Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.29.234

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTREM KOLEI ŻELAZNYCH
dnia 10 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie ustalenia rodzajów kotłów parowych, podlegających nadzorowi względnie bezpośredniemu dozorowi Ministra Kolei Żelaznych.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowemi (Dz. U. R. P. № 50 poz. 303) w brzmieniu ustawy z dnia 6 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 108 poz. 786) oraz w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie wykonywania dozoru nad kotłami parowemi (Dz. U. R. P. № 10 poz. 80) zarządza się co następuje:
§  1. Następujące rodzaje kotłów parowych podlegają tak nadzorowi jako też bezpośredniemu dozorowi Ministra Kolei Żelaznych:
1) Kotły parowozowe i ustawiane w wagonach kolejowych kolei żelaznych normalnych i dojazdowych użyteczności publicznej przy budowie i eksploatacji tych kolei;
2) kotły parowozów kolei fabrycznych, o ile te parowozy wchodzą na tory kolei żelaznych normalnych i dojazdowych użyteczności publicznej.
§  2. Następujące rodzaje kotłów parowych podlegają bezpośredniemu dozorowi Ministra Kolei Żelaznych:
1) Wszelkie inne prócz wymienionych w § 1 rozporządzenia niniejszego kotły parowe używane na kolejach żelaznych normalnych i dojazdowych użyteczności publicznej przy budowie i eksploatacji tych kolei;
2) kotły parowe używane w urządzeniach i przedsiębiorstwach kolejowych, zarządzanych przez władze kolejowe.
§  3. Minister Kolei Żelaznych wydaje przepisy o budowie, ustawianiu i dozorze kotłów parowych, wymienionych w § 1 rozporządzenia niniejszego, udziela pozwoleń na ich ustawianie, przenoszenie i używanie oraz wykonywa bezpośredni dozór nad niemi.
§  4. Odnośnie do kotłów wymienionych w § 2 niniejszego rozporządzenia Minister Kolei Żelaznych wydaje pozwolenia na ich ustawianie, przenoszenie i używanie oraz wykonywa bezpośredni dozór nad niemi na mocy przepisów ogólnych, zawartych w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 listopada 1921 r. w przedmiocie przepisów o budowie, ustawianiu i dozorze kotłów parowych używanych na lądzie (Dz. U. R. P. №103 poz. 744).

Wyłączone, są z pod bezpośredniego dozoru Ministra Kolei Żelaznych i podlegają bezpośredniemu dozorowi Ministra Przemysłu i Handlu kotły parowe przedsiębiorców prywatnych podejmujących na kolejach żelaznych normalnych i dojazdowych użyteczności publicznej roboty stałe lub czasowe.

§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.