Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.81.558

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 sierpnia 1921 r.
o ustaleniu opłaty za mieszkania, zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych, w gmachach państwowych lub przez Państwo wynajęte.

Na podstawie postanowień, zawartych w art. 6 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych (Dz. Ust. R. P. № 65 poz. 429) art. 6 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu wyższych i niższych funkcjonarjuszów policji państwowej (Dz. Ust. R. P. № 65. poz. 431), art. 1 ustęp 3 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu profesorów, innych wykładających i pomocników naukowych w państwowych szkołach akademickich (Dz. Ust. R. P. № 65 poz. 432), art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli i dyrektorów państwowych szkół średnich ogólnokształcących seminarjów nauczycielskich i preparand oraz wizytatorów szkół (Dz. Ust № 65 poz. 433) art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych, inspektorów szkolnych i zastępców inspektorów szkolnych (Dz. Ust. R. P. № 65 poz. 434), art. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli, dyrektorów, instruktorów państwowych szkół zawodowych oraz seminarjów dla nauczycieli szkół zawodowych (Dz. Ust. № 65 poz. 435), art. 17 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu sędziów i prokuratorów (wymiar sprawiedliwości) Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Ust. № 65 poz. 436), oraz art. 1 punkt 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. o organizacji i zakresie działania Ministerstwa Robót Publicznych (Dz. P. P. P. № 39 poz. 283) - zarządza się co następuje:
§  1. Przeznaczenie lokali mieszkalnych, budowli gospodarczych, ogrodów, pól, placów i innych terenów, własność Państwa stanowiących, tub przez Państwo dzierżawionych na pomieszczenie tych funkcjonarjuszów państwowych, którym z tytułu ich urzędowania przysługuje prawo korzystania z powyższych objektów, należy do zakresu działania okręgowych dyrekcji robót publicznych w województwach, w Warszawie zaś okręgowej dyrekcji robót publicznych dla m. st. Warszawy.

W razie posiadania wolnych lokali w gmachach państwowych, lub przez Państwo dzierżawionych, dyrekcja może przydzielać je nawet tym funkcjonarjuszom państwowym, których zajęcia służbowe nie wymagają zamieszkania w tych gmachach.

Ministerstwo Robót Publicznych może powyższe uprawnienia przekazać w całości lub w części władzom lub urzędom, korzystającym z danej nieruchomości.

§  2. Maksymalną wielkość oddzielnych mieszkań, z jakich korzystać mogą funkcjonarjusze państwowi w gmachach państwowych lub przez Państwo dzierżawionych - określa się w sposób następujący:
I) dla żonatych i obarczonych rodziną:
a) funkcjonarjuszów państwowych, pobierających uposażenie nie niższe, niż uposażenie urzędników państwowych VI stopnia służbowego, jak również dla sędziów i prokuratorów - nie więcej, jak 5 pokojów z kuchnią i przynależnościami o łącznej powierzchni do 125 m. kw.
b) funkcjonarjuszów państwowych, pobierających uposażenie, równające się uposażeniu urzędników państwowych od VII do XII stopnia służbowego-nie więcej jak 4 pokoje z kuchnią i przynależnościami o łącznej powierzchni do 100 m. kw.
c) niższych funkcjonarjuszów państwowych - nie więcej, jak 3 pokoje z kuchnią i przynależnościami o łącznej powierzchni do 75 m. kw.
II) dla żonatych bezdzietnych lub samotnych:
a) pobierających uposażenie nie niższe, niż uposażenie urzędników państwowych VI stopnia służbowego, jak również dla sędziów i prokuratorów nie więcej, jak 3 pokoje z kuchnią i przynależnościami o łącznej powierzchni do 75 m. kw.
b) pobierających uposażenie, równające się uposażeniu urzędników państwowych od VII do XII stopnia służbowego, nie więcej, jak 2 pokoje z kuchnią i przynależnościami o łącznej powierzchni do 50 m. kw.
c) niższych funkcjonarjuszów państwowych, nie więcej, jak 1 pokój z przynależnościami o łącznej powierzchni do 20 m. kw.
§  3. Wszystkie lokale i objekty w § 1 wymienione przydziela się funkcjonarjuszom państwowym od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, płatne według norm poniżej wyszczególnionych.
§  4. Wysokość opłaty za zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych objekty w § 1 wymienione, określa w każdej miejscowości komisją składająca się, z przedstawicieli:
a) Ministerstwa Robót Publicznych (jako przewodniczącego);
b) Ministerstwa Skarbu;
c) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
d) tego urzędu, do którego należy pracownik, otrzymujący lokal; przedstawiciel ten posiada tylko głos doradczy.
§  5. Za podstawę do określenia opłaty za objekty w § 1 wymienione przyjmuje się cenę jednego metra kwadratowego powierzchni zajmowanych objektów.
§  6. Zasadnicza opłata roczna za korzystanie z jednego metra kwadratowego w zależności od klasy miejscowości nie może być niższą, niż:
w miejscowościw budowlach mieszkalnychw budowlach gospodarczych
"klasy
""I15 mk.10 mk.
""II13.59
""III128
""IV10.54
""V96
§  7. Opłatę obliczaną na zasadzie powyższych norm uważać należy jako zasadniczą (z czerwca 1914 r.), ulegającą automatycznej zwyżce w tym samym stosunku, w jakim ulega zwyżce czynsz za mieszkania w myśl obowiązujących przepisów o ochronie lokatorów.
§  8. Opłatę za korzystanie z ogrodów i pól, placów i innych terenów określa komisja w zależności od warunków miejscowych, korzystając z prawa zasięgania w wypadkach wątpliwych opinji biegłych.);
§  9. Powierzchnia, zajmowana wspólnie przez wielu pracowników lub łącznie z urzędem jak sienie, korytarze i t. p. dolicza się proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych lokali.
§  10. Lokale lub ich części w gmachach państwowych lub przez Państwo wynajmowanych, przydzielone urzędnikom państwowym, aa podstawie specjalnych przepisów prawnych, dla celów reprezentacyjnych, - opłacie nie podlegają.
§  11. Uchwały komisji winny być zaprotokułowane w księdze na ten cel przeznaczonej i następnie przesłane do właściwej okręgowej dyrekcji robót publicznych do zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu odpis protokułu należy przesłać urzędowi, asygnującemu pobory funkcjonarjuszowi, korzystającemu z objektów w § 1 wymienionych, celem potrącenia opłaty miesięcznej z poborów danego funkcjonarjusza.

§  12. Wpływy z nieruchomości państwowych w § 1 wymienionych zarachowywane będą na rachunek Budżetu Ministerstwa Robót Publicznych.
§  13. Lokale na mieszkania przyznaje się funkcjonarjuszom państwowym zasadniczo bez opału i oświetlenia.

W domach, posiadających centralne ogrzewanie i ogólną instalację elektryczną lub gazową, funkcjonarjusz obowiązany jest do zapłacenia rzeczywistych kosztów opału i oświetlenia, przypadających na lokal zajmowany przez niego, urzędowi korzystającemu łącznie z nim z tego lokalu w wysokości ustalonej przez tenże urząd.

§  14. Na wypadek ustania stosunku służbowego oraz w razie zapotrzebowania lokalu przez urzędy lub instytucje państwowe na podstawie zarządzenia urzędu przydzielającego ten lokal - należy funkcjonarjusza na miesiąc naprzód o tem powiadomić, a funkcjonarjusz obowiązany jest w ciągu tego miesiąca lokal opróżnić.
§  15. Funkcjonariusze państwowi korzystający już przed ogłoszeniem niniejszego rozporządzenia z lokali w § 1 wymienionych, obowiązani są uiścić Skarbowi Państwa zaległą opłatę od daty rzeczywistego objęcia przez nich przydzielonego objektu, według stosowanych dotychczas norm.

Opłata zaległa do dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia - winna być potrąconą z poborów funkcjonarjuszów w ciągu jednego roku.

§  16. Władze i urzędy, korzystające z poszczególnych objektów w § 1 wymienionych i już przez funkcjonarjuszów państwowych zajętych - obowiązane są w ciągu czterech tygodni, od dnia ogłoszenia tego rozporządzenia odnośnie do każdego z tych funkcjonarjuszów wypełnić kwestjonarjusz według załączonego wzoru i złożyć go w właściwej okręgowej dyrekcji robót publicznych.
§  17. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie stosują się do lokali w państwowych gmachach górniczych, kolejowych, strategicznych i pozostających w zarządzie Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych; korzystanie z tych lokali będzie unormowane przez specjalne rozporządzenie.
§  18. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

KWESTJONARJUSZ

1 - Imię i nazwisko, stopień służbowy i nazwa urzędu, w którym funkcjonarjusz pracuje;

2 - Stan rodzinny;

3 - Dokładny adres nieruchomości, w której mieszka;

4 - Wskazać liczbę pokoi i wymienić przynależności, które zajmuje;

5 - Czy użytkuje z ogrodu, pola, placu i t. p. terenów;

6 - Na jakiej zasadzie lokal, pole, ogród, plac i t. p. zajęte są przez funkcjonarjusza, jakiem rozporządzeniem (zarządzeniem) został ustalony dotychczasowy czynsz, względnie na jakiej podstawie czynszu dotychczas nie pobierano;

7 - Data zajęcia lokalu, ogrodu, pola, placu i t. p.;

8 - Czy opłata za czas ubiegły została zapłaconą, do jakiej daty i w jakim rozmiarze.