Rozdział 17 - Czyny stanowiące przewinienia dyscyplinarne oraz kary wymierzane za ich popełnienie - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  17

Czyny stanowiące przewinienia dyscyplinarne oraz kary wymierzane za ich popełnienie

§  82.
1.
Kto:
1)
umyślnie podaje w zapisie konia do gonitwy albo w zgłoszeniu konia do wyścigów w danym roku wiadomości nieprawdziwe, posługuje się fałszywymi dokumentami stanowiącymi podstawę identyfikacji konia, podstawia konia w gonitwie,
2)
współdziała w popełnieniu czynu zmniejszającego możliwość wygrania gonitwy albo pomaga lub nakłania do jego popełnienia,
3)
przez umyślne działanie zmniejsza wartość użytkową konia,
4)
zmniejsza lub usiłuje zmniejszyć szanse koni w gonitwie albo umyślnie przeszkadza koniom w prawidłowym rozegraniu gonitwy,
5)
podaje koniowi przed gonitwą lub w czasie jej trwania niedozwolony środek dopingujący lub środek uspokajający, poleca dać taki środek lub na to zezwala albo, wiedząc o tym, nie przeciwdziała temu,
6)
będąc właścicielem konia biorącego udział w gonitwie, czyni zakład przeciw własnemu koniowi lub przeciw koniowi ze swojej stajni,
7)
na terenie toru wyścigowego i w czasie wyścigów konnych świadomie zakłóci normalne przeprowadzenie gonitwy,
8)
będąc sędzią wyścigowym, kierownikiem stajni, trenerem lub jeźdźcem (powożącym) albo dyżurnym lekarzem weterynarii albo medycyny, czyni zakłady wzajemne,
9) 166
narusza obowiązki określone w przepisach o wyścigach konnych, wykonuje je w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego lub rażąco narusza porządek na terenie lub w lokalu należącym do toru wyścigowego,
10) 167
dosiada (powozi) konia w gonitwie po użyciu niedozwolonego środka dopingującego

- podlega karze pieniężnej albo zawieszenia zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową albo zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadania (powożenia) koni albo pełnienia funkcji sędziego wyścigowego.

2.
Kto jako trener, jeździec albo sędzia wyścigowy dopuszcza się czynów, o których mowa w ust. 1, w sposób szczególnie rażący lub popełnia je notorycznie

- podlega karze pozbawienia prawa trenowania koni albo dosiadania koni, albo pełnienia funkcji sędziego wyścigowego.

§  83.
Kto:
1)
zastosuje w gonitwie niedozwolone podkowy,
2)
znieważa osoby spełniające czynności związane z przeprowadzaniem gonitw,
3) 168
nie zgłasza przypadku zachorowania konia przed lub po gonitwie,
4)
przy przebywaniu płotu lub przeszkody korzysta z obcej pomocy, takiej pomocy udziela lub udzielić poleca,
5) 169
zgłosi oczywiście bezzasadny protest
6) 170
pomimo wezwania odmawia udzielenia wyjaśnień komisji technicznej

- podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej.

§  84. 171
Jeździec (powożący), który:
1)
nie dokłada wszelkich starań, aby wygrać gonitwę lub przynajmniej zająć jak najlepsze miejsce,
2)
przez niedbalstwo przeszkadza innemu koniowi lub zaprzęgowi w gonitwie, nie działając w zamiarze zmniejszenia szans tego konia lub zaprzęgu,
3)
odmawia, bez ważnego powodu, dosiadania (powożenia) konia w gonitwie,
4)
przez niedbalstwo opóźnia start, nie działając w zamiarze zmniejszenia szans konia lub zaprzęgu w gonitwie,
5)
nie wykonuje poleceń sędziego startera,
6)
wstrzymuje konia na starcie,
7)
pozostaje na starcie albo bierze udział w gonitwie pomimo zwolnienia z dyspozycji startera dosiadanego przez niego konia lub prowadzonego zaprzęgu,
8)
zmyli trasę w gonitwie,
9)
nie rozsiodła konia po gonitwie lub nie zgłosi się do sędziego u wagi, lub oddali się z miejsca ważenia bez zezwolenia,
10)
w gonitwie z płotami lub przeszkodami dokonuje skoków próbnych nienakazanych przez komisję techniczną

- podlega karze pieniężnej albo karze zawieszenia licencji na dosiadanie (powożenie) koni.

§  85.
1.
Kto:
1)
zapisuje do gonitw z płotami lub przeszkodami konia źle skaczącego,
2)
nie przygotuje się do gonitwy w czasie i w sposób określony w rozporządzeniu

- podlega karze upomnienia albo nagany.

2.
Kto używa w gonitwach barw innych niż te, które zostały zarejestrowane

- podlega karze pieniężnej.

166 § 82 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 19 lit. a) rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.
167 § 82 ust. 1 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 19 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.
168 § 83 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 38 lit a) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
169 § 83 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.
170 § 83 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 38 lit b) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
171 § 84:

- zmieniony przez § 1 pkt 21 rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 39 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.