Rozdział 13a - Szczegółowe zasady rozgrywania gonitw dla kłusaków - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  13a 138

Szczegółowe zasady rozgrywania gonitw dla kłusaków

§  68a.
1. 139
Gonitwy dla kłusaków odbywają się z zaprzęgami (koń w sulce i powożący).
1a. 140
Sulka powinna być wyposażona w:
1)
dyszle wykonane z drewna, metalu lub włókna węglowego,
2)
podpory pod stopy powożącego, umiejscowione na dyszlach,
3)
pełne koła (szprychy zabezpieczone plastikową osłoną),
4)
chlapacze w przypadku intensywnych opadów deszczu lub śniegu,
5)
uprząż z bezpiecznikowymi zapięciami ułatwiającymi szybkie wypięcie konia.
1b. 141
Sulka powinna być pozbawiona wystających elementów, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla innych uczestników gonitwy.
1c. 142
Uprząż na głowie konia nie może zawierać elementów metalowych, wystających oraz mogących powodować u niego ból lub zranienie.
2.
Konie biorące udział w gonitwie powinny być przyprowadzone na miejsce wskazane przez organizatora wyścigów nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem gonitwy.
§  68b.
1.
Od chwili wjechania na bieżnię toru wyścigowego do chwili startu zaprzęgi pozostają w dyspozycji sędziego startera.
2.
Przy starcie zabronione jest przeszkadzanie innemu zaprzęgowi lub dokonywanie czynności wpływających negatywnie na równe szanse wszystkich zaprzęgów.
3.
Start zaprzęgów w gonitwie odbywa się za pomocą maszyny startowej (autostart) albo za pomocą chorągiewki (start wolny), z tym że start zaprzęgów w gonitwie przeprowadzanej w systemie handikapowym odbywa się tylko za pomocą chorągiewki.
§  68c.
1.
W gonitwach, w których używa się maszyny startowej:
1)
zaprzęgi ustawia się za maszyną startową w kolejności numerów startowych od wewnętrznej strony bieżni toru wyścigowego,
2)
zaprzęgi mogą startować maksymalnie w dwóch rzędach, przy czym zaprzęgi ustawia się w ten sposób, że w drugim rzędzie zaprzęgi zajmują co drugie pole,
3)
maszyna startowa jest ustawiana w odległości do 350 metrów przed linią startu,
4)
sędzia starter wydaje komendę "maszyna startowa jedzie do startu za 1 minutę", po której zaprzęgi powinny ustawić się w odległości około 150 metrów za maszyną startową,
5)
sędzia starter wydaje następnie komendę "gotów do startu", po której maszyna startowa oraz ustawione za nią zaprzęgi rozpoczynają jazdę,
6)
w odległości około 100 metrów przed linią startu zaprzęgi zajmują swoje pola startowe, z tym że zaprzęgi w drugim rzędzie ustawiają się bezpośrednio za pierwszym rzędem,
7)
maszyna startowa podczas startu powinna osiągać prędkości:
a)
200 metrów przed linią startu - 30 km/h,
b)
100 metrów przed linią startu - 40 km/h,
c)
na linii startu - 52 km/h,
8)
po przekroczeniu linii startu maszyna startowa zwiększa prędkość, aby oddalić się od zaprzęgów i bezkolizyjnie zjechać na bok.
2.
W gonitwach, w których start odbywa się za pomocą chorągiewki:
1)
zaprzęgi ustawia się w kolejności numerów startowych,
2)
zaprzęgi mogą startować w kilku rzędach, przy czym w gonitwach przeprowadzanych w systemie handikapowym zaprzęgi o różnych dystansach do pokonania rozstawia się w odległości co 20 metrów od linii startu,
3)
sędzia starter wydaje komendę "do startu", po której zaprzęgi jeden za drugim jadą najkrótszą drogą do miejsca startu,
4)
sędzia starter wydaje następnie komendy: "start za pięć minut", "start za dwie minuty" oraz "start za jedną minutę", po wydaniu której zaprzęgi ustawiają się w jednej linii, zwrócone w kierunku linii startu, i rozpoczynają jazdę do linii startu,
5)
start następuje po wydaniu komendy "trzy, dwa, jeden, start" i opuszczeniu czerwonej chorągiewki startowej,
6)
za start równy uznaje się start, w którym pierwszy zaprzęg nie jest wysunięty w stosunku do pozostałych zaprzęgów w tym samym rzędzie o więcej niż połowę jego długości,
7)
sędzia starter uznaje start za nieważny w przypadku, gdy po komendzie "start" zaprzęg stanie w poprzek toru, uniemożliwiając start innym zaprzęgom.
§  68d.
1.
Sędzia starter może zwolnić zaprzęg ze swojej dyspozycji:
1)
jeżeli zachowanie konia podczas startu stwarza niebezpieczeństwo dla innych zaprzęgów,
2)
w przypadku dwukrotnego uniemożliwienia wykonania startu innym zaprzęgom.
2.
Do zwalniania zaprzęgu z dyspozycji sędziego startera przepisy § 60 i 61 stosuje się odpowiednio.
§  68e.
Jeżeli sędzia starter stwierdził, że start nastąpił w sposób naruszający zasadę równych szans, w szczególności w przypadku, o którym mowa w § 68c ust. 2 pkt 7, lub w przypadku awarii maszyny startowej, uznaje taki start za nieważny i głosem oraz podniesieniem czerwonej chorągiewki daje sygnał kontrstarterowi do zawrócenia zaprzęgów na miejsce startu. Przepisy § 62 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§  68f.
1.
W trakcie rozgrywania gonitwy dla kłusaków:
1)
od chwili wystartowania do chwili minięcia celownika konie powinny biec czystym kłusem (poruszanie do przodu następuje w takcie na dwa, przy diagonalnej kolejności kopyt),
2)
powożący stosują taktykę, która umożliwia maksymalne wykorzystanie możliwości prowadzonych przez nich koni, w szczególności powożący nie mogą w żadnej fazie gonitwy, bez uzasadnionej przyczyny, wycofać zaprzęgów oraz gwałtownie przyspieszać w początkowej i środkowej fazie gonitwy; przy przejściu konia do chodu innego niż określony w pkt 1 powożący powinien wyjechać na zewnątrz toru i zwalniając, przywrócić konia do właściwego kłusu,
3)
powożący prowadzą zaprzęgi w taki sposób, aby:
a)
nie przeszkadzać innym zaprzęgom, w szczególności przez ich potrącanie, przepychanie, przyciskanie do bandy i zajeżdżanie drogi,
b)
po wyprzedzeniu prowadzącego zaprzęgu zjechać na wewnętrzną stronę bieżni (pierwszy tor),
c)
nie jechać środkiem bieżni, z wyjątkiem prostej finiszowej,
d) 143
na prostej finiszowej zaprzęg nie mógł zmienić toru jazdy,
4)
powożący nie mogą:
a)
płoszyć innego konia,
b)
uderzać konia batem w jednej gonitwie więcej niż pięć razy,
c)
uderzać konia w sposób, który może spowodować obrażenia,
d)
uderzać konia końcem lejców,
e)
uderzać konia rękojeścią bata.
2. 144
Dopuszcza się dwukrotne przejście konia w galop w danej gonitwie, z wyjątkiem przypadków określonych w § 68h ust. 1 pkt 1 lit. b, przy czym w czasie galopu zaprzęg powinien tracić dystans w stosunku do innych zaprzęgów.
3.
Jeżeli przejście konia w galop następuje na prostej finiszowej, zaprzęg powinien bez zwalniania dojechać galopem do celownika.
§  68g.
1.
Gonitwę wygrywa zaprzęg, którego koń jako pierwszy osiągnie celownik.
2.
Po osiągnięciu celownika zaprzęg powinien stopniowo, na dystansie 150 metrów, zmniejszyć prędkość.
3.
Do ustalania kolejności zaprzęgów oraz ogłaszania wyników gonitwy stosuje się odpowiednio przepisy § 66.
§  68h.
1. 145
Zaprzęg, który brał udział w gonitwie, należy zdyskwalifikować w przypadku gdy:
1)
koń z tego zaprzęgu:
a)
był trenowany przez osobę nieposiadającą licencji,
b)
przeszedł w danej gonitwie w galop na prostej finiszowej lub na innym odcinku, dłuższym niż 30 skoków galopu o długości około 3 m każdy (30 foule),
c)
poruszał się w gonitwie chodem innym niż czysty kłus na odcinku dłuższym niż 30 foule,
d)
nie został zapisany do gonitwy albo zapis został uznany za nieważny,
e)
został z gonitwy wycofany,
f)
otrzymał niedozwolone środki dopingujące,
g)
przeszedł w galop po raz trzeci,
2)
zaprzęg był prowadzony przez osobę nieposiadającą licencji,
3)
zaprzęg uczestniczył w gonitwie, pomimo że został zwolniony z dyspozycji sędziego startera,
4)
dystans zaprzęgu w gonitwie przeprowadzanej w systemie handikapowym był niezgodny z warunkami gonitwy,
5)
zaprzęg lub koń z tego zaprzęgu nie spełniał warunków określonych dla danej gonitwy.
2. 146
(uchylony).
3.
Od orzeczenia komisji technicznej w sprawie dyskwalifikacji zaprzęgu właścicielowi konia przysługuje prawo złożenia odwołania do komisji odwoławczej.
§  68i.
Do uznawania gonitwy za nieważną stosuje się odpowiednio przepisy § 68.
138 Rozdział 13a dodany przez § 1 pkt 33 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
139 § 68a ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 18 lit. a) rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.
140 § 68a ust. 1a dodany przez § 1 pkt 18 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.
141 § 68a ust. 1b dodany przez § 1 pkt 18 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.
142 § 68a ust. 1c dodany przez § 1 pkt 18 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.
143 § 68f ust. 1 pkt 3 lit. d) dodana przez § 1 pkt 12 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U.07.2.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2007 r.
144 § 68f ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U.07.2.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2007 r.
145 § 68h ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U.07.2.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2007 r.
146 § 68h ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 13 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U.07.2.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2007 r.