykształcenie dające przygotowanie do nauczania w szkołach ogólnokształcących lub zawodowych10uposażenie według zasad ustalonych w § 1 ust. 2
2Wizytatorwyższe wykształcenie dające przygotowanie do nauczania w szkołach ogólnokształcących lub zawodowych8uposażenie według zasad ustalonych w § 1 ust. 2
2aZastępca przewodniczącego komitetu kultury fizycznej i turystykiwyższe wykształcenie w zakresie wychowania fizycznego lub innym4VI - II
3Starszy referent wyższe wykształcenie5
pedagogicznyśrednie wykształcenie pedagogiczne10
4Referent pedagogicznyśrednie wykształcenie2
Podgrupa kultury
1Kierownik wydziałuwyższe wykształcenie humanistyczne lub inne w zakresie danej specjalności4V - IVI - II
Przewodniczący komitetu kultury fizycznej i turystykiwyższe wykształcenie w zakresie wychowania fizycznego lub inne4
2Zastępca kierownika wydziałuwyższe wykształcenie humanistyczne lub inne w zakresie danej specjalności4VI - IIVII - III
Główny konserwator zabytkówwyższe wykształcenie humanistyczne w zakresie historii sztuki lub wyższe wykształcenie techniczne w zakresie architektury
3Kierownik oddziałuwyższe wykształcenie humanistyczne lub inne w zakresie danej specjalności4VIII - IIIIX - IV
4Kierownik referatuwyższe wykształcenie humanistyczne lub inne w zakresie danej specjalności3IX - VX - VI
średnie wykształcenie6
5Starszy konserwator zabytkówwyższe wykształcenie humanistyczne w zakresie historii sztuki lub wyższe wykształcenie techniczne w zakresie architektury3X - VX - VI
6Starszy instruktorwyższe wykształcenie humanistyczne lub inne w zakresie danej specjalności3X - VX - VI
średnie wykształcenie6
7Konserwator zabytkówwyższe wykształcenie humanistyczne w zakresie historii sztuki lub wyższe wykształcenie techniczne w zakresie architektury2X - VIXI - VII
8Instruktorwyższe wykształcenie humanistyczne lub inne w zakresie danej specjalności1X - VIXI - VII
średnie wykształcenie5
8aKierownik archiwum w prezydiumwyższe wykształcenie humanistyczne, prawnicze lub ekonomiczne albo1XI-VIIIXII-IX
wykształcenie średnie3
9Kierownik biblioteki prezydiumśrednie wykształcenie3XII - IXXIII - X
10Starszy referentśrednie wykształcenie3XI - VIIIXII - IX
10aArchiwistawykształcenie średnie2XII-XXII-X
11Referentśrednie wykształcenie1XIII - XXIII - XI
11aMłodszy archiwistawykształcenie średnie1XIII-XIXIII-XI
12Pracownik bibliotecznyśrednie wykształcenie2XIV - XIXIV - XI
13Praktykantwyższe wykształcenie1.200 zł - 1.400 zł1.200 zł - 1.400 zł
średnie wykształcenieXV-XIIIXV-XIII
Grupa zawodowa zdrowia
1Kierownik wydziałuwyższe wykształcenie medyczne lub inne w zakresie danej specjalności4V - IVI - II
2Zastępca kierownika wydziałuwyższe wykształcenie medyczne lub inne w zakresie danej specjalności4VI - IIVII - III
3Wojewódzki lekarz weterynariiwyższe wykształcenie weterynaryjne4VI - II-
4Kierownik oddziałuwyższe wykształcenie medyczne lub inne w zakresie danej specjalności4VIII - IIIIX - IV
5Kierownik referatuwyższe wykształcenie medyczne w zakresie danej specjalności3IX - VX - VI
średnie wykształcenie6
6Starszy inspektor

Starszy instruktor

wyższe wykształcenie medyczne, farmaceutyczne, weterynaryjne lub inne w zakresie danej specjalności, średnie wykształcenie oraz dyplom szkoły pielęgniarstwa3-8X - VX - VI
7Inspektor

Instruktor

wyższe wykształcenie medyczne, farmaceutyczne, weterynaryjne lub inne w zakresie danej specjalności1X - VIXI - VII
średnie wykształcenie5
8Starszy referentśrednie wykształcenie3XI - VIIIXII - IX
9Referentśrednie wykształcenie1XIII - XXIII - XI
Technik weterynariiśrednie wykształcenie weterynaryjne2
10Praktykantwyższe wykształcenie1.200 zł - 1.400 zł1.200 zł - 1.400 zł
średnie wykształcenieXV-XIIIXV-XIII
Grupa zawodowa administracyjna
1Kierownik referatuśrednie wykształcenie2XI - VIIXII - IX
2Protokolantśrednie wykształcenie2XII - IXXII - X
3Starszy referent administracyjnyśrednie wykształcenie2XIII - XXIV - XI
podstawowe wykształcenie3
4Kierownik kancelarii średnie wykształcenie1XIII - XXIV - XI
głównejpodstawowe wykształcenie3
5Kierownik kancelarii średnie wykształcenie1XII - IXXIV - XI
tajnejpodstawowe wykształcenie3
6Intendentśrednie wykształcenie1XIII - XIXIV - XI
podstawowe wykształcenie2
7Kasjerśrednie wykształcenie1XIII - XIXIII - XI
podstawowe wykształcenie2
8Kierownik magazynuśrednie wykształcenie1XIII - XIXIV - XII
podstawowe wykształcenie2
9Stenotypistkaśrednie wykształcenie, znajomość stenografii z szybkością co najmniej 180 zgłosek na minutę oraz umiejętność pisania na maszynie-XIII - XIXIV - XII
10Referent średnie wykształcenie1XIV - XIXIV - XII
administracyjnypodstawowe wykształcenie2
11Kierownik hali maszynśrednie wykształcenie, znajomość pisania na maszynie i znajomość konserwacji maszyn do pisania1XIV - XIIXV - XIII
podstawowe wykształcenie3
12Starszy magazynierpodstawowe wykształcenie1XIV - XIIXIV - XII
13Kreślarzśrednie wykształcenie1XIV-XIIIXIV-XIII
Rachmistrz, kontystapodstawowe wykształcenie2
14Starsza maszynistkapodstawowe wykształcenie umiejętność pisania na maszynie przy co najmniej 220 uderzeniach na minutę-XIVXIV
15Magazynierpodstawowe wykształcenie1XIVXIV
16Maszynistkapodstawowe wykształcenie umiejętność pisania na maszynie przy co najmniej 180 uderzeniach na minutę-XIVXIV
17Kancelista, telefonistapodstawowe wykształcenie1XIVXIV
18Praktykantśrednie wykształcenieXV-XIIIXV-XIII
podstawowe wykształcenieXVXV
Pracownicy obsługowi
1Rzemieślnik gospodarczypodstawowe wykształcenie wiadomości fachowe na poziomie egzaminu czeladniczego3XV - XIII
2Robotnik gospodarczywiadomości fachowe niezbędne do wykonywania czynności2XV - XIV
3Palacz centralnego ogrzewaniawiadomości fachowe niezbędne do wykonywania czynności1XV - XIV
4Starszy woźny, portier, informatorpodstawowe wykształcenie3XV
5Powielaczowy, woźny, dźwigowypodstawowe wykształcenie-XVI
6Goniec, sprzątaczka, dozorca--XVII
B.
Tabela stanowisk, kwalifikacji i grup uposażenia pracowników prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych oraz dzielnicowych rad narodowych miast wyłączonych z województw.
Lp.Nazwa stanowiskaWymagane kwalifikacje w zakresie:Grupa uposażenia
wykształceniailości lat praktyki zawodowej
12345
Grupa zawodowa techniczna
1Kierownik wydziałuwyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne2VIII - III
średnie wykształcenie techniczne5
2Zastępca kierownika wydziałuwyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne2IX - IV
średnie wykształcenie techniczne5
3Kierownik referatuwyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne2X - VI
średnie wykształcenie techniczne5
4Starszy inspektor technicznywyższe wykształcenie techniczne2XI - VII
Starszy instruktor technicznyśrednie wykształcenie techniczne5
5Inspektor technicznywyższe wykształcenie techniczne1XI - VIII
Instruktor technicznyśrednie wykształcenie techniczne4
6Starszy technik

Starszy nadzorca dróg i mostów

średnie wykształcenie techniczne3XII - IX
7Technikśrednie wykształcenie techniczne1XIII - XI
8Nadzorca dróg i mostówpodstawowe wykształcenie2XIV - XII
9Praktykantwyższe wykształcenie techniczne1.300 zł - 1.500 zł
średnie wykształcenie techniczneXV-XII
Grupa zawodowa ekonomiczno-prawna
1Przewodniczący powiatowej komisji planowania gospodarczegowyższe wykształcenie ekonomiczne, prawnicze lub równorzędne2VIII - III
2Kierownik wydziałuwyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze2VIII - III
średnie wykształcenie5
3Zastępca przewodniczącego powiatowej komisji planowania gospodarczegowyższe wykształcenie ekonomiczne, prawnicze lub równorzędne2IX - IV
4Zastępca kierownika wydziału, Komornik skarbowywyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze2IX - IV
średnie wykształcenie5
4aRadca prawny prezydiumwyższe wykształcenie prawnicze3IX-IV
5Kierownik referatuwyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze2X - VI
Główny księgowyśrednie wykształcenie5
5aRadca prawny do spraw zastępstwa sądowegowyższe wykształcenie prawnicze3X-VI
6(skreślona)
6aStarszy rewidentWyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze3X–VI
średnie wykształcenie6
7Starszy inspektor

Starszy instruktor

Starszy planista

wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze2XI - VII
Starszy statystykśrednie wykształcenie5
8(skreślona)
9Opiekun społecznywyższe wykształcenie2XI - VII
średnie wykształcenie5
9aRewidentWyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze2XI–VII
średnie wykształcenie5
10Inspektor

Instruktor

Planista

wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze1XI - VIII
Statystykśrednie wykształcenie4
11Samodzielny referent prawnywyższe wykształcenie prawnicze2XI - VIII
12Starszy referent

Starszy księgowy

średnie wykształcenie3XII - IX
12aStarszy poborca skarbowyśrednie wykształcenie2
podstawowe wykształcenie5XII - X
13Referent

Księgowy

średnie wykształcenie1XIII - XI
14Poborca skarbowypodstawowe wykształcenie-XVI - XII
15Praktykantwyższe wykształcenie1.200 zł - 1.400 zł
średnie wykształcenieXV-XIII
Grupa zawodowa oświaty i kultury
Podgrupa oświaty
1Inspektor szkolnywyższe wykształcenie dające przygotowanie do nauczania w szkołach ogólnokształcących lub zawodowych8uposażenie według zasad ustalonych w § 1 ust. 2
niepełne wyższe wykształcenie10
2Zastępca inspektora szkolnegowyższe wykształcenie dające przygotowanie do nauczania w szkołach ogólnokształcących lub zawodowych7uposażenie według zasad ustalonych w § 1 ust. 2
niepełne wyższe wykształcenie10
3Podinspektor szkolnywyższe wykształcenie dające przygotowanie do nauczania w szkołach ogólnokształcących lub zawodowych7uposażenie według zasad ustalonych w § 1 ust. 2
niepełne wyższe wykształcenie10
4Kierownik referatuwyższe wykształcenie dające przygotowanie do nauczania w szkołach ogólnokształcących lub zawodowych4uposażenie według zasad ustalonych w § 1 ust. 2
średnie wykształcenie pedagogiczne6
5Starszy referentśrednie wykształcenie pedagogiczne4uposażenie według zasad ustalonych w § 1 ust. 2
6Referentśrednie wykształcenie pedagogiczne1uposażenie według zasad ustalonych w § 1 ust. 2
Podgrupa kultury
1Przewodniczący komitetu kultury fizycznejwyższe wykształcenie w zakresie wychowania fizycznego lub inne2VIII - III
średnie wykształcenie5
2Zastępca inspektora szkolnego do spraw kulturywyższe wykształcenie dające przygotowanie do pracy pedagogicznej lub inne5IX - IV
średnie wykształcenie7
3Kierownik referatuwyższe wykształcenie dające przygotowanie do pracy pedagogicznej2X - VI
średnie wykształcenie5
3aPowiatowy konserwator zabytkówwyższe wykształcenie humanistyczne w zakresie historii sztuki lub wyższe wykształcenie techniczne w zakresie architektury3XI-VI
4Starszy instruktorwyższe wykształcenie artystyczne lub humanistyczne2XI - VII
średnie wykształcenie5
5Instruktorwyższe wykształcenie artystyczne lub humanistyczne1XI - VIII
średnie wykształcenie4
6Starszy referentśrednie wykształcenie3XII - IX
6aArchiwistaśrednie2XII-X
7Referentśrednie wykształcenie1XIII - X
7aMłodszy archiwistaśrednie1XIII-XI
8Praktykantwyższe wykształcenia1.200 zł - 1.400 zł
średnie wykształcenieXV-XIII
Grupa zawodowa zdrowia
1Kierownik wydziałuwyższe wykształcenie medyczne lub inne w danej specjalności2VIII - III
2Zastępca kierownika wydziałuwyższe wykształcenie medyczne lub inne w danej specjalności2IX - IV
3Powiatowy lekarz weterynariiwyższe wykształcenie weterynaryjne2IX - IV
4Kierownik referatuwyższe wykształcenie medyczne lub inne w danej specjalności2X - VI
średnie wykształcenie5
5Starszy inspektor

Starszy instruktor

wyższe wykształcenie medyczne, farmaceutyczne, weterynaryjne lub inne w danej specjalności, średnie wykształcenie oraz dyplom szkoły pielęgniarstwa2-8XI - VII
6Inspektorwyższe wykształcenie medyczne, farmaceutyczne, weterynaryjne lub inne w zakresie danej specjalności1XI - VIII
Instruktorśrednie wykształcenie4
7Technik weterynaryjnyśrednie wykształcenie weterynaryjne1XIII - XI
8Kontroler sanitarnyśrednie wykształcenie1XIII - XI
Młodszy instruktorpodstawowe wykształcenie3
9Praktykantwyższe wykształcenie1.200 zł - 1.400 zł
średnie wykształcenieXV-XIII
C.
Tabela stanowisk, kwalifikacji i grup uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów, dzielnicowych rad narodowych miast nie wyłączonych z województw oraz rad narodowych osiedli.
Lp.Nazwa stanowiskaWymagane kwalifikacje w zakresie:Grupa uposażenia
wykształceniailości lat praktyki zawodowej
12345
1Kierownik wydziału (tylko w prezydiach rad narodowych miast nie wyższe wykształcenie ekonomiczne, techniczne lub prawnicze2VIII-IV
stanowiących powiatów liczących powyżej 20 tys. mieszkańców oraz dzielnicowych rad narodowych miast nie wyłączonych z województw)średnie wykształcenie5
2Kierownik referatu, główny księgowywyższe wykształcenie ekonomiczne, techniczne lub prawnicze2XI - VII
średnie wykształcenie5
3Samodzielny referent prawnywyższe wykształcenie prawnicze1XI - VIII
4Instruktorwyższe wykształcenie dające przygotowanie do pracy w danej specjalności1XI - IX
Inspektorśrednie wykształcenie5
5Starszy referentśrednie wykształcenie2XIV - X
6Księgowyśrednie wykształcenie2XIV-XII
7Referentpodstawowe wykształcenie2XV - XII
8Poborca skarbowypodstawowe wykształcenie-XVI - XII
9Praktykantwyższe wykształcenie1.200 zł - 1.400 zł
średnie wykształcenieXV-XIII
D.
Tabela stanowisk pracowników prezydiów gromadzkich rad narodowych
Lp.Nazwa stanowiskaWymagane kwalifikacje w zakresie:Grupa
wykształceniailości lat praktyki zawodowejuposażenia
12345
1Sekretarz gromadzkiej rady narodowejregulują odrębne przepisy
1aStarszy referentśrednie wykształcenie2XIII-XII
podstawowe wykształcenie5
1bKierownik urzędu stanu cywilnego dla dwu lub więcej okręgówśrednie wykształcenie

podstawowe wykształcenie

1

3

XV - XIII
2Rachmistrzśrednie wykształcenie1XIV-XIII
Księgowy podatkowy

Referent podatkowy

podstawowe wykształcenie3
3Referentśrednie wykształcenie1XIV
podstawowe wykształcenie2
4Praktykantśrednie wykształcenieXV-XIII
podstawowe wykształcenieXV

Tabela w części dotyczącej stanowisk księgowego podatkowego i referenta podatkowego obowiązuje w biurach gromadzkich rad narodowych, którym poruczono wymiar podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej.

Prezydium powiatowej rady narodowej może w drodze wyjątku przyznać XII grupę uposażenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dla dwu lub więcej okręgów, wyróżniającemu się kwalifikacjami i posiadającemu średnie wykształcenie oraz co najmniej 3 lata praktyki zawodowej lub podstawowe wykształcenie i 5 lat pracy związanej z rejestracją stanu cywilnego.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW PREZYDIÓW RAD NARODOWYCH

Grupa uposażeniaMiesięcznie złotych
od do
I 3.600 - 4.000
II 3.200 - 3.600
III 2.900 - 3.200
IV 2.600 - 2.900
V 2.300 - 2.600
VI 2.050 - 2.300
VII 1.800 - 2.050
VIII 1.600 - 1.800
IX 1.400 - 1.600
X 1.250 - 1.400
XI 1.100 - 1.250
XII 950 - 1.100
XIII 850 - 950
XIV 750 - 850
XV 650 - 750
XVI 600 - 650
XVII 550 - 600

ZAŁĄCZNIK Nr 3 2

INSTRUKCJA

w sprawie zasad i trybu kwalifikowania pracowników na stanowiska przewidziane tabelą stanowisk, kwalifikacji i grup uposażenia zasadniczego.

Tabela stanowisk, kwalifikacji i uposażenia zasadniczego pracowników prezydiów rad narodowych stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 33, poz. 149), zwanego w dalszym ciągu rozporządzeniem, zastępuje dotychczasowe różnorodne tabele stanowisk występujące w jednostkach organizacyjnych prezydiów rad narodowych. Tabela ta opiera się na następujących zasadach:

1)
dzieli pracowników na grupy zawodowe według rodzajów wykonywanej pracy,
2)
określa nazwy stanowisk według grup zawodowych,
3)
ustala dla każdego stanowiska minimalne wymagania kwalifikacyjne tak w zakresie wykształcenia, jak i praktyki zawodowej,
4)
określa zaszeregowanie każdego stanowiska do grupy uposażenia zasadniczego.

Przy wprowadzeniu w życie i stosowaniu tabeli obowiązują następujące wytyczne:

I.

Grupy zawodowe.

1.
Grupa zawodowa obejmuje stanowiska pracy związane wspólnym zawodem wykonywanym, a nie wyuczonym. O przynależności stanowiska i zajmującego je pracownika do grupy zawodowej nie decyduje więc zawód wyuczony pracownika, lecz zawód faktycznie wykonywany na danym stanowisku.

Poszczególne grupy zawodowe obejmują następującą typową problematykę pracy:

1)
grupa zawodowa techniczna - zagadnienia techniczne, przemysłowe, budowlane, rolnicze, leśne, komunikacyjne i budowy dróg, geologiczne, geodezyjne oraz specjalności techniczne z dziedziny gospodarki komunalnej,
2)
grupa zawodowa ekonomiczno-prawna - zagadnienia planowania gospodarczego, statystyki, finansów, księgowości, organizacyjne, zatrudnienia i płac, kosztów, cen i taryf, obrotu towarowego, zaopatrzenia materiałowego, inwestycyjne, prawne, w tym zastępstwa sądowego, społeczno-administracyjne i wojskowe,
3)
grupa zawodowa oświaty i kultury - zagadnienia z dziedziny oświaty, pedagogiki, kultury i sztuki, twórczości artystycznej, bibliotekarstwa, wychowania fizycznego i turystyki,
4)
grupa zawodowa zdrowia - zagadnienia z dziedziny medycyny, profilaktyki lecznictwa, weterynarii oraz farmacji,
5)
grupa administracyjna - czynności kancelaryjne, administracyjne, gospodarcze i obsługi.
2.
W konsekwencji wprowadzenia grupy zawodowej jako podstawowego kryterium klasyfikacji stanowisk układ tabeli staje się niezależny od struktury organizacyjnej. Oznacza to, że w jednej komórce organizacyjnej (wydziale, oddziale) będą zatrudnieni pracownicy zaliczeni do różnych grup zawodowych.

Np. w wydziale zdrowia będą zatrudnieni obok pracowników grupy zawodowej zdrowia pracownicy grupy technicznej (np. wykonujący nadzór inwestycyjny), grupy ekonomiczno-prawnej (np opracowujący plany urządzeń socjalnych) oraz administracyjnej, (np. maszynistki, kancelistki).

W komórce kadr będą zatrudnieni pracownicy grupy zawodowej ekonomiczno-prawnej (np. samodzielni referenci prawni opracowujący zagadnienia z dziedziny prawa pracy, st. planiści i planiści opracowujący zagadnienia polityki rekrutacyjnej) i grupy zawodowej administracyjnej (np. referenci administracyjni i kanceliści).

3.
O przynależności danego pracownika do grupy zawodowej decyduje charakter wykonywanych przez niego czynności i całokształtu pracy, rozpatrywany z punktu widzenia ustalonych grup zawodowych. Jeżeli pracownik wykonuje prace o różnym charakterze, o przynależności do danej grupy zawodowej decyduje praca zajmująca największą ilość czasu pracownika.
4.
W jednostkach organizacyjnych, w których podstawowe czynności wykonują pracownicy zaliczeni do grup zawodowych technicznej, ekonomiczno-prawnej, oświaty i kultury lub zdrowia, pracowników wykonujących prace choćby o zbliżonym charakterze, lecz proste, pod szczegółowym nadzorem pracowników kwalifikowanych zalicza się do grupy zawodowej administracyjnej.
5.
Tabela stanowisk dla grupy administracyjnej i pracowników obsługowych stanowiąca część składową tabeli stanowisk dla prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) ma zastosowanie w granicach potrzeb do prezydiów rad narodowych niższych stopni.

Dla pracowników grupy zawodowej administracyjnej zatrudnionych w prezydiach powiatowych, miejskich, dzielnicowych i gromadzkich rad narodowych obowiązuje zaszeregowanie ustalone w części A tabeli dla prezydiów rad narodowych miast powyżej 100 tys. mieszkańców (kolumna 6).

6.
Przesunięcie pracownika do innej grupy zawodowej następuje, gdy zajdą istotne zmiany w charakterze jego pracy.

II.

Kwalifikacje.

1.
Podane w tabeli wymagania kwalifikacyjne zarówno w zakresie wykształcenia, jak i praktyki zawodowej należy uważać za minimalne. Zwolnienia od tych wymagań dokonane na podstawie przepisów § 5 i 6 rozporządzenia mogą być udzielane całkowicie w zakresie wykształcenia, a częściowo w zakresie wymaganej ilości lat praktyki zawodowej.
2.
W razie gdy na stanowisko, dla którego przewidziane są kwalifikacje w zakresie wykształcenia wyższego lub średniego z odpowiednio dłuższym okresem praktyki zawodowej, zostaje zakwalifikowany pracownik o niepełnym wykształceniu wyższym, okres praktyki zawodowej przewidziany dla osób z wykształceniem średnim ulega odpowiedniemu skróceniu.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do pracowników zakwalifikowanych na stanowiska, dla których przewidziane są kwalifikacje w zakresie wykształcenia średniego lub podstawowego.

3.
Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do stanowisk w grupie zawodowej oświaty.
4.
Jeżeli na stanowisko, dla którego przewidziane jest tylko wykształcenie średnie, zostaje zakwalifikowany pracownik posiadający niepełne wykształcenie wyższe, przewidziany w tabeli okres praktyki zawodowej może ulec skróceniu, nie więcej jednak niż do jednego roku.
5.
Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do stanowisk dla których przewidziane jest tylko wykształcenie podstawowe.
6.
Dla pracowników posiadających wykształcenie wyższe w specjalności objętej daną grupą zawodową zakwalifikowanych bezpośrednio po ukończeniu praktyki na stanowisko, dla którego w tabeli przewidziane jest jedynie wykształcenie średnie - ustalone w tabeli okresy praktyki zawodowej ulegają skróceniu do jednego roku.
7.
Przez wykształcenie wyższe należy rozumieć udokumentowane ukończenie szkoły wyższej bądź szkoły uznanej przez władze oświatowe za wyższą albo też złożenie egzaminu nadającego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami uprawnienia takie jak ukończenie szkoły wyższej.
8.
Przez niepełne wyższe wykształcenie należy rozumieć ukończone co najmniej dwa lata studiów wyższych, zakończone uzyskaniem wszystkich zaliczeń i złożeniem obowiązujących egzaminów na drugim roku studiów.

W stosunku do stanowisk objętych grupą zawodową oświaty i kultury przez niepełne wyższe wykształcenie należy ponadto rozumieć:

1)
udokumentowane ukończenie dwu- lub trzyletniej szkoły, do której przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości,
2)
ukończenie wyższego kursu nauczycielskiego.
9.
Przez wykształcenie średnie należy rozumieć udokumentowane ukończenie szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej, technikum, jak również nie ukończone studia wyższe nie odpowiadające warunkom określonym w ust. 8.
9a.
Osoby, które ukończyły trzyletnie studia w b. Państwowym Studium Administracyjnym w Rzeszowie i b. Wyższej Szkole Nauk Administracyjnych w Łodzi, mogą zajmować stanowiska, dla których przewidziane jest wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze, jeżeli posiadają wykształcenie średnie i wymaganą dla danego stanowiska ilość lat praktyki zawodowej.
9b.
Osoby, które ukończyły zawodowe studia administracyjne na uniwersytetach, mogą zajmować stanowiska, dla których przewidziane jest wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze, z wyjątkiem stanowisk radców prawnych.

Osoby określone w zdaniu poprzedzającym, które nie posiadają wykształcenia średniego, mogą zajmować stanowiska, dla których przewidziane jest wykształcenie średnie, jeżeli posiadają wymaganą dla tych stanowisk ilość lat praktyki zawodowej.

10.
Upoważnia się właściwych ministrów do ustalenia w porozumieniu z Ministrem Oświaty rodzajów wykształcenia, które mogą być uznane za równorzędne ze średnim wykształceniem zawodowym lub ogólnokształcącym.
11.
Ilekroć tabela mówi o wykształceniu średnim technicznym, należy przez nie rozumieć ukończenie szkoły technicznej nadającej tytuł technika.
12.
Przez niepełne średnie wykształcenie należy rozumieć udokumentowane ukończenie sześciu klas gimnazjum tzw. dawnego typu lub czterech klas gimnazjum tzw. nowego typu potwierdzone odpowiednim świadectwem (tzw. mała matura) lub 9 klas szkoły 11-letniej ogólnokształcącej. We wszystkich innych przypadkach niepełne wykształcenie średnie uznaje się za wykształcenie podstawowe.
13.
Przez wykształcenie podstawowe należy rozumieć udokumentowane ukończenie szkoły podstawowej lub 7 klas szkoły 11-letniej.
14.
Przez praktykę zawodową należy rozumieć nie tylko praktykę w aparacie rad narodowych, ale i w innych urzędach, przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach o charakterze pracy zbliżonym do tego, który jest objęty grupami zawodowymi ustalonymi w tabeli.

III.

Nazwy stanowisk.

1.
Przy kwalifikowaniu pracowników do stanowisk w ramach grupy zawodowej należy uwzględniać wykształcenie, praktykę zawodową, spełnianą funkcję, zakres odpowiedzialności oraz uzdolnienia pracownika, jak również jego postawę społeczną. Samo wykształcenie i praktyka zawodowa nie stanowi podstawy do zakwalifikowania na dane stanowisko.
2.
Przez stanowisko kierownika wydziału należy rozumieć również stanowisko kierownika zarządu, kolegialnej komisji lub urzędu o innej nazwie utworzonego w miejsce wydziałów w trybie art. 59 ustawy o radach narodowych.
3.
Stanowiska przewidziane dla pracowników prezydiów miejskich rad narodowych, dzielnicowych rad narodowych i rad narodowych osiedli będą mogły być wykorzystane w ramach faktycznych potrzeb.

Stanowiska te będzie określało prezydium powiatowej rady narodowej dla poszczególnych prezydiów miejskich rad narodowych nie stanowiących powiatów oraz rad narodowych osiedli.

4.
Nazw stanowisk nie należy uzupełniać dodatkowymi nazwami, gdyż ustalone nazwy obejmują wszystkie podstawowe specjalizacje zawodowe.

Tak np. nie należy uzupełniać nazwy stanowiska "starszy inspektor techniczny" lub "inspektor techniczny" dodatkowymi nazwami jak "agronom", "mechanik", "energetyk" itp.

5.
Różnica między poziomem stanowisk w obrębie tej samej grupy zawodowej, np. starszym planistą a planistą lub między starszym inspektorem a inspektorem powinna polegać nie tylko na różnych okresach niezbędnej praktyki zawodowej, lecz także na zakresie odpowiedzialności i stopniu trudności związanych z wykonywanymi czynnościami, oraz przydatności.
6.
Przy kwalifikowaniu pracowników na stanowiska starszych inspektorów (st. rewidentów) i inspektorów (rewidentów) należy kierować się zasadą, że czynności pracowników na tych stanowiskach powinny polegać na inspekcji (rewizji) poza stałym miejscem pracy z warunkiem przebywania określonego czasu w jednostkach lub przedsiębiorstwach inspekcjonowanych.
7.
Na stanowisko "radcy prawnego prezydium" może być w zasadzie zakwalifikowany jeden pracownik. Pozostali radcy prawni zatrudnieni w prezydiach mogą być zakwalifikowani na stanowiska "radców prawnych do spraw zastępstwa sądowego".
8.
Stanowisko głównego księgowego może być utworzone w prezydiach rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i w dzielnicowych radach narodowych miast nie wyłączonych z województw, posiadających rozbudowaną gospodarkę komunalną, zakłady zdrowia oraz urządzenia kulturalne i socjalne. W prezydiach rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i w radach narodowych osiedli, w których utworzono biura, oraz w gromadzkich radach narodowych funkcje głównego księgowego wykonuje sekretarz biura, a w pozostałych prezydiach rad narodowych miast nie stanowiących powiatów funkcje głównego księgowego może wykonywać kierownik referatu finansowego.

IV.

Awanse.

1.
Przez awans w obrębie danego stanowiska, o którym mowa w § 10 rozporządzenia, rozumieć należy zarówno przyznanie wyższej grupy uposażenia, jak i zwiększenie uposażenia w granicach kwot przewidzianych dla posiadanej przez pracownika grupy.
2.
Awansowanie nie częściej niż raz w roku może następować w jednym z ustalonych terminów awansowych (w dniu 1 stycznia lub w dniu 22 lipca), z tym że awans związany z wprowadzeniem tabeli może nastąpić do końca 1958 roku poza ustalonymi terminami awansowymi - pierwszego dnia każdego miesiąca.

V.

Zaszeregowanie niektórych stanowisk w wydziałach (referatach) finansowych.

1.
W wydziałach finansowych prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych oraz dzielnicowych rad narodowych miast wyłączonych z województw pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowników referatów określonych przez Ministra Finansów mogą być zaszeregowani do poziomu przewidzianego w tabeli dla stanowiska zastępcy kierownika wydziału w tym prezydium.
2.
W przypadku zastosowania do stanowisk kierowników referatów finansowych w prezydiach rad narodowych miast nie stanowiących powiatów, dzielnicowych rad narodowych miast nie wyłączonych z województw oraz rad narodowych osiedli postanowień § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia - przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

VI.

Praktykanci.

1.
Zasady szkolenia i zatrudniania praktykantów, czas trwania praktyki w poszczególnych grupach zawodowych oraz tryb stwierdzania nabytych przez praktykantów umiejętności określą odrębne przepisy.
2.
Do czasu wydania przepisów, o których mowa w ust. 1, ustala się, że okres praktyki dla osób rozpoczynających pracę zawodową w prezydiach rad narodowych na stanowisku praktykanta trwa 1 rok.

VII.

Tryb zakwalifikowania pracowników zatrudnionych w prezydiach rad narodowych w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

1.
O zakwalifikowaniu pracowników zatrudnionych w prezydiach rad narodowych w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowiska przewidziane w tabeli decyduje prezydium właściwej rady narodowej na podstawie wniosku komisji kwalifikacyjnej. Komisja nie wnioskuje w sprawach kierowników jednostek organizacyjnych prezydium rady narodowej.

Zarzuty przeciw wnioskowi komisji kwalifikacyjnej mogą dotyczyć wyłącznie:

1)
ustalenia kwalifikacji,
2)
obliczenia praktyki zawodowej,
3)
zakwalifikowania charakteru pracy wykonywanej dotychczas przez pracownika.

Zgłaszający zarzuty obowiązany jest przedłożyć równocześnie dokumenty lub przytoczyć inne dowody, uzasadniające zarzuty.

2.
Przeszeregowanie pracowników do jednej z grup uposażenia przewidzianych w tabeli następuje bez udziału komisji kwalifikacyjnej. Przy zachowaniu przepisów § 9 rozporządzenia dopuszcza się przy przeszeregowaniu zaokrąglenia do pełnych 10 zł w górę nowego uposażenia brutto pracownika, jeżeli zaszeregowanie to nie ma być połączone z awansem.
3.
Skład komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 1, ustala prezydium właściwej rady narodowej. W skład komisji powinien wchodzić przedstawiciel rady zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych oraz kierownik komórki organizacyjnej, której pracownicy są kwalifikowani. W razie potrzeby prezydium właściwej rady narodowej może utworzyć oddzielne komisje kwalifikacyjne dla poszczególnych jednostek organizacyjnych prezydium lub grup tych jednostek.
4.
Wnioski opracowane przez komisję kwalifikacyjną przed przedłożeniem ich prezydium należy udostępnić zainteresowanym pracownikom.
5.
Każdy pracownik ma prawo w terminie 7 dni od dnia udostępnienia wniosku wnieść na piśmie zarzuty, zarówno przeciwko wnioskowi dotyczącemu jego samego, jak i innych pracowników tej samej jednostki organizacyjnej.
6.
Po upływie 7 dni od dnia udostępnienia wniosków komisji wnioski te powinny być łącznie z zarzutami i ewentualnymi zdaniami odrębnymi poszczególnych członków komisji przedłożone prezydium rady narodowej.

Decyzja prezydium właściwiej rady narodowej w sprawie zakwalifikowania pracownika jest ostateczna.

VIII.

Przykłady kwalifikowania i zaszeregowania pracowników.

A. 1. Miejsce zatrudnienia:

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział Finansowy, oddział Budżetowy.

2. Wykonywane prace:

Analizuje w przekroju części preliminarze zbiorczego budżetu województwa oraz wnioski w sprawie ich zmian.

Analizuje w przekroju części wykonanie zbiorczego budżetu wojewódzkiego i jednostkowego budżetu województwa.

Bada w tym samym zakresie wykonanie budżetu wojewódzkiego w stosunku do zaplanowanych wskaźników i kwot.

Opracowuje merytoryczne uwagi z wyników kontroli na posiedzenia prezydium wojewódzkiej rady narodowej.

3. Posiadane kwalifikacje:

Wykształcenie średnie ogólnokształcące (matura). Jednoroczny kurs księgowości.

Praktyka zawodowa 8 lat, w tym 4 lata na stanowisku samodzielnego referenta finansowego w przedsiębiorstwie robót budowlanych, 2 lata w wydziale finansowym powiatowej rady narodowej na stanowisku referenta budżetowego i 2 lata na obecnie zajmowanym stanowisku.

4. Obecny tytuł służbowy i uposażenie pracownika:

Starszy referent V grupy uposażenia zasadniczego + stawka "a" dodatku służbowego + 250 zł dodatku specjalnego. Dotychczasowe łączne uposażenie netto 1.331 zł.

5. Zakwalifikowanie pracownika:

Grupa zawodowa - ekonomiczna.

Nazwa stanowiska - starszy planista.

6. Zaszeregowanie pracownika:

Do IX grupy uposażenia zasadniczego w kwocie 1.440 zł (zaokrąglonej do pełnych 10 zł) brutto czyli 1.336 zł netto.

B. 1. Miejsce zatrudnienia:

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej - Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego.

2. Wykonywane prace:

Zestawia zbiorczo cyfry planów poszczególnych pionów, zbiorcze tablice ich realizacji oraz oblicza procentowe wskaźniki wynikowe realizacji planów gospodarczych.

Przechowuje i odpowiada za całość materiałów liczbowych (tablice analityczne, sprawozdania itp.) w zakresie realizacji planów gospodarczych.

3. Posiadane kwalifikacje:

Wykształcenie niepełne średnie, ukończone 4 klasy gimnazjum, tzw. nowego typu (mała matura).

Praktyka zawodowa: 2 lata na stanowisku referenta w PZGS "Samopomoc Chłopska".

4. Obecny tytuł służbowy i uposażenie pracownika:

Ekonomista VI grupy uposażenia zasadniczego + 5 stawka dodatku funkcyjnego.

Dotychczasowe łączne uposażenie netto 1.000 zł.

5. Zakwalifikowanie pracownika:

Grupa zawodowa - administracyjna.

Nazwa stanowiska - referent administracyjny.

6. Zaszeregowanie pracownika:

Pracownik ten zostaje zaszeregowany do XII grupy uposażenia zasadniczego w kwocie 1.050 zł brutto, czyli 1.001 zł netto.

1 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1959 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych. (Dz.U.59.13.72) z dniem 1 lutego 1959 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1959 r. w sprawie uzupełnieniatabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych (Dz.U.59.71.451) z dniem 28 grudnia 1959 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrówz dnia 22 kwietnia 1960 r.w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych(Dz.U.60.21.124) z dniem 1 stycznia 1960 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrówz dnia 9 marca 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych (Dz.U.60.15.85) z dniem 24 marca 1960 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrówz dnia 14 marca 1961 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych(Dz.U.61.16.84) z dniem 21 marca 1961 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrówz dnia 29 kwietnia 1961 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych (Dz.U.61.23.110) z dniem 10 maja 1961 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrówz dnia 30 sierpnia 1961 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych (Dz.U.61.41.210) z dniem 6 września 1961 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrówz dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych (Dz.U.62.17.74) z dniem 16 marca 1962 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 maja 1962 r. (Dz.U.62.31.145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1962 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1962 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych (Dz.U.62.60.291) z dniem 1 grudnia 1962 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 1963 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych (Dz.U.63.9.54) z dniem 21 marca 1963 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 1963 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych (Dz.U.63.14.76) z dniem 30 marca 1963 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 1963 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych (Dz.U.63.47.265) z dniem 30 października 1963 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1964 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych (Dz.U.64.17.96) z dniem 23 maja 1964 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1965 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych (Dz.U.65.2.5) z dniem 1 lipca 1964 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1965 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych (Dz.U.65.2.5) z dniem 8 stycznia 1965 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 stycznia 1966 r. (Dz.U.66.3.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 stycznia 1966 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1966 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych (Dz.U.66.4.21) z dniem 28 stycznia 1966 r.

2 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1959 r. (Dz.U.59.17.95) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 marca 1959 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 marca 1960 r. (Dz.U.60.14.80) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1960 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrówz dnia 29 kwietnia 1961 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych (Dz.U.61.23.110) z dniem 10 maja 1961 r.