Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.28.223

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 22 września 1969 r.
w sprawie ustalenia rodzaju studiów prowadzonych przez wyższe szkoły artystyczne.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych (Dz. U. z 1969 r. Nr 6, poz. 48) oraz art. 3 ust 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich, zawodowych, podyplomowych, kursów doskonalenia zawodowego oraz innych studiów i kursów specjalnych posiadają wyższe szkoły artystyczne wymienione w załączniku do rozporządzenia.
2. Określenie, które z jednostek organizacyjnych wyższych szkół artystycznych wymienionych w załączniku do rozporządzenia prowadzą poszczególne rodzaje studiów i kursów, następuje w trybie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31).
§  2. Uprawnienia wyższych szkół artystycznych do prowadzenia studiów doktoranckich ustala się w trybie określonym przepisami rozporządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 1968 r. w sprawie zasad odbywania studiów doktoranckich (Dz. U. Nr 6, poz. 38).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WYŻSZYCH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA STUDIÓW MAGISTERSKICH, STUDIÓW ZAWODOWYCH, STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ORAZ STUDIÓW I KURSÓW SPECJALNYCH

I. 1. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku,

2. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach,

3. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Krakowie,

4. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Łodzi,

5. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Poznaniu,

6. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie,

7. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna we Wrocławiu.

II. 1. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,

2. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,

3. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku,

4. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi,

5. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu,

6. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.

III. 1. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie,

2. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,

3. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa im. Leona Schillera w Łodzi.