Rozdział 3 - Systemy, rodzaje i warunki przeprowadzania gonitw - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  3

Systemy, rodzaje i warunki przeprowadzania gonitw

§  3. 2
Gonitwy przeprowadza się systemem:
1)
grupowym lub handikapowym - w przypadku koni, o których mowa w § 2 pkt 1-3,
2)
wynikowym lub handikapowym - w przypadku koni, o których mowa w § 2 pkt 4.
§  4.
1. 3
System grupowy polega na przeprowadzaniu gonitw, w których uczestniczą konie zakwalifikowane do poszczególnych grup ze względu na osiągnięte wyniki w wyścigach, a w przypadku koni rasy półkrwi, również ze względu na pochodzenie, przy czym:
1)
konie, które wygrały (z wyjątkiem łeb w łeb) gonitwę grupową dla koni grupy, w której się znajdowały, lub dla koni grupy wyższej, przesuwa się do grupy bezpośrednio wyższej od tej, w której się znajdowały,
2) 4
konie, które wygrały gonitwę pozagrupową kategorii A (także łeb w łeb), przesuwa się do kategorii A bez względu na to, w której grupie się znajdowały,
3) 5
konie, które znajdowały się w grupie, po wygraniu gonitwy pozagrupowej kategorii B (także łeb w łeb) przesuwa się do kategorii B, z wyjątkiem 2-letnich koni pełnej krwi angielskiej i 3-letnich koni arabskich czystej krwi, które po wygraniu gonitwy pozagrupowej kategorii B (także łeb w łeb) przesuwa się do kategorii A.
2. 6
System handikapowy polega na przeprowadzaniu gonitw, w których szanse koni są wyrównywane przez:
1)
zwiększenie albo zmniejszenie wagi noszonej przez konia - w przypadku koni, o których mowa w § 2 pkt 1-3,
2)
zwiększenie dystansu, jaki konie mają do pokonania, nie więcej jednak niż o 80 metrów - w przypadku koni, o których mowa w § 2 pkt 4.
3.
Wielkość zwiększenia albo zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2 (handikap), ustala Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, zwany dalej "Prezesem", na podstawie wyników uzyskanych przez konia w dotychczasowych gonitwach.
4. 7
(skreślony).
5. 8
System wynikowy polega na przeprowadzaniu gonitw, w których uczestniczą konie spełniające warunki określone przez organizatora wyścigów konnych dotyczące wyników koni.
§  5.
1.
W gonitwach przeprowadzanych systemem handikapowym nie mogą brać udziału 2-letnie konie pełnej krwi angielskiej, 3-letnie konie arabskie czystej krwi i 3-letnie konie ras półkrwi.
2. 9
Szczegółowy sposób ustalania grup i handikapów koni, o których mowa w § 2 pkt 1-3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  6. 10
 
1.
Wyróżnia się następujące rodzaje gonitw:
1)
ze względu na warunki techniczne:
a)
płaskie,
b)
z płotami,
c)
z przeszkodami,
2)
ze względu na płeć konia:
a)
ogierów,
b)
klaczy,
c)
ogierów i klaczy,
d)
ogierów i wałachów,
e)
ogierów, klaczy i wałachów (koni),
3)
ze względu na wiek konia:
a)
koni jednego wieku,
b)
koni różnego wieku,
4)
ze względu na wagę noszoną przez konia:
a)
z wagą ustaloną według skali wag, o której mowa w § 50,
b)
z nadwagą lub ulgą wagi w stosunku do wagi określonej według skali wag, o której mowa w § 50,
c)
z wagą ustaloną w systemie handikapowym,
5)
ze względu na miejsce trenowania koni:
a)
gonitwy międzynarodowe dla koni z wszystkich państw,
b)
gonitwy międzynarodowe z udziałem koni z innych państw, dopuszczonych do udziału w gonitwie na zasadzie wzajemności,
c)
gonitwy międzynarodowe z udziałem koni z innych państw, dopuszczonych do udziału w gonitwie na zasadach określanych przez organizacje międzynarodowe wyścigów konnych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem,
d)
gonitwy krajowe dla koni trenowanych w kraju, zgłoszonych do wyścigów w danym roku i trenowanych w kraju w okresie co najmniej miesiąca przed terminem zapisu konia do gonitwy,
e) 11
gonitwy krajowe dla koni trenowanych w kraju, wpisanych do polskich ksiąg hodowlanych i urodzonych przez klacze, które w chwili urodzenia źrebięcia były własnością podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, a ponadto - w przypadku koni arabskich czystej krwi - klacze, które w chwili urodzenia źrebięcia były wpisane do polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (gonitwy dla koni hodowli krajowej),
6)
ze względu na zaliczenie koni do poszczególnych grup:
a)
gonitwy dla koni grupy I,
b)
gonitwy dla koni grupy II,
c)
gonitwy dla koni grupy III,
d)
gonitwy dla koni grupy IV,
e)
gonitwy pozagrupowe kategorii A i B dla wszystkich koni bez ograniczeń,
f)
gonitwy pozagrupowe kategorii A i B z ograniczeniami, w szczególności z tytułu płci, wieku lub przynależności do grup,
g) 12
gonitwy próbne dla 2-letnich koni pełnej krwi angielskiej albo 3-letnich koni arabskich czystej krwi, które nie biegały w gonitwach,
7)
kwalifikacyjne dla kłusaków,
7a) 13
kwalifikacyjne - dla gonitw z płotami,
8)
ze względu na dystans, jaki mają do pokonania kłusaki:
a)
gonitwy z jednakowym dystansem dla wszystkich kłusaków,
b)
gonitwy z dystansem ustalonym w systemie handikapowym,
9)
ze względu na wyniki osiągnięte przez kłusaki w gonitwach, w tym ze względu na najlepszy czas osiągnięty przez kłusaka w gonitwie, ustalony w przeliczeniu na 1.000 m, zwany dalej "rekordem", lub ze względu na sumy nagród uzyskanych przez poszczególne kłusaki:
a)
gonitwy otwarte dla wszystkich kłusaków, bez względu na ich wyniki osiągnięte w gonitwach,
b)
gonitwy z ograniczeniami dla kłusaków o określonych przez organizatora wyścigów konnych wynikach osiągniętych w gonitwach, w tym o rekordach mieszczących się w określonym przedziale czasowym, lub ograniczone sumą nagród uzyskanych przez poszczególne kłusaki.
2.
Przepisy ust. 1 pkt 1 lit. b) i c), oraz pkt 4 i 6 nie dotyczą kłusaków.
§  6a. 14
 
1.
Sposób przeliczania czasów osiąganych przez kłusaki w gonitwach na dystans 1.000 m określa się według wzoru:

czas w sekundach x 1.000

---------------------------

dystans w metrach

2.
W gonitwach z dystansem ustalonym w systemie handikapowym dla kłusaków zwiększa się dystans o:
1)
20 metrów za rekord lepszy od przewidzianego w warunkach gonitwy, w granicach 0-1,5 sek.,
2)
40 metrów za rekord lepszy od przewidzianego w warunkach gonitwy, w granicach 1,6-3,0 sek.,
3)
60 metrów za rekord lepszy od przewidzianego w warunkach gonitwy, w granicach 3,1-4,5 sek.,
4)
80 metrów za rekord lepszy od przewidzianego w warunkach gonitwy, w granicach 4,6-6,0 sek.
§  7.
1.
Gonitwa jest przeprowadzana w warunkach dających równe szanse wszystkim koniom.
2.
W gonitwach nie mogą brać udziału klacze źrebne.
3. 15
W gonitwach, o których mowa w § 6 pkt 6:
1)
dopuszcza się udział konia:
a)
w gonitwie dla koni zakwalifikowanych o jedną grupę lub kategorię niżej niż grupa lub kategoria, do której zakwalifikowano tego konia,
b)
w gonitwie dla koni kategorii lub grup wyższych niż grupa lub kategoria, do której zakwalifikowano tego konia,
2)
jeżeli koń wygra (także łeb w łeb) gonitwę dla koni zakwalifikowanych o jedną grupę lub kategorię niżej niż grupa lub kategoria, do której zakwalifikowano tego konia, do końca danego roku kalendarzowego koń ten nie może brać udziału w takich gonitwach; nie dotyczy to koni zakwalifikowanych do kategorii A.
§  8.
1.
Konie pełnej krwi angielskiej mogą uczestniczyć w gonitwach, jeżeli zostały wpisane do Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej lub odpowiedniej księgi zagranicznej, uznanej przez Międzynarodową Federację Władz Wyścigowych.
2.
Konie arabskie czystej krwi mogą uczestniczyć w gonitwach, jeżeli zostały wpisane do Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi lub odpowiedniej księgi zagranicznej, uznanej przez Światową Organizację Konia Arabskiego.
3. 16
Konie ras półkrwi mogą uczestniczyć w gonitwach, jeżeli ze względu na pochodzenie spełniają warunki wpisu do księgi zwierząt hodowlanych prowadzonej dla danej rasy w Rzeczypospolitej Polskiej lub do odpowiedniej księgi hodowlanej prowadzonej w innym państwie.
3a. 17
Konie kłusaki mogą uczestniczyć w gonitwach, jeżeli zostały wpisane do Polskiej Księgi Hodowlanej Kłusaków lub do odpowiedniej księgi prowadzonej w innym państwie.
4. 18
Konie wpisane do odpowiednich ksiąg zagranicznych, o których mowa w ust. 1, 2 i 3a, zgłoszone do wyścigów w danym roku, mogą uczestniczyć w gonitwach, jeżeli:
1)
do Klubu zostaną przesłane dokumenty potwierdzające wpis do odpowiednich ksiąg prowadzonych w innym państwie dla tych koni,
2)
od dnia zgłoszenia do wyścigów konie te, trenowane przez osobę nieposiadającą licencji wydanej przez Prezesa na trenowanie koni w danym roku, nie brały udziału w gonitwie w innym państwie.
§  9.
1. 19
Gonitwy wyłącznie dla koni 2-letnich nie mogą odbywać się przed dniem 1 czerwca, a dla koni 2-letnich i starszych - przed dniem 1 września, z wyłączeniem kłusaków.
2.
W gonitwach płaskich mogą brać udział konie:
1)
2-letnie i starsze - w przypadku koni pełnej krwi angielskiej,
2)
3-letnie i starsze - w przypadku koni arabskich czystej krwi,
3)
3-letnie i starsze - w przypadku koni ras półkrwi.
3.
W gonitwach z płotami mogą brać udział konie:
1)
3-letnie i starsze - w przypadku koni pełnej krwi angielskiej,
2) 20
4-letnie i starsze - w przypadku koni arabskich czystej krwi,
3)
3-letnie i starsze - w przypadku koni ras półkrwi.
4.
W gonitwach z przeszkodami mogą brać udział konie:
1) 21
4-letnie i starsze - w przypadku koni pełnej krwi angielskiej,
2)
3-letnie i starsze - w przypadku koni ras półkrwi.
5. 22
W gonitwach dla kłusaków mogą brać udział konie 2-letnie i starsze.
§  10.
1.
Z zastrzeżeniem ust. 2 gonitwy płaskie dla koni pełnej krwi angielskiej są przeprowadzane na dystansie nie krótszym niż 800 metrów.
2.
W przypadku gonitw przeprowadzanych dla koni różnego wieku, w których uczestniczą konie 2-letnie, gonitwy przeprowadza się na dystansie od 800 metrów do 1.400 metrów.
§  11. 23
Gonitwy płaskie dla koni arabskich czystej krwi są przeprowadzane na dystansie nie krótszym niż 1.400 metrów.
§  12.
Gonitwy płaskie dla koni ras półkrwi są przeprowadzane na dystansach:
1)
od 1.400 metrów do 3.200 metrów - w przypadku gonitw przeprowadzanych wyłącznie dla koni 3-letnich oraz gonitw przeprowadzanych dla koni różnego wieku z udziałem koni 3-letnich,
2)
od 2.000 metrów do 3.200 metrów - w przypadku przeprowadzania pozostałych gonitw.
§  12a. 24
 
1.
Gonitwy dla kłusaków są przeprowadzane na dystansie od 1.600 metrów do 4.200 metrów.
2. 25
Konie 2-letnie mogą biegać w gonitwach dla kłusaków wyłącznie na dystansach do 2.100 metrów.
§  13.
Gonitwy z płotami są przeprowadzane na dystansie nie krótszym niż 2.400 metrów i nie dłuższym niż 4.200 metrów.
§  14.
Gonitwy z przeszkodami są przeprowadzane na dystansie nie krótszym niż 2.600 metrów.
§  15. 26
 
1.
Konie 3-letnie mogą biegać w gonitwach z płotami rozgrywanych wyłącznie dla koni tej grupy wiekowej- od dnia 1 czerwca, na dystansach do 3.200 metrów.
2. 27
Konie 3-letnie mogą biegać z końmi starszymi w gonitwach z płotami rozgrywanych od dnia 1 września, na dystansach do 3.200 metrów.
§  16.
1.
Gonitwy płaskie przeprowadza się na bieżni toru wyścigowego.
2.
Trasę gonitw z płotami i przeszkodami wytycza się chorągiewkami w kolorach żółtym, białym i czerwonym.
3. 28
Chorągiewki w kolorze żółtym wyznaczają profil zakrętu i należy je mijać z zewnętrznej strony. Chorągiewki białe i czerwone wyznaczają płoty (przeszkody), które należy pokonać, oraz odcinki trasy. Chorągiewka biała jest umieszczona z lewej strony płotów (przeszkód) oraz odcinków trasy, a czerwona - z prawej. Przejazd odbywa się między chorągiewkami.
4. 29
W gonitwach, o których mowa w ust. 2, płoty są ustawione na trasie gonitwy w odstępach od 200 metrów do 400 metrów, a przeszkody w odstępach uzależnionych od stopnia trudności gonitwy, przy czym ostatni płot albo przeszkoda nie mogą być ustawione w odległości mniejszej niż 200 metrów od celownika.
§  17. 30
 
1.
W gonitwach biorą udział konie, których przynajmniej przednie kończyny są okute płaskimi, gładkimi podkowami.
2.
Za zgodą komisji technicznej w gonitwach płaskich, z płotami lub przeszkodami mogą być stosowane podkowy płaskie z elementami zapewniającymi lepszą przyczepność pod warunkiem, że elementy te nie stanowią zagrożenia dla koni uczestniczących w gonitwie.
3.
Przepis ust. 1 nie dotyczy kłusaków.
4. 31
Gonitwy są przeprowadzane, jeżeli organizator wyścigów konnych zapewni możliwość podkuwania koni przez podkuwacza przez cały czas ich przeprowadzania.
§  17a. 32
 
1.
Koń zapisany do gonitwy w okularach nie może biegać bez okularów.
2.
Koń zapisany do gonitwy bez okularów nie może biegać w okularach.
§  18. 33
 
1.
Jeździec może używać w gonitwie bata z klapką, o długości do 75 cm, z wyjątkiem gonitw z udziałem 2-letnich koni pełnej krwi angielskiej oraz 3-letnich koni arabskich czystej krwi, w których można używać bata z klapką, o długości do 45 cm.
2.
Powożący w gonitwach dla kłusaków może używać bata o długości do 125 cm, zakończonego rzemieniem o długości do 8 cm.
3. 34
Uczniowie jeździeccy nie mogą dosiadać koni:
1)
w gonitwach pozagrupowych,
2)
dwuletnich pełnej krwi angielskiej, które nie brały jeszcze udziału w gonitwie,
3)
trzyletnich arabskich czystej krwi, które nie brały jeszcze udziału w gonitwie,
4)
w gonitwach płaskich z batem.
§  19.
1.
Z zastrzeżeniem ust. 2, koń przed gonitwą jest pokazany na padoku.
2.
Komisja techniczna może zezwolić na doprowadzenie konia bezpośrednio na pozycję startu ze względu na warunki atmosferyczne.
3.
Koń przed gonitwą płaską odbywa próbny galop na torze wyścigowym przed komisją techniczną i publicznością.
4.
Koń przed gonitwą z płotami i przeszkodami dokonuje próbnych skoków przez płoty albo przeszkody wskazane przez komisję techniczną.
5. 35
Koń, który dwukrotnie nie wykona próbnego skoku przez płot albo przeszkodę wskazaną przez komisję techniczną, nie bierze udziału w gonitwie.
6. 36
Kłusak jest prezentowany przed gonitwą na bieżni toru wyścigowego w defiladzie, w której zaprzęgi jadą w szyku jeden za drugim, a następnie każdy z zaprzęgów wykonuje indywidualnie start próbny.
§  20. 37
Warunkiem przeprowadzenia gonitwy jest wystartowanie w niej przynajmniej dwóch koni należących do dwóch różnych właścicieli, trenowanych przez różnych trenerów, a ponadto w gonitwach:
1)
płaskich grupowych, jeżeli zapisano do nich co najmniej 7 koni co najmniej dwóch różnych właścicieli,
2)
płaskich pozagrupowych, jeżeli zapisano do nich co najmniej 5 koni co najmniej dwóch różnych właścicieli,
3)
z płotami i z przeszkodami, jeżeli zapisano do nich co najmniej 7 koni co najmniej dwóch różnych właścicieli,
4)
kłusaków, jeżeli zapisano do nich co najmniej 5 koni co najmniej dwóch różnych właścicieli.
§  21.
1.
Gonitwa może być przeprowadzona, jeżeli zostały dla niej określone szczegółowe warunki, dotyczące w szczególności:
1)
systemu jej przeprowadzenia,
2)
jej rodzaju i dystansu,
3) 38
wysokości przewidzianych nagród, z wyjątkiem gonitw kwalifikacyjnych.
2. 39
Szczegółowe warunki gonitwy ustala i ogłasza w biuletynie wyścigowym organizator wyścigów, w terminie co najmniej:
1)
14 dni przed przewidywanym terminem zapisu koni do gonitwy,
2)
7 dni przed przewidywanym terminem zapisu koni do gonitwy - w przypadku gonitw dodatkowych.
3. 40
W przypadku przeprowadzenia gonitwy dodatkowej z powodu niezapisania do gonitwy płaskiej grupowej albo do gonitwy z płotami i przeszkodami wymaganej liczby koni, organizator wyścigów konnych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa, ogłasza warunki tej gonitwy sposobem zwyczajowo przyjętym na danym torze wyścigowym, najpóźniej w dniu zapisu koni do tej gonitwy.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
3 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
4 § 4 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.
5 § 4 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.
6 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
7 § 4 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.
8 § 4 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
9 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
10 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
11 § 6 ust. 1 pkt 5 lit. e) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.
12 § 6 ust. 1 pkt 6 lit. g) dodana przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.
13 § 6 ust. 1 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.
14 § 6a dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
15 § 7 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.
16 § 8 ust 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit a) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
17 § 8 ust 3a dodany przez § 1 pkt 7 lit b) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
18 § 8 ust. 4:

- dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit c) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U.07.2.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2007 r.

19 § 9 ust 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit a) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
20 § 9 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.
21 § 9 ust. 4 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit b) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
22 § 9 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 8 lit c) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
23 § 11:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.

24 § 12a zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
25 § 12a ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.
26 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.
27 § 15 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.

28 § 16 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
29 § 16 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.

30 § 17:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U.07.2.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2007 r.

31 § 17 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.
32 § 17a dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
33 § 18:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.

34 § 18 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U.07.2.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2007 r.
35 § 19 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
36 § 19 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
37 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
38 § 21 ust. 1 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.

39 § 21 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U.07.2.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2007 r.
40 § 21 ust. 3:

- dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.