Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.442

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się przebieg dróg krajowych w województwie:
1) dolnośląskim, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) kujawsko-pomorskim, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) lubelskim, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) lubuskim, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5) łódzkim, określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6) małopolskim, określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
7) mazowieckim, określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
8) opolskim, określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
9) podkarpackim, określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
10) podlaskim, określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
11) pomorskim, określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia;
12) śląskim, określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
13) świętokrzyskim, określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia;
14) warmińsko-mazurskim, określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia;
15) wielkopolskim, określony w załączniku nr 15 do rozporządzenia;
16) zachodniopomorskim, określony w załączniku nr 16 do rozporządzenia.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dz. U. poz. 941 oraz z 2016 r. poz. 1168).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  8

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  9

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  10

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  11

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  12

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  13

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  14

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  15

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  16

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).