Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.57.364

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU, MINISTRA SKARBU I MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
dnia 23 czerwca 1921 r.
w przedmiocie ustalenia rodzajów towarów, przewidzianych w art. 13 ustawy o obrocie towarowym za granicą.

Na podstawie art. art. 13 oraz 29 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. Ustaw R. P. z 1920 r. № 79 poz. 527) zarządza się co następuje:
§  1. Towary niewyszczególnione w ogłoszonych w Monitorze Polskim № 107 z 14 maja 1920 r. i № 154 z 12 lipca 1920 r. i w ogłaszanych w myśl art. 13 wymienionej ustawy wykazach towarów zabronionych do przywozu względnie do wywozu należą do rodzaju towarów, których przywóz lub wywóz nie wymaga specjalnego pozwolenia Urzędów względnie izb Przywozu i Wywozu.
§  2. Na mocy art. 10 punkt 2 ustawy z 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. R. P, z 1920 r. № 79 poz. 527) zwalniać poszczególne partje towarów od zakazu przywozu lub wywozu może Główny Urząd Przywozu i Wywozu.
§  3. Zakazy przywozu i wywozu nie dotyczą towarów:
a) przewożonych w małych ilościach przez mieszkańców pogranicza na własny użytek,
b) przewożonych przez pasażerów do własnego użytku podczas podróży lub wykonywania swego zawodu.
§  4. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po ogłoszeniu w Dz. Ustaw R. P., uważając dzień następny po ogłoszeniu za pierwszy w tej rachubie.

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą: rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1920 r. (Dz. U. R, P. z 1920 r. № 87 poz. 575), rozporządzenie z dnia 11 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1921. r. № 18 poz. 107), rozporządzenie z dnia 3 marca 1921 r. (Dz. ustaw R. P. z 1921 r. № 27 poz. 160) i rozporządzenie z dnia 20 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. 1920 r. № 58 poz. 367).