Rozdział 20 - Kategoryzacja jeźdźców (powożących) - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  20

Kategoryzacja jeźdźców (powożących)

§  89. 173
 
1. 174
W zależności od pobierania wynagrodzenia ustala się następujące kategorie jeźdźców (powożących):
1)
amator - jeździec (powożący) niepobierający wynagrodzenia, który nie dosiadał (nie powoził) koni jako zawodowiec w okresie ostatnich trzech lat,
2)
zawodowiec - jeździec (powożący) pobierający wynagrodzenie.
2. 175
W zależności od ilości wygranych ustala się następujące kategorie jeźdźców:
1)
uczeń jeździecki - jeździec, który nie wygrał 10 gonitw,
2)
starszy uczeń jeździecki - jeździec, który wygrał od 10 do 24 gonitw,
3)
praktykant dżokejski - jeździec, który wygrał od 25 do 49 gonitw,
4)
kandydat dżokejski - jeździec, który wygrał od 50 do 99 gonitw,
5)
dżokej - jeździec, który wygrał co najmniej 100 gonitw.
3. 176
Przy ustalaniu kategorii jeźdźca zalicza się zwycięstwa we wszystkich rodzajach gonitw, o których mowa w § 6 pkt 1, z wyjątkiem gonitw kwalifikacyjnych.
173 § 89 zmieniony przez § 1 pkt 34 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
174 § 89 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 40 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
175 § 89 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 41 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
176 § 89 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.