Rozdział 11 - Wagi noszone przez konie w gonitwach - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  11

Wagi noszone przez konie w gonitwach

§  44.
1. 83
Waga jeźdźców oznacza wagę człowieka (bez kasku) oraz wszystkich przedmiotów, które koń niesie w gonitwie, z wyjątkiem nogawek, bandaży, napierśnika, uzdy, okularów, bata oraz ścierki pod siodło, pomniejszoną o 0,5 kg.
2.
Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 konie biorące udział w gonitwach powinny nieść wagę wynikającą z warunków danej gonitwy.
3. 84
Właściciel konia lub osoba przez niego upoważniona, podczas ważenia jeźdźca, może zwiększyć wagę wynikającą z warunków danej gonitwy, nie więcej jednak niż o 2 kg, informując o tym sędziego u wagi.
4.
Jeżeli waga, jaką ma nieść koń, nie została przed gonitwą sprawdzona, koń nie może brać udziału w gonitwie.
§  45.
Waga noszona w gonitwie przez konia może być obniżona (ulga wagi) lub podwyższona (nadwyżka wagi) ze względu na:
1)
wiek, płeć i rasę konia,
2)
wyniki osiągane przez konia w gonitwach,
3) 85
kategorię jeźdźca.
§  46.
1. 86
Klacze pełnej krwi angielskiej w wieku dwóch lat korzystają z 1 kg ulgi wagi, natomiast w wieku od 3 do 6 lat korzystają z ulgi wagi na dystansach:
a)
do 1.400 metrów włącznie - 1 kg,
b)
powyżej 1.400 metrów - 2 kg.
2.
Klacze arabskie czystej krwi i klacze ras półkrwi, w wieku od trzech do sześciu lat włącznie, korzystają z 2 kg ulgi wagi niezależnie od dystansu przeprowadzanej gonitwy.
3.
W gonitwach przeznaczonych wyłącznie dla klaczy niosą one wagę odpowiadającą ich wiekowi.
4.
Wałachy niosą w gonitwach wagę określoną dla ogierów.
§  47.
1. 87
W gonitwach, w których przysługuje ulga wagi ze względu na kategorię jeźdźca, mają zastosowanie następujące ulgi wag:
1)
4 kg - gdy dosiadającym jest uczeń jeździecki,
2)
3 kg - gdy dosiadającym jest starszy uczeń jeździecki,
3)
2 kg - gdy dosiadającym jest praktykant dżokejski,
4)
1 kg - gdy dosiadającym jest kandydat dżokejski.
2.
W gonitwach przeznaczonych wyłącznie dla uczniów jeździeckich obowiązują następujące ulgi wagi:
1)
jeżeli uczeń jeździecki nie wygrał jeszcze żadnej gonitwy - wagę, jaką ma nieść dosiadany przez niego koń, obniża się o 2 kg,
2)
jeżeli uczeń jeździecki wygrał przynajmniej jedną gonitwę - do czasu wygrania przez niego 10 gonitw, stosuje się 1 kg ulgi wagi.
3.
Ulgi wagi, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się w gonitwach dla koni 2-letnich pełnej krwi angielskiej i 3-letnich koni arabskich czystej krwi.
4. 88
Ulgi wagi ze względu na kategorię jeźdźca nie stosuje się w gonitwach pozagrupowych oraz w przypadku jeźdźców z licencją zagraniczną.
§  48.
1. 89
Jeżeli koń bierze udział w gonitwie dla koni grupy lub kategorii niższej niż grupa lub kategoria, do której został zakwalifikowany:
1)
niesie nadwyżkę wagi w wysokości:
a)
3 kg - na dystansach do 1.400 metrów włącznie,
b)
2 kg - na dystansach powyżej 1.400 metrów do poniżej 2.000 metrów,
c)
1 kg - na dystansach 2.000 metrów i dłuższych,
2) 90
nie stosuje się ulgi wagi ze względu na kategorię jeźdźca.
1a. 91
Jeżeli koń wygra gonitwę pozagrupową kategorii B (także łeb w łeb), będąc w kategorii A, a następnie bierze udział w gonitwie pozagrupowej kategorii B, otrzymuje 2 kg nadwyżki wagi oraz nadwyżkę wagi określoną w ust. 1 pkt 1.
1b. 92
Jeżeli koń wygra (także łeb w łeb) gonitwę pozagrupową kategorii A, a następnie bierze udział w gonitwie pozagrupowej kategorii B, otrzymuje 2 kg nadwyżki wagi za każdą wygraną gonitwę w kategorii A oraz nadwyżkę wagi określoną w ust. 1 pkt 1.
1c. 93
Jeżeli koń bierze udział w gonitwie dla koni grupy wyższej od grupy, do której został zakwalifikowany, otrzymuje ulgę wagi w wysokości:
1)
3 kg - na dystansach 2.000 metrów i dłuższych,
2)
4 kg - na dystansach poniżej 2.000 metrów.
2. 94
Łączna ulga wagi z tytułu kategorii jeźdźca oraz z tytułu startu w grupie wyższej nie może wynosić więcej niż 5 kg.
3. 95
W niekorzystnych warunkach atmosferycznych (temperatura powietrza poniżej 5 °C) komisja techniczna podnosi wagę noszoną przez konie w gonitwach przeprowadzanych systemem grupowym o 1 kg, z wyłączeniem gonitw międzynarodowych.
4. 96
Konie 2-letnie pełnej krwi angielskiej i 3-letnie konie arabskie czystej krwi we wszystkich gonitwach niosą wagę wieku i nie mogą biegać w grupie niższej niż się znajdują.
5. 97
W gonitwach kategorii A wszystkie konie niosą wagę wieku.
§  49.
1.
Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli do tego samego konia miałyby w gonitwie zastosowanie nadwyżki wagi z różnych tytułów albo ulgi wagi z różnych tytułów, albo jednocześnie nadwyżka wagi i ulga wagi, to ulgi wagi i nadwyżki wagi nie sumują się i nie znoszą, chyba że jest to wyraźnie wskazane w warunkach gonitwy. Jeżeli warunki gonitwy nie zawierają takiego wskazania, koń niesie tylko najwyższą przewidzianą dla niego nadwyżkę wagi albo otrzyma największą ulgę wagi.
2.
Jeżeli warunki gonitwy przyznają z jednego tytułu nadwyżkę wagi, a z innego tytułu ulgę wagi, koń niesie przewidzianą nadwyżkę wagi, a ulga wagi nie jest stosowana.
3. 98
W razie zbiegu ulgi wagi, ze względu na kategorię jeźdźca z nadwyżką wagi lub ulgą wagi wynikającą z innych warunków gonitwy, ulgę wagi odejmuje się od wagi ustalonej na podstawie pozostałych warunków gonitwy.
§  50.
Szczegółową skalę wag noszonych przez konie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  51.
1.
Z uwzględnieniem § 44 ust. 3, jeżeli waga, jaką niósł koń w gonitwie, okaże się wyższa niż waga wynikająca z przepisów rozporządzenia lub z warunków tej gonitwy, koń podlega dyskwalifikacji, chyba że różnica wagi nie wyniosła więcej niż 1 kg.
2.
Jeżeli waga, jaką niósł koń w gonitwie, okaże się niższa od wagi wynikającej z przepisów rozporządzenia lub z warunków tej gonitwy, koń podlega dyskwalifikacji.
83 § 44 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 41 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.

84 § 44 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 41 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
85 § 45 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 41 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
86 § 46 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
87 § 47 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 41 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
88 § 47 ust. 4:

- dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 41 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.

89 § 48 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. a) rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.
90 § 48 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 41 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
91 § 48 ust. 1a:

- dodany przez § 1 pkt 13 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a) rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.

92 § 48 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 13 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.
93 § 48 ust. 1c dodany przez § 1 pkt 13 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.
94 § 48 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 41 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
95 § 48 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz.U.08.157.985) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2008 r.
96 § 48 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
97 § 48 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
98 § 49 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 41 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.