Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.86.603

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 października 1936 r.
w sprawie ustalenia pozycyj taryfy celnej dla towarów, których przynależność taryfowa wzbudza wątpliwości.

Na podstawie art. 13 ust. 4 i art. 135 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610) oraz art. 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 732) zarządza się co następuje:
§  1. Dla towarów wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia, ustala się w powyższym załączniku odpowiednie pozycje (punkty, litery, cyfry, uwagi) taryfy celnej przywozowej.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie piętnastego dnia po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz towarów wraz z oznaczeniem pozycyj (punktów, liter, cyfr, uwag) taryfy celnej przywozowej według których podlegają te towary ocleniu.

Grupa 2.

poz. 23.

Pestki chleba świętojańskiego, również bez łuski, należy clić według poz. 23 p. 1 taryfy celnej, jako nasiona drzew owocowych.

Grupa 3.

poz. 27.

Pestki chleba świętojańskiego zmielone należy clić według pozycji 27 p. 3 taryfy celnej, jako mąkę osobno nie wymienioną.

Grupa 5.

poz. 64.

Ananasy obrane z usuniętym rdzeniem, pokrajane na plastry - suszone, należy clić według poz. 64 taryfy celnej.

poz. 67.

Ananasy w soku obrane, również krajane na krążki, sześciany, przywożone w opakowaniu niehermetycznym, należy clić według pozycji 67 punktu 1 taryfy celnej.

poz. 67, 68.

Miąższe jagodowe i owocowe, w tym i ananasowe, bez dodatku cukru, przywożone w opakowaniu niehermetycznym, należy clić według pozycji 67 punktu odpowiedniego taryfy celnej; takież miąższe, przywożone w opakowaniu hermetycznym, należy clić według pozycji 68 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Miąższe jagodowe i owocowe, w tym i ananasowe, z dodatkiem cukru niezależnie od opakowania należy clić według pozycji 236 punktu 2 taryfy celnej.

poz. 74.

Orzechy kokosowe mielone, względnie krajane, należy clić według poz. 74 taryfy celnej.

Grupa 7.

poz. 89.

Używane w lecznictwie części roślin jak kwiaty i liście, osmykiwane, lecz nie poddane mechanicznemu procesowi rozdrobnienia, należy clić według pozycji 89 punktu 1 taryfy celnej, jako używane w lecznictwie części roślin nierozdrobnione.

Środek do tępienia owadów pod nazwą "Katol", stanowiący sproszkowane kwiaty chryzantem z dodatkiem nieznacznych ilości chemicznych produktów organicznych, należy clić wg poz. 89 p. 3 lit. odpowiedniej taryfy celnej.

Grupa 11.

poz. 115, 116.

Ryby żywe, przywożone na obcych statkach rybackich w basenach z przepływającą wodą, wbudowanych w statek, należy clić według poz. 116 p. odpowiedniego z zastosowaniem uwagi 2 do poz. 115 i 116 taryfy celnej, przy czym wagę wymiarową netto należy ustalać przez faktyczne wyważanie ryb.

poz. 117.

Śledzie, nadchodzące w ropie śledziowej, o ile ropa ta zawiera powyżej 6% soli kuchennej, należy clić, jako śledzie solone, według pozycji 117 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Śledzie, nadchodzące bez ropy śledziowej, o ile zawierają powyżej 6% soli kuchennej w stosunku do wagi śledzi, należy clić według poz. 117 punktu odpowiedniego.

Śledzie w ropie, względnie bez ropy, w których zawartość soli będzie wynosiła 6% i mniej, należy clić według pozycji 116 p. 3 taryfy celnej.

Grupa 14.

poz. 165.

Muszle ostryg rozdrobnione należy clić według poz. 165 taryfy celnej, jako kamienie osobno nie wymienione rozdrobnione.

Łupek bitumiczny szary w drobnych kawałkach należy clić wg pozycji 165 p. 2 taryfy celnej.

Grupa 22.

poz. 237.

Ananasy w soku, nawet bez dodatku cukru, obrane, również krajane na krążki, sześciany, przywożone w opakowaniu hermetycznym, należy clić według pozycji 237 taryfy celnej.

Grupa 24.

poz. 260.

Cukier krochmalowy (skrobiowy) zanieczyszczony dekstryną należy clić według poz. 260 p. 1 taryfy celnej.

Grupa 26.

poz. 269.

Wody mineralne Lewico, Evian należy clić według pozycji 269 punktu 1 taryfy celnej.

poz. 279.

Płyny spirytusowe używane, ze względu na duże ilości rozpuszczonych w nich substancji zapachowych i smakowych, jako przyprawy przy wyrobie koniaku, araku, rumu, nalewek, itp. trunków spirytusowych, przy pieczeniu ciasta itd. należy clić według poz. 279 taryfy celnej, jako esencje, estry, ekstrakty ze spirytusem.

Wyroby, objęte poz. 279 taryfy celnej, nie nadają się do bezpośredniej konsumpcji i mogą być użyte, jako trunek po co najmniej 10-krotnym rozcieńczeniu mieszaniną spirytusu i wody.

Nadto należy mieć na uwadze, iż szereg esencji, estrów, ekstraktów już przy rozcieńczeniu podwójną ilością wody mętnieje lub rozwarstwia się w odróżnieniu od napojów spirytusowych, objętych pozycjami 276, 277 i 278 taryfy celnej, które przy takim rozcieńczeniu wodą pozostają klarownymi i które nadają się do konsumpcji, jako trunek.

Grupa 29.

poz. 296.

Wagę wymiarową gazów ciekłych lub sprężonych, clonych według pozycji 296 taryfy celnej, nadchodzących w butlach metalowych, należy określać łącznie z wagą tych butli. Butle metalowe, jako stanowiące specjalne opakowanie służące do wielokrotnego przewozu oraz stałego przechowywania gazów, należy clić osobno według odnośnych pozycji taryfy celnej; jako wymiarową wagę butli należy przyjąć wagę butli uwidocznioną w sposób trwały na samej butli.

poz. 298.

Związek chemiczny, stanowiący połączenie chromu z tlenem Cr O3 w postaci czerwonobrunatnych kryształów, łatwo rozpuszczających się w wodzie, znany w handlu pod nazwą kwasu chromowego, należy clić według pozycji 298 pkt 8 taryfy celnej.

Sole kwasu fluorokrzemowego, oprócz osobno wymienionych, należy clić według pozycji przewidujących związki odnośnych zasad; na przykład: fluorokrzemian potasu należy clić według poz. 299 p. 24 taryfy celnej, fluorokrzemian magnezu-według poz. 302 p. 5 taryfy celnej.

poz. 303.

Produkt stanowiący mieszaninę roztworu chlorku wapnia i chlorku magnezu z zawartością nieznacznych ilości substancji organicznych, znany w handlu pod nazwą "Reinhartin", należy clić według poz. 303 p. 1 taryfy celnej.

Krzemek wapnia (calcium silicium) należy clić według pozycji 303 punktu 5 taryfy celnej, jako związek wapnia nieorganiczny osobno nie wymieniony.

poz. 316.

Tlenek chromu Cr2 O3 w postaci krystalicznej należy clić według pozycji 316 punktu 1 taryfy celnej.

poz. 324.

Podwójne sole cyjanków, cyjanianów, rodanków, jak na przykład cyjanek potasowo-kadmowy, należy clić według poz. 324 taryfy celnej.

poz. 335.

Winian antymonu (Tartarus emeticus), stanowiący sól antymonową kwasu winowego, podlega cłu według poz. 335 taryfy celnej, przewidującej sole kwasu winowego.

Grupa 31

Jako produkty "inne, oprócz osobno wymienionych" przewidziane od poz. 393 p. 2, 394 p. 4, 395 p. 5, 396 p. 3, 397 p. 12, 398 p. 9, 399 p. 6 i 400 p. 2 taryfy celnej należy clić tylko takie związki chemiczne osobno w taryfie nie wymienione oraz ich sole, które niniejszym rozporządzeniem, albo w drodze wyjaśnień Ministerstwa Skarbu zostały lub zostaną przydzielone do jednej z wymienionych wyżej pozycji taryfy celnej.

poz. 393.

Wszelkie chloro-pochodne węglowodorów aromatycznych, zawierające chlor w pierścieniu lub łańcuchu bocznym, jak również zawierające chlor w pierścieniu i łańcuchu bocznym, należy clić według pozycji 393 p. 2 taryfy celnej.

poz. 394.

Nitroksylol, nitrodwuchlorobenzol należy clić według pozycji 394 p. 4 taryfy celnej.

poz. 395.

Benzolosulfamid i jego chlorek, kwasy benzolosulfonowe, kwasy chlorobenzolosulfonowe, kwasy dwunitrostylbenodwusulfonowe, kwasy nitrobenzolosulfonowe, kwasy nitrochlorobenzolosulfonowe, kwasy nitronaftalinosulfonowe, kwasy ortonitrotoluolosuifonowe, kwasy toluolosulfonowe, paratoluolosulfamid i jego chlorek, nitrochlorek benzoilu oraz sole tych związków należy clić według pozycji 395 p. 5 taryfy celnej.

poz. 396.

Acenaftenochinon, kwas antrachinonodwusulfonowy, benzantron, chloroantrachinon, chlorobenzantron, dwuchloroantrachinon, dwuchlorobenzaldehyd, kwasy chloroantrachinonosulfonowe oraz sole tych związków należy clić według pozycji 396 p. 3 taryfy celnej.

poz. 397.

Kumidyna (o-izopropyloanilina), dwufenyloguanidyna, dwutoliloguanidyna, merkaptobenztiazol, aldolnaftyloamina, kwasy naftyloaminotrójsulfonowe, kwasy benzyloanilinosulfonowe, kwasy fenylonaftyloaminosulfonowe, kwasy tolilonaftyloaminosulfonowe, kwasy anilinodwusulfonowe, kwasy ksylidynosulfonowe, aminobenzaldehyd, kwasy benzydynosulfonowe, kwasy benzydynodwusulfonowe, kwasy chlorotoluidynosulfonowe, dehydrotiotoluidyna, kwasy dehydrotiotoluidynosulfonowe, kwasy dwufenyloaminosulfonowe, kwasy aminodwufenyloaminosulfonowe, kwasy dwuaminodwufenyloaminosulfonowe, nitrometylobenzimidazol, jednoszczawiowo-fenylenodwuamina, metyloanilina, etyloanilina, kwasy toluidynosulfonowe, aminokarbazol, dwuaminokarbazol metylopochodne kwasów aminodwufenyloaminosulfonowych, produkt kondensacji nitrobenzaldehydu z parafenylenodwuaminą, trójfenyloguanidyna, trójtoliloguanidyna, izatyna, acetooctoanilid, acetooctotoluidyd, acetooctochloroanilid, tiokarbanilid, dwumetylotiokarbanilid (dwutolilotiomocznik), chloroaminoantrachinon, leukodwiiaminoantrachinon (dwuaminoantrahydrochinon), chloroaniliny, pochodne dwuazowe związków objętych pp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 pozycji 397 oraz sole wszystkich wymienionych wyżej związków należy clić według pozycji 397 p. 12 taryfy celnej.

Dwuazopochodne związków wymienionych w pozycji 397 p. 11 taryfy celnej należy clić według tegoż punktu jedenastego pozycji 397 taryfy celnej.

poz. 398.

Nitroanizol, nitrofenetol, nitrometylometoksybenzol, nitrometoksynaftalina, pirokatechina, kwasy fenolosulfonowe, chlorofenol, chlorokrezol, nitrochlorofenol, kwasy chlorooksynaftalinosulfonowe, kwasy chlorooksynaftalinodwusulfonowe, benzonaftol, nitrokrezol, kwasy nitrofenolosulfonowe, dwunitrokrezol, dwunitroanizol, nitroizofenol oraz sole tych związków należy clić według pozycji 398 p. 9 taryfy celnej.

poz. 399.

Kwasy chloroaminofenolosulfonowe, mocznikowa pochodna kwasu J (2,5 aminonaftolo-7 sulfonowego kwasu), kwasy aminofenylonaftiminoazolooksysulfonowe, nitrobenzylidenoaminofenol, metyloaminofenol, metyloaminooksyfenazyna, chloroaminofenol, kwasy dwuaminofenolosulfonowe, kwasy dwuoksydwunaftyloaminodwusulfonowe, dwuaminoanizol, etoksybenzydyna, metoksynaftyloamina, fenetydyna, dwuaminofenol, aminooksyfenazyna, metoksy - pochodne kwasów aminodwufenyloaminosulfanowych, etoksy - pochodne kwasów aminodwufenyloaminosulfonowych pochodne dwuazowe związków objętych pp. 1, 3, 4, 5 i 6 poz. 399 oraz sole wszystkich wymienionych wyżej związków należy clić według pozycji 399 p. 6 taryfy celnej.

poz. 400.

Chloropochodne fenylometylopyrazolonu, kwasy sulfonowe chloropochodnych fenylometylopyrazolonu oraz sole tych związków należy clić według pozycji 400 p. 2 taryfy celnej.

Grupa 32.

poz. 410.

Łupek bitumiczny szary zmielony należy clić według poz. 410 p. 2 taryfy celnej.

Łupek bitumiczny palony niemielony (czarny) - należy clić według poz. 410 p. 2 taryfy celnej.

Farby otrzymane z tlenku żelaza z dodatkiem substancji mineralnych mielonych jak gips, szpat ciężki, glina i tym podobnych produktów, które to dodatki nie stanowią w rozumieniu taryfy celnej farb mineralnych, należy clić według pozycji 410 punktu 2 taryfy celnej.

Farby otrzymane z tlenku żelaza z dodatkiem substancji mineralnych, stanowiących w rozumieniu taryfy celnej farby mineralne, należy clić według pozycji przewidujących farby dodane;

Przykład I. farba otrzymana z tlenku żelaza zawiera dodatek cynobru (farby rtęciowej) - farbę taką należy clić według poz. 415 taryfy celnej.

II. farba otrzymana z tlenku żelaza zawiera dodatek chromianu ołowiu (farby chromowej) - farbę taką należy clić według poz. 414 taryfy celnej.

poz. 414.

Drobny bezpostaciowy zielony proszek, stanowiący związek chromu z tlenem Cr2 O3, używany jako farba, należy clić według pozycji 414 taryfy celnej.

Grupa 33.

poz. 431.

Proszek, stanowiący mieszaninę waniliny, nawet w niewielkiej ilości, ze sproszkowanymi śluzami roślinnymi, chociażby sztucznie zabarwiony, należy clić według pozycji 431 p. 1 taryfy celnej, ponieważ o istotnej wartości tej mieszaniny stanowi wanilina.

Estry w stanie stałym, aldehydy, ketony, laktony, alkohole i tym podobne związki nie wymienione osobno w taryfie celnej, posiadające aromatyczny zapach i używane do aromatyzowania, należy clić według pozycji 431 p. 2 taryfy celnej.

Grupa 35.

poz. 457.

Knoty nasycone używane do wyrobu świec, również knotki nasycone do lampek, należy clić według poz. 457 taryfy celnej.

poz. 459.

Smary do pasów przyrządzone z olejów mineralnych z domieszką olejów żywicznych, stosowane celem powiększenia zdolności pasów utrzymywania się na kołach, należy clić wg poz. 459 p. odpow. taryfy celnej, jako środki do smarowania.

Środek do czyszczenia pod nazwą "Vulcasit", składający się przeważnie ze szmerglu i gumelastyki, należy clić wg poz. 459 p. 1 lit. odpowiedniej taryfy celnej.

Grupa 36.

poz. 467.

Produkt w postaci kleistej masy, otrzymany przez zmieszanie trocin korkowych lub drobnych odpadków korkowych z roztworem celuloidu w lotnych rozpuszczalnikach, używany przez przemysł obuwniczy do uszczelniania obuwia, należy clić wg pozycji 467 punktu 2 taryfy celnej.

Grupa 37.

poz. 476.

Róg zmielony, tak zwana mączka rogowa, bez domieszek należy clić, bez względu na przeznaczenie, według pozycji 476 taryfy celnej.

Grupa 38.

poz. 487.

Bawełnę kolodionową zwilżoną trójkresylfosfatem, nadchodzącą w postaci płatków lub wiórków, z lekka pomarszczonych, zewnętrznie podobnych do płatków lub wiórków z rogu, należy clić wg poz. 487 p. 1 taryfy celnej, jako celuloid w łuskach.

poz. 490.

Przetwór, stanowiący podkład do wyrobu różnych maści, kremów, pomad itp., otrzymany z wazeliny oraz lanoliny, wosku, oliwy, itp. należy clić według poz. 490 p. 2 taryfy celnej.

Środek do plombowania zębów w postaci białego, względnie kremowego proszku, znany w handlu pod nazwą "cementu dentystycznego", należy clić według poz. 490 p. 1 taryfy celnej, jako produkt chemiczny, nieorganiczny, osobno nie wymieniony.

Środek ten należy clić według wskazanej pozycji i punktu również wtedy, gdy nadchodzi w oryginalnych opakowaniach, zawierających, prócz proszku, buteleczkę z gęstym, bezbarwnym płynem (kwasem fosforowym) oraz pipetę.

Roztwór wodny aldehydu mrówkowego (Formol, Ameisensäurealdehyd Formylhydrat, Metanal, Methylaldehyd, Formaldehyd) należy clić według poz. 343 taryfy celnej, natomiast produkty polimeryzacji aldehydu mrówkowego jak trójoksymetylen, czterooksymetylen, polyoksymetylen, paraformaldehyd (Paraform, Triformol) należy clić według poz. 490 p. 2 taryfy celnej, jako przetwory chemiczne organiczne, osobno nie wymienione.

Paliwo suche w postaci białych tabletek z metaldehydu, znane pod nazwą "Meta", należy clić wg poz. 490 p. 2 taryfy celnej, jako przetwór chemiczny organiczny osobno nie wymieniony.

Związek chemiczny "Metylocykloheksanon", znany w handlu również pod nazwą "metyloanon", należy clić według pozycji 490 punktu 2 taryfy celnej.

Preparat "Cuprex" w oryginalnym opakowaniu, stanowiący roztwór związku miedzi w płynnych związkach chemicznych organicznych, używany przeciw pasożytom, należy clić według pozycji 490 p. 2 taryfy celnej.

Grupa 39.

poz. 492.

Skóry świńskie surowe nie pozbawione szczeciny (włosia) należy clić według poz. 492 taryfy celnej.

Skóry reniferowe i sarnie - surowe, posiadające włosie zniszczone (np. przez wystrzyżenie włosia na grzbiecie, częściowe wypadnięcie włosia na skutek choroby zwierzęcia itp.), nie nadające się w takim stanie do wyprawy na skóry futrzane, należy clić według poz. 492 taryfy celnej.

Skóry surowe ze zwierząt "peccari", nawet z nieuszkodzonym włosiem, należy clić według pozycji 492 taryfy celnej.

poz. 493.

Skóry baranie oraz kozie surowe-pozbawione włosia, stanowiące w tym stanie materiał do wyrobu skór wyprawionych, należy clić według pozycji 493 taryfy celnej.

poz. 503 - 506.

Skóry miękkie wyprawione pekary (peccari), używane do wyrobu rękawiczek, należy clić według poz. poz. 503 - 506 pp. i liter odpow. jako skóry wyprawione osobno nie wymienione.

Skóry te posiadają liczko podobne do liczka skór świńskich, lecz pochodzą ze zwierząt południowych gatunku świń, mniejszych i nieco odmiennych w budowie od świń zwykłych.

poz. 500.

Skóry świńskie wyprawione czernione, barwione, z wyciśniętym deseniem należy clić według poz. 500 taryfy celnej.

poz. 510.

Skóry świńskie lakierowane, brązowane, srebrzone, złocone, malowane itp. należy clić według poz. 510 taryfy celnej.

Grupa 40.

poz. 528.

Skóry baranie o wadze powyżej 0,4 kg w sztuce surowe suche, mokro-solone, sucho-solone również kwaszone - nie pozbawione włosia, oraz skóry kozie osobno nie wymienione surowe suche, mokro-solone, sucho-solone - nie pozbawione włosia - stanowiące w tym stanie materiał do wyrobu skór futrzanych należy clić, jako skóry futrzane surowe, według poz. 528 p. 2 lit. "a" taryfy celnej.

poz. 530.

Skóry reniferowe i sarnie - surowe nie pozbawione włosia, stanowiące w pierwszym rzędzie surowiec do wyrobu skór futrzanych, należy clić według poz. 530 p. 1 taryfy celnej.

Grupa 42.

poz. 561.

Dodatek do cła, przewidziany uwagą 2 do pozycji 561 taryfy celnej, należy stosować tylko do przędzy z jedwabiu naturalnego, objętej pozycją 561, oprócz crêpe, która została poddana dodatkowemu procesowi przewijania na szpulki, kartony, kłębki, pasemka itp.

Wobec powyższego przędzę z jedwabiu naturalnego objętą pozycją 561 taryfy celnej, w motkach jako nie poddaną dodatkowemu procesowi przewijania, należy clić według właściwych punktów tej pozycji bez zastosowania uwagi 2 do tejże pozycji.

Grupa 43.

poz. 592.

Wytwór przędzenia wstępnego wełny, którego pięćset metrów waży więcej niż jeden kilogram, należy uważać za niedoprzęd wełniany i clić według poz. 592 p. 2 taryfy celnej.

Grupa 44.

poz. 606.

Końce tkackie bawełniane, stanowiące krótkie, splątane, często różnokolorowe, kawałki przędzy, należy clić według poz. 606 p. 1 taryfy celnej.

poz. 610.

Wytwór przędzenia wstępnego bawełny, którego cechą charakterystyczną jest luźny skręt, powodujący, że przy rozciąganiu tego wytworu włókna nie przerywają się lecz ześlizgują, należy uważać za niedoprzęd bawełniany i clić według poz. 610 taryfy celnej.

Ześlizgiwanie się włókien jest nieodzownym warunkiem przy dalszej przeróbce niedoprzędu bawełnianego na właściwych maszynach przędzalniczych (samoprząśnicach obrączkowych lub wózkowych).

Grupa 47.

poz. 645.

Wojłoki nieimpregnowane w kształcie płyt prostokątnych, posiadające brzegi wyrównane wyłącznie przez przycięcie ich, należy clić według pozycji 645 p. 1 lub 2 taryfy celnej, zależnie od jakości materiału.

poz. 664.

Sznurki bawełniane w postaci pojedynczego skręconego pasma przędzy bawełnianej lub skręconego z kilku pasm takiej przędzy, ściśle pokrytych (opancerzonych) masą ceratową (olejową), przeważnie kolorową, należy clić według poz. 664 taryfy celnej jako wyroby z ceraty.

poz. 668.

Tkaniny pokryte masą osobno nie wymienioną tak, że jedna lub obie strony zatracają wygląd tkaniny, tj. rysunek splotu jest niewidoczny, należy clić według poz. 668 taryfy celnej, o ile wyrób taki imituje skórę.

Tkaniny przesycone lub pokryte masą tak, że splot ich jest widoczny na obydwóch powierzchniach tkaniny, jako nie imitujące w takim stanie skóry, należy clić według pozycji i punktu taryfy celnej przewidującej odnośną tkaninę.

poz. 674.

Wojłoki nieimpregnowane w kształcie płyt prostokątnych, posiadające wszystkie brzegi zakończone przez obrobienie ich w inny sposób niż przycięcie, należy clić według pozycji 674 p. 1, względnie 2, taryfy celnej.

Grupa 48.

poz. 698.

Wyroby dziane z przędzy bawełnianej i nici gumowych, chociażby obrębione, w kształcie getrów, pończoch i temu podobnych wyrobów używane przeciw tzw. żylakom, należy clić, przy zastosowaniu autonomicznej taryfy celnej wg poz. 698 punktu i litery odpow. taryfy celnej, zależnie od wagi tuzina sztuk oraz wykończenia.

poz. 698 - 703.

Pasy biodrowe dziane, względnie uszyte z materiałów dzianych, należy clić w zależności od materiału i stopnia wykończenia, według odnośnych pozycji i punktów taryfy celnej przewidujących wyroby dziane osobno nie wymienione (poz. poz. 698-703 taryfy celnej).

Grupa 49.

poz. 715.

Przy określaniu materiału konfekcji (poz. 715 taryfy celnej) za podstawowy materiał należy uważać właściwy materiał włóknisty z którego jest ona sporządzona z uwzględnieniem zewnętrznych jego cech, wpływających na taryfikację, jak to splotu (gładki, wzorzysto tkany, kolorowo tkany, broszowany), stopnia wykończenia (surowy, bielony, barwiony, merceryzowany, drukowany, ręcznie malowany, wytłaczany, glansowany, olejony, przełożony, nasycony gumą, nitkami gumowymi) oraz ilości nitek osnowy i wątku w 1 m2. Natomiast przy określeniu podstawowego materiału, wymagającego ustalenia wagi 1 m2 należy przyjmować za podstawowy materiał ten, który ze względu na wagę powoduje najwyższą stawkę celną, przewidzianą dla tkanin o rozmaitej wadze 1 m2.

W myśl powyższego należy np. clić konfekcję osobno nie wymienioną:

1) wykonaną z tkaniny z jedwabiu naturalnego, gładkiej - według poz. 563 p. 1 lit. odp. plus poz. 715,
2) wykonaną z tkaniny bawełnianej, barwionej o gęstości w 1 m2 40 nitek osnowy i wątku, bez względu na wagę 1 m2 - według pozycji 615 p. 4 lit. "a" plus poz. 715,
3) wykonaną z bielonej tkanej taśmy bawełnianej z nitkami gumowymi - według poz. 661 p. 1 lit. "a" plus poz. 715,
4) sporządzoną z haftów wykonanych przędzą z materiałów włóknistych oprócz osobno wymienionych na tkaninach wełnianych - według poz. 644 p. 1 lit. "b" plus poz. 715.

O ile konfekcja, wymieniona w poz. 715, posiada przybranie, podlega ona, niezależnie od dodatku 75% do podstawowego materiału, ponadto dodatkowi, przewidzianemu za przybranie.

Grupa 50.

Uwagi do działu VIII.

Uwaga 1 uwag ogólnych do działu VIII taryfy celnej postanawia, że przędza, tkaniny, materie dziane, wyroby plecione i inne podobne, sporządzone z kilku materiałów włóknistych, podlegają cłu według jakości tego składnika danego wyrobu, który podlega wyższej stawce, o ile sama taryfa nie postanawia inaczej. Np. tkanina wełniana z przędzy nie-czesankowej, drukowana po utkaniu, o wadze 1 m kw. 250 g i mniej, z domieszką przędzy wełnianej czesankowej, podlega cłu, na mocy powyższej uwagi, według poz. 599 p. 2 lit. "c", jako tkanina z przędzy wełnianej czesankowej.

W wypadkach, gdy stosowanie powyższego przepisu nasuwa wątpliwości wobec tego, że składniki danego wyrobu włóknistego podlegają jednakowym stawkom celnym, należy stosować odpowiedni punkt tej pozycji taryfy celnej, która posiada w dalszych swych punktach lub literach stawkę celną wyższą od najwyższej stawki celnej pozycji, mogącej być również zastosowaną przy cleniu tego wyrobu. Np. gładkie taśmy bielone, sporządzone z przędzy bawełnianej i lnianej, zawierające powyżej 40 nitek w 1 cm2, mogące podlegać cłu według poz. 633 p. 2 lit. "b" ze stawką 1.200 zł jako tkaniny lniane lub według poz. 620 p. 1 lit. "a" ze stawką 1.200 zł jako taśmy bawełniane gładkie, bielone, należy clić według poz. 620 p. 1 lit. "a" taryfy celnej, ponieważ najwyższa stawka tej pozycji tj. 2.800 zł jest wyższą od najwyższej stawki poz. 633 wynoszącej 1.200 zł.

Grupa 52.

poz. 745.

Produkt zastępujący gutaperkę, w postaci cienkich, często zabarwionych, pałeczek, używanych przez dentystów do tymczasowego plombowania zębów (Citopercha i inne), należy clić wg poz. 745 p. odpowiedniego taryfy celnej jako wyroby osobno nie wymienione z surogatów kauczuku (gumy miękkiej).

Grupa 53.

poz. 750.

Pałeczki nieokorowane o specjalnym zapachu, służące do wyrobu cygarniczek, cybuchów do fajek, itd, cięte z drewna egzotycznego "Prunus Mahaleb", niewłaściwie zwanego "drewnem wiśniowym", należy clić wg poz. 750 p. 1 taryfy celnej.

poz. 772.

Klejone płyty (dychty), posiadające z jednej lub obydwóch stron naklejony fornier z innego gatunku drewna, aniżeli całość płyty, należy clić według pozycji 772 p. 2 taryfy celnej.

poz. 773.

Płyty dowolnej wielkości i grubości powstałe przez sklejanie kilku warstw fornierów z tego samego gatunku drewna należy clić według pozycji 773 taryfy celnej, chociażby wewnętrzna warstwa płyty, tak zwany "rdzeń", była wykonana z szeregu deseczek lub listewek.

W płytach klejonych (dychtach) poszczególne warstwy fornierów sklejone są w ten sposób, że kierunek ich włókien drzewnych jest względem siebie prostopadły lub ukośny.

Grupa 54.

poz. 787.

Płyty o grubości powyżej 1 mm z rozdrobnionej i następnie zespojonej kory drzewa korkowego podklejone tkaniną bawełnianą należy clić:

1) według pozycji 787 punktu 2 taryfy celnej jako płyty korkowe z dodatkiem innych materiałów, o ile waga płyty korkowej jest większa niż waga tkaniny i
2) według pozycji przewidującej odnośną tkaninę bawełnianą, o ile waga tkaniny przewyższa wagę płyty korkowej.

Grupa 57.

poz. 797.

Tektura koloru naturalnego wyrobiona z masy papierowej celulozowej z dodatkiem mączki skórzanej, tzw. "tektura szewcka", podlega cłu według pozycji 797 punktu 2 taryfy celnej.

poz. 807.

Fibra wulkanizowana w rolach lub arkuszach, nawet o wadze poniżej 350 g w 1 m2, oraz w prętach i rurach podlega cłu według pozycji 807 punktu 1 taryfy celnej.

Uwaga po poz. 821.

Arkusze papieru lub bibuły z umieszczonym na nich pojedynczym znakiem fabrycznym -- wodnym lub wyciśniętym, należy clić według właściwej pozycji taryfy celnej przewidującej odnośny papier (bibułę) bez zastosowania dodatku ustalonego punktem 7 uwagi umieszczonej po poz. 821 za znaki wodne i wyciśnięte.

poz. 834.

Wyroby kartonażowe osobno nie wymienione, oklejone papierami różnobarwnymi w tym i brązowanymi, srebrzonymi, złoconymi, lecz bez dodatku innych materiałów, należy clić, jako wyroby kartonażowe bez ozdób, według pozycji 834 p. 1 lit. "a" taryfy celnej.

Grupa 58

poz. 841.

Fotografie, nadchodzące w oprawach podlegających cłu wyższemu, niż przewidziane jest dla fotografij, należy clić według pozycji, przewidującej odnośne oprawy; fotografie osób, nawet w postaci pocztówek, nadchodzące w pojedynczych egzemplarzach w zwykłych oprawach tekturowych, względnie kartonowych, tzw. "passe-partout", należy clić według uwagi do pozycji 841 taryfy celnej; fotografie inne, przewidziane uwagą do pozycji 841 taryfy celnej, nadchodzące w oprawach oraz fotografie osób w innych oprawach niż zwykłe oprawy tekturowe, względnie kartonowe (passe-partout), należy clić według pozycji przewidującej odnośne oprawy.

Fotografie, wymienione w pozycji 841 taryfy celnej, nadchodzące w oprawach podlegających cłu niższemu, niż przewidziane jest dla fotografij, należy clić według pozycji 841 taryfy celnej.

Fotografie poszczególnych scen z obrazów filmowych, tak zwane fotosy, nadchodzące w pojedynczych egzemplarzach, należy odprawiać według pozycji 841 i uwagi do tej pozycji.

Takież fotografie (fotosy) nadchodzące w dwóch lub więcej jednakowych egzemplarzach należy clić według pozycji 841 taryfy celnej.

poz. 845.

Programy ilustrowane przedstawień filmowych, wymieniające artystów - wykonawców ról w danym filmie oraz podające streszczenie akcji filmu, należy clić według pozycji 845 punktu 1 litery odpowiedniej taryfy celnej jako programy, chociażby ze względu na tytuł oraz inne zewnętrzne cechy wydawnictwa programy te posiadały pozory ilustrowanych pism periodycznych.

Papier wszelki do zawijania lub pakowania z drukowaną na nim raz lub wielokrotnie nazwą firmy należy clić według pozycji 845 p. 1 lit. "a" lub "b" taryfy celnej zależnie od wykończenia.

Używane do cechowania towarów drobne wykroje z papieru z wydrukowanymi na nich numerami, cyframi, literami, chociażby posiadały obwódki, należy clić według pozycji 845 p. 1 lit. "a" lub "b" taryfy celnej, zależnie od wykończenia, na równi z etykietami.

Grupa 60.

poz. 887.

Za wyroby porcelanowe z obwódkami, przewidziane w p. 3 poz. 887 taryfy celnej, należy uważać wyroby z obwódkami o szerokości 2 mm i mniej, umieszczonymi na dowolnym miejscu wyrobu, lecz równolegle do krawędzi tego wyrobu w ilości nie większej niż trzy.

Powyższe wyroby z obwódkami w postaci nawet najpospolitszego wzoru, względnie z obwódkami umieszczonymi nierównolegle do zasadniczej linii brzegu, również posiadające części (np. uszka) inaczej zabarwione niż same wyroby, względnie barwne lub złocone kreski, a także inne ozdoby - podlegają cłu według poz. 887 p. 4 taryfy celnej, jako wyroby porcelanowe z malowidłami, malowanymi wzorami, szlakami itp.

Wyroby porcelanowe osobno nie wymienione bez ozdób, chociażby z obwódkami, pokryte glazurą koloru kremowego, należy clić według pozycji 887 punktu 3 taryfy celnej.

Wyroby porcelanowe, objęte pp. 3 i 4 pozycji 887 z obwódkami, względnie ozdobami platynowanymi, należy clić według lit. "b"' punktu 3 poz. 887, względnie według lit. "a" punktu 4 poz. 887 taryfy celnej, zależnie od tego czy posiadają obwódki, czy ozdoby.

Grupa 62.

poz. 900.

Wyroby osobno nie wymienione ze szkła kryształowego białego - nieszlifowane, niepolerowane, nierżnięte i bez ozdób, podlegają cłu według poz. 900 punktu i litery odpowiednich taryfy celnej.

poz. 903, 904.

Wyroby szklane o kształtach sieczki lub paciorków - szlifowane, rżnięte, należy clić według poz. 903, względnie poz. 904 p. 3, taryfy celnej jako wyroby ze szkła szlifowane, rżnięte.

poz. 920.

Lusterka samochodowe, składające się ze zwierciadła szklanego, nawet wypukłego, w oprawie z materiałów pospolitych, chociażby z ramieniem do umocowania na samochodzie z boku siedzenia kierowcy, należy clić według pozycji 920 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Takież lusterka, lecz ze zwierciadłami metalowymi, należy clić według materiału i stopnia obrobienia.

Grupa 63.

poz. 947, 948.

Tylko drut żelazny, stalowy - cięty i nadto pokryty warstwą chemikalii, używany do spawania, należy clić według poz. 948 taryfy celnej, natomiast drut żelazny stalowy - cięty, nawet wyżarzony lub pokryty nieszlachetnymi metalami, chociażby i był przeznaczony do spawania, należy clić jako drut żelazny (stalowy) według poz. 947 punktu odpowiedniego i uwagi 2 z ewentualnym zastosowaniem uwagi 4, o ile jest pokryty nieszlachetnymi metalami.

poz. 951.

Gwoździe druciane szklarskie, tak zwany drut szklarski, używane do przymocowywania szyb okiennych do ram, w postaci odcinków żelaznego drutu, posiadającego w pewnych odstępach (1 do 2 cm) nadcięcia uczynione w celu zaginania w tym miejscu i odłamywania poszczególnych gwoździ, należy traktować jako gwoździe druciane i clić według poz. 951 p. 1 taryfy celnej z ewentualnym zastosowaniem uwagi 1 do tej pozycji, o ile są pokryte nieszlachetnymi metalami, lakierem, emalią.

Gwoździe żelazne ochronne tzw. "harpunowe", służące do wbijania w podeszwy obuwia wojskowego, turystycznego itp., w celu zabezpieczenia tych podeszew od ścierania się, należy clić według poz. 951 p. 3 lit. odpow. taryfy celnej, jako "gwoździe inne", - z ewentualnym zastosowaniem uwagi 1 do tej pozycji, o ile pokryte są materiałami przewidzianymi tą uwagą.

Gwoździe te wykonane są z jednego kawałka żelaza, posiadają krótką nóżkę w kształcie harpuna, główkę zaś półkulistą, stożkową, piramidalną itp.

poz. 960.

Gwoździe żelazne, stalowe, z żeliwa kowalnego - zaopatrzone w główki z blachy żelaznej o grubości blachy 4 mm i mniej, w wypadku, gdy główka gwoździa waży więcej niż jego nóżka, należy clić według pozycji 960 punktu i litery odpowiednich taryfy celnej, zależnie od wykończenia i wagi.

Osobno nie wymienione wyroby z żelaza taśmowego polerowanego, mrożonego, pokrytego nieszlachetnymi metalami, farbą, lakierem, należy clić według pozycji 960 punktu odpow. taryfy celnej, zależnie od wykończenia, ponieważ żelazo taśmowe polerowane, mrożone, pokryte nieszlachetnymi metalami, farbą, lakierem, traktuje się jako blachę i cli się według poz. 930 taryfy celnej. Osobno nie wymienione wyroby z żelaza, taśmowego surowego należy clić według pozycji 964 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Foremki wykonane z żelaznej lub stalowej blachy o grubości 4 mm i mniej należy clić według pozycji 960 punktu i litery odpowiednich taryfy celnej, zależnie od wykończenia i wagi.

poz. 964.

Samozamykacze do drzwi systemu "Yale", "B. K. S.", działające za pomocą spiralnej sprężyny, umieszczonej w żeliwnej obudowie napełnionej oliwą, należy clić według pozycji 964 punktu 1 litery odpowiedniej taryfy celnej.

Tak zwane kaloryzowane rury dmuchawkowe do oczyszczania kotłów wodno-rurkowych z sadzy i lotnego popiołu należy clić jako wyroby stalowe obrobione według pozycji 964 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

Zarazem wyjaśnia się, że kaloryzowane rury dmuchawkowe są to zakute z jednego końca ciągnione rury stalowe o długości od 1 do 5 metrów i o średnicy zewnętrznej od 48 do 60 mm; drugi koniec tych rur posiada nacięty gwint, na całej zaś długości rury jest umieszczony szereg wpawanych dysz. Rury te są kaloryzowane, to jest uodpornione na działanie wysokiej temperatury.

Dyble żelazne o długości 2,5 do 3,5 cm, służące do łączenia ze sobą deszczułek, wykonane z wąskiego taśmowego falistego żelaza i z jednego boku dwustronnie zaostrzone, należy clić według poz. 964 punktu 1 lit. c taryfy celnej, bez względu na szerokość dybla.

poz. 964, 1016.

Łańcuchy żelazne, stalowe, wymienione w pozycji 962 punkcie 1 taryfy celnej, o grubości ogniwa powyżej 6 mm, o ile są zakończone karabinkiem, kołkiem itp., należy clić według poz. 964 punktu odpowiedniego; takież łańcuchy o grubości ogniwa 6 mm i mniej zakończone karabinkiem, kołkiem itp., należy clić według pozycji 1016 punktu i litery odpowiedniej taryfy celnej.

Grupa 64.

poz. 970.

Wszelkiego rodzaju koła zębate wykonane ze stopu cyny, jako nie wymienione w poz. 1084 p. 8 taryfy celnej, należy clić według poz. 970 p. 2 litery odpowiedniej taryfy celnej, obejmującej wszelkie osobno nie wymienione wyroby z cyny i jej stopów.

poz. 975.

Według pozycji 975 taryfy celnej należy clić foremki wyrobione z metali, objętych grupą 64 taryfy celnej, i ich stopów.

Grupa 65.

poz. 987.

Niple mosiężne do kołowców, sprowadzane osobno, należy clić według pozycji 987 punktu odpowiedniego.

poz. 997.

Wykroje w formie etykiet ze sprasowanego z papierem metalu płatkowego aluminiowego, chociażby zaopatrzone w napisy lub wzory, należy clić według pozycji 997 punktu 3 litery "c" taryfy celnej.

Grupa 66.

poz. 1001.

Podsadzaki kowalskie wszelkie, a więc i zaopatrzone w otwory do osadzania ich na trzony, jak też z czworobocznym zakończeniem do osadzania ich w odpowiednie otwory kowadła, należy clić według poz. 1001 p. 6 taryfy celnej.

poz. 1011.

Wkładki zamkowe (bezpieczniki) żelazne, wstawiane do wewnątrz zamków drzwiowych zwykłych w celu uniemożliwienia otworzenia zamka zwykłym kluczem, stanowią odmianę zamków tak zwanych "zapadkowych" ("cughaltowych") i podlegają cłu według poz. 1011 punktu 1 litery odpowiedniej taryfy celnej.

Poz. 1013.

Igły do szycia ręcznego (poz. 1013) nadsyłane w opakowaniu składającym się z dwóch papierków bibułki wewnętrznej i papierka zewnętrznego - należy clić łącznie z obydwoma papierkami.

poz. 1015.

Wszelkie wyroby wyciskane z blachy żelaznej lub z innych nieszlachetnych metali, pod postacią kółek z odciągniętą rurką, o kształcie i wielkości kółek do obuwia, chociażby przeznaczone do innych celów, jak na przykład do ochrony brzegów dziurek w gorsetach, wyrobach kartonażowych itp. oraz do łączenia (spajania) różnych materiałów, należy clić według pozycji 1015 taryfy celnej.

poz. 1016.

Szprychy żelazne do kołowców bez nałożonych nipli mosiężnych należy clić według pozycji 1016 punktu 1 litery "a" taryfy celnej.

Szprychy żelazne do kołowców z nałożonymi niplami mosiężnymi należy clić według pozycji 10-16 punktu 1 litery "b" taryfy celnej.

poz. 1027.

Przyrządy do ogrzewania przepływającej wody, urządzone na paliwo gazowe, systemu "Askania", "Iunkers" itp., zwane w mowie potocznej piecami kąpielowymi, należy clić według poz. 1027 p. 3 taryfy celnej, jako grzejniki.

Nadchodzące jednocześnie z grzejnikami kąpielowymi typu Iunkersa itp. komplety armatur, nawet w stanie nie zmontowanym, lecz w ilości stanowiącej razem jeden komplet na jeden grzejnik, winny być clone łącznie z grzejnikami według poz. 1027 p. 3 taryfy celnej.

Nadchodzące razem z kuchniami, (poz. 1027) brytwanny, patelnie, rondle itp. naczynia do pieczenia i smażenia, jako dodatkowe wyposażenie kuchen, pomimo, iż są specjalnie przystosowane do tych kuchen, podlegają ocleniu oddzielnie według odnośnych pozycji taryfy celnej; natomiast kraty (półeczki) do suszenia talerzów, o ile nadchodzą razem, podlegają ocleniu łącznie z kuchniami.

poz. 1035.

Jako taśmy hamulcowe, wymienione w poz. 1035 taryfy celnej, należy clić taśmy z azbestu lub materiałów włóknistych, wyrobione na wzór pasów napędnych i wzmocnione drutem lub siatką drucianą, względnie inną wkładką metalową.

Przesycenie taśm hamulcowych, wymienionych w poz. 1035 taryfy celnej, bakelitem lub inną masą plastyczną nie zmienia ich taryfowej przynależności.

Grupa 67.

poz. 1051.

Pompy i sprężarki-rotacyjne należy clić według pozycji 1051 p. 3 lit. odpowiedniej taryfy celnej.

poz. 1061.

Maszyny włókiennicze do farbowania z urządzeniem do rozprowadzania farby za pomocą szczotek należy clić jako farbiarki według poz. 1061 p. 1 taryfy celnej.

poz. 1067.

Maszyna młynarska do zgniatania i następnie rozcierania kaszek i miałów tak zwany "wymielacz Fanal", składająca się z jednej pary gładkich, z utwardzanego żeliwa, walców gniotących, wbudowanych w górnej części maszyny i dwóch płaskich kamiennych tarcz, osadzonych pionowo na poziomie osi i wbudowanych w dolnej części maszyny, z których jedna jest nieruchoma, druga ruchoma, należy clić według poz. 1067 p. 3 taryfy celnej, jako maszyna młynarska osobno nie wymieniona. Tarcze tej maszyny są wykonane z mieszaniny szmerglu i porcelanowej glinki, posiadają szorstkie powierzchnie i są ząbkowane w kierunku promienia tarczy; oś, na której są osadzone tarcze, zakończona jest regulatorem z podziałkami mikromilimetrowymi do regulowania odległości pomiędzy tarczami.

poz. 1071.

Pozycja 1071 p. 2 i 3 taryfy celnej obejmuje maszyny graficzne, czyli drukarskie, tj. takie, które służą bezpośrednio do drukowania.

Wszelkiego rodzaju maszyny i aparaty, które chociaż pośrednio są związane z przemysłem graficznym, jednak nie są przeznaczone bezpośrednio do drukowania, należy clić według odpowiednich pozycji taryfy celnej, w zależności od rodzaju pracy, wykonywanej przez taką maszynę lub aparat. Do kategorii pomocniczych i pośrednio tylko związanych z przemysłem graficznym aparatów odnosi się, między innymi, aparat do odlewu płyt stereotypowych, który ze względów wyżej przytoczonych, należy clić według poz. 1083 punktu odpowiedniego taryfy celnej, obejmującej wszelkiego rodzaju aparaty osobno nie wymienione.

poz. 1072.

Maszynę do wyrobu kopert z papieru, nawet poprzednio naciętego przez inną maszynę, z urządzeniem do wykonywania innych dodatkowych czynności jak segregowanie, wsuwanie podszewki, naddruk itp. należy traktować na równi z maszynami-automatami kartonażowymi i clić według poz. 1072 p. 2 taryfy celnej.

poz. 1083.

Aparaty do wytwarzania gazowanego napoju mlecznego, tzw. "szampana mlecznego", należy clić według pozycji 1083 punktu odpowiedniego taryfy celnej, jako aparaty osobno nie wymienione.

poz. 1084.

Koła zębate niezależnie od użytku, a więc koła zębate do samochodów, do maszyn rolniczych, do mechanizmów zegarowych itp., podlegają ocleniu według poz. 1084 p. 8 litery odpowiedniej taryfy celnej, gdyż ta pozycja obejmuje wszelkie koła zębate z materiałów w niej wymienionych.

Tarcze zębate dla przekładni kołowcowej podlegają ocleniu według pozycji 1084 p. 8 lit. odpowiedniej taryfy celnej, jako koła zębate.

Koła linowe, żeliwne, żelazne, stalowe, prasowane z blachy żelaznej, używane w zespołach płużnych linowych do nawijania liny ciągnącej pługi, jeżeli są przywożone oddzielnie od lokomobili, podlegają ocleniu według pozycji 1084 punktu 2 taryfy celnej.

poz. 1085.

Żelazne trzpienie o długości około 1 metra i średnicy 12 - 15 mm do nawijania na nich wątku z przędzy jutowej, które zakłada się następnie do odpowiednich czółenek, należy clić według pozycji 1085 p. 10 lit. "a" taryfy celnej.

Grupa 68.

poz. 1094.

Filtry do mleka z urządzeniem do nasadzania tych filtrów na konewki celem oczyszczania zlewanego mleka, zaopatrzone w komplet specjalnych dziurkowanych sit, należy clić według pozycji 1094 punktu 8 taryfy celnej, na równi z maszynami mleczarskimi osobno nie wymienionymi.

Grupa 69.

poz. 1107.

Wyłączniki automatyczne marki "Elfa" itp., używane w instalacjach elektrycznych zamiast bezpieczników topikowych, należy clić wg poz. 1107 p. 2 lit. odpow. taryfy celnej, jako wyłączniki samoczynne.

Wyłączniki te wykonane są w formie nadającej się do wkręcania w zwykłe gniazda bezpiecznikowe, względnie przystosowane są do umocowania na tablicy rozdzielczej.

Wyłączenie automatyczne następuje przy zwarciach i przeciążeniach, w linii elektrycznej za pomocą wbudowanego i niewidocznego na zewnątrz wyzwalacza magnetycznego, włączenia zaś dokonuje się przez wciśnięcie wystającego na zewnątrz guzika; wyłączniki te często posiadają drugi mniejszy guzik, służący do ręcznego wyłączania.

poz. 1109.

Aparat do mierzenia natężenia energii elektrycznej na ściśle określonej powierzchni badanego przedmiotu, wytworzonej w rurach rentgenowskich lub tym podobnych, tak zwany "Präzisions Dosimeter" należy clić według pozycji 1109 punktu odpowiedniego taryfy celnej.

poz. 1112.

Wszelkie lampki elektryczne, których budowa polega na umieszczeniu w balonie szklanym próżniowym lub wypełnionym gazem, nitki węglowej lub metalowej, która, wskutek stawianego oporu, żarzy się. pod wpływem przepływającego prądu, używane do oświetlenia, sygnalizacji itp., a także jako opór w obwodach elektrycznych, należy clić według pozycji 1112 taryfy celnej, jako żarówki elektryczne.

Grupa 71.

poz. 1136, 1138 i 1139.

Do wyposażenia gotowych samochodów (poz. 1136 i 1139), podlegającego ocleniu łącznie z samochodami, należy zaliczać wszelkie urządzenia wmontowane lub przymocowane na stałe i dostosowane do danego samochodu, jak: wmontowany aparat radiowy, zapalniczkę, lusterka, flakoniki do kwiatów, termometr itp., również specjalny dostosowany do wozu kufer samochodowy.

Nadto podlegają cleniu łącznie z samochodami i podwoziami: 1. narzędzia ręczne, chociażby w futerale, jak komplet kluczy, oliwiarki, pompkę, dźwig itp. wszystko w ilości do 20 kg; 2. zapasowe koła identyczne z kołami danego samochodu, względnie podwozia, w ilości do 2 sztuk, również z pokrowcami lub metalowymi futerałami.

Aparaty radiowe zmontowane z podwoziami należy clić osobno według poz. 1118 taryfy celnej.

poz. 1141.

Przyczepy samochodowe, chociażby bez nałożonych na koła opon, podlegają ocleniu według poz. 1141 taryfy celnej.

poz. 1145.

Zespół zmontowany kierownicy samochodowej składa się z następujących części: 1. trzona kierownicy ze ślimakiem, 2. drążka do wyłącznika oświetleniowego, 3. przycisku do trąbki lub buczka sygnałowego, 4. koła kierownicy, 5. pochwy do ślimaka i ramienia trzonu kierowniczego, 6. segmentu, nasady, klamry itp.

Taki zespół podlega ocleniu według poz. 1145 punktu 7 taryfy celnej, jako tam wymieniony.

Natomiast oddzielne metalowe części tego zespołu, jak trzon kierownicy ze ślimakiem, koło kierownicy, pochwa do ślimaka itp., o ile nadchodzą oddzielnie, podlegają ocleniu według poz. 1145 punktu 14 taryfy celnej, jako części samochodów metalowe osobno nie wymienione.

poz. 1148.

Tak zwane "Miseczki", stanowiące podstawową część garniturów widełkowych i suportów, używane w kołowcach w miejsce pierścieni do kulek łożyskowych, względnie tychże kulek, osadzonych w wieńcach, należy clić według poz. 1148 taryfy celnej.

Koła zębate, posiadające wbudowane wewnątrz specjalne urządzenie, tak zwany "wolny bieg" - używane przy budowie kołowców, należy traktować jako części kołowców osobno nie wymienione i przy dzielać do poz. 1148 taryfy celnej.

Grupa 72.

poz. 1154.

Przedmioty, stanowiące wyposażenie (osprzęt) łodzi motorowych (poz. 1154), niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego pływania, przywożone zza granicy łącznie z tymi łodziami i odpowiadające pod względem ilości i jakości rozmiarom i przeznaczeniu tych łodzi, podlegają cłu razem z łodziami według poz. 1154 p. 7 litery odpowiedniej taryfy celnej przywozowej. Jako wyposażenie (osprzęt) łodzi motorowych, podlegające cleniu w sposób ustalony wyżej, uważa się:

a) wmontowane radio, zegar, termometr itp., wmontowane lub przytwierdzone przedmioty, dostosowane do gotowej łodzi,
h) komplet narzędzi o łącznej wadze do 20 kg włącznie,
c) buda brezentowa, pokrycie brezentowe,
d) flagi, drzewce do flag,
e) kotwice, liny, odbijacze, bosaki, pasy i koła ratunkowe, wiosła itp. osprzęt żeglarski,
f) zapasowe: wał i śruba,
g) specjalne poduszki nie przytwierdzone do siedzenia, zaopatrzone w paski, klamry itp. zapięcia w celu użycia tych poduszek w razie potrzeby zamiast sprzętu ratunkowego.

Grupa 73.

poz. 1160.

Maszyny do mierzenia powierzchni skór należy clić według poz. 1160 p. 5 taryfy celnej, gdyż ta pozycja i punkt obejmuje wszelkie maszyny do mierzenia, a więc i maszyny do mierzenia powierzchni danego przedmiotu.

poz. 1162.

Termometry o rozpiętości skali w granicach od 0 do 65º C. i podziałce skali na całe stopnie Celsjusza (bez podziałek dziesiętnych), oparte na własności podnoszenia się w kapilarze przy wzroście temperatury słupka rtęci lub spirytusu, umieszczone w oprawę drewnianą, zakończoną rączką, jak również bez oprawy, lecz zaopatrzone w napisy alb litery, świadczące o przeznaczeniu ich jako termetrów kąpielowych, należy clić według poz. 1162 p. 3 lit. "b" taryfy celnej, jako termometry kąpielowe.

Aparat do chlorowania wody w rurociągach, ściekach fabrycznych itp. składający się z drewnianej oszklonej szafki z wbudowaną wewnątrz aparaturą, w skład której wchodzą szklane naczynia, szklane rurki łączeniowe, manometr, termometr itp. o łącznej wadze około 15 kg należy clić według pozycji 1162 p. 5 taryfy celnej.

poz. 1164.

Świdry (wiertła) dentystyczne należy traktować jako narzędzia dentystyczne osobno nie wymienione i clić według poz. 1164 p. 4 lit. odpow. taryfy celnej.

Świdry te, nadchodzące w specjalnych opakowaniach drewnianych, zawierających do 12 sztuk włącznie świdrów umieszczonych w wyżłobionych gniazdkach, należy clić łącznie z tym opakowaniem.

poz. 1167.

Okulary w oprawach z metali nieszlachetnych, z rogu, celuloidu lub innych mas plastycznych z wstawionymi szkłami nieoptycznymi ze szkła, celuloidu, acetocelulozy itp. - należy clić według pozycji 1167 punktu 4 taryfy celnej.

Ochraniacze do oczów, używane zazwyczaj przy pracy przez pracowników zawodowych lub sportowców dla ochrony oczów od pyłu, odprysków szkła, kamieni, metali, od naporu powietrza itp., wykonane z metali nieszlachetnych, z celuloidu lub innych mas plastycznych, ze skóry, tkaniny itp. materiałów pospolitych, z wstawionymi szkłami nieoptycznymi ze szkła, z celuloidu lub innych mas plastycznych, siatki, blachy dziurkowanej itp. należy

clić według przeważającego materiału z uwzględnieniem jego wykończenia.

poz. 1168.

Aparaty kinematograficzne do wyświetlań z wbudowanym silnikiem elektrycznym należy clić według pozycji 1168 punktu 3 taryfy celnej.

Tak zwane "wężyki" do przyrządów migawkowych do obiektywów fotograficznych, jako stanowiące część składową przyrządów migawkowych, a w taryfie osobno nie wymienione, należy clić wg poz. 1168 p. 6 taryfy celnej.

Wstęgi z celuloidu lub innych podobnych mas plastycznych o szerokości od 12 do 35 mm z perforowanymi brzegami, pokryte emalią światłoczułą, w rulonach; nadchodzące w odcinkach o długości 5 metrów i więcej - należy uważać za wstęgi kinematograficzne nienaświetlone i clić według poz. 1168 p. 7 lit. "d" taryfy celnej.

Takież wstęgi, lecz w odcinkach o długości poniżej 5 metrów, które są zwykle używane do małych aparatów fotograficznych, jak "Leica" i inne, należy traktować jako błony fotograficzne nienaświetlone i clić według poz. 1168 p. 7 lit. "b" taryfy celnej.

Błony z celuloidu lub innych podobnych mas plastycznych, pokryte emulsją światłoczułą obustronnie, należy clić według poz. 1168 p. 7 lit. "c" taryfy celnej, jako błony rentgenologiczne.

Wstęgi kinematograficzne nienaświetlone, nadchodzące w pudełkach blaszanych, stanowiących nieodzowne opakowanie, zabezpieczające wstęgi te od działania światła, należy clić według pozycji 1168 punktu 7 litery "d" taryfy celnej łącznie z wagą tych blaszanek.

Grupa 85.

poz. 1249.

Obsadki szklane do piór do pisania ze szklanym piórem, w postaci szklanej pałeczki z odpowiednio rowkowanym zakończeniem, należy clić według poz. 1249 p. 1 lit. "c" taryfy celnej.

Obsadki do napełniania z piórami szklanymi należy clić wg poz. 1249 p. 3, na równi z obsadkami do napełniania z piórem z metali pospolitych.

Obsadki do napełniania pozłacane, posrebrzane lub z takimi ozdobami należy clić według pozycji 1249 punktu 3 litery "a" cyfry rzymskiej odpowiedniej taryfy celnej.

Obsadki do napełniania z częściami lub ozdobami z metali szlachetnych, o ile te części, względnie ozdoby, nie stanowią o istotnej wartości przedmiotu, należy clić według poz. 1249 p. 3 lit. "b" taryfy celnej.

Pióra do pisania (stalówki) szklane, należy clić według poz. 1249 p. 4 lit. "b" taryfy celnej.

poz. 1251.

Mechanizmy do automatycznych ołówków, jako stanowiące zasadnicze części automatycznych ołówków, powinny być clone według poz. 1251 p. 7 lit. odpow. taryfy celnej.

Inne części automatycznych ołówków, sprowadzane oddzielnie, jak oprawki z plastycznych czy innych materiałów, sprężynki, skówki itp. należy clić według materiału z jakiego są wykonane i stopnia obrobienia.

Grupa 86.

poz. 1254.

Sieczka szklana i paciorki szklane - nieszlifowane, nierżnięte, chociażby różnej wielkości, kształtu i barwy - nie nanizane, jak również nanizane na nitki, lecz jednakowego kształtu, wielkości i barwy, należy clić według poz. 1254 taryfy celnej.

poz. 1256.

Paciorki, sieczkę, nanizane na nitki - szklane, nieszlifowane, nierżnięte, różne co do kształtu, wielkości, barwy, należy clić według poz. 1256 taryfy celnej, jako wyroby z paciorków, względnie sieczki.

poz. 1298.

Kolie (naszyjniki) z nanizanych na nitki szlifowanych wyrobów szklanych kształtu sieczki lub paciorków należy clić według p. 1 poz. 1258 taryfy celnej, jako biżuterię nieprawdziwą.

Wg materiału.

Klamerki ze szkła, materiałów plastycznych, chociażby z dodatkiem metali, należy clić według materiału i stopnia wykończenia.

Lichtarzyki choinkowe z drutu lub blaszane, nawet z blaszaną wysztancowaną profitką, służące wyłącznie do umieszczania w nich świeczek, należy traktować, jak wyroby osobno nie wymienione z blachy, względnie z drutu, i clić według jakości materiału i stopnia wykończenia.

Karbówki (szczypce do karbowania włosów) blaszane, żelazne lub druciane należy clić jako wyroby z tych materiałów, zależnie od wykończenia.

Klucze z drutu żelaznego do otwierania pudełek z sardynkami lub innymi konserwami, znajdujące się razem z tymi konserwami w jednej skrzyni i w odpowiedniej do pudełek ilości, należy clić razem z tymi konserwami według odpowiednich dla konserwów pozycji taryfy celnej, doliczając wagę kluczy do wagi konserwów.