Ustalenie rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.55.555

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 27 czerwca 1924 r.
w przedmiocie ustalenia rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.

Na mocy art. 13 i 62 ustawy z dn. 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. № 47, poz. 409), oraz w uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 20 marca 1923 r., normującego prowizorycznie przepisy o sprzedaży wyrobów tytoniowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 42, poz. 285), zarządza się co następuje:
Ustanowiony w rozporządzeniu z dnia 17 Stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 8, poz. 80), rabat handlowy dla sprzedawców wyrobów tytoniowych ustala się od wszystkich wyrobów tytoniowych z wyjątkiem cygar i cygaretek prywatnych fabryk na:
a)
14,5% ceny detalicznej sprzedaży dla hurtowników, pobierających wyroby tytoniowe: W magazynie-sprzedaży względnie państwowej lub prywatnej fabryce wyrobów tytoniowych, położonej w siedzibie ich hurtowni (t. j. w tej samej miejscowości).
b)
15% ceny detalicznej, sprzedaży dla hurtowników pobierających wyroby tytoniowe, W magazynach lub fabrykach wyrobów tytoniowych, położonych poza siedzibą ich hurtowni,
c)
10% ceny detalicznej sprzedaży dla detalistów.
Od cygar cygaretek wyrobu prywatnych fabryk wolno udzielać sprzedawcom wyższego rabatu, który jednak w żadnym wypadku nie może przekraczać 20% ceny detalicznej sprzedaży dla hurtowników i 15% ceny detalicznej sprzedaży dla detalistów.
Postanowienia §§ 3 i 4 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 8, poz. 80) dotyczące wysokości rabatu handlowego dla domowych sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz kontroli prywatnych fabryk wyrobów tytoniowych pozostają nadal w mocy.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1924 roku.