Ustalenie przeciętnej zawartości skrobi w ziemniakach na kampanję 1930/1931 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.94.733

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 10 grudnia 1930 r.
w sprawie ustalenia przeciętnej zawartości skrobi w ziemniakach na kampanję 1930/1931 r.

Na podstawie art. 96 w związku z art. 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. Nr. 32. poz. 289) postanawiam co następuje:
Przeciętną zawartość skrobi w ziemniakach służącą do obliczania podstawowej ceny monopolowej nabycia surowego spirytusu rolniczego, ustala się na kampanję 1930/31 na 17,2 %.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.