Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.35.212

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 sierpnia 1966 r.
w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników urzędów morskich.

Na podstawie art. 5, art. 8 ust. 2, art. 10 i art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39), po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych, zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozporządzenie stosuje się do pracowników urzędów morskich.
2. Uposażenie członków korpusu technicznego pożarnictwa zatrudnionych w urzędach morskich regulują odrębne przepisy.
3. Zasady wynagradzania kierowców i innych pracowników samochodowych zatrudnionych w urzędach morskich regulują odrębne przepisy.
4. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej urzędów morskich oraz na jednostkach pływających regulują odrębne przepisy.
§  2.
1. Ustala się tabelę stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników urzędów morskich, zwaną dalej "tabelą", stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Minister Żeglugi w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac może uzupełnić tabelę stanowisk nowymi stanowiskami.
§  3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia do pracy w urzędach morskich mogą być przyjmowani wyłącznie pracownicy posiadający kwalifikacje przewidziane w tabeli.
§  4.
1. Przy przyjęciu do pracy przyznaje się pracownikowi najniższą stawkę uposażenia przewidzianą w tabeli dla danego stanowiska.
2. Pracownikowi przyjmowanemu do pracy może być przyznane uposażenie o 10% wyższe od najniższej stawki przewidzianej w tabeli dla danego stanowiska, jeżeli posiada:
1) wymagane dla danego stanowiska wykształcenie wyższe oraz określony staż pracy bądź
2) wymagane dla danego stanowiska wykształcenie średnie oraz staż pracy przekraczający okres stażu przewidzianego dla danego stanowiska.
3. Ze względu na wymagane specyficzne wysokie kwalifikacje, rodzaj wykonywanej pracy i stopień związanej z nią odpowiedzialności pracownikowi przyjmowanemu do pracy, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może być przyznane uposażenie wyższe od określonego w ust. 2, jednakże w granicach stawek uposażenia przewidzianych dla danego stanowiska.
4. 1 (skreślony).
§  5.
1. Pracownikowi urzędu morskiego, który posiada:
1) wykształcenie wyższe bądź
2) wykształcenie średnie i 10 lat pracy w urzędach morskich i innych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Żeglugi,

może być przyznane uposażenie miesięczne przekraczające o 10% maksymalne stawki ustalone dla danego stanowiska, jeżeli jest to podyktowane szczególnymi potrzebami służb.

2. Liczba pracowników, którym podwyższono uposażenie w trybie ust. 1, nie może przekraczać 15% ogółu pracowników urzędu morskiego objętych rozporządzeniem.
§  6.
1. Pracownik może awansować w obrębie danego stanowiska co dwa lata w jednym z ustalonych terminów awansów (w dniu 1 stycznia lub w dniu 1 lipca).
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy wypadków powołania pracownika na wyższe stanowisko lub przyznania uposażenia po okresie próbnym.
3. Pracownikowi, który podwyższy kwalifikacje, uzyskując wykształcenie średnie lub wyższe, przysługuje prawo do awansu niezależnie od obowiązujących terminów awansowych.
4. Pracownikowi przyjętemu na okres próbny może być po upływie tego okresu przyznane wyższe uposażenie, z tym że dalsze awansowanie w obrębie danego stanowiska może następować tylko na zasadach określonych w ust. 1.
5. Podwyżka uposażenia z tytułu awansu nie może być wyższa niż 300 zł.
6. Przepis ust. 5 stosuje się również przy zaszeregowaniu pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  7.
1. Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia zakwalifikowani na stanowiska przewidziane w tabeli nie mogą otrzymać uposażenia niższego od dotychczas pobieranego.
2. W razie gdy dotychczasowe uposażenie netto jest wyższe od maksymalnej stawki uposażenia netto przewidzianej dla stanowiska, na które pracownik został zakwalifikowany, przyznaje się pracownikowi na czas pozostawania na tym stanowisku dodatek wyrównawczy w wysokości różnicy między uposażeniem dotychczasowym netto a górną stawką uposażenia netto przewidzianą dla danego stanowiska.
§  8.
1. Tworzy się fundusz nagród w wysokości 4% planowanego osobowego funduszu płac.
2. Nagrody przyznaje dyrektor urzędu morskiego po zasięgnięciu opinii rady zakładowej.
§  8a. 2
1. Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat z tytułu nieprzerwanej pracy w urzędach morskich w wysokości:
1) 5% uposażenia zasadniczego po upływie 5 lat pracy,
2) 10% uposażenia zasadniczego po upływie 10 lat pracy,
3) 15% uposażenia zasadniczego po upływie 15 lat pracy.
2. Dodatek za wysługę lat wypłaca się dwa razy w roku z dołu, w miesiącach styczniu i lipcu za okresy półroczne.
3. Za podstawę obliczania dodatku przyjmuje się uposażenie zasadnicze wypłacone pracownikowi w okresie obrachunkowym (półrocznym), z wyjątkiem wypadku, o którym mowa w ust. 4.
4. Jeżeli w okresie obrachunkowym (półrocznym) stosunek pracy uległ rozwiązaniu na wniosek pracownika lub z jego winy, traci on prawo do dodatku.
5. Dodatek za wysługę lat jest wolny od podatku od wynagrodzeń.
6. Minister Żeglugi w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców określi szczegółowe zasady zaliczania okresów zatrudnienia do ciągłości pracy, wymaganej dla przyznania dodatku za wysługę lat.
§  9.
1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych według zasad określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1933 r. Nr 94, poz. 734 z późniejszymi zmianami) przysługuje następującym pracownikom służby turnusowej wymienionym w pkt 1-7 oraz pracownikom wymienionym w pkt 8-10:
1) oficerom i młodszym oficerom portu,
2) starszym bosmanom i bosmanom portu,
3) starszym obserwatorom i obserwatorom,
4) radarzystom,
5) starszym radiotelegrafistom i radiotelegrafistom,
6) pilotom portowym,
7) kierownikom radiolatarń i latarń morskich,
8) pracownikom wydziału bezpieczeństwa żeglugi dokonującym inspekcji statków w godzinach pozasłużbowych na wniosek armatora lub stoczni,
9) starszym korektorom i korektorom map morskich,
10) pracownikom magazynowym.

Za podstawę do obliczenia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe przyjmuje się 1/175 płacy zasadniczej.

Za pracę w godzinach nadliczbowych rozumie się pracę przekraczającą 8 godzin na dobę i 46 godzin tygodniowo. Za pracę przekraczającą 7 godzin dziennie do 8 godzin oraz przekraczającą 42 godziny tygodniowo do 46 godzin, przysługuje wynagrodzenie według stawek osobistego zaszeregowania, bez dopłat.

2. Pracownicy zatrudnieni w służbie turnusowej (zmianowej) na stanowiskach wymienionych w ust. 1 pkt 1-7 otrzymują za normalną pracę w porze nocnej dodatkowe wynagrodzenie za każdą przepracowaną godzinę w wysokości 10% od 1/175 części uposażenia zasadniczego. Za pracę w porze nocnej uważa się pracę w czasie od godziny 22.00 do godziny 6.00.
§  10.
1. Pracownikom służby oznakowania nawigacyjnego zatrudnionym bezpośrednio przy pracach sondażowych i trałowaniu hydrograficznym, nadzorcom ochrony wybrzeża, inspektorom obwodu ochrony rybołówstwa morskiego, starszym bosmanom i bosmanom portów rybackich i przystani jednoosobowych oraz pilotom portów rybackich może być przyznany miesięczny dodatek za pracę w przedłużonym czasie pracy w wysokości od 5% do 20% uposażenia zasadniczego. Pracownikom tym nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
2. Wysokość dodatku ustala dyrektor urzędu morskiego każdorazowo w zależności od wielkości wykonywanych zadań w danym miesiącu na wniosek kierownika właściwej komórki organizacyjnej, po uzgodnieniu z radą zakładową.
§  11.
1. Pracownikom obsługi wymienionym w tabeli przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1933 r. Nr 94, poz. 734 z późniejszymi zmianami).
2. Pracownikom zatrudnionym przy pilnowaniu (dozorcom i strażnikom) przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1) za każdą godzinę ponad 8 godzin na dobę bądź 6 godzin w sobotę do pełnych 12 godzin na dobę (ponad 46 godzin tygodniowo do 72 godzin tygodniowo) - 110% zasadniczej stawki godzinowej,
2) za godziny nadliczbowe ponad 12 godzin na dobę oraz za godziny nadliczbowe przypadające w niedziele i święta oraz w nocy - 200% zasadniczej stawki godzinowej.
3. Pracownikom określonym w ust. 2 przysługuje w tygodniu jeden dzień (pełne 24 godziny) wolny od pracy, z tym że co trzeci tydzień dzień wolny od pracy powinien przypadać w niedzielę.
4. W celu ustalenia podstawowej stawki godzinowej za pracę określoną w ust. 2 dzieli się miesięczne wynagrodzenie pracownika przez 200.
§  12. Do pracowników obsługi kotłów centralnego ogrzewania (palaczy i ich pomocników) stosuje się zasady płac, premie i dodatki oraz zasady korzystania z odzieży ochronnej i roboczej obowiązujące dla tej kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach (zakładach) gospodarki komunalnej.
§  13.
1. Pracownicy zatrudnieni w terenowej służbie ochrony wybrzeża otrzymują bezpłatny deputat opałowy w ilości 12 m przestrzennych drzewa opałowego.
2. Minister Żeglugi w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców ustali zasady i tryb przydziału deputatu opałowego.
§  14.
1. Dodatkowe wynagrodzenia maszynistek zatrudnionych w hali maszyn określają odrębne przepisy.
2. Rzemieślnicy wykwalifikowani oraz konserwatorzy maszyn biurowych mogą otrzymywać za terminowe i należyte jakościowo wykonanie zadań premię w wysokości do 30% uposażenia.
§  15. Pracownicy zatrudnieni w urzędach morskich w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którzy na podstawie dotychczasowych przepisów posiadają kwalifikacje wymagane dla zajmowanego stanowiska lub którzy zostali od tych wymagań zwolnieni, podlegają zaszeregowaniu na stanowisko odpowiednie do zajmowanego - niezależnie od wymaganych w tabeli kwalifikacji.
§  16. Pracownikom urzędów morskich przysługują dodatki za znajomość języków obcych według zasad ustalonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  17. Pracownikom urzędów morskich nie przysługuje:
1) dodatek pobierany dotychczas w myśl uchwały nr 103 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów oraz obniżenia skali podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 25, poz. 124);
2) dodatek określony w uchwale nr 301 Rady Ministrów z dnia 14 września 1963 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku kwartalnego dla pracujących.
§  18.
1. Przejściowy dodatek mieszkaniowy wprowadzony uchwałą nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43, poz. 239), w kwocie ustalonej przez wynajmującego w wyciągu z karty lokatorskiej, ulega z dniem 1 września 1966 r. trwałemu zmniejszeniu o kwotę równą 50% podwyżki wynagrodzenia netto, uzyskanej w wyniku zastosowania rozporządzenia, nie wyższą jednak od dodatku mieszkaniowego.
2. Przez podwyżkę wynagrodzenia należy rozumieć wzrost netto stałych elementów wynagrodzenia.
3. W razie gdy kwota podwyżki (ust. 2) jest niższa niż 200% pełnego dodatku mieszkaniowego, pozostałą część dodatku po potrąceniu kwoty określonej w ust. 1 wypłaca się do dnia 30 czerwca 1967 r.
4. Począwszy od dnia 1 lipca 1967 r. ustalenie wysokości pozostałej części dodatku następuje w okresach półrocznych.
5. Za podstawę do określenia wysokości pozostałej części dodatku za każde półrocze począwszy od II półrocza 1967 r. przyjmuje się porównanie średniomiesięcznego zarobku netto z poprzedniego półrocza ze średniomiesięcznym zarobkiem netto z okresu bazowego, tj. od dnia 1 września 1964 r. do dnia 31 sierpnia 1965 r., powiększonym o kwotę podwyżki wynagrodzenia netto w dniu 1 sierpnia 1966 r.
6. Wzrost zarobku w stosunku do powiększonego zgodnie z ust. 5 zarobku bazowego powoduje obniżenie w następnym półroczu dodatku, o którym mowa w ust. 3, w wysokości 50% uzyskanego wzrostu zarobku netto.
7. W razie uzyskania w przekroju rocznym począwszy od 1967 r. średniomiesięcznego wzrostu zarobku w wysokości co najmniej 200% kwoty dodatku, o którym mowa w ust. 3, następuje trwała utrata dodatku niezależnie od wysokości zarobku uzyskiwanego w późniejszych okresach. W tym celu - niezależnie od obliczeń półrocznych - dokonuje się obliczeń zarobku osiągniętego w każdym roku kalendarzowym.
8. W zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem nie mają zastosowania przepisy uchwały nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43, poz. 239) oraz przepisy uchwały nr 228 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów (Monitor Polski Nr 40, poz. 202).
§  19. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników terenowych organów administracji morskiej (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 217 i z 1960 r. Nr 40, poz. 240).
§  20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1966 r. z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1967 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 3

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I UPOSAŻEŃ PRACOWNIKÓW URZĘDÓW MORSKICH

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje w zakresieUposażenie
wykształcenialiczby lat pracy zawodowejmiesięczne w stawkach od - do w zł
12345
1I. Dyrekcjadyplom kapitana żeglugi wielkiej, wyższe-5.000-7.000
Dyrektor urzędu morskiego
2Zastępca dyrektora urzędu morskiegodyplom kapitana żeglugi wielkiej, wyższe-4.500-6.000
1II. Grupa zawodowa żeglugowo-portowadyplom kapitana żeglugi wielkiej64.000-5.500
Kapitan portu w portach Gdańsk, Gdynia, Szczecin
2Naczelnik wydziałudyplom kapitana żeglugi wielkiej,

wyższe techniczne

43.600-5.000
dyplom kapitana żeglugi małej,

średnie techniczne

8
3Starszy oficer portu Gdańsk, Gdynia, Szczecin (zastępca kapitana)dyplom kapitana żeglugi wielkiej43.600-4.600
dyplom kapitana żeglugi małej8
4Kierownik bazy oznakowania nawigacyjnego

Kierownik oddziału

wyższe techniczne22.800-4.200
średnie techniczne6
dyplom kapitana żeglugi wielkiej,

wyższe techniczne

3
dyplom kapitana żeglugi małej5
średnie techniczne6
5Starszy inspektor odpowiedniej specjalności

Starszy oficer nawigacyjny w portach Gdańsk, Gdynia, Szczecin

dyplom kapitana żeglugi wielkiej,

wyższe

32.600-3.900
dyplom kapitana żeglugi małej,

dyplom oficera odpowiedniej specjalności I-III klasy

5
6Kapitan portu nie wymienionego pod lp. 1dyplom kapitana żeglugi wielkiej32.500-3.600
dyplom porucznika żeglugi małej5
dyplom porucznika żeglugi małej7
7Kierownik oddziału w bazie oznakowania nawigacyjnego

Starszy oficer nabrzeży

Oficer nawigacyjny

Inspektor odpowiedniej specjalności

wyższe32.300-3.400
średnie techniczne6
dyplom kapitana żeglugi małej3
dyplom porucznika żeglugi wielkiej5
dyplom oficera odpowiedniej specjalności II-III klasy, dyplom porucznika żeglugi małej6
8Oficer portu Gdańsk, Gdynia, Szczecin, oficer dyplom porucznika żeglugi wielkiej41.800-2.800
nabrzeżydyplom porucznika żeglugi małej6
Kierownik radiolatarni morskiej, pilot portowywyższe2
średnie techniczne, dyplom pilota6
9Młodszy oficer portu Gdańsk, Gdynia, Szczecindyplom porucznika żeglugi małej21.800-2.500
Oficer portu nie wymienionego pod lp. 8dyplom szypra żeglugi małej I klasy4
10Starszy bosman, starszy obserwator, radarzysta, starszy radiotelegrafistaświadectwo bosmana, świadectwo starszego marynarza, kurs specjalistyczny31.400-2.000
11Bosman, obserwator, radiotelegrafistaświadectwo bosmana, świadectwo starszego marynarza, kurs specjalistyczny11.200-1.800
1III. Grupa zawodowa techniczno-ekonomiczna3.600-4.500
Główny księgowywyższe4
średnie8
2Naczelnik wydziałuwyższe43.300-4.200
średnie
3Kierownik oddziałuwyższe42.600-3.900
średnie8
Radca prawnywyższe prawnicze4
4Starszy inspektor odpowiedniej specjalności

Starszy rewident,

Starszy geodeta

Starszy referent do

spraw ...

Kierownik zakładowego ośrodka informacji techniczno-ekonomicznej

wyższe

średnie

3

6

2.000-3.400

1.600-3.000

Kierownik kolegium orzekającegowyższe prawnicze2
5Kierownik obwodu ochrony wybrzeżawyższe techniczne lub leśnicze32.000-3.000
Kierownik oddziału terenowegośrednie techniczne lub leśnicze6
6Inspektor, geodeta, rewident, referent do spraw .....wyższe31.500-2.600
Inspektor obwodu ochrony rybołówstwa morskiego

Inspektor w obwodzie ochrony wybrzeża

Inspektor w oddziale terenowym

średnie61.400-2.400
Referent prawnywyższe prawnicze11.500-2.600
7Samodzielny referentwyższe21.500-2.600
średnie4
8Kierownik biblioteki technicznejwyższe11.800-2.500
średnie bibliotekarskie41.000-2.000
9Kartograf, starszy korektor map morskich

Kierownik magazynu technicznego

średnie31.600-2.300
10Starszy referent

Starszy księgowy

Starszy likwidator

Kasjer główny

średnie21.600-2.200
11Nadzorca ochrony wybrzeża

Kreślarz wykwalifikowany

średnie11.250-2.000
12Korektor map morskich

Stenotypistka

średnie11.100-1.900
Sekretarka2
13Magazynier w magazynie technicznymśrednie11.000-1.800
14Kierownik kancelarii głównej

Kierownik kancelarii tajnej

Kierownik hali maszyn

Referent, księgowy, likwidator, kasjer

średnie11.000-1.700
15Starsza maszynistka poza halą maszynśrednie

kurs zawodowy

21.050-1.550
16Starsza telefonistka, średnie1950-1.400
teletypistkapodstawowe, kurs zawodowy2
17Starsza maszynistka w hali maszyn, maszynistka poza halą maszynpodstawowe, kurs zawodowy21.050-1.350
18Kancelistka, kontystka, magazynier, telefonistkapodstawowe, kurs zawodowy-950-1.200
19Maszynistka w hali maszynpodstawowe, kurs zawodowy-950-1.150
1IV. Pracownicy obsługi1.000-1.700
Rzemieślnik gospodarczy wykwalifikowany
2Robotnik gospodarczy, powielaczowy900-1.200
3Starszy woźny950-1.050
4Woźny, portier, szatniarz, dźwigowy, starszy strażnik, starszy dozorca850-950
5Strażnik, sprzątaczka, goniec, dozorca850

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW ZA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

§  1.
1. Pracownikom urzędów morskich zatrudnionym na stanowiskach wymagających biegłej znajomości języków obcych do wykonywania czynności służbowych przysługuje prawo do dodatków za znajomość języków obcych.
2. Wysokość dodatków za biegłą znajomość języków obcych w słowie i piśmie wynosi:

- za znajomość pierwszego języka - 120 zł miesięcznie,

- za znajomość każdego następnego języka - 90 zł miesięcznie.

§  2. Prawo do dodatków za znajomość języków obcych powstaje od pierwszego dnia następnego miesiąca po pomyślnym złożeniu przez pracownika egzaminu ze znajomości języka obcego, gaśnie zaś z końcem miesiąca, w którym pracownik przestał pełnić czynności służbowe na stanowisku, z tytułu którego pobierał wyżej wymieniony dodatek.
§  3. Wykaz stanowisk, które uprawniają do pobierania dodatków za znajomość języków obcych, ustala Minister Żeglugi w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców, na wniosek dyrektora urzędu morskiego.
1 § 4 ust. 4 skreślony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 marca 1972 r. (Dz.U.72.8.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1972 r.
2 § 8a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 1972 r. (Dz.U.72.33.227) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1972 r.
3 Załącznik nr 1 zmieniony obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1966 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.66.46.284).