Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.758

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych

Na podstawie art. 110c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, 3, 5, 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się liczbę sędziów w sądach dyscyplinarnych przy:
1) Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku - 9;
2) Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku - 15;
3) Sądzie Apelacyjnym w Katowicach - 15;
4) Sądzie Apelacyjnym w Krakowie - 12;
5) Sądzie Apelacyjnym w Lublinie - 9;
6) Sądzie Apelacyjnym w Łodzi - 12;
7) Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu - 12;
8) Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie - 7;
9) Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie - 9;
10) Sądzie Apelacyjnym w Warszawie - 15;
11) Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu - 12.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 3 kwietnia 2018 r.