Ustalenie kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumpcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.55.440

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 26 listopada 1948 r.
o ustaleniu kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumpcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Na podstawie art. 14, 23, 41, 42 i 60 ust. 4 lit. c) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 63, poz. 586, z 1933 r. Nr 84, poz. 615, z 1934 r. Nr 96, poz. 863, Nr 110, poz. 976, z 1935 r. Nr 96, poz. 599, z 1938 r. Nr 21, poz. 168, z 1944 Nr 9, poz. 45, Nr 12, poz. 65, z 1945 r. Nr 12, poz. 67, Nr 31, poz. 185, Nr 34, poz. 206, z 1946 r. Nr 64, poz. 355 i z 1947 r. Nr 29, poz. 122) zarządzam, co następuje:
1.
Opłatę monopolową od 1 litra spirytusu 100° na cele konsumpcyjne, wyrobionego w kraju, ustala się w wysokości - zł 1.300.
2.
Dodatek do ustalonej w ust. 1 opłaty, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r., ustala się w wysokości - zł 200.
3.
Opłatę monopolową od spirytusu, sprowadzonego z zagranicy do celów wyszczególnionych w § 2 niniejszego rozporządzenia oraz od spirytusu zawartego w wyrobach wymienionych w § 2, sprowadzonych z zagranicy, ustala się za 1 litr 100° w wysokości - zł 1.500.
1.
Cenę sprzedażną spirytusu do wyrobu wódek gatunkowych i esencyj, do konserwacji napojów winnych i soków oraz wszelkich artykułów spożywczych, wydanego do naczyń odbiorcy w składnicy wskazanej przez Państwowy Monopol Spirytusowy, ustala się za 1 litr 100° w wysokości - zł 1.700.
2.
W cenie tej mieści się koszt własny spirytusu oczyszczonego na cele konsumpcyjne w wysokości zł 200 za 1 litr spirytusu 100°.
Do ceny ustalonej w § 2 niniejszego rozporządzenia dolicza się za spirytus podwójnie oczyszczony od 1 litra 100° zł 25.
1.
Detaliczne ceny sprzedażne wyrobów monopolowych konsumpcyjnych łącznie z butelką ustala się, jak następuje:
Rodzaj wyrobów1,0 l,0,7 l,0,5 l,0,35 l,0,25 l
złotych
a) wódki czyste:
zwykła, mocy40°800.-560.-410.-290.-210.-
" "45°880.--450.--230.-
wyborowa, mocy40°850.--430.--220.-
" "45°1.000.--510.--260.-
"Perła", mocy40°800.--410.--210.-
b) spirytus do celów domowo- leczniczych, mocy95°2.000.--1.010.--510.-
2.
Wymienione w ust. 1 wyroby Państwowego Monopolu Spirytusowego będą sprzedawane w miarę posiadanych zapasów.
1.
Zapasy wódek czystych oraz spirytusu butelkowanego do celów domowo-leczniczych i spirytusu butelkowanego wyborowego specjalnej produkcji, jakie w dniu 29 listopada 1948 r. znajdować się będą we wszystkich zakładach sprzedaży takich wyrobów (hurtownie, detaliczne zakłady sprzedaży w naczyniach zamkniętych oraz z prawem wyszynku), podlegają dopłacie różnicy pomiędzy cenami detalicznymi, ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 206), a cenami detalicznymi, ustalonymi w rozporządzeniu niniejszym, z uwzględnieniem przysługującego od tych cen rabatu sprzedawcy, przy czym od spirytusu wyborowego specjalnej produkcji dopłaca się różnicę do wysokości ceny ustalonej w niniejszym rozporządzeniu za spirytus do celów domowo-leczniczych.
2.
Dopłacie podlegają również przesyłki wódek czystych oraz spirytusu butelkowanego, wysłane przed dniem 29 listopada 1948 r. i w tym dniu lub po tym terminie otrzymane przez odbiorcę.
Przedsiębiorcy hurtowni oraz zakładów detalicznej sprzedaży z wyjątkiem Państwowego Monopolu Spirytusowego obowiązani są złożyć właściwemu rejonowi kontroli akcyzowej zgłoszenia w dwu egzemplarzach o zapasach spirytusu butelkowanego oraz wódek czystych, posiadanych w dniu 29 listopada 1948 r. Odbiorcy przesyłek wysłanych przed dniem 29 listopada 1948 r., a odebranych w tym dniu lub po tym terminie, są obowiązani zgłosić je właściwemu rejonowi kontroli akcyzowej w przeciągu 2 dni po odbiorze. Zgłoszenie zapasów ma zawierać dane co do ilości, rodzaju i mocy wódek czystych i spirytusu butelkowanego, imię, nazwisko i adres właściciela oraz miejsce przechowywania zapasów.
1.
Urzędnicy kontroli akcyzowej obowiązani są niezwłocznie przystąpić do sprawdzenia zapasów spirytusu butelkowanego i wódek czystych w przedsiębiorstwach handlowych, wymienionych w § 5, nie oczekując nadesłania zgłoszenia.
2.
O przesyłkach spirytusu i wódek czystych wysłanych przed dniem 29 listopada 1948 r., a które mogą być otrzymane w tym dniu lub po tym terminie, miejscowa kontrola akcyzowa powinna niezwłocznie zawiadomić kontrolę akcyzową miejsca odbioru.
3.
Wszelkie czynności związane ze składaniem zgłoszeń i sprawdzaniem zapasów powinny być zakończone najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
Na obydwu egzemplarzach sprawdzonego zgłoszenia urzędnik kontroli akcyzowej powinien wpisać przypadającą kwotę dopłaty. Jeden egzemplarz zgłoszenia należy pozostawić przedsiębiorcy, który obowiązany będzie wpłacić dopłatę do P.K.O. na konto Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego Nr I-500 do dnia 29 grudnia 1948 r., pokwitowanie zaś przedstawić właściwemu urzędowi akcyzowemu w celu odnotowania na drugim egzemplarzu zgłoszenia.
Urząd akcyzowy może na prośbę obowiązanych do uiszczenia dopłaty rozłożyć spłatę tej dopłaty na 3 raty miesięczne za pobraniem odsetek w wysokości 6% w stosunku rocznym.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1947 r. o ustaleniu kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumpcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 206).