Rozdział 7 - Zgłaszanie koni do wyścigów w danym roku - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  7

Zgłaszanie koni do wyścigów w danym roku

§  35.
1. 60
W gonitwach, z wyjątkiem gonitw międzynarodowych, mogą brać udział konie, które w terminie do dnia 31 stycznia zostały zgłoszone do wyścigów w danym roku, z zastrzeżeniem ust 1a.
1a. 61
W gonitwach, z wyjątkiem gonitw międzynarodowych, mogą brać udział konie zgłoszone po dniu 31 stycznia, jeżeli:
1)
przebywały w treningu w kraju co najmniej miesiąc przed dniem pierwszego startu oraz
2)
została uiszczona opłata za ich zgłoszenie w wysokości stukrotności wysokości opłaty za zgłoszenie dokonane przed dniem 31 stycznia.
2.
Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w Klubie, w formie pisemnej.
3.
Zgłoszenie zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę właściciela konia,
2)
imię i nazwisko trenera przygotowującego konia do udziału w gonitwach,
3)
dane o pochodzeniu, dacie urodzenia i maści konia,
4)
imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę osoby, która wyhodowała konia,
5)
nazwę stajni wyścigowej, w której koń jest przygotowywany do wyścigów,
6)
barwy, pod jakimi koń ma brać udział w gonitwach.
60 § 35 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 24 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
61 § 35 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 24 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.