Rozdział 10 - Zapisywanie i wycofywanie koni z gonitw - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  10

Zapisywanie i wycofywanie koni z gonitw

§  38.
1.
Każdy koń mający wziąć udział w gonitwie powinien być do niej zapisany.
2. 67
Terminy zapisów określa organizator wyścigów konnych, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni przed rozegraniem gonitwy.
3.
Zapis jest pisemnym dowodem zgłoszenia konia do udziału w określonej gonitwie.
4. 68
Jednocześnie ze zgłoszeniem zapisu należy wnieść opłatę określoną przez organizatora wyścigów, która składa się z części:
1) 69
stałej, przeznaczonej na opłacenie jeźdźca (powożącego) za dosiadanie (powożenie) konia oraz na opłacenie pracowników obsługi stajni wyścigowej za wykonywanie obowiązków, o których mowa w § 25 pkt 1-3, jeżeli wykonują te obowiązki,
2)
zmiennej, uzależnionej od wysokości nagrody w gonitwie.
5.
Dokonane zapisy nie mogą być wycofane.
6.
Zapisy należy składać pisemnie w lokalu organizatora wyścigów lub nadsyłać w inny sposób określony przez organizatora wyścigów.
7.
Po złożeniu zapisów nie można czynić w dokonanych zapisach żadnych zmian, jak również nie można zastępować dokonanych zapisów innymi.
8. 70
Zapis konia do gonitwy powinien zawierać:
1)
określenie gonitwy, do której koń jest zapisany, z podaniem jej daty i numeru,
2)
nazwę konia,
3)
imię i nazwisko albo nazwę właściciela konia,
3a) 71
imię i nazwisko jednego trenera, który w dniu zapisu przygotowuje konia do gonitwy,
4)
imię i nazwisko jeźdźca (powożącego) mającego dosiadać (powozić) konia w gonitwie,
5) 72
wagę, jaką koń ma nieść w gonitwie, albo określenie wielkości handikapu w gonitwie dla kłusaków,
6) 73
w przypadku gonitw innych niż gonitwy kłusaków informacje dotyczące:
a)
ograniczenia pola widzenia u konia,
b)
udziału konia w gonitwie w okularach,
c)
dosiadania konia bez bata,
7)
podpis osoby zgłaszającej konia do gonitwy.
§  39.
1.
Zapis konia do gonitwy jest nieważny, jeżeli:
1)
nie odpowiada warunkom określonym w § 38,
2)
dotyczy konia nieodpowiadającego warunkom gonitwy,
3)
został dokonany przez osobę nieuprawnioną,
4)
jest niejasny, nieczytelny lub budzący wątpliwości pod względem treści.
2.
Opłaty dokonane w związku z zapisem uznanym za nieważny nie podlegają zwrotowi.
§  40. 74
 
1.
Organizator wyścigów konnych określa maksymalną liczbę koni, która może brać udział w gonitwach.
2. 75
W przypadku zapisania do gonitwy krajowej większej liczby koni niż liczba, o której mowa w ust. 1, organizator wyścigów konnych kwalifikuje do gonitwy przede wszystkim konie zakwalifikowane do wyższej grupy, a w przypadku kłusaków - konie o najlepszych rekordach, a następnie bierze pod uwagę wyższe sumy nagród otrzymanych przez właściciela danego konia.
3. 76
W przypadku zapisania do gonitwy międzynarodowej większej liczby koni niż liczba, o której mowa w ust. 1, w tym do 5 koni trenowanych w innym państwie, organizator wyścigów konnych kwalifikuje do udziału w gonitwie wszystkie konie trenowane w innym państwie, a pozostałe konie kwalifikuje do gonitwy zgodnie z przepisami ust. 2.
4. 77
W przypadku zapisania do gonitwy międzynarodowej większej liczby koni niż liczba, o której mowa w ust. 1, w tym ponad 5 koni trenowanych w innym państwie, organizator wyścigów konnych kwalifikuje konie do gonitwy w następujący sposób:
1)
spośród koni trenowanych w innym państwie kwalifikuje do gonitwy 5 koni, biorąc pod uwagę przede wszystkim wartość najwyższej nagrody otrzymanej przez właściciela danego konia w ostatnich dwóch latach, a następnie wyższą sumę nagród otrzymanych przez właściciela danego konia,
2)
pozostałe konie kwalifikuje do gonitwy zgodnie z przepisem ust. 2.
5.
Przy ustalaniu sumy nagród, o której mowa w ust. 2 i w ust. 4 pkt 1, uwzględnia się również nagrody otrzymane przez poprzednich właścicieli danego konia.
6.
W razie niezakwalifikowania wystarczającej ilości koni przy zastosowaniu kryteriów, o których mowa w ust. 2 lub 4, organizator wyścigów konnych przeprowadza losowanie.
7. 78
Z wyjątkiem gonitw pozagrupowych kategorii A i B, w przypadku zapisania do gonitwy powyżej trzynastu koni, gonitwa może być podzielona przez organizatora wyścigów; podziału koni dokonuje się drogą losowania.
§  41.
1.
Organizator wyścigów konnych jest obowiązany, w ciągu 24 godzin po upływie terminu zapisów koni do gonitwy, sporządzić listę koni zapisanych do gonitwy i podać ją do wiadomości przez wywieszenie w lokalu toru wyścigowego.
2.
W razie nieumieszczenia konia zapisanego do gonitwy zgodnie z przepisami na liście, o której mowa w ust. 1, właściciel konia może niezwłocznie zgłosić sprzeciw do organizatora wyścigów.
3.
W przypadku zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, organizator wyścigów jest obowiązany dokonać sprostowania w programie wyścigów konnych w ciągu 12 godzin od momentu wydania tego programu i dopuścić konia do udziału w gonitwie.
4.
W razie niedokonania sprostowania lub niedopuszczenia konia do udziału w gonitwie, organizator wyścigów wypłaca właścicielowi konia równowartość pierwszej nagrody w tej gonitwie.
§  42.
Jeżeli po zapisaniu konia do gonitwy nastąpi zmiana jego właściciela, nowy właściciel wykonuje uprawnienia wynikające z zapisu konia, jeżeli na co najmniej 48 godzin przed gonitwą poinformuje organizatora wyścigów o tym fakcie.
§  43.
1.
Wycofanie konia z gonitwy może być dokonane przez złożenie organizatorowi wyścigów konnych pisemnego oświadczenia zawierającego:
1)
imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę właściciela konia,
2)
określenie gonitwy, z której koń jest wycofany, i datę jej rozegrania,
3)
nazwę konia i stajni wyścigowej,
4)
podpis osoby wycofującej konia z gonitwy.
1a. 79
Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o wycofaniu konia z gonitwy wnosi się opłatę określoną przez organizatora wyścigów.
1b. 80
Termin złożenia oświadczenia o wycofaniu konia z gonitwy określa organizator wyścigów konnych.
2. 81
W razie wycofania konia z gonitwy, części opłaty, o której mowa w § 38 ust. 4 pkt 2, nie zwraca się.
3. 82
Wycofanie konia z gonitwy jest nieważne, jeżeli:
1)
zostało dokonane przez osobę do tego nieuprawnioną lub niezgodnie z przepisami ust. 1 lub 1a, lub
2)
oświadczenie o wycofaniu konia z gonitwy zostało złożone po terminie określonym przez organizatora wyścigów konnych.
4.
Oświadczenie o wycofaniu konia z gonitwy jest nieodwołalne.
67 § 38 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.
68 § 38 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 16 lit. a) rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
69 § 38 ust. 4 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 26 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
70 § 38 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.
71 § 38 ust. 8 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 16 lit. b) rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
72 § 38 ust. 8 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 26 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
73 § 38 ust. 8 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 26 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
74 § 40 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.
75 § 40 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 27 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
76 § 40 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 27 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
77 § 40 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 27 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.153.1617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2004 r.
78 § 40 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.
79 § 43 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 10 lit. a) rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.
80 § 43 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U.07.2.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2007 r.
81 § 43 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U.02.154.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2002 r.

82 § 43 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. c) rozporządzenia z dnia 15 października 2001 r. (Dz.U.01.128.1432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U.07.2.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2007 r.