Rozdział 1 - Przepis ogólny - Ustalenie regulaminu wyścigów konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1006

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2008 r.

Rozdział  1

Przepis ogólny

§  1.
Rozporządzenie ustala regulamin wyścigów konnych określający sprawy dotyczące:
1)
ras koni dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych,
2)
systemów, rodzajów i warunków przeprowadzania gonitw,
3)
obowiązków i uprawnień właścicieli koni, kierowników stajni wyścigowych, trenerów, pracowników obsługi stajni oraz jeźdźców (powożących),
4)
kompetencji i trybu działania komisji technicznej, sędziów technicznych, komisji odwoławczej oraz dyżurnych lekarzy medycyny i weterynarii,
5)
zgłaszania do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, zwanego dalej "Klubem", stajni wyścigowych,
6)
zgłaszania koni do wyścigów w danym roku,
7)
rejestracji barw wyścigowych,
8)
identyfikacji koni,
9)
zapisywania i wycofywania koni z gonitw,
10)
wag noszonych przez konie w gonitwach,
11)
nagród wyścigowych,
12)
szczegółowych zasad rozgrywania gonitw,
13)
składania protestów,
14)
zasad i trybu kontroli antydopingowej jeźdźców (powożących) i koni oraz wykazu niedozwolonych środków dopingujących,
15)
zasad porządkowych na terenach i w lokalach należących do toru wyścigowego,
16)
czynów stanowiących przewinienia dyscyplinarne oraz kar wymierzanych za ich popełnienie,
17)
szczegółowego trybu postępowania w sprawach o przewinienia dyscyplinarne,
18)
wymogów, które powinien spełniać oficjalny program wyścigów konnych,
19)
kategoryzacji jeźdźców (powożących).