Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2037 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się plan rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

PLAN ROZWOJU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

1. Wstęp

Plan rozwoju strefy określa w szczególności cele ustanowienia strefy, działania służące osiągnięciu tych celów oraz obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia strefy i terminy wykonania tych obowiązków.

1.1. Wprowadzenie

Krakowski Park Technologiczny (KPT) został ustanowiony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie (Dz. U. poz. 912, z późn. zm.) wydanego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010). Jej obecny obszar i granice zostały ustalone w drodze kolejnych zmian rozporządzenia ustanawiającego KPT. Pierwotnie strefa została utworzona na 12 lat i obejmowała tereny Krakowa o powierzchni 66,4801 ha. Na koniec 2008 r. obszar strefy wyniósł 416,6727 ha i obejmował tereny miast: Kraków, Krosno, Nowy Sącz, Oświęcim i Tarnów oraz gmin: Andrychów, Dobczyce, Gdów, Niepołomice, Słomniki, Wolbrom i Zabierzów. Zgodnie z założeniami pierwotnego planu rozwoju strefy, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 października 1999 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny" (Dz. U. poz. 960), funkcjonowanie KPT miało doprowadzić m.in. do rozwoju sektora wysokich technologii przy wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego wyższych uczelni i instytutów.

1.2. Podstawowe dane o strefie na dzień 31 grudnia 2008 r.

Spośród 416,6727 ha gruntów objętych KPT było zagospodarowanych 299,3613 ha, co stanowiło 71,84% ogólnej powierzchni strefy. Poniesione przez zarządzającego strefą od początku jej funkcjonowania wydatki na inwestycje infrastrukturalne wyniosły 21,1 mln zł. Wydano 67 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, w oparciu o które zrealizowano nowe inwestycje o wartości 1243 mln zł i utworzono 5744 nowe miejsca pracy.

1.3. Misja KPT

Misją strefy jest wspieranie rozwoju województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, poprzez stosowanie rozwiązań uwzględniających i wykorzystujących szczególne uwarunkowania regionów oraz tworzenie warunków do trwałego rozwoju gospodarczego zorientowanego na dojrzałą gospodarkę rynkową.

Realizacja misji polega na podejmowaniu inicjatyw na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarek województw na obszarach objętych strefą. Celem nadrzędnym jest tworzenie jak najlepszych warunków do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zwiększenie efektywności wykorzystywania potencjału gospodarczego regionów, w tym zasobów ludzkich poprzez tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy.

Funkcjonowanie KPT w regionach właściwych dla jej działania ma wspierać rozwój gospodarczo-społeczny z zamiarem osiągnięcia m.in. celów Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - Europa 2020, co wiąże się z:

1) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 3 , w szczególności poprzez poprawę konkurencyjności regionu tak, aby stał się "regionem nowoczesnej gospodarki";

2) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 4 , w szczególności obejmujących tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki poprzez rozwijanie przedsiębiorczości, zwiększanie jej innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu;

3) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 5  ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności regionu, budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych oraz tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań ukierunkowanych na rozwój województwa.

2. Cele ustanowienia KPT:

1) pobudzenie działalności produkcyjnej i usługowej w regionie poprzez wsparcie nowoczesnych ośrodków przemysłowych;

2) dywersyfikacja działalności gospodarczej w regionach;

3) zwiększenie liczby inwestycji o charakterze innowacyjnym;

4) tworzenie warunków do pozyskiwania inwestycji z sektora badawczo-rozwojowego;

5) pozyskiwanie nowych lokalizacji strefy w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu KPT na obszary będące w zasięgu jej działania;

6) współfinansowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturę regionu;

7) rozwój współpracy z instytucjami zajmującymi się promocją regionalnej oferty inwestycyjnej mającej m.in. na celu stymulowanie kooperacji firm działających w regionie;

8) wspieranie rozwoju parków technologicznych oraz klastrów przemysłowych;

9) aktywizacja rynku pracy, wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników;

10) wspieranie transferu technologii i komercjalizacji rezultatów badań naukowych z instytucji naukowych do praktyki gospodarczej.

3. Działania służące osiągnięciu celów ustanowienia KPT:

1) zbywanie na rzecz przedsiębiorców prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów zarządzającego, położonych na terenie strefy, jeżeli jest to zgodne z celami ustanowienia strefy oraz z polityką rozwoju strefy;

2) nabywanie nieruchomości na własność oraz prawa użytkowania wieczystego, w przypadkach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych;

3) nabywanie nieruchomości na własność oraz prawa użytkowania wieczystego w wykonywaniu prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, w celu dalszego jego udostępniania przedsiębiorcom;

4) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie na zlecenie podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność tych podmiotów;

5) tworzenie warunków racjonalnego gospodarowania urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej;

6) przygotowanie techniczne gruntu, budowa lub udział w budowie infrastruktury drogowej i technicznej służącej realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o zezwolenie;

7) uczestnictwo w procesach tworzenia strategii rozwoju gospodarczego regionu, programów restrukturyzacji, planów zagospodarowania przestrzennego i innych przedsięwzięć sprzyjających aktywizacji gospodarczej regionu;

8) współpraca z władzami województw, miast, gmin i przedsiębiorcami w celu tworzenia przyjaznego środowiska dla inwestorów (rozwój mieszkalnictwa, hotelarstwa, bazy turystyczno-wypoczynkowej, komunikacyjnej itp.);

9) współpraca z centrami obsługi inwestorów oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

10) współpraca z placówkami dyplomatycznymi i przedsiębiorcami za granicą w zakresie promowania strefy w celu pozyskiwania nowych inwestorów;

11) wyznaczanie, na bazie zdobytego doświadczenia i wiedzy, kierunków i trendów rozwoju określonych branż na obszarach nieobjętych strefą;

12) tworzenie systemu informacji, w oparciu o centra obsługi inwestora, o firmach wykonawczych realizujących różne elementy inwestycji;

13) integracja środowiska gospodarczego w regionie.

W zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszym planie zarządzający może być stroną uzgadniającą i opiniującą działania podejmowane przez inne podmioty, polegające na:

14) opracowywaniu wszelkich planów zagospodarowania przestrzennego związanych z terenami stref (współpraca z samorządem);

15) inwentaryzacji gruntów i posadowionych na gruntach naniesień (współpraca z samorządem, właścicielem nieruchomości);

16) negocjacjach dotyczących dostarczania mediów (współpraca z samorządem, właścicielem nieruchomości, dostawcami mediów);

17) opracowywaniu koncepcji zaopatrzenia w media;

18) pracach projektowych dotyczących budowy infrastruktury drogowej i technicznej;

19) zawieraniu umów pomiędzy inwestorami a dostawcami mediów.

4. Obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia KPT i terminy ich wykonania

Realizacja działań, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, 2 i 5 - praca ciągła.

5. Środki na realizację celów

Zarządzający KPT ponosi m.in. koszty wynikające z zarządzania strefą, w tym koszty związane z nabywaniem nieruchomości objętych strefą, koszty nabywania nieruchomości (samodzielnie lub z partnerami) przewidzianych do włączenia w granice strefy w przyszłości, koszty operacyjne spółki, do których zalicza się wydatki na promocję strefy w kraju i za granicą, a także, w miarę posiadanych środków, koszty budowy i modernizacji infrastruktury realizowanej wspólnie z innymi podmiotami (jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami itp.).

Finansowanie działań określonych niniejszym planem będzie realizowane w następujący sposób:

1) ze środków własnych pozyskanych z działalności statutowej (działalność gospodarcza), w tym z przychodów pochodzących z opłat za administrowanie uzyskiwanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z przedsiębiorcami;

2) ze środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych.

W miarę udostępniania majątku inwestorom koszty jego utrzymania będą się zmniejszać. Wysokość wydatków przeznaczonych na marketing i promocję będzie skorelowana z możliwościami finansowymi zarządzającego. Zakłada się, że część wydatków będzie współfinansowana przez instytucje zewnętrzne (środki pomocowe, budżety lokalne). Stałym wydatkiem zarządzającego są koszty funkcjonowania spółki.

6. Polityka rozwoju strefy

6.1. Inwestycje znaczące dla regionów - perspektywy powiększania terenów

Zasady włączania do stref nowych obszarów zostały określone w Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, zwanej dalej "Koncepcją", przyjętej przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r. Koncepcja określa główny cel włączania nowych terenów do specjalnych stref ekonomicznych, którym jest wspieranie nowych inwestycji pożądanych dla gospodarki kraju, a więc takich, które w najwyższym stopniu przyczynią się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów.

Strefa położona jest na terenie trzech województw: małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego, a różne uwarunkowania i cele rozwojowe tych regionów determinują politykę zagospodarowania terenów strefy, inną dla każdego województwa:

1) małopolskiego - zakłada się pozyskiwanie inwestorów, którzy w najwyższym stopniu przyczynią się do osiągnięcia strategicznych celów województwa, tj.:

- dla miasta Krakowa i terenu aglomeracji - projektów z sektora biotechnologii, farmacji, nowoczesnych usług badawczo-rozwojowych,

- dla pozostałych terenów Małopolski - inwestorów realizujących projekty produkcyjne, przede wszystkim w branży motoryzacyjnej, chemicznej, budowlanej, maszynowej, spożywczej oraz tworzących centra logistyczne. W powiatach o wysokiej stopie bezrobocia preferowane będą projekty tworzące znaczną liczbę miejsc pracy.

Zgodnie z Koncepcją dla województwa małopolskiego "kryterium sektorów priorytetowych" poszerza się o produkcję na potrzeby budownictwa oraz produkcję części i akcesoriów dla przemysłu;

2) podkarpackiego - zakłada się pozyskiwanie projektów inwestycyjnych, które przyczynią się do rozwoju klastra "Dolina Lotnicza" oraz inwestycji z branży elektromaszynowej i chemicznej, wpisujących się w tradycje przemysłowe regionu.

Zgodnie z Koncepcją dla województwa podkarpackiego poszerza się "kryterium sektorów priorytetowych" o przemysł meblarski i przetwórstwo tworzyw sztucznych;

3) świętokrzyskiego - zakłada się pozyskanie inwestycji wpisujących się w tradycje przemysłowe regionu, a więc z branży maszynowej, metalowej, motoryzacyjnej i materiałów budowlanych. Polityka lokowania inwestycji będzie uwzględniała specyficzne warunki konkretnego rejonu, kładąc przy tym szczególny nacisk na lokowanie projektów innowacyjnych, wykorzystujących najnowsze technologie. Ponadto preferowane będą inwestycje, których profil działalności pozwoli wykorzystać dostępne, wykwalifikowane kadry.

Zgodnie z Koncepcją dla województwa świętokrzyskiego poszerza się "kryterium sektorów priorytetowych" o produkcję wyrobów na potrzeby budownictwa i przemysł metalowy.

Realizowane działania marketingowo-promocyjne będą zgodne z polityką rozwoju strefy określoną w Koncepcji, a ujęte w niej zasady obejmowania nowych gruntów statusem specjalnej strefy ekonomicznej będą stanowić podstawę do oceny wniosków kierowanych do zarządzającego o włączenie nowych terenów do strefy.

6.2. Etapy rozwoju KPT

Kształtowanie i rozwój strefy jest przedsięwzięciem długofalowym, prowadzonym do końca funkcjonowania strefy, tj. do dnia 31 grudnia 2026 r. Plan rozwoju ma charakter strategiczny oraz długofalowy i dzieli się na 3 etapy:

EtapOkresGłówne cele etapu
I2009-2018* rozwój nowych inwestycji na terenie strefy,

* dostosowanie obszarów strefy do potrzeb inwestorów,

* kontynuacja rozbudowy infrastruktury technicznej i drogowej oraz realizacja nowych inwestycji w ww. zakresie na terenie poszczególnych podstref,

* rozwój usług na terenie strefy i w jej otoczeniu,

* osiągnięcie pełnego zagospodarowania strefy

II2019-2024* stworzenie przedsiębiorcom optymalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy
III2025-2026* przygotowanie warunków do funkcjonowania obszaru przemysłowego po wygaśnięciu regulacji prawnych obowiązujących w okresie funkcjonowania strefy
1 Obecnie działem administracji rządowej - gospodarka kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2016.1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 października 1999 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny" (Dz.U.1999.86.960), które utraciło moc z dniem 5 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U.2008.118.746).
3 Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XII/183/11 z dnia 26 września 2011 r.
4 Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LXIII/790/06 z dnia 20 października 2006 r., z późn. zm.
5 Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXIII/589/13 z dnia 16 lipca 2013 r.