Rozdział 5 - Kompetencje i tryb działania komisji technicznej, sędziów technicznych, komisji odwoławczej oraz dyżurnych lekarzy medycyny i weterynarii - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  5

Kompetencje i tryb działania komisji technicznej, sędziów technicznych, komisji odwoławczej oraz dyżurnych lekarzy medycyny i weterynarii

§  27.
1.
Przewodniczącego komisji technicznej i jego zastępcę wybierają członkowie komisji technicznej spośród swego grona.
2.
Do kompetencji komisji technicznej należy:
1) 51
nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulaminu wyścigów konnych, w tym nadzór nad prawidłowością przebiegu gonitwy, a w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości wszczęcie postępowania wyjaśniającego i ogłoszenie tego w sposób zwyczajowo przyjęty,
2)
ustalanie, czy koń lub jeździec (powożący) może brać udział w gonitwie ze względu na przepisy regulaminu oraz warunki poszczególnych gonitw,
3)
nadzór nad prawidłowością przebiegu gonitwy,
4)
rozstrzyganie protestów,
5)
uznawanie gonitw za nieważne,
6) 52
(uchylony),
7)
zabranianie udziału poszczególnych koni w gonitwie,
8)
orzekanie o zdyskwalifikowaniu koni,
9)
orzekanie w sprawach przewinień dyscyplinarnych,
10)
ustalanie wyniku gonitwy,
11)
stwierdzanie niedyspozycji lub choroby jeźdźca (powożącego) na podstawie orzeczenia dyżurnego lekarza medycyny,
12)
ustalanie norm czasu przebywania dystansu w poszczególnych fazach gonitwy,
13)
wykonywanie innych czynności określonych w regulaminie,
14) 53
niedopuszczenie konia do udziału w gonitwie,
15) 54
wnioskowanie do organizatora wyścigów o odwołanie gonitwy albo dnia wyścigowego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń lub złych warunków atmosferycznych, mogących zagrażać bezpieczeństwu przeprowadzanej gonitwy.
§  28.
1.
Do ważności orzeczeń komisji technicznej jest wymagany udział przynajmniej trzech członków tej komisji, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
2.
Orzeczenia komisji technicznej zapadają zwykłą większością głosów.
3.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji technicznej, a w razie jego nieobecności - głos zastępcy.
4.
Orzeczenie komisji technicznej wraz z uzasadnieniem podpisują wszyscy członkowie komisji, którzy brali udział w jego wydaniu.
5.
Orzeczenia komisji technicznej są niezwłocznie ogłaszane przez organizatora wyścigów.
§  29.
1.
Sędziowie techniczni spełniają następujące czynności:
1)
sędzia starter - czuwa nad prawidłowością startu,
2)
sędzia u celownika - ustala, w jakiej kolejności konie minęły celownik,
3) 55
sędzia u wagi - sprawdza wagę jeźdźców przed i po gonitwie,
4)
sędzia u zegara - ustala dokładny czas gonitwy od startu do momentu minięcia celownika przez pierwszego konia,
5)
sędziowie obserwatorzy - czuwają nad prawidłowością przebiegu gonitwy na powierzonych im odcinkach bieżni toru.
2.
W razie dostrzeżenia nieprawidłowości w zakresie czynności powierzonych sędziemu technicznemu jest on obowiązany poinformować o tym niezwłocznie przewodniczącego komisji technicznej.
§  30.
1.
Przewodniczącego komisji odwoławczej i jego zastępcę wybierają członkowie komisji odwoławczej spośród swego grona.
2.
Komisja odwoławcza rozpatruje odwołania od orzeczeń komisji technicznej w sprawach określonych w regulaminie.
3. 56
Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem - za pośrednictwem komisji technicznej.
4. 57
Komisja odwoławcza rozpatruje odwołanie od orzeczenia komisji technicznej w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia.
5.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania orzeczenia.
6.
Do orzeczeń wydawanych przez komisję odwoławczą stosuje się odpowiednio przepisy § 28.
§  31.
Do kompetencji dyżurnego lekarza medycyny należy:
1)
ustalanie, na podstawie prowadzenia badań lekarskich, niedyspozycji lub choroby jeźdźca (powożącego) oraz zgłaszanie faktu niedyspozycji lub choroby jeźdźca (powożącego) komisji technicznej,
2)
wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem kontroli antydopingowej jeźdźców (powożących),
3)
udzielanie pomocy medycznej na torze wyścigowym.
§  32.
Do kompetencji dyżurnego lekarza weterynarii należy:
1)
ustalanie, na podstawie prowadzenia badań lekarskich, niedyspozycji lub choroby konia oraz zgłaszanie faktu niedyspozycji lub choroby konia komisji technicznej,
2)
wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem kontroli antydopingowej koni,
3)
udzielanie pomocy weterynaryjnej.
§  33.
Dyżurny lekarz medycyny i weterynarii informują komisję techniczną o wynikach swoich ustaleń na piśmie.
51 § 27 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 21 lit a) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
52 § 27 ust. 2 pkt 6 uchylony przez § 1 pkt 14 lit. a) rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
53 § 27 ust. 2 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 14 lit. b) rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
54 § 27 ust. 2 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 21 lit b) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
55 § 29 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 41 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
56 § 30 ust. 3:

- dodany przez § 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.

57 § 30 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U.07.2.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2007 r.