Rozdział 12 - Nagrody wyścigowe - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  12

Nagrody wyścigowe

§  52. 99
 
1. 100
W każdej gonitwie, z wyjątkiem gonitw kwalifikacyjnych, organizator wyścigów konnych ustala wysokość nagród pieniężnych, jakie otrzymują trenerzy, jeźdźcy (powożący) i właściciele koni, które w danej gonitwie zajęły kolejne trzy miejsca, licząc od pierwszego miejsca. Niezależnie od nagród pieniężnych mogą być przyznawane nagrody rzeczowe.
2. 101
Organizator wyścigów konnych może ustanowić nagrody dla trenerów, jeźdźców (powożących) i właścicieli koni, które zajęły dalsze miejsca.
3. 102
Nagrody są wypłacane w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników gonitwy, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia tych wyników, z wyjątkiem nagród za konie, które zostały poddane próbie dopingowej; późniejszy termin wypłaty nagród wymaga zgody uprawnionego do nagrody.
4.
W razie orzeczenia o zdyskwalifikowaniu konia, nagrody przechodzą na następne konie w kolejności, w jakiej osiągnęły celownik za koniem zdyskwalifikowanym, a właściciel konia zdyskwalifikowanego, jeśli odebrał nagrodę, jest obowiązany do jej zwrócenia organizatorowi wyścigów w ciągu 48 godzin od wydania prawomocnego orzeczenia o zdyskwalifikowaniu konia.
5.
Nagrody wyścigowe niepodjęte w ciągu dwóch lat nie są wypłacane.
6. 103
Dopuszcza się możliwość przyznawania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych dla właścicieli i hodowców koni polskiej hodowli, wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej, Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi albo Polskiej Księgi Hodowlanej dla Kłusaków.
§  53.
1.
Jeżeli dwa lub więcej koni osiągnęło równocześnie celownik (łeb w łeb), nagrody dzieli się na równe części w następujący sposób:
1)
za dwa konie na pierwszym miejscu - pierwszą i drugą nagrodę,
2)
za trzy konie na pierwszym miejscu - pierwszą, drugą i trzecią nagrodę,
3)
za cztery lub więcej koni na pierwszym miejscu - wszystkie nagrody za miejsca, które te konie osiągnęły,
4)
za dwa i więcej koni na drugim miejscu - drugą i trzecią nagrodę.
2.
W przypadku, o którym mowa w § 52 ust. 2, przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.
99 § 52 zmieniony przez § 1 pkt 21 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
100 § 52 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 28 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.

101 § 52 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 28 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
102 § 52 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 28 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
103 § 52 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 28 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.