Rozdział 16 - Zasady porządkowe na terenach i w lokalach należących do toru wyścigowego - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  16

Zasady porządkowe na terenach i w lokalach należących do toru wyścigowego

§  79.
1.
Organizator wyścigów konnych powinien zapewnić wyodrębnione pomieszczenia lub miejsca dla:
1)
komisji technicznej,
2)
sędziego u wagi,
3)
sędziego u celownika,
4)
jeźdźców (powożących),
5)
trenerów.
2. 161
W pomieszczeniach lub miejscach, o których mowa w ust. 1, w czasie rozgrywania gonitw, bez zgody komisji technicznej, nie mogą przebywać osoby trzecie.
§  80. 162
 
1.
Na padoku mogą przebywać sędziowie, jeźdźcy, trenerzy i właściciele koni uczestniczących w danej gonitwie, osoby wyznaczone do prezentacji koni, dyżurni lekarze weterynarii i medycyny oraz osoby upoważnione przez organizatora wyścigów.
2.
Na bieżni toru wyścigowego w trakcie rozgrywania gonitwy mogą przebywać wyłącznie sędziowie wyścigowi lub osoby wyznaczone przez organizatora wyścigów konnych.
§  81.
1. 163
W pomieszczeniu lub miejscu wyznaczonym dla sędziego u wagi mogą przebywać jeźdźcy przygotowujący się do gonitwy oraz trenerzy, których konie biorą udział w gonitwie.
2. 164
(uchylony).
3. 165
(uchylony).
161 § 79 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 30 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
162 § 80 zmieniony przez § 1 pkt 31 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
163 § 81 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 41 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
164 § 81 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 32 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
165 § 81 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 37 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.