Rozdział 6 - Zgłaszanie do Klubu stajni wyścigowych - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  6

Zgłaszanie do Klubu stajni wyścigowych

§  34.
1. 58
Kierownik stajni wyścigowej lub trener samodzielnie prowadzący stajnię wyścigową zgłaszają na piśmie stajnię do Klubu.
2.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres kierownika stajni wyścigowej,
2)
imiona i nazwiska oraz adresy trenerów,
3)
imiona i nazwiska oraz adresy pracowników obsługi stajni.
3. 59
(uchylony).
4.
Wszelkie zmiany dotyczące danych zawartych w zgłoszeniu powinny być przedstawione Klubowi na piśmie w ciągu 48 godzin po ich zaistnieniu.
58 § 34 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 23 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
59 § 34 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 23 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.