Rozdział 4 - Obowiązki i uprawnienia właścicieli koni, kierowników stajni wyścigowych, trenerów, pracowników obsługi stajni oraz jeźdźców (powożących) - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  4

Obowiązki i uprawnienia właścicieli koni, kierowników stajni wyścigowych, trenerów, pracowników obsługi stajni oraz jeźdźców (powożących)

§  22. 41
 
1.
Do uprawnień właścicieli koni należy:
1)
zgłaszanie koni do wyścigów w danym roku,
2)
zapis i wycofywanie koni z gonitwy,
3)
posiadanie własnych barw wyścigowych,
4)
zgłaszanie protestów,
5)
składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli antydopingowej jeźdźców (powożących) i koni.
2.
Do obowiązków właścicieli koni należy dostarczenie trenerowi kurtki wyścigowej i czapki o barwach zgodnych z zarejestrowanymi barwami wyścigowymi.
§  23.
1.
Do uprawnień kierowników stajni wyścigowych należy:
1)
zgłaszanie protestów,
2)
składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli antydopingowej jeźdźców (powożących) i koni.
2.
Do obowiązków kierowników stajni wyścigowych należy:
1)
zgłaszanie stajni wyścigowych do Klubu,
2) 42
przedstawianie Klubowi aktualnego wykazu koni trenowanych w stajni wyścigowej z podaniem ich nazw, płci, wieku, maści, pochodzenia, imienia i nazwiska właściciela oraz kariery wyścigowej - w przypadku koni importowanych, zarówno tych, które uczestniczyły w wyścigach organizowanych w innym państwie, jak i tych, które nie brały udziału w gonitwach.
§  24. 43
 
1.
Do uprawnień trenerów należy:
1)
zgłaszanie protestów,
2)
składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli antydopingowej jeźdźców (powożących) i koni,
3)
wydawanie jeźdźcowi (powożącemu) szczegółowych dyspozycji dotyczących taktyki i zachowania się w trakcie gonitwy, z tym że w przypadku dyspozycji bezwarunkowej trener składa ją na piśmie jeźdźcowi i do komisji technicznej przed rozpoczęciem gonitwy.
2.
Do obowiązków trenerów należy:
1)
właściwe przygotowanie konia do udziału w gonitwie i zabezpieczenie przed podaniem niedozwolonych środków dopingujących,
2)
dbanie o właściwą formę konia przygotowywanego do udziału w gonitwach,
3)
dobór jeźdźca (powożącego) do określonego konia oraz uzyskanie zgody jeźdźca (powożącego) na dosiadanie konia (prowadzenia zaprzęgu) w danej gonitwie,
4)
zapewnienie właściwego osiodłania konia do gonitwy albo właściwego przygotowania zaprzęgu do gonitwy,
5)
zgłaszanie podejrzenia zachorowania konia przed i po gonitwie do dyżurnego lekarza weterynarii,
6)
zgłoszenie do komisji technicznej zastępstwa, potwierdzonego na piśmie, w przypadku nieobecności w czasie rozgrywania gonitw,
7) 44
w przypadku udziału konia w gonitwie w innym państwie - wnioskowanie do Klubu o wystawienie i przesłanie zaświadczenia Racing Clearance Notification (RCN) do organu lub instytucji właściwej w sprawach organizowania wyścigów konnych w państwie, w którym jest rozgrywana gonitwa.
3.
Trener posiadający licencję jeździecką (powożącego) nie może w gonitwie dosiadać (powozić) konia przeciwko koniom przez siebie trenowanym, chyba że dosiada (powozi) jednego z trenowanych przez siebie koni.
§  25. 45
Do obowiązków pracowników obsługi stajni wyścigowych należy:
1)
terminowe doprowadzanie konia, z wyjątkiem kłusaka, przed gonitwą na padok, bez kontaktu z osobami trzecimi,
2)
wyprowadzanie konia wraz z jeźdźcem na bieżnię toru wyścigowego,
3)
odprowadzanie konia do stajni po zakończeniu gonitwy, z wyjątkiem kłusaków,
4)
poinformowanie dyżurnego lekarza weterynarii - w przypadku podejrzenia zachorowania konia.
§  26.
1.
Do uprawnień jeźdźców (powożących) należy:
1)
zgłaszanie protestów,
2)
składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli antydopingowej koni i innych jeźdźców (powożących).
2.
Do obowiązków jeźdźców (powożących) należy:
1)
wykonywanie poleceń trenera, z wyjątkiem poleceń sprzecznych z przepisami prawa lub poleceń, których wykonanie zmniejszyłoby szansę konia na wygranie gonitwy,
2) 46
zatrzymanie w gonitwie konia, który uległ kontuzji, lub w przypadku gdy wystąpią inne okoliczności, które mogłyby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub koni,
3)
dosiadanie konia w kurtce wyścigowej i czapce w barwach podanych w programie wyścigów konnych,
4)
dosiadanie konia w kasku na głowie,
5)
dosiadanie konia w białych spodniach i butach z cholewkami,
6) 47
dosiadanie konia w kamizelce ochronnej,
7) 48
skontrolowanie osiodłania konia,
8) 49
złożenie do Klubu, przed rozpoczęciem sezonu wyścigowego, pisemnego oświadczenia określającego, pod jaką najniższą wagą jeździec może dosiadać konie w tym sezonie,
9) 50
wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań w zakresie dosiadania (powożenia) koni.
41 § 22 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.
42 § 23 ust. 2 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.

43 § 24 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
44 § 24 ust. 2 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U.07.2.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2007 r.
45 § 25 zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
46 § 26 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U.07.2.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2007 r.
47 § 26 ust. 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.
48 § 26 ust. 2 pkt 7:

- dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.

49 § 26 ust. 2 pkt 8:

- dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.

50 § 26 ust. 2 pkt 9:

- dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.