Rozdział 14 - Składanie protestów - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  14

Składanie protestów

§  69.
1.
Protest może być złożony z powodu następujących nieprawidłowości dotyczących gonitwy:
1)
nieprawidłowego dystansu gonitwy,
2) 147
różnicy między wagą jeźdźca stwierdzoną po gonitwie a wagą ustaloną przed gonitwą,
3) 148
niedopełnienia warunków określonych w § 54, a w przypadku kłusaków w § 68a ust. 2,
4) 149
niezważenia jeźdźca przed lub po gonitwie,
5)
niezgodnego z przepisami postępowania jeźdźca (powożącego) w czasie gonitwy,
6)
zmylenia toru lub innej nieprawidłowości w przebiegu gonitwy,
7)
zastosowania u konia niedozwolonego środka dopingującego,
8)
niesienia przez konia w gonitwie nieprawidłowo ustalonej wagi,
9)
nieuprawnionego udziału konia w gonitwie,
10)
niespełniania przez konia określonych warunków gonitwy,
11)
nieważności zapisu konia do gonitwy,
12)
rozgrywania gonitwy niezgodnie z przepisami prawa,
13)
udziału w gonitwie konia innego niż ten, który był do niej zapisany, oraz dokonania identyfikacji na podstawie sfałszowanych dokumentów.
2. 150
Protest składa się w następujących terminach:
1)
w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1:
a)
najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem gonitwy, jeżeli protest dotyczy pierwszej gonitwy określonej w oficjalnym programie wyścigów konnych na dany dzień, a w pozostałych przypadkach - najpóźniej do sygnału oznaczającego wyjeżdżanie jeźdźców na start do gonitwy,
b)
najpóźniej do chwili wyjechania zaprzęgów na bieżnię toru wyścigowego - w przypadku gonitw dla kłusaków,
2)
w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, najpóźniej do czasu, gdy jeździec, którego wagi protest dotyczy, nie zejdzie z wagi,
3)
w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7, najpóźniej do sygnału oznaczającego zakończenie ważenia jeźdźców po gonitwie, a w przypadku gonitw dla kłusaków - do upływu 5 minut po minięciu celownika przez pierwszy zaprzęg,
4)
w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 8-13, najpóźniej przed upływem 48 godzin po zakończeniu gonitwy.
3.
Protesty zgłoszone po upływie terminów określonych w ust. 2 pozostają bez rozpatrzenia.
§  70.
1.
Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 protest składa się ustnie albo na piśmie przewodniczącemu komisji technicznej.
2. 151
Uczestniczący w gonitwie jeździec (powożący) zapowiada protest sędziemu u celownika, wyjeżdżając z toru i podnosząc rękę, a następnie składa go ustnie sędziemu u wagi, a powożący - przewodniczącemu komisji technicznej.
3. 152
Protest zgłoszony ustnie:
1)
przez osoby inne niż jeździec (powożący), powinien być potwierdzony na piśmie najpóźniej przed upływem terminu do jego złożenia,
2)
przez trenerów w sprawach określonych w § 69 ust. 1 pkt 3-7, powinien być potwierdzony na piśmie najpóźniej przed upływem godziny od chwili jego zgłoszenia.
4.
Przyjmujący zgłoszenie protestu powinien, na żądanie zgłaszającego, wydać pisemne oświadczenie, że protest został zgłoszony w terminie.
§  71.
1.
Protesty rozstrzyga komisja techniczna, która przed powzięciem decyzji jest obowiązana wezwać osoby zainteresowane do udzielenia wyjaśnień.
2.
Jeżeli protest nie zostanie uwzględniony, osobie, która go złożyła, przysługuje prawo wniesienia odwołania do komisji odwoławczej.
147 § 69 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 41 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
148 § 69 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 34 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
149 § 69 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 41 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
150 § 69 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 34 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
151 § 70 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 35 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
152 § 70 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 35 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.