Rozdział 15 - Zasady i tryb kontroli antydopingowej jeźdźców (powożących) i koni oraz wykaz niedozwolonych środków dopingujących - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  15

Zasady i tryb kontroli antydopingowej jeźdźców (powożących) i koni oraz wykaz niedozwolonych środków dopingujących

§  72. 153
Kontrola antydopingowa polega na pobraniu krwi, wydaliny lub wydzieliny z organizmu jeźdźca lub konia oraz na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek pobranego materiału w laboratorium wskazanym przez Prezesa.
§  73. 154
 
1.
Przeprowadzenie kontroli antydopingowej zarządza komisja techniczna z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1)
sędziego technicznego,
2)
właściciela konia,
3)
trenera,
4)
dyżurnego lekarza weterynarii, w przypadku kontroli dotyczącej koni,
5)
dyżurnego lekarza medycyny, w przypadku kontroli dotyczącej jeźdźca,
6)
kierownika stajni wyścigowej.
2.
Pobierania krwi, wydaliny lub wydzieliny dokonuje odpowiednio dyżurny lekarz medycyny albo dyżurny lekarz weterynarii w obecności specjalnie do tego celu wyznaczonego przez komisję techniczną sędziego oraz trenera, w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu.
3.
Przed przystąpieniem do pobrania krwi, wydaliny lub wydzieliny sędzia dokonuje ustalenia tożsamości jeźdźca (powożącego) lub identyfikacji konia.
4.
Jeżeli jeździec (powożący) nie podda się kontroli antydopingowej, uważa się, że był pod wpływem niedozwolonego środka dopingującego.
§  74. 155
 
1.
Z pobranej krwi, wydaliny lub wydzieliny sporządza się próbę, którą dzieli się na dwie próbki, zabezpieczając je w sposób uniemożliwiający ich naruszenie.
2.
Próbki przesyła się niezwłocznie do laboratorium, o którym mowa w § 72 ust. 2, które przeprowadza badania jednej z nich, a drugą przechowuje w odpowiednich warunkach.
§  75. 156
Z przeprowadzonej kontroli antydopingowej sporządza się protokół zawierający:
1)
imię i nazwisko oraz adres jeźdźca (powożącego) lub opis konia,
2)
imię i nazwisko oraz adres lekarza pobierającego krew, wydalinę lub wydzielinę oraz innych osób obecnych przy tej czynności,
3)
czas i miejsce pobrania krwi, wydaliny lub wydzieliny oraz sporządzenia próbek,
4) 157
podpisy:
a)
lekarza pobierającego krew, wydalinę lub wydzielinę oraz
b)
sędziego wyścigowego - członka komisji technicznej.
§  76. 158
 
1.
Komisja techniczna informuje osoby zainteresowane o wyniku badania próbki niezwłocznie po otrzymaniu tego wyniku z laboratorium.
2.
Osoby zainteresowane, które mają zastrzeżenia do wyniku badania próbki, mogą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wyniku, złożyć do komisji technicznej wniosek o przeprowadzenie badania drugiej próbki.
3.
Badanie, o którym mowa w ust. 2, jest przeprowadzane w innym laboratorium, wybranym przez osobę składającą wniosek spośród określonych przez Prezesa laboratoriów, których wykaz podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie w lokalach należących do toru wyścigowego.
4.
W przypadku przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 2, o wyniku kontroli antydopingowej decyduje wynik tego badania.
§  77. 159
Koszty przeprowadzenia kontroli antydopingowej ponosi Klub, z tym że w przypadku gdy:
1)
wniosek o przeprowadzenie kontroli złożył właściciel konia, kierownik stajni wyścigowej, trener lub jeździec (powożący), a wynik okazał się negatywny - koszty te ponosi odpowiednio osoba, która złożyła wniosek,
2)
wynik kontroli jest pozytywny - koszty te ponosi odpowiednio jeździec (powożący) albo właściciel konia.
§  78. 160
 
1.
Niedozwolonymi środkami dopingującymi dla jeźdźców (powożących) są uznane za dopingowe, na podstawie przepisów o kulturze fizycznej, środki farmakologiczne zaliczone do klas:
1)
środki pobudzające (stymulanty),
2)
narkotyczne środki przeciwbólowe (narkotyki),
3)
środki anaboliczne (anaboliki):
a)
steroidy anaboliczno-androgenne,
b)
beta-2 adrenomimetyki (beta-2 agoniści),
4)
środki moczopędne (diuretyki),
5)
hormony peptydowe i glikoproteinowe oraz pokrewne.
2.
Wykaz niedozwolonych środków dopingujących dla koni określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
153 § 72 zmieniony przez § 1 pkt 27 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
154 § 73 zmieniony przez § 1 pkt 28 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
155 § 74 zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.
156 § 75 zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.
157 § 75 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 36 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
158 § 76 zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.
159 § 77 zmieniony przez § 1 pkt 29 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
160 § 78 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.