Rozdział 8 - Rejestracja barw wyścigowych - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  8

Rejestracja barw wyścigowych

§  36.
1. 62
Barwy wyścigowe rejestruje się w Klubie corocznie, na wniosek właściciela konia.
2.
Wniosek o rejestrację barw wyścigowych zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę właściciela konia,
2) 63
opis barw wyścigowych, przy czym barwy mogą zawierać do 3 kolorów; logo reklamowe uważa się za jedną barwę.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wzór barw.
4.
Prezes może odmówić rejestracji barw, jeśli nie odróżniają się one w sposób wystarczający od barw już zarejestrowanych.
5. 64
Przedłużenie rejestracji barw wyścigowych następuje na wniosek właściciela konia o kolejny rok i dotyczy barw wyścigowych zarejestrowanych w klubie w roku poprzednim.
6. 65
W przypadku gdy w gonitwie bierze udział więcej niż jeden koń danego właściciela, sędzia u wagi może nakazać użycie czapki (drugiej i kolejnych) o barwach wyścigowych innych niż zarejestrowane lub nakazać zastosowanie dodatkowego elementu stroju (szarfa, opaski), który umożliwi odróżnienie koni.
62 § 36 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 25 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
63 § 36 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 25 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
64 § 36 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.
65 § 36 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.