Ustalenie specjalnych wymagań od kandydatów na niższych funkcjonarjuszów państwowych w dziale drogowym i na niektóre stanowiska w dziale wodnym służby na lądzie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.64.528

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBOT PUBLICZNYCH
z dnia 9 maja 1931 r.
o ustaleniu specjalnych wymagań od kandydatów m niższych funkcjonarfuszów państwowych w dziale drogowym i na niektóre stanowiska w dziale wodnym służby na lądzie.

Na podstawie art. 90 ustęp 2 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 164), zarządza się co następuje:
Od kandydatów na stanowiska nadzorców dróg i mostów, oraz ich zastępców, wymagane będą, oprócz warunków ustanowionych w art. 89 i 90 ustęp 1 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 164), jeszcze następujące specjalne warunki:
1)
ukończenie 21 lat życia,
2)
odbycie obowiązkowej służby wojskowej,
3)
wykształcenie w zakresie co najmniej 4 klas szkoły powszechnej lub zawodowej,
4)
ukończenie kursów dla nadzorców drogowych, zorganizowanych przez urzędy wojewódzkie albo utworzonych przy średnich szkołach technicznych, lub kursów drogowych, zorganizowanych przez związki samorządowe, instytucje albo osoby prywatne, o ile program tych kursów uznany został przez Ministra Robót Publicznych za wystarczający.
Od kandydatów na stanowiska kierowców maszyn drogowych, oraz ich zastępców, wymagane będą, obok warunków ustanowionych w art. 89 i 90 ustęp 1 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 164), jeszcze następujące specjalne warunki:
1)
warunki wyszczególnione w § 1 punkty 1-3,
2)
posiadanie jednego z następujących dowodów, względnie kwalifikacyj:
a)
posiadanie pozwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych, przeznaczonych do użytku publicznego,
b)
posiadanie zawodowego uzdolnienia do samodzielnego prowadzenia odpowiedniego rzemiosła (ślusarstwa, kowalstwa i t. p.),
c)
posiadanie świadectwa złożenia egzaminu z umiejętności obsługi kotłów parowych,
d)
posiadanie świadectwa ukończenia odpowiedniej szkoły zawodowej (ślusarstwa, kowalstwa i t. p.), względnie specjalnych kursów, zorganizowanych przez związki samorządowe, instytucje albo osoby prywatne, o ile program tych kursów uznany został przez Ministra Robót Publicznych za wystarczający.

Od kandydatów na funkcjonarjuszów, powołanych do prowadzenia maszyn drogowych na drogach publicznych, albo do bezpośredniej obsługi kotłów parowych przy tych maszynach, w każdym razie będzie wymagane posiadanie dowodów wymienionych w ustępie 1 punkt 2 lit. a) i c), o ile stosownie do obowiązujących przepisów porządkowych na drogach publicznych lub o dozorze nad kotłami parowemi jest to konieczne.

Od kandydatów na stanowiska nadzorców: dróg wodnych, portów, przystani, rzek, potoków górskich, śluz i jazów, stoczni, warsztatów, sieci telefonicznej, meljoracji, oraz ich zastępców, wymagane będą, oprócz warunków ustanowionych w art. 89 i 90 ustęp 1 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 164), jeszcze następujące specjalne warunki:
1)
warunki wyszczególnione w § 1 punkty 1-3,
2)
ukończenie kursów dla nadzorców odnośnego działu służby wodnej, zorganizowanych przez urzędy państwowe, lub związki samorządowe, instytucje albo osoby prywatne, o ile program tych kursów uznany został przez Ministra Robót Publicznych za wystarczający.
Wysłużeni podoficerowie zawodowi wojsk technicznych (saperzy, wojska kolejowe, samochodowe, uzbrojenia, łączności i t. p.), zwolnieni są, z wyjątkiem wypadków przewidzianych w § 2 ustęp 2, od warunków wymienionych w § 1 punkt 4, w § 2 ustęp 1, punkt 2 lit. a) - d) i w § 3 punkt 2, jeśli, bądź odbyli w odnośnym dziale służby przynajmniej półroczną praktykę z dodatnim wynikiem, bądź też wykazali w drodze egzaminu posiadanie umiejętności potrzebnych do sprawowania danego rodzaju służby.
Postanowienia niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do funkcjonarjuszów, pozostających w państwowej służbie w dziale drogowym i w dziale wodnym służby na lądzie w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.